Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Vereisten voor de richtlijn inzake de beperking van gevaarlijke stoffen

EU-vereisten: EU-richtlijn 2011/65/EU betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) heeft tot doel een milieuhygiënisch verantwoorde nuttige toepassing en afvoering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) te bevorderen. Om dit te bereiken, beperkt de RoHS-richtlijn de aanwezigheid van bepaalde gevaarlijke stoffen in deze apparatuur.

Het is jouw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de RoHS- richtlijn. Je moet je ook houden aan de nationale wet- en regelgeving in de EU-lidstaten die de RoHS-richtlijn ten uitvoer brengen.

Hieronder vind je meer informatie over de EU-vereisten.

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk: Verordening 2012 SI 2012/3032 van het VK inzake de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur ('VK RoHS-verordening') heeft tot doel een milieuhygiënisch verantwoorde nuttige toepassing en afvoering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur te bevorderen. Om dit te bereiken, stelt de RoHS-verordening beperkingen in op het gebied van de aanwezigheid van bepaalde gevaarlijke stoffen in deze apparatuur. Er gelden verschillende regels voor goederen die je verkoopt in: (1) Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales); en (2) Noord-Ierland.

Het is jouw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de RoHS-verordening in verband met producten die in het Verenigd Koninkrijk worden verkocht. Als je deze producten ook verkoopt op de Amazon EU-website(s), moet je je ook houden aan de nationale wet- en regelgeving in de EU-lidstaten die de RoHS-richtlijn ten uitvoer brengen.

Hieronder vind je meer informatie over de vereisten van het Verenigd Koninkrijk.

Deze documentatie dient uitsluitend ter informatie. Het is niet bedoeld als juridisch advies. Wij raden je aan je juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product. Deze informatie weerspiegelt uitsluitend de positie op het moment van schrijven en het is mogelijk dat de vereisten in de EU en het Verenigd Koninkrijk veranderen. Raadpleeg de actuele Brexit-richtlijnen van het Verenigd Koninkrijk voor je producten (zie hieronder) voor meer informatie over wijzigingen die vanaf 1 januari 2021 gevolgen voor je kunnen hebben.

1. EU-vereisten

Op welke items is de RoHS-richtlijn van toepassing?

De RoHS-richtlijn is van toepassing op elektrische en elektronische apparatuur ('EEA'), die wordt gedefinieerd als apparatuur die afhankelijk is van elektrische stroom of elektromagnetische velden om naar behoren te kunnen werken en apparatuur voor het opwekken, overbrengen en meten van dergelijke stroom en velden.

Met andere woorden, EEA omvat items met een batterij of die een voeding nodig hebben om goed te werken.

Voor welke gevaarlijke stoffen geldt krachtens de RoHS-richtlijn een beperking?

Op enkele uitzonderingen na beperkt de RoHS-richtlijn momenteel het gebruik van lood (Pb), kwik (Hg), cadmium (Cd), zeswaardig chroom (CrVI), polybroombifenylen (PBB) en polybroomdifenylethers (PBDE), bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP), benzylbutylftalaat (BBP), dibutylftalaat (DBP) en diisobutylftalaat (DIBP).

Er kunnen aanvullende chemische stoffen aan de lijst met beperkingen worden toegevoegd door de Europese Commissie .

Zijn de RoHS-richtlijn en de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur gerelateerd?

Ja, zowel de Richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur als de RoHS-richtlijn is erop gericht om milieuveilige recycling en terugwinning van EEA te bevorderen. De twee richtlijnen hebben echter elk een eigen doel: de RoHS-richtlijn beperkt de gevaarlijke stoffen die in EEA kunnen worden gebruikt, terwijl de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur de afvoering en terugwinning van EEA regelt.

Op wie is de RoHS-richtlijn van toepassing?

Op iedereen die EEA produceert, importeert of distribueert voor verkoop in EU-landen .

 • Je bent een fabrikant als je zelf EEA vervaardigt of EEA laat ontwerpen en vervaardigen en het onder je eigen naam of handelsmerk verkoopt.
 • Je bent een geautoriseerde vertegenwoordiger als een EEA-fabrikant je een schriftelijk mandaat heeft gegeven om namens hem of haar op te treden met betrekking tot specifieke taken.
 • Je bent een importeur als je in de EU bent gevestigd en je EEA van buiten de EU in de EU verkoopt.
 • Je bent een distributeur als je EEA beschikbaar stelt voor verkoop of levering in de EU, maar geen fabrikant of importeur bent.

Welke invloed heeft de RoHS-richtlijn op fabrikanten van EEA?

In het kader van de RoHS-richtlijn moeten fabrikanten ervoor zorgen dat de door hen beschikbaar gestelde EEA geen aan beperkingen onderworpen stoffen bevat die de maximumconcentraties overschrijden (0,1 gewichtsprocent voor elke stof waarvoor beperkingen gelden, met uitzondering van cadmium, waarvoor de maximumconcentratie 0,01 gewichtsprocent bedraagt).

Als naleving van de RoHS-richtlijn is gewaarborgd (aan de hand van technische documentatie en interne productiecontrole), moet de fabrikant een conformiteitsverklaring opstellen en een CE-markering aanbrengen op het eindproduct en de verpakking. De EU-conformiteitsverklaring en de technische documentatie moeten door de fabrikant worden bewaard gedurende een periode van tien jaar nadat het product in de handel is gebracht in de EU.

Fabrikanten moeten op de EEA ook de volgende informatie vermelden:

 • Hun naam, handelsnaam of handelsmerk en het adres waarop contact met hen kan worden opgenomen
 • Het type en het partij- of serienummer of ander element aan de hand waarvan de EEA kan worden geïdentificeerd, of indien dat niet mogelijk is, moet dergelijke informatie op de verpakking of in een begeleidend document worden vermeld.

Fabrikanten die redenen hebben om aan te nemen dat door hen vervaardigde EEA niet aan de RoHS-richtlijn voldoet, moeten de nodige corrigerende maatregelen nemen, waaronder zo nodig het uit de handel nemen of terugroepen van het product en het op de hoogte stellen van de bevoegde autoriteit van het land waar zij de EEA op de markt hebben aangeboden. Fabrikanten moeten bovendien een register bijhouden van niet-conforme producten en teruggeroepen EEA en distributeurs op de hoogte houden van dergelijke problemen.

Welke gevolgen heeft de RoHS-richtlijn voor importeurs van EEA?

De importeur van EEA in de EU moet ervoor zorgen dat de fabrikant van EEA heeft voldaan aan de RoHS-richtlijn. Dit houdt ook in dat ervoor moet worden gezorgd dat de conformiteitsbeoordeling is uitgevoerd door de fabrikant en dat de EEA is voorzien van een CE-markering.

Importeurs moeten ook hun naam, handelsnaam of handelsmerk en het contactadres vermelden op de EEA, of, indien dit niet mogelijk is, op de verpakking of in een begeleidend document bij de EEA.

Indien een importeur redenen heeft om aan te nemen dat EEA niet in overeenstemming is met de RoHS-richtlijn, mag de importeur de EEA pas verkopen nadat deze conform is gemaakt en moet hij of zij de fabrikant en de bevoegde autoriteit daarvan op de hoogte stellen.

Importeurs die redenen hebben om aan te nemen dat door hen geïmporteerde EEA niet aan de RoHS-richtlijn voldoet, moeten bovendien de nodige corrigerende maatregelen nemen, waaronder zo nodig het uit de handel nemen of terugroepen van het product en het op de hoogte stellen van de bevoegde autoriteit van het land waar zij de EEA op de markt hebben aangeboden. Importeurs moeten ook een register bijhouden van niet-conforme producten en teruggeroepen EEA en distributeurs op de hoogte houden van dergelijke problemen.

Een importeur wordt als fabrikant beschouwd in omstandigheden waarin een importeur EEA in de EU verkoopt onder zijn eigen naam of handelsmerk, of als hij of zij EEA die al in de EU wordt verkocht zodanig wijzigt dat de naleving van de toepasselijke eisen erdoor betroffen kan zijn.

Op welke wijze hebben distributeurs te maken met de RoHS?

Distributeurs moeten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen met betrekking tot de verkoop van EEA in de EU. Dit kan inhouden dat wordt nagegaan of de EEA is voorzien van een CE-markering en of de EEA vergezeld gaat van passende documenten voor eindgebruikers.

Indien een distributeur redenen heeft om aan te nemen dat EEA niet in overeenstemming is met de RoHS-richtlijn, mag de distributeur de EEA pas verkopen nadat deze conform is gemaakt en moet hij of zij de fabrikant en de bevoegde autoriteit daarvan op de hoogte stellen.

Distributeurs die redenen hebben om aan te nemen dat door hen gedistribueerde EEA niet aan de RoHS-richtlijn voldoet, moeten bovendien de nodige corrigerende maatregelen nemen, waaronder zo nodig het uit de handel nemen of terugroepen van het product en het op de hoogte stellen van de bevoegde autoriteit van het land waar zij de EEA op de markt hebben aangeboden.

Op welke wijze hebben EEA-distributeurs te maken met de RoHS-richtlijn?

Distributeurs moeten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen met betrekking tot de verkoop van EEA in de EU. Dit kan inhouden dat wordt nagegaan of de EEA is voorzien van een CE-markering en of de EEA vergezeld gaat van passende documenten voor eindgebruikers.

Indien een distributeur redenen heeft om aan te nemen dat EEA niet in overeenstemming is met de RoHS-richtlijn, mag de distributeur de EEA pas verkopen nadat deze conform is gemaakt en moet hij of zij de fabrikant en de bevoegde autoriteit daarvan op de hoogte stellen.

Distributeurs die redenen hebben om aan te nemen dat door hen gedistribueerde EEA niet aan de RoHS-richtlijn voldoet, moeten bovendien de nodige corrigerende maatregelen nemen, waaronder zo nodig het uit de handel nemen of terugroepen van het product en het op de hoogte stellen van de bevoegde autoriteit van het land waar zij de EEA ter beschikking hebben gesteld.

Een distributeur wordt als fabrikant beschouwd in omstandigheden waarin een distributeur EEA in de EU verkoopt onder zijn of haar eigen naam of handelsmerk, of als hij of zij EEA die al in de EU wordt verkocht zodanig wijzigt dat de naleving van de toepasselijke eisen erdoor betroffen kan zijn.

Aanvullende informatie

We raden je ten zeerste aan de volgende website van de Europese Commissie te bezoeken voor meer informatie over de RoHS-richtlijn:

2. Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk

Waar is de RoHS-verordening van het Verenigd Koninkrijk van toepassing?

De VK RoHS-verordening is van toepassing op alle producten die in het Verenigd Koninkrijk worden verkocht, maar de bepalingen worden op verschillende wijze toegepast in Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales, 'GB') en in Noord-Ierland. Verderop lees je meer over de positie in Noord-Ierland.

Op welke items is de VK RoHS-verordening van toepassing?

De VK RoHS-verordening is van toepassing op EEA (zoals hierboven gedefinieerd).

Voor welke gevaarlijke stoffen geldt krachtens de VK RoHS-verordening een beperking?

Op enkele uitzonderingen na beperkt de VK RoHS-verordening momenteel het gebruik van lood (Pb), kwik (Hg), cadmium (Cd), zeswaardig chroom (CrVI), polybroombifenylen (PBB), polybroomdifenylethers (PBDE), bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP), benzylbutylftalaat (BBP), dibutylftalaat (DBP) en diisobutylftalaat (DIBP).

Het VK kan op een latere datum aanvullende chemische stoffen toevoegen aan de lijst met beperkingen.

Is de VK RoHS-verordening gerelateerd aan de AEEA-bepalingen?

Ja, zowel de Verordening voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur SI 2013/3113 (de 'AEEA-verordening') als de VK RoHS-verordening is erop gericht om milieuveilige recycling en terugwinning van EEA te bevorderen. De twee richtlijnen hebben echter elk een eigen doel: de VK RoHS-richtlijn beperkt de gevaarlijke stoffen die in EEA kunnen worden gebruikt, terwijl de AEEA-richtlijn de afvoering en terugwinning van EEA regelt.

Op wie is de VK RoHS-verordening van toepassing?

Op iedereen die EEA produceert, importeert of distribueert voor verkoop in het VK.

 • Je bent een fabrikant als je zelf EEA vervaardigt of EEA laat ontwerpen en vervaardigen en het onder je eigen naam of handelsmerk verkoopt.
 • Je bent een geautoriseerde vertegenwoordiger als een EEA-fabrikant je een schriftelijk mandaat heeft gegeven om namens hem of haar op te treden met betrekking tot specifieke taken.
 • Je bent een importeur als je in het Verenigd Koninkrijk bent gevestigd en EEA uit een land buiten het Verenigd Koninkrijk verkoopt in GB. Zie het gedeelte'Noord-Ierland' hieronder voor meer informatie over het importeren in Noord-Ierland.
 • Je bent een distributeur als je EEA beschikbaar stelt voor verkoop of levering, maar geen fabrikant of importeur bent.

Welke invloed heeft de VK RoHS-verordening op fabrikanten van EEA?

In het kader van de VK RoHS-verordening moeten fabrikanten ervoor zorgen dat de door hen beschikbaar gestelde EEA geen aan beperkingen onderworpen stoffen bevat die de maximumconcentraties overschrijden (0,1 gewichtsprocent voor elke stof waarvoor beperkingen gelden, met uitzondering van cadmium, waarvoor de maximumconcentratie 0,01 gewichtsprocent bedraagt).

Als naleving van de VK RoHS-verordening is gewaarborgd (aan de hand van technische documentatie en interne productiecontrole), moet de fabrikant een conformiteitsverklaring opstellen en de vereiste conformiteitsmarkering aanbrengen op het eindproduct en de verpakking. De relevante conformiteitsmarkering is:

 • Voor producten die vanaf 1 januari 2021 in GB worden verkocht: de UKCA-markering
 • Voor producten die in Noord-Ierland worden verkocht terwijl het Northern Ireland Protocol nog van kracht is: de Europese CE-markering (zie de sectie 'Noord-Ierland' verderop).
Notitie: De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft wetgeving aangenomen die bepaalt dat voor bepaalde producten (met inbegrip van producten die onder de RoHS-verordening vallen) de CE-markering tot 1 januari 2022 in GB wordt geaccepteerd en dat aanvullende manieren voor het aanbrengen van de UKCA-markering tot 1 januari 2023 worden geaccepteerd. Voor producten die vanaf 1 januari 2021 in GB worden verkocht, is een specifieke conformiteitsverklaring vereist die verwijst naar wetgeving en normen in het Verenigd Koninkrijk (en niet naar de wetgeving en normen in de EU). Zie de sectie 'BREXIT: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk' verderop voor meer informatie over de nieuwe vereisten en overgangsmaatregelen.

De conformiteitsverklaring en de technische documentatie moeten door de fabrikant worden bewaard gedurende een periode van tien jaar nadat het product in de handel is gebracht.

Fabrikanten moeten op de EEA ook de volgende informatie vermelden:

 • Hun naam, handelsnaam of handelsmerk en het adres waarop contact met hen kan worden opgenomen
 • Het type en het partij- of serienummer of ander element aan de hand waarvan de EEA kan worden geïdentificeerd

OF, indien dit niet mogelijk is, moet deze informatie op de verpakking of in een begeleidend document bij de EEA worden vermeld.

Fabrikanten die redenen hebben om aan te nemen dat door hen vervaardigde EEA niet voldoet aan de VK RoHS-vervaardigde moeten:

 • De nodige corrigerende maatregelen nemen, waaronder het uit de handel nemen of terugroepen van het product indien van toepassing
 • Het Office for Product Safety and Standards ('OPSS') op de hoogte stellen en gegevens verstrekken over de niet-naleving van de EEA en eventuele corrigerende maatregelen die zijn genomen
 • Een register bijhouden van niet-conforme EEA en teruggeroepen producten en distributeurs op de hoogte houden van dergelijke problemen.

Welke invloed heeft de VK RoHS-verordening op importeurs van EEA?

De importeur van de EEA in het Verenigd Koninkrijk moet ervoor zorgen dat de fabrikant van de EEA heeft voldaan aan de RoHS-verordening, en moet ook controleren of de conformiteitsbeoordeling door de fabrikant is uitgevoerd en of de EEA is voorzien van de vereiste conformiteitsmarkering.

Importeurs moeten ook hun naam, handelsnaam of handelsmerk en hun contactadres vermelden op de EEA . Indien dit niet mogelijk is, kan deze informatie worden vermeld op de verpakking of in een begeleidend document bij de EEA. De regering van het VK heeft richtlijnen gepubliceerd voor alternatieve manieren om informatie over de traceerbaarheid van GB-importeurs te verstrekken die tot 31 december 2022 gelden. Zie de sectie 'BREXIT: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk' verderop voor koppelingen naar deze richtlijnen.

Indien een importeur redenen heeft om aan te nemen dat EEA niet in overeenstemming is met de VK RoHS-verordening, mag de importeur de EEA pas verkopen nadat deze conform is gemaakt en moet hij of zij de fabrikant en het OPSS daarvan op de hoogte stellen.

Bovendien moeten importeurs die redenen hebben om aan te nemen dat door hen geïmporteerde EEA niet voldoet aan de VK RoHS-verordening:

 • De nodige corrigerende maatregelen nemen, waaronder het uit de handel nemen of terugroepen van het product indien van toepassing
 • Het OPSS op de hoogte stellen en gegevens verstrekken over de niet-naleving van de EEA en eventuele corrigerende maatregelen die zijn genomen
 • Een register bijhouden van niet-conforme EEA en teruggeroepen producten en distributeurs op de hoogte houden van dergelijke problemen.

Wanneer een importeur EEA in het Verenigd Koninkrijk onder zijn eigen naam of handelsmerk verkoopt, wordt de importeur beschouwd als een fabrikant en dient hij of zij te voldoen aan de verplichtingen die aan fabrikanten worden opgelegd.

Welke invloed heeft de VK RoHS-verordening op distributeurs van EEA?

Distributeurs moeten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen met betrekking tot de verkoop van EEA in het VK. Dit kan inhouden dat wordt nagegaan of de EEA is voorzien van de vereiste conformiteitsmarkering en of de EEA vergezeld gaat van passende documenten voor eindgebruikers.

Indien een distributeur redenen heeft om aan te nemen dat de EEA niet in overeenstemming is met de VK RoHS-verordening, mag de distributeur de EEA pas verkopen nadat deze conform is gemaakt en moet hij of zij de importeur en het OPSS daarvan op de hoogte stellen. In het geval er geen importeur is, moet de distributeur de fabrikant op de hoogte stellen.

Bovendien moeten distributeurs die redenen hebben om aan te nemen dat door hen gedistribueerde EEA niet voldoet aan de RoHS-verordening:

 • De nodige corrigerende maatregelen nemen, waaronder het uit de handel nemen of terugroepen van het product indien van toepassing
 • Het OPSS op de hoogte stellen en gegevens verstrekken over de niet-naleving van de EEA en eventuele corrigerende maatregelen die zijn genomen.

Noord-Ierland

Vanaf 1 januari 2021 gelden in Noord-Ierland andere regels als gevolg van het Northern Ireland Protocol. Let in het bijzonder op het volgende:

 • Zorg dat je producten voldoen aan de EU-vereisten en dat je de CE-markering aanbrengt.
 • Je bent een importeur als je in de EU of Noord-Ierland bent gevestigd en je producten vanuit een land buiten de EU en Noord-Ierland (inclusief vanuit GB) verkoopt in Noord-Ierland. Producten die in Noord-Ierland worden verkocht, moeten worden gemarkeerd met gegevens van een importeur die in de EU of Noord-Ierland is gevestigd.
 • Geautoriseerde vertegenwoordigers kunnen gevestigd zijn in Noord-Ierland of in de EU. Met ingang van 16 juli 2021 treden nieuwe regels in werking op grond van EU-verordening 2019/1020 en moeten sommige bedrijven mogelijk een verantwoordelijk persoon in de EU of in Noord-Ierland aanwijzen om nalevingsfuncties uit te voeren (als er geen andere entiteit in de toeleveringsketen is die deze functies kan uitvoeren). Verdere richtlijnen voor de nieuwe regels zullen door de regering van het Verenigd Koninkrijk beschikbaar worden gesteld.
 • Als je een instantie in het Verenigd Koninkrijk gebruikt om een verplichte conformiteitsbeoordeling door derden uit te voeren, moet je vanaf 1 januari 2021 een UKNI-markering én een CE-markering aanbrengen op producten die in Noord-Ierland zijn geplaatst. Goederen met de CE- en UKNI-markering kunnen niet in de EU worden verkocht. Je hoeft de UKNI-markering niet te gebruiken als je zelf de naleving certificeert of een EU-instantie gebruikt om de verplichte beoordeling door derden uit te voeren.
 • 'In aanmerking komende Noord-Ierse goederen' kunnen in GB worden verkocht met de CE-markering. De regering van het Verenigd Koninkrijk zal richtlijnen verschaffen over hoe dit in zijn werk zal gaan.

BREXIT: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft richtlijnen gepubliceerd voor de verkoop van producten in GB en Noord-Ierland vanaf 1 januari 2021 voor fabrikanten, importeurs en distributeurs met betrekking tot nalevingsvereisten. Deze richtlijnen bevatten onder andere de volgende informatie:

 • Of het nodig is om je conformiteitsbeoordeling te wijzigen
 • Wanneer en hoe je de UKCA-markering moet gebruiken
 • Vereisten voor technische documentatie en een specifieke conformiteitsverklaring voor producten die in GB worden verkocht
 • Het aanstellen van een gemachtigde vertegenwoordiger of verantwoordelijk persoon in het Verenigd Koninkrijk
 • Of je wettelijke verantwoordelijkheden veranderen
 • Of je informatie over de importeur in GB moet verstrekken en hoe je dat moet doen (inclusief overgangsregelingen die gelden tot eind 2022)
 • Hoe je moet omgaan met bestaande voorraad
 • Welk bewijsmateriaal is vereist om aan te tonen dat producten vóór 1 januari 2021 in het Verenigd Koninkrijk of in de EU zijn geplaatst
 • Specifieke regels voor de verkoop van producten in Noord-Ierland

We raden je aan om deze richtlijnen (zie de koppeling hieronder) te bekijken, samen met eventuele andere specifieke richtlijnen van de overheid van het Verenigd Koninkrijk die van toepassing zijn op je product. Wij raden je aan je juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de gevolgen van de wet- en regelgeving op je producten na 1 januari 2021.

De Brexit-richtlijnen vind je hier:

GB:

 • Het plaatsen van gefabriceerde goederen in Groot-Brittannië na 1 januari 2021
 • De UKCA-markering gebruiken in GB na 1 januari 2021
 • Productveiligheid en metrologie in GB na 1 januari 2021

Noord-Ierland:

 • Gefabriceerde goederen vanuit Groot-Brittannië in Noord-Ierland plaatsen
 • Gefabriceerde goederen vanuit de EU in Noord-Ierland plaatsen
 • De UKNI-markering gebruiken
 • Productveiligheid en metrologie - Noord-Ierland

Aanvullende informatie

We raden je ten zeerste aan de richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk over de RoHS-verordening te bekijken:

We raden je ook aan om de Business Companion-website van het Verenigd Koninkrijk te bezoeken, daar vind je richtlijnen over de regels voor productconformiteit van het VK:

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates