Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Vereisten voor laagspanningsapparatuur

EU-vereisten: Richtlijn 2014/35/EU (de 'LVD') bevat eisen met betrekking tot elektrisch materiaal dat bestemd is voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen, teneinde te voorzien in een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en veiligheid van personen en van huisdieren en eigendommen. De eisen omvatten veiligheidsdoelstellingen voor het ontwerpen en vervaardigen van elektrisch materiaal, etiketeisen en de toepasselijke conformiteitsbeoordelingsprocedures. De LVD zet ook de verplichtingen van fabrikanten, importeurs en distributeurs uiteen.

Als je elektrisch materiaal produceert, importeert of distribueert dat is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen en dat wordt verkocht in de EU, moet je voldoen aan de vereisten van de LVD.

Het is jouw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de laagspanningsrichtlijn. Je moet je ook houden aan de nationale wet- en regelgeving in de lidstaten die de LVD ten uitvoer brengen.

Hieronder vind je meer informatie over de EU-vereisten.

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk: De veiligheidsverordening voor elektronische apparatuur (Electric Equipement Safety Regulations 2016/1101, ofwel de 'EESR') van het Verenigd Koninkrijk bevat eisen met betrekking tot elektrisch materiaal dat bestemd is voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen, teneinde te voorzien in een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en veiligheid van personen en van huisdieren en eigendommen. De eisen omvatten veiligheidsdoelstellingen voor het ontwerpen en vervaardigen van elektrisch materiaal, etiketeisen en de toepasselijke conformiteitsbeoordelingsprocedures. In de EESR worden ook de verplichtingen van fabrikanten, importeurs en distributeurs uiteengezet.

Als je elektrisch materiaal produceert, importeert of distribueert dat is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen en dat wordt verkocht in het VK, moet je voldoen aan de vereisten van de EESR. Er gelden verschillende regels voor goederen die je verkoopt in: (1) Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales); en (2) Noord-Ierland.

Het is jouw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de EESR voor producten die in het Verenigd Koninkrijk worden verkocht. Als je deze producten verkoopt op de Amazon EU-website(s), moet je je tevens houden aan de nationale wet- en regelgeving in de EU-lidstaten die de LVD van de EU ten uitvoer brengen.

Hieronder vind je meer informatie over de vereisten van het Verenigd Koninkrijk.

Deze documentatie dient uitsluitend ter informatie. Het is niet bedoeld als juridisch advies. Wij raden je aan je juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product. Deze informatie weerspiegelt uitsluitend de positie op het moment van schrijven en het is mogelijk dat de vereisten in de EU en het Verenigd Koninkrijk veranderen. Raadpleeg de actuele Brexit-richtlijnen van het Verenigd Koninkrijk voor je producten (zie hieronder) voor meer informatie over wijzigingen die vanaf 1 januari 2021 gevolgen voor je kunnen hebben.

EU-vereisten

Op welke producten is de LVD van toepassing?

De LVD is van toepassing op elektrisch materiaal bestemd voor een nominale wisselspanning tussen 50 V en 1000 V en een nominale gelijkspanning tussen 75 V en 1500 V. Er zijn enkele typen elektrisch materiaal en verschijnselen die niet onder de LVD vallen (zoals contactdozen en stekkers voor huishoudelijk gebruik). Een volledige lijst van elektrisch materiaal dat niet onder de richtlijn valt, is te vinden in bijlage II van de LVD.

Voorbeelden van elektrisch materiaal dat onder de LVD valt, zijn: huishoudelijke apparaten, kabels, voedingseenheden en laserapparatuur.

Wie heeft verplichtingen onder de LVD?

De LVD bevat verplichtingen voor fabrikanten, gemachtigde vertegenwoordigers, importeurs en distributeurs van elektrisch materiaal.

 • Je bent een fabrikant als je zelf elektrisch materiaal vervaardigt of elektrisch materiaal laat ontwerpen en vervaardigen en dit onder je eigen naam of handelsmerk verkoopt.
 • Je bent een gemachtigde vertegenwoordiger als een fabrikant van elektrisch materiaal je een schriftelijk mandaat heeft gegeven om namens hem of haar op te treden met betrekking tot specifieke taken.
 • Je bent een importeur als je in de EU bent gevestigd en je elektrisch materiaal van buiten de EU in de EU verkoopt.
 • Je bent een distributeur als je elektrisch materiaal beschikbaar stelt voor verkoop of levering, maar geen fabrikant of importeur bent.

Op welke wijze hebben fabrikanten en importeurs te maken met de LVD?

Conformiteitsverklaring en CE-markering:

Fabrikanten moeten:

 • ervoor zorgen dat elektrisch materiaal is ontworpen en vervaardigd overeenkomstig de veiligheidsdoelstellingen zoals vastgesteld in de LVD.
 • Een conformiteitsbeoordeling uitvoeren en de vereiste technische documentatie opstellen.
 • Een EU-conformiteitsverklaring opstellen in een taal of talen zoals vereist door de lidstaat waar het elektrisch materiaal wordt verkocht.
 • De CE-markering zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar aanbrengen op het elektrisch materiaal of het gegevensplaatje en op de verpakking.

Importeurs moeten:

 • Ervoor zorgen dat de fabrikant de juiste conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft uitgevoerd en dat de fabrikant de technische documentatie heeft opgesteld en dat het elektrisch materiaal is voorzien van de CE-markering.
 • Ervoor zorgen dat terwijl elektrisch materiaal onder hun verantwoordelijkheid valt, de opslag- of vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële eisen niet in gevaar brengen.

Fabrikanten en importeurs moeten een kopie van de technische documentatie en de conformiteitsverklaring bewaren gedurende een periode van tien jaar nadat het elektrisch materiaal in de EU is verkocht.

Etikettering en informatie:

Fabrikanten en importeurs moeten erop toezien dat het elektrisch materiaal is voorzien van:

 • De naam, de geregistreerde handelsnaam of het geregistreerde handelsmerk van de fabrikant en/of importeur en het postadres waarop contact kan worden opgenomen met de fabrikant en/of importeur.
 • Het type en het partij- of serienummer of ander element aan de hand waarvan het elektrisch materiaal kan worden geïdentificeerd.
 • De CE-markering.

Wanneer deze informatie niet op het elektrisch materiaal zelf kan worden aangebracht, moet de bovenstaande informatie op de verpakking of in een begeleidend document bij het elektrisch materiaal worden vermeld.

Bovendien moet het elektrisch materiaal vergezeld gaan van instructies, veiligheidsinformatie en de conformiteitsverklaring. Deze informatie moet in een taal zijn die door eindgebruikers en de desbetreffende instanties gemakkelijk kan worden begrepen.

Welke invloed heeft de LVD op distributeurs?

Distributeurs moeten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen met betrekking tot de verkoop van elektrisch materiaal in de EU. Dit kan inhouden dat wordt nagegaan of het materiaal voorzien is van een CE-markering en of het vergezeld gaat van passende documenten voor eindgebruikers.

Wat moet je doen als elektrisch materiaal niet in overeenstemming is met de LVD?

Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen nemen om het elektrisch materiaal conform te maken of zo nodig uit de handel te nemen of terug te roepen.

Wanneer het elektrisch materiaal een risico inhoudt, moeten fabrikanten, importeurs en distributeurs de bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaten waar het is verkocht, onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen, waarbij zij in het bijzonder de niet-conformiteit en alle genomen corrigerende maatregelen uitvoerig beschrijven.

Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten aan een bevoegde nationale autoriteit alle informatie en documentatie op papier of elektronische wijze verstrekken die nodig is om na een met redenen omkleed verzoek de conformiteit van het elektrisch materiaal met de LVD aan te tonen.

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk

Waar is de EESR van toepassing?

De EESR is van toepassing op alle producten die in het Verenigd Koninkrijk worden verkocht, maar de bepalingen worden op verschillende wijze toegepast in Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales, 'GB') en in Noord-Ierland. Hieronder lees je meer over de positie in Noord-Ierland.

Op welke producten is de EESR van toepassing?

De EESR is van toepassing op elektrisch materiaal bestemd voor een nominale wisselspanning tussen 50 V en 1000 V en een nominale gelijkspanning tussen 75 V en 1500 V. Er zijn enkele typen elektrisch materiaal en elektrische verschijnselen die niet onder de EESR vallen (bijvoorbeeld contactdozen en stekkers voor huishoudelijk gebruik). Een volledige lijst van elektrisch materiaal dat niet onder de EESR valt, is te vinden in Verordening 3 van de EESR.

Voorbeelden van elektrisch materiaal dat onder de EESR valt, zijn: huishoudelijke apparaten, kabels, voedingseenheden en laserapparatuur.

Wie heeft verplichtingen onder de EESR?

De EESR bevat verplichtingen voor fabrikanten, gemachtigde vertegenwoordigers, importeurs en distributeurs van elektrisch materiaal.

 • Je bent een fabrikant als je zelf elektrisch materiaal vervaardigt of elektrisch materiaal laat ontwerpen en vervaardigen en dit onder je eigen naam of handelsmerk verkoopt.
 • Je bent een gemachtigde vertegenwoordiger als een fabrikant van elektrisch materiaal je een schriftelijk mandaat heeft gegeven om namens hem of haar op te treden met betrekking tot specifieke taken.
 • Je bent een importeur als je in het Verenigd Koninkrijk bent gevestigd en elektrisch materiaal vanuit een land buiten het Verenigd Koninkrijk verkoopt in GB.
 • Zie de sectie 'Noord-Ierland' verderop voor meer informatie over het importeren naar Noord-Ierland.
 • Je bent een distributeur als je elektrisch materiaal beschikbaar stelt voor verkoop of levering, maar geen fabrikant of importeur bent.

Op welke wijze hebben fabrikanten en importeurs te maken met de EESR?

Conformiteitsverklaring en conformiteitsmarkering

Fabrikanten moeten:

 • Ervoor zorgen dat elektrisch materiaal is ontworpen en vervaardigd overeenkomstig de veiligheidsdoelstellingen zoals vastgesteld in de EESR
 • Een conformiteitsbeoordeling uitvoeren en de vereiste technische documentatie opstellen
 • Een conformiteitsverklaring in het Engels opstellen
 • De relevante conformiteitsmarkering zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar aanbrengen op het elektrisch materiaal of het gegevensplaatje en op de verpakking. De relevante conformiteitsmarkering is:
  • voor producten die vanaf 1 januari 2021 in GB worden verkocht: de UKCA-markering
  • voor producten die in Noord-Ierland worden verkocht terwijl het Northern Ireland Protocol nog van kracht is: de Europese CE-markering (zie de sectie 'Noord-Ierland' verderop).
  Notitie: De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft wetgeving aangenomen die bepaalt dat voor bepaalde producten (met inbegrip van producten die onder de EESR vallen) de CE-markering tot 1 januari 2022 in GB wordt geaccepteerd en dat aanvullende wijzen voor het aanbrengen van de UKCA-markering tot 1 januari 2023 worden geaccepteerd. Er is een specifieke conformiteitsverklaring vereist die naar de wetgeving en normen van het VK (en niet naar de wetgeving en normen van de EU) verwijst. Zie de sectie 'BREXIT: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk' verderop voor meer informatie over de nieuwe vereisten en overgangsmaatregelen.

Importeurs moeten:

 • Ervoor zorgen dat de fabrikant de juiste conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft uitgevoerd en dat de fabrikant de technische documentatie heeft opgesteld en dat het elektrisch materiaal is voorzien van de vereiste conformiteitsmarkering (CE- of UKCA-markering); en
 • Ervoor zorgen dat terwijl elektrisch materiaal onder hun verantwoordelijkheid valt, de opslag- of vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële eisen niet in gevaar brengen.

Fabrikanten en importeurs moeten een kopie van de technische documentatie en de conformiteitsverklaring bewaren gedurende een periode van tien jaar nadat het elektrisch materiaal is verkocht.

Etikettering en informatie

Fabrikanten en importeurs moeten erop toezien dat het elektrisch materiaal is voorzien van:

 • De naam, de geregistreerde handelsnaam of het geregistreerde handelsmerk van de fabrikant en/of importeur en het postadres waarop contact kan worden opgenomen met de fabrikant en/of importeur
 • Het type en het partij- of serienummer of ander element aan de hand waarvan het elektrisch materiaal kan worden geïdentificeerd
 • De vereiste nalevingsmarkering (CE- of UKCA-markering)

Wanneer deze informatie niet op het elektrisch materiaal zelf kan worden aangebracht, moet de bovenstaande informatie op de verpakking of in een begeleidend document bij het elektrisch materiaal worden vermeld. De regering van het VK heeft richtlijnen gepubliceerd voor alternatieve manieren om informatie over de traceerbaarheid van GB-importeurs te verstrekken die tot 31 december 2022 gelden. Zie de sectie 'BREXIT: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk' verderop voor koppelingen naar deze richtlijnen.

Bovendien moet het elektrisch materiaal vergezeld gaan van instructies, veiligheidsinformatie en de conformiteitsverklaring. Deze informatie moet in een taal zijn opgesteld die door eindgebruikers en de relevante autoriteiten gemakkelijk kan worden begrepen. Voor producten die vanaf 1 januari 2021 in GB worden verkocht, is een specifieke conformiteitsverklaring vereist die verwijst naar de wetgeving en normen van het Verenigd Koninkrijk. Zie de sectie 'BREXIT: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk' verderop voor koppelingen naar informatie van de regering van het VK hierover.

Op welke wijze hebben distributeurs te maken met de EESR?

Distributeurs moeten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen met betrekking tot de verkoop van elektrisch materiaal in het VK. Dit kan inhouden dat wordt nagegaan of het materiaal voorzien is van de vereiste conformiteitsmarkering en of het vergezeld gaat van passende documenten voor eindgebruikers.

Noord-Ierland

Vanaf 1 januari 2021 gelden in Noord-Ierland andere regels als gevolg van het Northern Ireland Protocol. Let in het bijzonder op het volgende:

 • Zorg dat je producten voldoen aan de EU-vereisten en dat je de CE-markering aanbrengt.
 • Je bent een importeur als je in de EU of Noord-Ierland bent gevestigd en je producten vanuit een land buiten de EU en Noord-Ierland (inclusief vanuit GB) verkoopt in Noord-Ierland. Producten die in Noord-Ierland worden verkocht, moeten worden gemarkeerd met gegevens van een importeur die in de EU of Noord-Ierland is gevestigd.
 • Geautoriseerde vertegenwoordigers kunnen gevestigd zijn in Noord-Ierland of in de EU. Met ingang van 16 juli 2021 treden nieuwe regels in werking op grond van EU-verordening 2019/1020 en moeten sommige bedrijven mogelijk een verantwoordelijk persoon in de EU of in Noord-Ierland aanwijzen om nalevingsfuncties uit te voeren (als er geen andere entiteit in de toeleveringsketen is die deze functies kan uitvoeren). Verdere richtlijnen voor de nieuwe regels zullen door de regering van het Verenigd Koninkrijk beschikbaar worden gesteld.
 • Als je een instantie in het Verenigd Koninkrijk gebruikt om een verplichte conformiteitsbeoordeling door derden uit te voeren, moet je vanaf 1 januari 2021 een UKNI-markering én een CE-markering aanbrengen op producten die in Noord-Ierland zijn geplaatst. Goederen met de CE- en UKNI-markering kunnen niet in de EU worden verkocht. Je hoeft de UKNI-markering niet te gebruiken als je zelf de naleving certificeert of een EU-instantie gebruikt om de verplichte beoordeling door derden uit te voeren.
 • 'In aanmerking komende Noord-Ierse goederen' kunnen in GB worden verkocht met de CE-markering. De regering van het Verenigd Koninkrijk zal richtlijnen verschaffen over hoe dit in zijn werk zal gaan.

BREXIT: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk

De regering van het VK heeft richtlijnen gepubliceerd die met ingang van 1 januari 2021 gelden voor de verkoop van producten in GB en Noord-Ierland. Deze richtlijnen verschaffen fabrikanten, importeurs en distributeurs informatie over de nalevingsvereisten die gelden vanaf 1 januari 2021, zoals:

 • Of het nodig is om je conformiteitsbeoordeling te wijzigen
 • Wanneer en hoe je de UKCA-markering moet gebruiken
 • Vereisten voor technische documentatie en een specifieke conformiteitsverklaring voor producten die in GB worden verkocht
 • Het aanstellen van een gemachtigde vertegenwoordiger of verantwoordelijk persoon in het Verenigd Koninkrijk
 • Of je wettelijke verantwoordelijkheden veranderen als gevolg van Brexit
 • Of je informatie over de GB-importeur moet verstrekken en hoe je dat moet doen (inclusief overgangsregelingen die gelden tot eind 2022)
 • Hoe je moet omgaan met bestaande voorraad
 • Welk bewijsmateriaal is vereist om aan te tonen dat producten vóór 1 januari 2021 in het Verenigd Koninkrijk of in de EU zijn geplaatst
 • Specifieke regels voor de verkoop van producten in Noord-Ierland

We raden je aan om deze richtlijnen (zie de koppeling hieronder) te bekijken, samen met eventuele andere specifieke richtlijnen van de overheid van het Verenigd Koninkrijk die van toepassing zijn op je product. Wij raden je aan je juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de gevolgen van de wet- en regelgeving op je producten na 1 januari 2021.

De Brexit-richtlijnen vind je hier:

GB:

Noord-Ierland:

Wat moet je doen als elektrisch materiaal niet in overeenstemming is met de EESR?

Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen nemen om het elektrisch materiaal conform te maken of zo nodig uit de handel te nemen of terug te roepen.

Wanneer het elektrisch materiaal een risico inhoudt, moeten fabrikanten, importeurs en distributeurs onmiddellijk Trading Standards (of HSE wanneer het materiaal voor gebruik op het werk bestemd is) op de hoogte stellen, waarbij zij met name de aard van de non-conformiteit en de genomen corrigerende maatregelen uitvoerig beschrijven.

Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten aan de bevoegde nationale VK-autoriteiten alle informatie en documentatie op papier of elektronische wijze verstrekken die nodig is om na een met redenen omkleed verzoek de conformiteit van het elektrisch materiaal met de EESR aan te tonen.

Aanvullende informatie

We raden je ten zeerste aan de website van de Europese Commissie te bezoeken voor meer informatie over de Laagspanningsrichtlijn:

We raden je ten zeerste aan de richtlijnen van het Office for Product Safety and Standards van de regering van het VK voor het toepassen van de EESR door te lezen. Je vindt deze richtlijnen hier: https://www.gov.uk/government/publications/electrical-equipment-safety-regulations-2016.

We raden je ook aan om de Business Companion-website te bezoeken, daar vind je richtlijnen over de regels voor productconformiteit van het VK:

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates