Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Laagspanningsrichtlijn (LVD)

Richtlijn 2014/35/EU (de 'LVD') bevat eisen met betrekking tot elektrisch materiaal dat bestemd is voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen, teneinde te voorzien in een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en veiligheid van personen en van huisdieren en goederen. De eisen omvatten veiligheidsdoelstellingen voor het ontwerpen en vervaardigen van elektrisch materiaal, etiketteringsvoorschriften en de toepasselijke conformiteitsbeoordelingsprocedures. De LVD bevat ook verplichtingen van fabrikanten, importeurs en distributeurs.

Als je elektrisch materiaal produceert, importeert of distribueert dat is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen, moet je voldoen aan de vereisten van de LVD.

Het is jouw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de laagspanningsrichtlijn. Je moet je ook houden aan de nationale wet- en regelgeving in de lidstaten die de LVD ten uitvoer brengen. Dit materiaal is alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als juridisch advies. Wij raden je aan je juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product.

Op welke producten is de LVD van toepassing?

De LVD is van toepassing op elektrisch materiaal bestemd voor een nominale wisselspanning tussen 50 V en 1000 V en een nominale gelijkspanning tussen 75 V en 1500 V. Er zijn enkele typen elektrisch materiaal en verschijnselen die niet onder de LVD vallen (bijvoorbeeld contactdozen en contactstoppen voor huishoudelijk gebruik). Een volledige lijst van elektrisch materiaal dat niet onder de richtlijn valt, is te vinden in bijlage II van de LVD.

Voorbeelden van elektrisch materiaal dat onder de LVD valt, zijn: huishoudelijke apparaten, kabels, voedingseenheden en laserapparatuur.

Wie heeft verplichtingen onder de LVD?

De LVD bevat verplichtingen voor fabrikanten, gemachtigde vertegenwoordigers, importeurs en distributeurs van elektrisch materiaal.

 • Je bent een fabrikant als je zelf elektrisch materiaal vervaardigt of elektrisch materiaal laat ontwerpen en vervaardigen en dit onder je eigen naam of handelsmerk verhandelt.
 • Je bent een gemachtigde vertegenwoordiger als een fabrikant van elektrisch materiaal je een schriftelijk mandaat heeft gegeven om namens hen op te treden met betrekking tot specifieke taken.
 • Je bent een importeur als je in de EU bent gevestigd en je elektrisch materiaal van buiten de EU in de EU verkoopt.
 • Je bent een distributeur als je elektrisch materiaal beschikbaar stelt voor verkoop of levering, maar geen fabrikant of importeur bent.

Op welke wijze hebben fabrikanten en importeurs te maken met de LVD?

Conformiteitsverklaring en CE-markering:

Fabrikanten moeten:

 • ervoor zorgen dat elektrisch materiaal is ontworpen en vervaardigd overeenkomstig de veiligheidsdoeleinden zoals vastgesteld in de LVD;
 • een conformiteitsbeoordeling uitvoeren en de vereiste technische documentatie opstellen;
 • een EU-conformiteitsverklaring opstellen in een taal of talen zoals vereist door de lidstaat waar het elektrisch materiaal wordt verkocht;
 • de CE-markering zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar aanbrengen op het elektrisch materiaal of het gegevensplaatje en op de verpakking.

Importeurs moeten:

 • ervoor zorgen dat de fabrikant de juiste conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft uitgevoerd en dat de fabrikant de technische documentatie heeft opgesteld en dat het elektrisch materiaal is voorzien van de CE-markering.
 • ervoor zorgen dat terwijl elektrisch materiaal onder hun verantwoordelijkheid valt, de opslag- of vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële eisen niet in gevaar brengen.

Fabrikanten en importeurs moeten een kopie van de technische documentatie en de conformiteitsverklaring bewaren voor een periode van tien jaar nadat het elektrisch materiaal in de handel is gebracht.

Etikettering en informatie:

Fabrikanten en importeurs moeten erop toezien dat het elektrisch materiaal is voorzien van:

 • de naam, de geregistreerde handelsnaam of het geregistreerde handelsmerk en het postadres waarop contact kan worden opgenomen met de fabrikant en/of importeur;
 • het type, partij- of serienummer of ander element waarmee het elektrisch materiaal kan worden geïdentificeerd; en
 • de CE-markering

Wanneer deze informatie niet op het elektrisch materiaal zelf kan worden aangebracht, moet de bovenstaande informatie op de verpakking of in een begeleidend document bij het elektrisch materiaal worden vermeld.

Bovendien moet het elektrisch materiaal vergezeld gaan van instructies, veiligheidsinformatie en de conformiteitsverklaring. Deze informatie moet in een taal zijn die door eindgebruikers en markttoezichtautoriteiten gemakkelijk kan worden begrepen.

Welke invloed heeft de LVD op distributeurs?

Distributeurs moeten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen met betrekking tot de verkoop van elektrisch materiaal. Dit kan inhouden dat wordt nagegaan of het materiaal voorzien is van een CE-markering en of het vergezeld gaat van passende documenten voor eindgebruikers.

Wat moet je doen als elektrisch materiaal niet in overeenstemming is met de LVD?

Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen nemen om het elektrisch materiaal conform te maken of zo nodig uit de handel te nemen of terug te roepen.

Wanneer het elektrisch materiaal een risico inhoudt, moeten fabrikanten, importeurs en distributeurs de bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaten waar het is verkocht, onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen, waarbij zij in het bijzonder de niet-conformiteit en alle genomen corrigerende maatregelen uitvoerig beschrijven.

Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten aan een bevoegde nationale autoriteit alle informatie en documentatie op papier of elektronische wijze verstrekken die nodig is om na een met redenen omkleed verzoek de conformiteit van het elektrisch materiaal met de LVD aan te tonen.

Aanvullende informatie

We raden je ten zeerste aan de website van de Europese Commissie te bezoeken voor meer informatie over de Laagspanningsrichtlijn:

1 Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates