Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

EU-verordening inzake hout (EUTR)

EU-verordening 995/2010/EU stelt de zorgvuldigheidsplicht vast voor marktdeelnemers die hout en houtproducten voor het eerst op de interne markt van de Europese Unie plaatsen, alsook de verplichting tot het bijhouden van gegevens voor handelaren die deze producten leveren, teneinde illegale houtkap te voorkomen alsmede de daarmee verband houdende handel in producten van dat hout.

Het is jouw verantwoordelijkheid om aan Verordening 995/2010/EU te voldoen. Dit materiaal is alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als juridisch advies. Wij raden je aan je juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product. Houd er in dit verband rekening mee dat Verordening 995/2010/EU rechtstreekse werking heeft, maar dat de lidstaten bevoegd zijn om sancties vast te stellen en deze Verordening te handhaven.

Op welke producten is de EU-verordening inzake hout van toepassing?

Verordening 995/2010/EU is van toepassing op hout en houtproducten uiteengezet in de Bijlage bij deze verordening, die beschikbaar is op de website van de Europese Commissie (zie 'Aanvullende informatie' hieronder). In de Bijlage bij deze Verordening 995/2010/EU worden de houtproducten vermeld die gebruikmaken van de nomenclatuur van het EU-douanewetboek.

In dit verband heeft de verordening betrekking op een breed scala van zowel geïmporteerd(e) als in het binnenland geproduceerd(e) hout en houtproducten, met inbegrip van massief hout, vloeren, multiplex, pulp en papier enz., maar niet op gedrukt papier zoals boeken, tijdschriften en kranten, muziekinstrumenten, speelgoed en spelletjes enz. Bovendien bevat Verordening 995/2010/EU een vrijstelling voor houtproducten of onderdelen van dergelijke producten die zijn vervaardigd van hout of houtproducten die hun levenscyclus hebben voltooid en anders zouden worden verwijderd als afval, dat wil zeggen producten die zijn gemaakt van gerecycled hout.

Voorts verleent Verordening 995/2010/EU de Commissie de bevoegdheid gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging en aanvulling van de lijst met hout en houtgerelateerde producten in de Bijlage. Tot op heden zijn echter geen wijzigingen van de Bijlage bekendgemaakt.

Verplichtingen van exploitanten

De exploitant wordt in Verordening 995/2010/EU gedefinieerd als elke natuurlijke of rechtspersoon die hout of houtproducten op de markt brengt, en op zijn beurt wordt het in de handel brengen gedefinieerd als de levering op enigerlei wijze, ongeacht de gebruikte verkooptechniek (met inbegrip van de levering door middel van communicatie op afstand), van hout of houtproducten voor het eerst op de interne markt voor distributie of gebruik in het kader van een commerciële activiteit, al dan niet tegen betaling.

In dit verband zijn exploitanten onderworpen aan twee verplichtingen:

 • het niet in de handel brengen van illegaal geoogst(e) hout of houtproducten (d.w.z. hout dat is geoogst in strijd met de toepasselijke wetgeving in het land van oogst, of producten die van dit illegale hout zijn afgeleid), en
 • gebruikmaken van een 'due diligence-systeem' om gepaste zorgvuldigheid uit te oefenen bij het in de handel brengen van hout of houtproducten in de EU.

  In dit verband kan de exploitant ervoor kiezen om zijn of haar eigen due diligence-systeem te ontwikkelen of een systeem te gebruiken dat is opgezet door een toezichthoudende organisatie, bestaande uit particuliere instanties die door de Europese Commissie zijn erkend om marktdeelnemers te helpen bij het nakomen van hun due diligence-verplichting.

  De vereisten voor het due diligence-systeem zijn vastgelegd in artikel 6 van Verordening 995/2010/EU en zijn ontwikkeld in Uitvoeringsverordening 607/2012/EU, beide beschikbaar op de website van de Europese Commissie. Maar op een hoog niveau zijn de drie sleutelelementen van het due diligence-systeem:

  • Informatie: De marktdeelnemer moet toegang hebben tot informatie over hout en houtproducten, land van oogst, soort, hoeveelheid, gegevens van de leverancier en documenten en informatie over de naleving van de nationale wetgeving.
  • Risicobeoordeling: De exploitant moet het risico van illegaal hout in zijn of haar toeleveringsketen beoordelen op basis van de hierboven vermelde informatie en rekening houdend met de criteria van Verordening 995/2010/EU.
  • Risicobeperking: Wanneer uit de beoordeling blijkt dat er een risico is van illegaal hout in de toeleveringsketen, kan dit risico worden beperkt door aanvullende informatie en verificatie van de leverancier te verlangen.

De verplichtingen van deze marktdeelnemers zijn echter niet van toepassing op het volgende hout en de volgende houtproducten, aangezien Verordening 995/2010/EU van oordeel is dat dit hout en deze houtproducten legaal zijn geoogst voor de toepassing van deze Verordening:

 • Het hout: (i) heeft zijn oorsprong in een partnerland dat is opgenomen in Bijlage I bij Verordening 2173/2005/EG; (ii) is ingebed in een houtproduct dat is opgenomen in de Bijlagen II en III bij die Verordening, en (iii) voldoet aan de eisen van die Verordening; en
 • Het hout of de houtproducten valt/vallen onder de Bijlagen A, B of C van de EU-CITES-basisverordening en voldoen aan de eisen van die regeling.

Verplichtingen van handelaren

Onder handelaar wordt in Verordening 995/2010/EU verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van een commerciële activiteit hout of houtproducten op de interne markt verkoopt of koopt.

In dit verband zijn handelaren onderworpen aan een fundamentele traceerbaarheidsverplichting, die hen verplicht het volgende te kunnen identificeren:

 • de marktdeelnemers of de handelaren die hen het hout en de houtproducten hebben geleverd, en
 • in voorkomend geval, de handelaren aan wie zij hout en houtproducten hebben geleverd.

Deze informatie moet gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard en op verzoek ter beschikking van de bevoegde instanties worden gesteld.

Aanvullende informatie

Wij raden je ten zeerste aan de website van de Europese Commissie te bezoeken voor meer informatie over EUTR, met daarin een leidraad voor de EU-verordening inzake hout in de 23 talen van de Europese Unie, een lijst van erkende toezichthoudende organisaties en de uitvoeringsverordeningen.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates