Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Richtlijn inzake de beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS-richtlijn)

Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) heeft tot doel een milieuhygiënisch verantwoorde verwerking en verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) te bevorderen. Om dit te bereiken, beperkt de RoHS-richtlijn de aanwezigheid van bepaalde gevaarlijke stoffen in deze apparatuur.

Het is jouw verantwoordelijkheid om aan de RoHS-richtlijn te voldoen. Dit materiaal is alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als juridisch advies. Wij raden je aan je juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving betreffende jouw product. Ook raden we je aan de nationale wet- en regelgeving ter omzetting van de RoHS-richtlijn te raadplegen.

Op welke items is de RoHS-richtlijn van toepassing?

De RoHS-richtlijn is van toepassing op elektrische en elektronische apparatuur (EEA), die wordt gedefinieerd als apparatuur die afhankelijk is van elektrische stromen of elektromagnetische velden om naar behoren te kunnen werken en apparatuur voor het opwekken, overbrengen en meten van dergelijke stromen en velden.

Met andere woorden, EEA omvat items met een batterij of die een voeding nodig hebben om goed te werken.

Voor welke gevaarlijke stoffen geldt krachtens de RoHS-richtlijn een beperking?

Op enkele uitzonderingen na beperkt de RoHS-richtlijn momenteel het gebruik van lood (Pb), kwik (Hg), cadmium (Cd), zeswaardig chroom (CrVi), polybroombifenylen (PBB) en polybroomdifenylethers (PBDE). Per 22 juli 2019 beperkt de RoHS-richtlijn bovendien het gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP), butylbenzylftalaat (BBP), dibutylftalaat (DBP) en diisobutylftalaat (DIBP).

De Europese Commissie kan naderhand aanvullende chemische stoffen toevoegen aan de lijst met beperkingen.

Zijn de RoHS-richtlijn en de AEEA-richtlijn gerelateerd?

Ja, zowel de Richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) als de RoHS-richtlijn is erop gericht om milieuveilige recycling en terugwinning van EEA te bevorderen. Elke richtlijn heeft echter een ander doel: De RoHS-richtlijn beperkt het gebruik van gevaarlijke stoffen in EEA, terwijl de AEEA-richtlijn de verwijdering en terugwinning van EEA regelt. De RoHS-richtlijn bestrijkt ook een bredere waaier aan EEA in vergelijking met de AEEA-richtlijn.

Op wie is de RoHS-richtlijn van toepassing?

Iedereen die EEA produceert, importeert of distribueert voor verkoop in EU-landen.

Welke invloed heeft de RoHS-richtlijn op fabrikanten van EEA?

In het kader van de RoHS-richtlijn moeten fabrikanten ervoor zorgen dat de door hen vervaardigde EEA geen aan beperkingen onderworpen stoffen bevat die de maximumconcentraties overschrijden (0,1 gewichtsprocent voor elke stof waarvoor beperkingen gelden, met uitzondering van cadmium, waarvoor de maximumconcentratie 0,01 gewichtsprocent bedraagt).

Als naleving van de RoHS-richtlijn is gewaarborgd (aan de hand van technische documentatie en interne productiecontrole), moet de fabrikant een conformiteitsverklaring opstellen en een CE-markering aanbrengen op het eindproduct en de verpakking. De conformiteitsverklaring en de technische documentatie moeten door de fabrikant worden bewaard gedurende een periode van tien jaar nadat het product in de handel is gebracht in de EU.

Fabrikanten moeten ook hun naam, handelsnaam of handelsmerk alsmede het contactadres vermelden op de EEA, de verpakking of een document dat de EEA vergezelt.

Fabrikanten die redenen hebben om aan te nemen dat door hen vervaardigde EEA niet aan de RoHS-richtlijn voldoet, moeten de nodige corrigerende maatregelen nemen, waaronder zo nodig het uit de handel nemen of terugroepen van het product en het op de hoogte stellen van de bevoegde autoriteit van het land waar zij de EEA op de markt hebben aangeboden. Fabrikanten moeten bovendien een register bijhouden van niet-conforme producten en teruggeroepen EEA en distributeurs op de hoogte houden van dergelijke problemen.

Welke invloed heeft de RoHS-richtlijn op importeurs van EEA?

De importeur die EEA invoert in de EU moet ervoor zorgen dat de fabrikant van EEA heeft voldaan aan de RoHS-richtlijn. Dit houdt ook in dat ervoor moet worden gezorgd dat de conformiteitsbeoordeling is uitgevoerd door de fabrikant en de EEA is voorzien van een CE-markering.

Importeurs moeten ook hun naam, handelsnaam of handelsmerk alsmede het contactadres vermelden op de EEA, de verpakking of een document dat de EEA vergezelt.

Indien een importeur redenen heeft om aan te nemen dat EEA niet in overeenstemming is met de RoHS-richtlijn, mag de importeur de EEA pas verkopen nadat deze conform is gemaakt en moet hij of zij de fabrikant en de bevoegde autoriteit daarvan op de hoogte stellen.

Importeurs die redenen hebben om aan te nemen dat door hen vervaardigde EEA niet aan de RoHS-richtlijn voldoet, moeten bovendien de nodige corrigerende maatregelen nemen, waaronder zo nodig het uit de handel nemen of terugroepen van het product en het op de hoogte stellen van de bevoegde autoriteit van het land waar zij de EEA op de markt hebben aangeboden. Importeurs moeten ook een register bijhouden van niet-conforme producten en teruggeroepen EEA en distributeurs op de hoogte houden van dergelijke problemen.

Welke invloed heeft de RoHS-richtlijn op distributeurs van EEA?

Distributeurs moeten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen met betrekking tot de verkoop van EEA in de EU. Dit kan inhouden dat de EEA voorzien is van een CE-markering en dat de EEA vergezeld gaat van passende documenten voor eindgebruikers.

Indien een distributeur redenen heeft om aan te nemen dat EEA niet in overeenstemming is met de RoHS-richtlijn, mag de distributeur de EEA pas verkopen nadat deze conform is gemaakt en moet hij of zij de fabrikant en de bevoegde autoriteit daarvan op de hoogte stellen.

Distributeurs die redenen hebben om aan te nemen dat door hen gedistribueerde EEA niet aan de RoHS-richtlijn voldoet, moeten bovendien de nodige corrigerende maatregelen nemen, waaronder zo nodig het uit de handel nemen of terugroepen van het product en het op de hoogte stellen van de bevoegde autoriteit van het land waar zij de EEA op de markt hebben aangeboden.

Aanvullende informatie

We raden je aan de volgende websites te bezoeken voor meer informatie over de RoHS-richtlijn:

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates