Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Vereisten voor drukapparatuur

EU-vereisten: Richtlijn 2014/68/EU (de 'PED') bevat vereisten met betrekking tot drukapparatuur om een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en veiligheid van personen, huisdieren en eigendommen te waarborgen. De vereisten omvatten veiligheidsdoelstellingen voor het ontwerpen en vervaardigen van drukapparatuur, etiketteringsvoorschriften en de toepasselijke conformiteitsbeoordelingsprocedures. De PED bevat ook verplichtingen van fabrikanten, importeurs en distributeurs.

Als je drukapparatuur vervaardigt, importeert of distribueert, moet je voldoen aan de vereisten van de PED. Je moet je ook houden aan de nationale wet- en regelgeving in de lidstaten die de PED ten uitvoer brengen.

Hieronder vind je meer informatie over de EU-vereisten.

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk: De Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016/1105 van het Verenigd Koninkrijk (de 'PER') bevat vereisten met betrekking tot drukapparatuur om een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en veiligheid van personen, huisdieren en eigendommen te waarborgen. De vereisten omvatten veiligheidsdoelstellingen voor het ontwerpen en vervaardigen van drukapparatuur, etiketteringsvoorschriften en de toepasselijke conformiteitsbeoordelingsprocedures. De PER bevat ook verplichtingen van fabrikanten, importeurs en distributeurs.

Er gelden verschillende regels voor goederen die je verkoopt in: (1) Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales); en (2) Noord-Ierland.

Als je drukapparatuur die in het Verenigd Koninkrijk wordt verkocht, vervaardigt, importeert of distribueert, moet je voldoen aan de vereisten van de PER. Als je deze producten verkoopt op Amazon EU-websites, moet je je ook houden aan de nationale wet- en regelgeving in de EU-lidstaten die de PED ten uitvoer brengen.

Hieronder vind je meer informatie over de vereisten van het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en moet niet als vervanging van juridisch advies worden beschouwd. We raden je aan een juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product. Deze informatie weerspiegelt slechts de situatie op de datum van schrijven en de vereisten in de EU en in het Verenigd Koninkrijk kunnen veranderen, met name door de ontwikkelingen rondom Brexit. Raadpleeg de huidige Brexit-richtlijnen van het Verenigd Koninkrijk voor je producten (zie hieronder) voor meer informatie over wijzigingen die gevolgen voor je kunnen hebben na afloop van de overgangsperiode.

EU-vereisten: Op welke producten is de PED van toepassing?

De PED is van toepassing op drukapparatuur en montages waarvan de maximaal toelaatbare druk PS meer dan 0,5 bar bedraagt.

Dit omvat drukvaten, installatieleidingen, veiligheidsappendages en onder druk staande appendages, inclusief, voor zover van toepassing, de elementen die bevestigd zijn aan onder druk staande delen, zoals flenzen, tuiten, koppelingen, steunconstructies en hijsogen. De richtlijn is ook van toepassing op montages, d.w.z. verschillende drukapparaten die een fabrikant tot een geïntegreerd en functioneel geheel heeft geassembleerd.

Voorbeelden van producten die onder de PED vallen: vlampijp- en waterpijpketels, warmtewisselaars, fabrieksvaten, industriële leidingen, veiligheidskleppen en knikstaven.

Er zijn een aantal uitzonderingen op het toepassingsgebied van de PED. Voorbeelden hiervan zijn: aerosols, speciaal voor nucleair gebruik ontworpen apparatuur, flessen of blikjes voor koolzuurhoudende dranken bestemd voor eindconsumptie, radiatoren en buizen in systemen voor warmwaterverwarming en vaten voor vloeistoffen waarin de gasdruk boven de vloeistof ten hoogste 0,5 bar bedraagt.

Wie heeft verplichtingen onder de PED?

De PED bevat verplichtingen voor fabrikanten, gemachtigde vertegenwoordigers, importeurs en distributeurs van drukapparatuur.

 • Je bent een fabrikant als je zelf drukapparatuur of een montage vervaardigt, of drukapparatuur of een montage laat ontwerpen en vervaardigen, en deze onder jouw naam of handelsmerk verhandelt of voor je eigen doeleinden gebruikt.
 • Je bent een gemachtigde vertegenwoordiger als een fabrikant je een schriftelijk mandaat heeft gegeven om namens hem of haar op te treden met betrekking tot specifieke taken.
 • Je bent een importeur als je in de EU bent gevestigd en je drukapparatuur of montages van buiten de EU in de EU verkoopt of levert.
 • Je bent een distributeur als je drukapparatuur beschikbaar stelt voor verkoop of levering, maar geen fabrikant of importeur bent.

Wat zijn de belangrijkste vereisten van de PED?

Conformiteitsverklaring en CE-markering

De verantwoordelijkheden van een fabrikant omvatten:

 • ervoor zorgen dat de drukapparatuur is ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de essentiële vereisten van de PED, en, indien van toepassing, de geldende regels van goed vakmanschap;
 • indien nodig, het uitvoeren van de toepasselijke conformiteitsbeoordeling en het opstellen van de relevante technische documentatie;
 • indien nodig, het opstellen van een EU-conformiteitsverklaring in een taal of talen zoals vereist door de lidstaat waar de drukapparatuur wordt verkocht; en
 • het zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar aanbrengen van de CE-markering op de drukapparatuur of het gegevensplaatje en op de verpakking.

De verantwoordelijkheden van een importeur omvatten:

 • ervoor zorgen dat de fabrikant de toepasselijke conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft uitgevoerd, dat de fabrikant de technische documentatie heeft opgesteld en dat de drukapparatuur is voorzien van de CE-markering; en
 • ervoor zorgen dat de opslag- of vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële vereisten niet in gevaar brengen terwijl drukapparatuur onder zijn of haar verantwoordelijkheid valt.

De verantwoordelijkheden van een distributeur omvatten:

 • de nodige zorgvuldigheid betrachten in verband met de vereisten van de PED; en
 • ervoor zorgen dat de opslag- of vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële vereisten niet in gevaar brengen terwijl drukapparatuur onder zijn of haar verantwoordelijkheid valt.

Fabrikanten en importeurs moeten een kopie van de technische documentatie en de conformiteitsverklaring bewaren voor een periode van tien jaar nadat de drukapparatuur in de EU is aangeboden voor verkoop of levering.

Etikettering en informatie

Fabrikanten en importeurs moeten erop toezien dat drukapparatuur is voorzien van:

 • de naam, de geregistreerde handelsnaam of het geregistreerde handelsmerk van zowel de fabrikant als de importeur en het postadres waarop contact met hen kan worden opgenomen;
 • het type, het partij- of serienummer of een ander element waarmee de drukapparatuur kan worden geïdentificeerd; en
 • de CE-markering.

Distributeurs moeten:

 • controleren of de drukapparatuur of de montage voorzien is van de CE-markering;
 • controleren of de drukapparatuur of de montage vergezeld gaat van de vereiste documenten, instructies en veiligheidsinformatie in een taal die consumenten en andere gebruikers in de lidstaat/lidstaten waar de drukapparatuur of de montage zal worden verkocht, gemakkelijk kunnen begrijpen;
 • ervoor zorgen dat de fabrikant en de importeur hebben voldaan aan de verplichting om hun naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde handelsmerk en het postadres op de drukapparatuur of de montage (of voor zover niet mogelijk, op de verpakking) te vermelden; en
 • ervoor zorgen dat de fabrikant heeft voldaan aan de verplichting om de drukapparatuur of de montage te voorzien van een type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel.

Als deze informatie niet op de drukapparatuur zelf kan worden aangebracht, moet de bovenstaande informatie op de verpakking of in een begeleidend document bij de drukapparatuur worden vermeld.

Bovendien moet de drukapparatuur vergezeld gaan van instructies en veiligheidsinformatie (met informatie die vereist is op basis van de bijlage van de PED). De bovenstaande informatie moet in een taal zijn opgesteld die gemakkelijk kan worden begrepen door consumenten, andere gebruikers en de relevante autoriteiten.

Wat moet je doen als drukapparatuur niet in overeenstemming is met de PED?

Distributeurs mogen drukapparaten of montages niet voor verkoop beschikbaar stellen als zij constateren dat deze niet voldoen aan de essentiële veiligheidseisen van bijlage I bij de PED. Indien de drukapparatuur of de montage een risico inhoudt, moet de distributeur de fabrikant of de importeur en de relevante autoriteiten hiervan op de hoogte stellen.

Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen nemen om drukapparatuur in overeenstemming met de richtlijnen te brengen, uit de handel te nemen of terug te roepen, al naargelang het geval.

Als de drukapparatuur een risico inhoudt, moeten fabrikanten, importeurs en distributeurs de bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaten waar het werd verkocht, onmiddellijk hiervan op de hoogte stellen. Hierbij moeten ze de niet-conformiteit en alle genomen corrigerende maatregelen uitvoerig beschrijven.

Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten aan een bevoegde nationale autoriteit alle informatie en documentatie op papier of op elektronische wijze verstrekken die nodig is om na een beargumenteerd verzoek de conformiteit van de drukapparatuur met de PED aan te tonen. Zij moeten op verzoek van de bevoegde autoriteiten ook samenwerken bij het nemen van maatregelen om de risico's van deze producten uit te sluiten.

Aanvullende informatie

We raden je ten zeerste aan de website van de Europese Commissie te bezoeken voor meer informatie over de Richtlijn voor drukapparatuur:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/pressure-gas/pressure-equipment/directive_nl

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/33402

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk: Waar is de PER van toepassing?

De PER is van toepassing op alle producten die in het Verenigd Koninkrijk worden verkocht, maar de bepalingen worden op verschillende wijze toegepast in Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales, 'GB') en Noord-Ierland. Hieronder lees je meer over de positie in Noord-Ierland.

Op welke producten is de PER van toepassing?

De PER is van toepassing op drukapparatuur en montages waarvan de maximaal toelaatbare druk PS meer dan 0,5 bar bedraagt.

Dit omvat drukvaten, installatieleidingen, veiligheidsappendages en onder druk staande appendages, inclusief, voor zover van toepassing, de elementen die bevestigd zijn aan onder druk staande delen, zoals flenzen, tuiten, koppelingen, steunconstructies en hijsogen. De richtlijn is ook van toepassing op montages, d.w.z. verschillende drukapparaten die een fabrikant tot een geïntegreerd en functioneel geheel heeft geassembleerd.

Voorbeelden van producten die onder de PER vallen: vlampijp- en waterpijpketels, warmtewisselaars, fabrieksvaten, industriële leidingen, veiligheidskleppen en knikstaven.

Er zijn een aantal uitzonderingen op het toepassingsgebied van de PER. Voorbeelden hiervan zijn: aerosols, speciaal voor nucleair gebruik ontworpen apparatuur, flessen of blikjes voor koolzuurhoudende dranken bestemd voor eindconsumptie, radiatoren en buizen in systemen voor warmwaterverwarming en vaten voor vloeistoffen waarin de gasdruk boven de vloeistof ten hoogste 0,5 bar bedraagt.

Wie heeft verplichtingen onder de PER?

De PER bevat verplichtingen voor fabrikanten, gemachtigde vertegenwoordigers, importeurs en distributeurs van drukapparatuur.

 • Je bent een fabrikant als je zelf drukapparatuur of een montage vervaardigt, of drukapparatuur of een montage laat ontwerpen en vervaardigen, en deze onder jouw naam of handelsmerk verhandelt of voor je eigen doeleinden gebruikt.
 • Je bent een gemachtigde vertegenwoordiger als een fabrikant je een schriftelijk mandaat heeft gegeven om namens hem of haar op te treden met betrekking tot specifieke taken.
 • Je bent een importeur als:
  • je tot het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020) bent gevestigd in de EU en je drukapparatuur van buiten de EU in het Verenigd Koninkrijk verkoopt; en
  • je na het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020) bent gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en je drukapparatuur uit een land buiten het Verenigd Koninkrijk in GB verkoopt.
  • Zie de sectie 'Noord-Ierland' verderop voor meer informatie over het importeren naar Noord-Ierland.
 • Je bent een distributeur als je drukapparatuur beschikbaar stelt voor verkoop of levering, maar geen fabrikant of importeur bent.

Wat zijn de belangrijkste vereisten van de PER?

Conformiteitsverklaring en conformiteitsmarkering

De verantwoordelijkheden van een fabrikant omvatten:

 • ervoor zorgen dat de drukapparatuur is ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de essentiële vereisten van de PER, en, indien van toepassing, de geldende regels van goed vakmanschap;
 • indien nodig, het uitvoeren van de toepasselijke conformiteitsbeoordeling en het opstellen van de relevante technische documentatie;
 • indien nodig, het opstellen van een conformiteitsverklaring in het Engels;
 • de vereiste conformiteitsmarkering zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar op de drukapparatuur of op een daaraan bevestigd gegevensplaatje, en op de verpakking aanbrengen. De relevante conformiteitsmarkering is:
  • voor drukapparatuur die in het Verenigd Koninkrijk wordt verkocht tot het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020), de Europese CE-markering;
  • voor drukapparatuur die in GB wordt verkocht na het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020), de UKCA-markering;
  • voor producten die in Noord-Ierland worden verkocht terwijl het Northern Ireland Protocol nog van kracht is: de Europese CE-markering (zie de sectie 'Noord-Ierland' verderop).

Notitie: De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft wetgeving aangenomen die bepaalt dat de CE-markering tot 1 januari 2022 in GB wordt geaccepteerd voor bepaalde producten (met inbegrip van producten die onder de PER vallen) en dat aanvullende manieren voor het aanbrengen van de UKCA-markering tot 1 januari 2023 worden geaccepteerd. Er is een specifieke conformiteitsverklaring vereist die naar de wetgeving en normen van het Verenigd Koninkrijk (en niet naar de wetgeving en normen van de EU) verwijst. Zie de sectie 'Brexit: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk' verderop voor meer informatie over de nieuwe vereisten en overgangsmaatregelen.

De verantwoordelijkheden van een importeur omvatten:

 • ervoor zorgen dat de fabrikant de toepasselijke conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft uitgevoerd, dat de fabrikant de technische documentatie heeft opgesteld en dat de drukapparatuur is voorzien van de vereiste conformiteitsmarkering;
 • ervoor zorgen dat de opslag- of vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële vereisten niet in gevaar brengen terwijl drukapparatuur onder zijn of haar verantwoordelijkheid valt.

De verantwoordelijkheden van een distributeur omvatten:

 • de nodige zorgvuldigheid betrachten in verband met de vereisten van de PER;
 • ervoor zorgen dat de opslag- of vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële vereisten niet in gevaar brengen terwijl drukapparatuur onder zijn of haar verantwoordelijkheid valt.

Fabrikanten en importeurs moeten een kopie van de technische documentatie en de conformiteitsverklaring bewaren voor een periode van tien jaar nadat de drukapparatuur is aangeboden voor verkoop of levering.

Etikettering en informatie

Fabrikanten en importeurs moeten erop toezien dat drukapparatuur is voorzien van:

 • de naam, de geregistreerde handelsnaam of het geregistreerde handelsmerk van zowel de fabrikant als de importeur en het postadres waarop contact met hen kan worden opgenomen;
 • het type, het partij- of serienummer of een ander element waarmee de drukapparatuur kan worden geïdentificeerd;
 • de vereiste conformiteitsmarkering.

Distributeurs moeten:

 • controleren of de drukapparatuur of de montage voorzien is van de vereiste conformiteitsmarkering;
 • controleren of de vereiste documenten, instructies en veiligheidsinformatie in het Engels bij de drukapparatuur of montage zijn gevoegd;
 • ervoor zorgen dat de fabrikant en de importeur hebben voldaan aan de verplichting om hun naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde handelsmerk en het postadres op de drukapparatuur of de montage (of voor zover niet mogelijk, op de verpakking) te vermelden;
 • ervoor zorgen dat de fabrikant heeft voldaan aan de verplichting om de drukapparatuur of de montage te voorzien van een type-, partij- of serienummer of een ander identificatie-element.

Als deze informatie niet op de drukapparatuur zelf kan worden aangebracht, moet de bovenstaande informatie op de verpakking of in een begeleidend document bij de drukapparatuur worden vermeld. De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft richtlijnen gepubliceerd over alternatieve manieren om tot 31 december 2022 informatie over de traceerbaarheid van importeurs uit GB te verstrekken. Zie de sectie 'Brexit: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk' verderop voor koppelingen naar deze richtlijnen.

Bovendien moet de drukapparatuur vergezeld gaan van instructies en veiligheidsinformatie (met informatie die vereist is op basis van de bijlage van de PER). De bovenstaande informatie moet in het Engels zijn. Vanaf 1 januari 2021 is een specifieke conformiteitsverklaring vereist die verwijst naar de wetgeving en normen van het Verenigd Koninkrijk voor producten die in GB met een UKCA-markering worden verkocht. Zie de sectie 'Brexit: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk' verderop voor koppelingen naar informatie van de regering van het Verenigd Koninkrijk hierover.

Notitie: Producten die op of vóór 31 december 2020 voor het eerst in de EU of het Verenigd Koninkrijk beschikbaar worden gesteld, mogen blijven circuleren totdat ze de eindgebruiker bereiken en hoeven niet te voldoen aan de wijzigingen die van kracht worden vanaf 1 januari 2021. Je kunt bewijs bijhouden van wanneer producten voor het eerst beschikbaar kwamen in het Verenigd Koninkrijk of de EU door documenten te bewaren zoals verkoopcontracten, facturen en documenten met betrekking tot de verzending van goederen voor distributie.

Wat moet je doen als drukapparatuur niet in overeenstemming is met de PER?

Distributeurs mogen drukapparaten of montages niet voor verkoop beschikbaar stellen indien zij constateren dat deze niet voldoen aan de essentiële veiligheidseisen van Planning 2 van de PER. Indien de drukapparatuur of de montage een risico inhoudt, moet de distributeur de fabrikant of de importeur en de relevante autoriteiten hiervan op de hoogte stellen.

Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen nemen om drukapparatuur in overeenstemming met de richtlijnen te brengen, uit de handel te nemen of terug te roepen, al naargelang het geval.

Als de drukapparatuur een risico inhoudt, moeten fabrikanten, importeurs en distributeurs onmiddellijk Trading Standards (of HSE als het materiaal voor gebruik op het werk bestemd is) op de hoogte stellen, waarbij zij de aard van de non-conformiteit en de genomen corrigerende maatregelen uitvoerig beschrijven.

Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten aan de bevoegde nationale autoriteit alle informatie en documentatie op papier of op elektronische wijze verstrekken die nodig is om de conformiteit van de drukapparatuur met de PER aan te tonen na een beargumenteerd verzoek. Zij moeten op verzoek van de bevoegde autoriteiten ook samenwerken bij het nemen van maatregelen om de risico's van deze producten uit te sluiten.

Noord-Ierland

Houd er rekening mee dat vanaf 1 januari 2021 andere regels van toepassing zijn in Noord-Ierland als gevolg van het Northern Ireland Protocol. Let in het bijzonder op het volgende:

 • Zorg dat je producten voldoen aan de EU-vereisten en dat je de CE-markering gebruikt.
 • Je bent een importeur als je in de EU of Noord-Ierland bent gevestigd en je producten vanuit een land buiten de EU en Noord-Ierland (inclusief vanuit GB) verkoopt in Noord-Ierland. Producten die in Noord-Ierland worden verkocht, moeten worden gemarkeerd met gegevens van een importeur in de EU/Noord-Ierland.
 • Gemachtigde vertegenwoordigers kunnen gevestigd zijn in Noord-Ierland of de EU. Vanaf 16 juli 2021 treden nieuwe regels in werking op grond van EU-verordening 2019/1020 en moeten sommige bedrijven mogelijk een verantwoordelijke in de EU of Noord-Ierland aanwijzen om nalevingsfuncties uit te voeren (als er geen andere entiteit in de toeleveringsketen is die de functies kan uitvoeren). De regering van het Verenigd Koninkrijk publiceert nadere richtlijnen over de nieuwe regels.
 • Als je een instantie in het Verenigd Koninkrijk gebruikt om een verplichte conformiteitsbeoordeling door derden uit te voeren, moet je vanaf 1 januari 2021 een UKNI-markering én een CE-markering aanbrengen op producten die in Noord-Ierland worden verkocht. Goederen met de CE- en UKNI-markering kunnen niet in de EU worden verkocht. Je hoeft de UKNI-markering niet te gebruiken als je zelf de naleving certificeert of een EU-instantie gebruikt om de verplichte beoordeling door derden uit te voeren.
 • 'In aanmerking komende Noord-Ierse goederen' kunnen in GB worden verkocht met de CE-markering. De regering van het Verenigd Koninkrijk zal richtlijnen verschaffen over hoe dit in zijn werk zal gaan.

Brexit: Richtlijnen van de Britse overheid

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft richtlijnen uitgebracht voor de verkoop van producten in GB en Noord-Ierland na Brexit. Deze richtlijnen bieden fabrikanten, importeurs en distributeurs informatie over nalevingsvereisten vanaf 1 januari 2021, waaronder:

 • of het nodig is om je conformiteitsbeoordeling te wijzigen;
 • wanneer en hoe je de UKCA-markering moet gebruiken;
 • vereisten voor technische documentatie en een specifieke conformiteitsverklaring voor producten die in GB worden verkocht;
 • het aanstellen van een gemachtigde vertegenwoordiger of verantwoordelijk persoon in het Verenigd Koninkrijk;
 • of je wettelijke verantwoordelijkheden veranderen als gevolg van Brexit;
 • of je informatie over de importeur in GB moet verstrekken en hoe je dat moet doen (inclusief overgangsregelingen die gelden tot eind 2022);
 • hoe je omgaat met bestaande voorraad;
 • welk bewijsmateriaal vereist is om aan te tonen dat producten vóór het einde van de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk of de EU zijn geplaatst; en
 • specifieke regels voor de verkoop van producten in Noord-Ierland.

We raden je aan om deze richtlijnen te bekijken, samen met eventuele andere specifieke richtlijnen van de overheid van het Verenigd Koninkrijk die van toepassing zijn op je product. Raadpleeg je juridisch adviseur als je vragen hebt over hoe de wet- en regelgeving vanaf 1 januari 2021 van toepassing is op je producten.

De Brexit-richtlijnen vind je hier:

Aanvullende informatie

We raden je ten zeerste aan om de richtlijnen van het Office for Product Safety and Standards te bekijken:

https://www.gov.uk/government/publications/pressure-equipment-safety-regulations-2016

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/640795/nlf-pressure-equipment-regulations-2016-guidance.pdf

We raden je ook aan om de Business Companion-website van het Verenigd Koninkrijk te bezoeken. Hier vind je richtlijnen over de regels voor productconformiteit van het Verenigd Koninkrijk:

https://www.businesscompanion.info/en/get-started

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates