Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Richtlijn met vereisten voor radioapparatuur

EU-vereisten: EU-richtlijn 2014/53/EU ('RED') reguleert radioapparatuur. RED is het overkoepelende EU-kader voor de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en elektromagnetische compatibiliteit voor het ontwerp en de fabricage van radioapparatuur, etiketeisen voor de radioapparatuur en de toepasselijke conformiteitsbeoordelingsprocedure.

Als je radioapparatuur die in de EU wordt verkocht, vervaardigt, importeert of distribueert, moet je voldoen aan de vereisten van RED. Je moet je ook houden aan de nationale wet- en regelgeving in de lidstaten die RED ten uitvoer brengen.

Hieronder vind je meer informatie over de EU-vereisten.

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk: De Radio Equipment Regulations 2017/1206 van het Verenigd Koninkrijk ('RER') reguleert radioapparatuur. RER is het overkoepelende kader voor de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en elektromagnetische compatibiliteit voor het ontwerp en de fabricage van radioapparatuur, etiketeisen voor de radioapparatuur en de toepasselijke conformiteitsbeoordelingsprocedure.

Als je radioapparatuur die in het Verenigd Koninkrijk wordt verkocht, vervaardigt, importeert of distribueert, moet je voldoen aan de vereisten van RER. Er gelden verschillende regels voor goederen die je verkoopt in: (1) Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales); en (2) Noord-Ierland. Als je ook radioapparatuur verkoopt op de Amazon EU-websites, moet je je tevens houden aan de nationale wet- en regelgeving in de EU-lidstaten die de Verordening voor radioapparatuur (2014/53/EU) van de EU ten uitvoer brengen.

Hieronder vind je meer informatie over de vereisten van het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie is bedoeld voor informatieve doeleinden en je dient het niet te beschouwen als een vervanging voor juridisch advies. We raden je aan om je juridisch adviseur te raadplegen bij kwesties met betrekking tot de wet- en regelgeving voor je product, en om de nationale wet- en regelgeving ter uitvoering van RED te raadplegen. Deze informatie weerspiegelt slechts de situatie op de datum van schrijven en de vereisten in de EU en in het Verenigd Koninkrijk kunnen veranderen, met name door de ontwikkelingen rondom Brexit. Raadpleeg de huidige Brexit-richtlijnen van het Verenigd Koninkrijk voor je producten (zie hieronder) voor meer informatie over wijzigingen die gevolgen voor je kunnen hebben na afloop van de overgangsperiode.

EU-vereisten: Op welke producten is RED van toepassing?

RED is van toepassing op radioapparatuur. Radioapparatuur wordt gedefinieerd als:

 • een elektrisch of elektronisch product dat opzettelijk radiogolven uitzendt en/of ontvangt met het oog op radiocommunicatie en/of radiodeterminatie; of
 • een elektrisch of elektronisch product dat moet worden voorzien van een accessoire, zoals een antenne, om opzettelijk radiogolven uit te zenden en/of te ontvangen met het oog op radiocommunicatie en/of radiodeterminatie.

Er zijn enkele uitzonderingen opgenomen in bijlage I van RED (waaronder bepaalde scheepsapparatuur, bepaalde apparatuur die door radioamateurs wordt gebruikt, en radioapparatuur die uitsluitend wordt gebruikt voor activiteiten op het gebied van openbare veiligheid, defensie en staatsveiligheid).

Daarnaast kunnen gedelegeerde handelingen worden aangenomen om categorieën of klassen van radioapparatuur te specificeren waarvoor aanvullende belangrijke vereisten gelden. Tot op heden is alleen gedelegeerde verordening (EU) 2019/320 aangenomen, die vereist dat mobiele apparaten er vanaf 17 maart 2022 voor zorgen dat de locatie van bellers in noodsituaties kan worden verzonden.

Wie heeft verplichtingen onder RED?

RED beschrijft verplichtingen voor fabrikanten, gemachtigde vertegenwoordigers, importeurs en distributeurs.

 • Je bent een fabrikant als je zelf radioapparatuur vervaardigt of radioapparatuur laat ontwerpen, vervaardigen en verkopen onder je naam of handelsmerk.
 • Je bent een gemachtigde vertegenwoordiger als een fabrikant je een schriftelijk mandaat heeft gegeven om namens hem of haar op te treden met betrekking tot specifieke taken.
 • Je bent een importeur als je in de EU bent gevestigd en je radioapparatuur van buiten de EU in de EU verkoopt.
 • Je bent een distributeur als je radioapparatuur beschikbaar stelt voor verkoop of levering, maar geen fabrikant of importeur bent.

Wat zijn de belangrijkste vereisten van RED?

Conformiteitsverklaring en CE-markering

De verantwoordelijkheden van een fabrikant omvatten de volgende:

 • ervoor zorgen dat de radioapparatuur is ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de essentiële vereisten van RED;
 • opstellen van de technische documentatie;
 • een conformiteitsbeoordeling uitvoeren en een EU-conformiteitsverklaring opstellen;
 • de CE-markering zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar aanbrengen op de radioapparatuur of het gegevensplaatje en op de verpakking; en
 • indien passend en met betrekking tot de risico's van radioapparatuur: (i) steekproefsgewijs testen; (ii) klachten onderzoeken; (iii) indien nodig een register bijhouden van klachten, niet-conforme radioapparatuur en terugroepacties; en (iv) distributeurs op de hoogte houden van controles.

De verantwoordelijkheden van een importeur omvatten het controleren en waarborgen van het volgende:

 • de fabrikant heeft de passende conformiteitsbeoordelingsprocedure uitgevoerd;
 • de fabrikant heeft de technische documentatie opgesteld;
 • de radioapparatuur is voorzien van de CE-markering;
 • ervoor zorgen dat de opslag- of vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële vereisten niet in gevaar brengen terwijl apparatuur onder zijn of haar verantwoordelijkheid valt; en
 • indien passend en met betrekking tot de risico's van radioapparatuur: (i) steekproefsgewijs testen; (ii) klachten onderzoeken; (iii) indien nodig een register bijhouden van klachten, niet-conforme radioapparatuur; en (iv) distributeurs op de hoogte houden van controles.

De verantwoordelijkheden van een distributeur omvatten:

 • zorgvuldig handelen met betrekking tot de vereisten van RED; en
 • erop toezien dat de opslag- en vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële vereisten niet in gevaar brengen in de periode dat de apparatuur onder zijn of haar verantwoordelijkheid valt.

Etikettering en informatie

Fabrikanten en importeurs moeten erop toezien dat radioapparatuur voorzien is van:

 • de naam, de geregistreerde handelsnaam of het geregistreerde handelsmerk en het postadres waarop contact kan worden opgenomen met de fabrikant en/of importeur;
 • het type, het partij- of serienummer of een ander element waarmee de radioapparatuur kan worden geïdentificeerd;
 • de CE-markering.

De verantwoordelijkheden van de distributeur omvatten het controleren of de radioapparatuur is voorzien van een CE-markering, type, partij- of serienummer of een ander element dat identificatie mogelijk maakt, en de gegevens van de fabrikant en de importeur.

Als deze informatie niet op de radioapparatuur zelf kan worden getoond, moet de bovenstaande informatie op de verpakking of in een begeleidend document bij de radioapparatuur worden vermeld.

Bovendien moet de radioapparatuur vergezeld gaan van de juiste instructies, veiligheidsinformatie en de conformiteitsverklaring of het internetadres waarop de conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd.

De op de verpakking beschikbare informatie moet het mogelijk maken de lidstaten of het geografische gebied in een lidstaat te identificeren waar beperkingen op het in gebruik nemen of eisen voor de toelating van het gebruik bestaan.

Registratie

Vanaf 12 juni 2018 moeten fabrikanten typen radioapparatuur registreren die behoren tot bepaalde categorieën radioapparatuur die te maken hebben met een lage mate van naleving van de essentiële vereisten van RED. Het toegewezen registratienummer moet op de radioapparatuur worden aangebracht.

Wat moet je doen als elektrische apparatuur niet in overeenstemming is met RED?

Als radioapparatuur niet in overeenstemming is met RED, moeten fabrikanten, importeurs en distributeurs onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen nemen om de radioapparatuur in overeenstemming te brengen, uit de verkoop te halen of terug te roepen, al naargelang het geval.

Als radioapparatuur een risico vormt, moeten fabrikanten, importeurs en distributeurs de bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaten waar het werd verkocht, onmiddellijk in kennis stellen. Daarnaast moeten ze alle informatie over de niet-conformiteit en over alle genomen corrigerende maatregelen overleggen.

Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten aan een bevoegde nationale autoriteit alle informatie en documentatie op papier of op elektronische wijze verstrekken die nodig is om de conformiteit van de radioapparatuur met RED aan te tonen na een beargumenteerd verzoek.

Aanvullende informatie

We raden je ten zeerste aan de website van de Europese Commissie te bezoeken voor meer informatie over de richtlijn voor radioapparatuur:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/red-directive_nl

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk: Waar is RER van toepassing?

RER is van toepassing op alle producten die in het Verenigd Koninkrijk worden verkocht, maar de bepalingen worden op verschillende wijze toegepast in Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales, 'GB') en Noord-Ierland. Hieronder lees je meer over de positie in Noord-Ierland.

Op welke producten is RER van toepassing?

RER is van toepassing op radioapparatuur. Radioapparatuur wordt gedefinieerd als:

 • een elektrisch of elektronisch product dat opzettelijk radiogolven uitzendt en/of ontvangt met het oog op radiocommunicatie en/of radiodeterminatie, of
 • een elektrisch of elektronisch product dat moet worden voorzien van een accessoire, zoals een antenne, om opzettelijk radiogolven uit te zenden en/of te ontvangen met het oog op radiocommunicatie en/of radiodeterminatie.

Er zijn enkele uitzonderingen opgenomen in Planning 1 van RER (waaronder bepaalde scheepsapparatuur, bepaalde apparatuur die door radioamateurs wordt gebruikt, en radioapparatuur die uitsluitend wordt gebruikt voor activiteiten op het gebied van openbare veiligheid, defensie en staatsveiligheid).

Wie heeft verplichtingen onder RER?

RER beschrijft verplichtingen voor fabrikanten, gemachtigde vertegenwoordigers, importeurs en distributeurs.

 • Je bent een fabrikant als je zelf radioapparatuur vervaardigt of radioapparatuur laat ontwerpen, vervaardigen en verkopen onder je naam of handelsmerk.
 • Je bent een gemachtigde vertegenwoordiger als een fabrikant je een schriftelijk mandaat heeft gegeven om namens hem of haar op te treden met betrekking tot specifieke taken.
 • Je bent een importeur als:
  • je tot het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020) bent gevestigd in de EU en je radioapparatuur van buiten de EU in het Verenigd Koninkrijk verkoopt; en
  • je na het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020) bent gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en je radioapparatuur uit een land buiten het Verenigd Koninkrijk in GB verkoopt.
  • Zie de sectie 'Noord-Ierland' verderop voor meer informatie over het importeren naar Noord-Ierland.
 • Je bent een distributeur als je radioapparatuur beschikbaar stelt voor verkoop of levering, maar geen fabrikant of importeur bent.

Wat zijn de belangrijkste vereisten van RER?

Conformiteitsverklaring en conformiteitsmarkering

De verantwoordelijkheden van een fabrikant omvatten de volgende:

 • ervoor zorgen dat de radioapparatuur is ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de essentiële vereisten van RER;
 • opstellen van de technische documentatie;
 • een conformiteitsbeoordeling uitvoeren en een conformiteitsverklaring opstellen;
 • de CE-markering zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar op de radioapparatuur of op een daaraan bevestigd gegevensplaatje, en op de verpakking aanbrengen. De relevante conformiteitsmarkering is:
  • voor radioapparatuur die in het Verenigd Koninkrijk wordt verkocht tot het einde van de Brexit-overgangsperiode (op dit moment 31 december 2020), de Europese CE-markering; en
  • voor radioapparatuur die in GB wordt verkocht na het einde van de Brexit-overgangsperiode (op dit moment 31 december 2020), de UKCA-markering;
  • bij producten die in Noord-Ierland worden verkocht terwijl het protocol over Noord-Ierland van kracht is, de Europese CE-markering (zie de sectie 'Noord-Ierland' hieronder); en
 • indien passend en met betrekking tot risico's die zich mogelijk voordoen: (i) steekproefsgewijs testen; (ii) klachten onderzoeken; (iii) een register bijhouden voor klachten, niet-conforme radioapparatuur en terugroepacties; en (iv) distributeurs op de hoogte houden van controles.

Notitie: De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft wetgeving aangenomen die bepaalt dat de CE-markering tot 1 januari 2022 in GB wordt geaccepteerd voor bepaalde producten (met inbegrip van producten die onder RER vallen) en dat aanvullende manieren voor het aanbrengen van de UKCA-markering tot 1 januari 2023 worden geaccepteerd. Er is een specifieke conformiteitsverklaring vereist die naar de wetgeving en normen van het Verenigd Koninkrijk (en niet naar de wetgeving en normen van de EU) verwijst. Zie de sectie 'Brexit: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk' verderop voor meer informatie over de nieuwe vereisten en overgangsmaatregelen.

De verantwoordelijkheden van een importeur omvatten het controleren en waarborgen van het volgende:

 • de fabrikant heeft de passende conformiteitsbeoordelingsprocedure uitgevoerd;
 • de fabrikant heeft de technische documentatie opgesteld;
 • de radioapparatuur is voorzien van de vereiste conformiteitsmarkering;
 • ervoor zorgen dat de opslag- of vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële vereisten niet in gevaar brengen terwijl apparatuur onder zijn of haar verantwoordelijkheid valt; en
 • indien passend en met betrekking tot risico's die zich mogelijk voordoen: (i) steekproefsgewijs testen; (ii) klachten onderzoeken; (iii) een register bijhouden voor klachten, niet-conforme radioapparatuur en terugroepacties; en (iv) distributeurs op de hoogte houden van controles.

De verantwoordelijkheden van een distributeur omvatten:

 • zorgvuldig handelen met betrekking tot de vereisten van RER; en
 • erop toezien dat de opslag- en vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële vereisten niet in gevaar brengen in de periode dat de apparatuur onder zijn of haar verantwoordelijkheid valt.

Etikettering en informatie

Fabrikanten en importeurs moeten erop toezien dat radioapparatuur voorzien is van:

 • de naam, de geregistreerde handelsnaam of het geregistreerde handelsmerk en het postadres waarop contact kan worden opgenomen met de fabrikant en/of importeur;
 • het type, het partij- of serienummer of een ander element waarmee de radioapparatuur kan worden geïdentificeerd;
 • de vereiste conformiteitsmarkering.

De verantwoordelijkheden van de distributeur omvatten het controleren of de radioapparatuur is voorzien van een conformiteitsmarkering, type, partij- of serienummer of een ander element dat identificatie mogelijk maakt, en de gegevens van de fabrikant en de importeur.

Als de bovenstaande informatie (behalve de conformiteitsmarkering) niet op de radioapparatuur zelf kan worden getoond, moet deze informatie op de verpakking of in een begeleidend document bij de radioapparatuur worden vermeld. De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft richtlijnen gepubliceerd over alternatieve manieren om tot 31 december 2022 informatie over de traceerbaarheid van importeurs uit GB te verstrekken. Zie de sectie 'Brexit: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk' verderop voor koppelingen naar deze richtlijnen.

Bovendien moet de radioapparatuur vergezeld gaan van de juiste instructies, veiligheidsinformatie en de conformiteitsverklaring of het internetadres waarop de conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd. Vanaf 1 januari 2021 is een specifieke conformiteitsverklaring vereist die verwijst naar de wetgeving en normen van het Verenigd Koninkrijk voor producten die in GB met een UKCA-markering worden verkocht. Zie de sectie 'Brexit: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk' verderop voor koppelingen naar informatie van de regering van het Verenigd Koninkrijk hierover.

Waar van toepassing moet de op de verpakking beschikbare informatie het mogelijk maken het geografische gebied te identificeren waar beperkingen op het in gebruik nemen of eisen voor de toelating van het gebruik bestaan.

Notitie: Producten die op of vóór 31 december 2020 voor het eerst in de EU of het Verenigd Koninkrijk beschikbaar worden gesteld, mogen blijven circuleren totdat ze de eindgebruiker bereiken en hoeven niet te voldoen aan de wijzigingen die van kracht worden vanaf 1 januari 2021. Bewaar documenten om te bewijzen wanneer producten voor het eerst beschikbaar werden gesteld in het Verenigd Koninkrijk of de EU, zoals verkoopcontracten, facturen en documenten over de verzending van goederen voor distributie.

Registratie

Na het einde van de Brexit-overgangsperiode kan het Verenigd Koninkrijk van fabrikanten eisen dat ze typen radioapparatuur registreren die behoren tot bepaalde categorieën radioapparatuur die te maken hebben met een lage mate van naleving van de essentiële vereisten van RER. In dit geval moet het toegewezen registratienummer op de radioapparatuur worden aangebracht.

Noord-Ierland

Houd er rekening mee dat vanaf 1 januari 2021 andere regels van toepassing zijn in Noord-Ierland als gevolg van het Northern Ireland Protocol. Let in het bijzonder op het volgende:

 • Zorg dat je producten voldoen aan de EU-vereisten en dat je de CE-markering gebruikt.
 • Je bent een importeur als je in de EU of Noord-Ierland bent gevestigd en je producten vanuit een land buiten de EU en Noord-Ierland (inclusief vanuit GB) verkoopt in Noord-Ierland. Producten die in Noord-Ierland worden verkocht, moeten worden gemarkeerd met gegevens van een importeur in de EU/Noord-Ierland.
 • Gemachtigde vertegenwoordigers kunnen gevestigd zijn in Noord-Ierland of de EU. Vanaf 16 juli 2021 treden nieuwe regels in werking op grond van EU-verordening 2019/1020 en moeten sommige bedrijven mogelijk een verantwoordelijke in de EU of Noord-Ierland aanwijzen om nalevingsfuncties uit te voeren (als er geen andere entiteit in de toeleveringsketen is die de functies kan uitvoeren). De regering van het Verenigd Koninkrijk publiceert nadere richtlijnen over de nieuwe regels.
 • Als je een instantie in het Verenigd Koninkrijk gebruikt om een verplichte conformiteitsbeoordeling door derden uit te voeren, moet je vanaf 1 januari 2021 een UKNI-markering én een CE-markering aanbrengen op producten die in Noord-Ierland worden verkocht. Goederen met de CE- en UKNI-markering kunnen niet in de EU worden verkocht. Je hoeft de UKNI-markering niet te gebruiken als je zelf de naleving certificeert of een EU-instantie gebruikt om de verplichte beoordeling door derden uit te voeren.
 • 'In aanmerking komende Noord-Ierse goederen' kunnen in GB worden verkocht met de CE-markering. De regering van het Verenigd Koninkrijk zal richtlijnen verschaffen over hoe dit in zijn werk zal gaan.

Wat moet je doen als elektrische apparatuur niet in overeenstemming is met RER?

Als radioapparatuur niet in overeenstemming is met RER, moeten fabrikanten, importeurs en distributeurs onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen nemen om radioapparatuur in overeenstemming te brengen, uit de verkoop te halen of terug te roepen, al naargelang het geval.

Als de radioapparatuur een risico inhoudt, moeten fabrikanten, importeurs en distributeurs onmiddellijk Trading Standards (of HSE als het materiaal voor gebruik op het werk bestemd is) op de hoogte stellen, waarbij zij de aard van de non-conformiteit en de genomen corrigerende maatregelen uitvoerig beschrijven.

Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten aan een bevoegde autoriteit in het Verenigd Koninkrijk alle informatie en documentatie op papier of op elektronische wijze verstrekken die nodig is om de conformiteit van de radioapparatuur met RER aan te tonen na een beargumenteerd verzoek.

Brexit: Richtlijnen van de Britse overheid

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft richtlijnen uitgebracht voor de verkoop van producten in GB en Noord-Ierland na Brexit. Deze richtlijnen bieden fabrikanten, importeurs en distributeurs informatie over nalevingsvereisten vanaf 1 januari 2021, waaronder:

 • of het nodig is om je conformiteitsbeoordeling te wijzigen;
 • wanneer en hoe je de UKCA-markering moet gebruiken;
 • vereisten voor technische documentatie en een specifieke conformiteitsverklaring voor producten die in GB worden verkocht;
 • het aanstellen van een gemachtigde vertegenwoordiger of verantwoordelijk persoon in het Verenigd Koninkrijk;
 • of je wettelijke verantwoordelijkheden veranderen als gevolg van Brexit;
 • of je informatie over de importeur in GB moet verstrekken en hoe je dat moet doen (inclusief overgangsregelingen die gelden tot eind 2022);
 • hoe je omgaat met bestaande voorraad;
 • welk bewijsmateriaal vereist is om aan te tonen dat producten vóór het einde van de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk of de EU zijn geplaatst; en
 • specifieke regels voor de verkoop van producten in Noord-Ierland.

We raden je aan om deze richtlijnen te bekijken, samen met eventuele andere specifieke richtlijnen van de overheid van het Verenigd Koninkrijk die van toepassing zijn op je product. Raadpleeg je juridisch adviseur als je vragen hebt over hoe de wet- en regelgeving vanaf 1 januari 2021 van toepassing is op je producten.

De Brexit-richtlijnen vind je hier:

Aanvullende informatie

We raden je ten zeerste aan om de richtlijnen over RER van het Office for Product Safety and Standards van de regering van het Verenigd Koninkrijk te bekijken:

https://www.gov.uk/government/publications/radio-equipment-regulations-2017

We raden je ook aan om de Business Companion-website van het Verenigd Koninkrijk te bezoeken. Hier vind je richtlijnen over de regels voor productconformiteit van het Verenigd Koninkrijk:

https://www.businesscompanion.info/en/get-started

https://www.businesscompanion.info/en/quick-guides/product-safety/electrical-equipment

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates