Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Bouwproductenverordening (BPV)

EU-vereisten: Verordening (EU) 305/2011, de EU-Verordening inzake bouwproducten (BPV), reguleert het gebruik en de verkoop van bouwproducten in de EU.

Het is jouw verantwoordelijkheid om te voldoen aan beide EU-vereisten voor bouwproducten als je verkoopt op de EU-website(s) van Amazon.

Zie hieronder voor meer informatie over de EU-vereisten.

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk: Tot het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020) regelt de BPV het gebruik en de verkoop van bouwproducten in het Verenigd Koninkrijk.

Na het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020) is de Verordening inzake bouwproducten (Amendement enz.) (EU-Exit) 2019 (SI 2019/465) van toepassing op bouwproducten.

Beide regelingen proberen de gezondheid en veiligheid te beschermen van werknemers die bouwproducten gebruiken en van gebruikers van bouwwerken, met inbegrip van recycling- en/of hergebruikseisen voor onderdelen of materialen. De eisen omvatten veiligheidsdoelstellingen voor het ontwerpen en vervaardigen van bouwproducten, etiketteringsvereisten en de toepasselijke conformiteitsbeoordelingsprocedures. Ze bevatten ook de verplichtingen van fabrikanten, importeurs en distributeurs.

Als je bouwproducten vervaardigt, importeert of distribueert, moet je voldoen aan de vereisten van beide regelingen. Er gelden verschillende regels voor goederen die je verkoopt in:

 1. Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales); en
 2. Noord-Ierland

Het is jouw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de vereisten aan bouwproducten van zowel het Verenigd Koninkrijk als de EU als je na het einde van de Brexit-overgangsperiode niet alleen op de VK-site verkoopt, maar ook op de EU-website(s) van Amazon.

Zie hieronder voor meer informatie over de vereisten van het Verenigd Koninkrijk.

We raden je aan een juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product. Deze informatie weerspiegelt slechts de situatie op de datum van schrijven en de vereisten in de EU en/of in het Verenigd Koninkrijk kunnen veranderen, met name door de ontwikkelingen rondom Brexit. Raadpleeg de huidige Brexit-richtlijnen van het Verenigd Koninkrijk voor je producten (zie hieronder) voor meer informatie over wijzigingen die gevolgen voor je kunnen hebben na het einde van de overgangsperiode.

EU-vereisten

Op welke producten is de EU-regeling van toepassing?

De BPV is van toepassing op bouwproducten die in de EU worden verkocht, oftewel elke kit of elk product dat in de EU wordt vervaardigd en te koop wordt aangeboden om blijvend te worden verwerkt in bouwwerken of delen daarvan. De prestaties van een bouwproduct hebben gevolgen voor de prestaties van de bouwwerken.

Voorbeelden van bouwproducten die onder de BPV vallen, zijn: cement, ramen, dekvloer, tegels, bakstenen en deurbeslag.

Wie heeft verplichtingen volgens de EU-regeling?

De BPV bevat verplichtingen voor fabrikanten, gemachtigde vertegenwoordigers, importeurs en distributeurs van bouwproducten.

 • Je bent een fabrikant als je zelf bouwproducten vervaardigt of bouwproducten laat ontwerpen en vervaardigen, en deze onder je eigen naam of handelsmerk verkoopt.
 • Je bent een gemachtigde vertegenwoordiger als een fabrikant je een schriftelijk mandaat heeft gegeven om namens hen op te treden met betrekking tot specifieke taken.
 • Je bent een importeur als je in de EU bent gevestigd en je bouwproducten van buiten de EU in de EU verkoopt of levert.
 • Je bent een distributeur (geen fabrikant of importeur) als je bouwproducten beschikbaar stelt voor verkoop of levering.

Wat zijn de belangrijkste eisen van de EU-regeling?

De verantwoordelijkheden van een fabrikant omvatten de volgende:

 • De prestatieverklaring opstellen.
 • Het CE-keurmerk aanbrengen.
 • Dit keurmerk moet worden gevolgd door:
  • de laatste twee cijfers van het jaar waarin het keurmerk voor het eerst werd aangebracht;
  • de naam en het geregistreerde adres van de fabrikant, of het identificatiemerk aan de hand waarvan de naam en het adres van de fabrikant zich gemakkelijk laten identificeren;
  • de unieke identificatiecode van het producttype;
  • het referentienummer van de prestatieverklaring;
  • het niveau of de klasse van de aangegeven prestatie;
  • de verwijzing naar de toegepaste geharmoniseerde technische specificatie;
  • het identificatienummer van de geïnformeerde instantie, indien van toepassing;
  • het voorgestelde beoogde gebruik in de toegepaste geharmoniseerde technische specificatie.
 • De vereiste technische documentatie opstellen. Fabrikanten moeten een kopie van de technische documentatie en de prestatieverklaring bewaren voor een periode van tien jaar nadat het bouwproduct in de EU voor verkoop of levering is aangeboden.
 • Zorgen voor de procedurele efficiëntie van serieproductie om de opgegeven prestaties te garanderen.

De verantwoordelijkheden van de importeur omvatten het controleren en waarborgen van het volgende:

 • De fabrikant heeft de beoordeling en verificatie van de prestatieconsistentie uitgevoerd.
 • De fabrikant heeft de technische documentatie opgesteld.
 • De fabrikant heeft de prestatieverklaring opgesteld.
 • In de periode dat een bouwproduct onder zijn of haar verantwoordelijkheid valt, zorgen dat de opslag- of vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële eisen niet in gevaar brengen.
 • Importeurs moeten een kopie van de technische documentatie en de prestatieverklaring bewaren voor een periode van tien jaar nadat het bouwproduct in de EU voor verkoop of levering is aangeboden.

De verantwoordelijkheden van een distributeur omvatten het controleren en waarborgen van het volgende:

 • Zorgvuldig handelen met betrekking tot de BPV-vereisten.
 • In de periode dat een bouwproduct onder zijn of haar verantwoordelijkheid valt, zorgen dat de opslag- of vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële eisen niet in gevaar brengen.

Wat zijn de etiketterings- en informatievereisten?

Fabrikanten moeten ervoor zorgen dat bouwproducten zijn voorzien van:

 • een type-, partij- of serienummer, dan wel enig ander identificatiemiddel
 • hun naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde handelsmerk en het postadres waarop contact met hen kan worden opgenomen
 • het vereiste CE-keurmerk

Importeurs moeten ervoor zorgen dat bouwproducten zijn voorzien van:

 • een type-, partij- of serienummer, dan wel enig ander identificatiemiddel
 • hun naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde handelsmerk, het postadres waarop contact met hen kan worden opgenomen en de bijbehorende gegevens van de fabrikant
 • het vereiste CE-keurmerk

Distributeurs moeten:

 • controleren of het bouwproduct van het CE-keurmerk is voorzien;
 • controleren of de vereiste documenten, instructies en veiligheidsinformatie bij het bouwproduct zijn gevoegd in een taal die gebruikers in de lidstaat/lidstaten waar het zal worden verkocht, gemakkelijk kunnen begrijpen;
 • ervoor zorgen dat de fabrikant en de importeur hebben voldaan aan de verplichting om hun naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde handelsmerk en het postadres waarop contact met hen kan worden opgenomen, op het bouwproduct te vermelden. Als dit niet mogelijk is, moeten de aanduidingen op de verpakking worden weergegeven.

Daarnaast moeten gebruiks- en veiligheidsinstructies bij een bouwproduct zijn gevoegd in een gebruikersvriendelijke taal voor eindgebruikers en autoriteiten.

Wat moet je doen als bouwproducten niet conform de EU-regelingen zijn?

Distributeurs mogen een bouwproduct niet ter verkoop aanbieden indien zij vaststellen dat dit mogelijk niet voldoet aan de eisen van de BPV. Indien het bouwproduct een risico inhoudt, moet de distributeur de fabrikant of de importeur alsmede de autoriteiten hiervan op de hoogte stellen.

Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen nemen om bouwproducten conform te maken of zo nodig uit de handel te nemen of terug te roepen.

Als het bouwproduct een risico inhoudt, moeten fabrikanten, importeurs en distributeurs de bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaten waar het product werd verkocht, onmiddellijk hiervan op de hoogte stellen, waarbij zij de niet-conformiteit en alle genomen corrigerende maatregelen uitvoerig beschrijven.

Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten aan een bevoegde nationale autoriteit alle informatie en documentatie op papier of elektronische wijze verstrekken die nodig is om na een met redenen omkleed verzoek de conformiteit van het bouwproduct met de BPV aan te tonen. Zij moeten op verzoek van de bevoegde autoriteiten ook meewerken aan het nemen van maatregelen om de risico's van deze producten uit te sluiten.

Aanvullende informatie

We raden je ten zeerste aan de website van de Europese Commissie te bezoeken voor meer informatie over de EU-vereisten voor bouwproducten:

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk

Op welke producten zijn de regelingen van het Verenigd Koninkrijk van toepassing?

De regelingen zijn van toepassing op bouwproducten die worden verkocht in het Verenigd Koninkrijk, oftewel elke kit of elk product dat in het Verenigd Koninkrijk wordt vervaardigd en te koop wordt aangeboden om blijvend te worden verwerkt in bouwwerken of delen daarvan. De prestaties van een bouwproduct hebben gevolgen voor de prestaties van de bouwwerken. De bepalingen worden op verschillende wijze toegepast in Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales, GB) en in Noord-Ierland. Hieronder lees je meer over de positie in Noord-Ierland.

Voorbeelden van bouwproducten die onder de regelingen vallen, zijn: cement, ramen, dekvloer, tegels, bakstenen en deurbeslag.

Wie heeft verplichtingen volgens de regeling van het Verenigd Koninkrijk?

De regelingen bevatten verplichtingen voor fabrikanten, gemachtigde vertegenwoordigers, importeurs en distributeurs van bouwproducten.

 • Je bent een fabrikant als je zelf bouwproducten vervaardigt of bouwproducten laat ontwerpen en vervaardigen, en deze onder je eigen naam of handelsmerk verkoopt.
 • Je bent een gemachtigde vertegenwoordiger als een fabrikant je een schriftelijk mandaat heeft gegeven om namens hen op te treden met betrekking tot specifieke taken (en als je na 31 december 2020 in GB gevestigd bent).
 • Je bent een importeur als je in de EU gevestigd bent (of als je na 31 december 2020 in GB gevestigd bent) en je bouwproducten van buiten de EU in de EU aanbiedt voor verkoop of levering (of na 31 december 2020 in GB van buiten het VK). Zie de sectie Noord-Ierland verderop voor meer informatie over importeren naar Noord-Ierland.
 • Je bent een distributeur (geen fabrikant of importeur) als je bouwproducten beschikbaar stelt voor verkoop of levering.

Wat zijn de belangrijkste eisen van de regeling van het Verenigd Koninkrijk?

De verantwoordelijkheden van een fabrikant omvatten de volgende:

 • De prestatieverklaring opstellen.
 • Het CE-keurmerk aanbrengen of, na de overgangsperiode, het UKCA-keurmerk bij producten die in GB worden verkocht, waarbij een door het Verenigd Koninkrijk erkende instantie wordt gebruikt. Bij producten die in Noord-Ierland worden verkocht terwijl het Northern Ireland Protocol nog geldt, moet het CE-keurmerk worden aangebracht (zie de sectie 'Noord-Ierland' verderop).
 • Dit keurmerk moet worden gevolgd door:
  • de laatste twee cijfers van het jaar waarin het keurmerk voor het eerst werd aangebracht
  • de naam en het geregistreerde adres van de fabrikant, of het identificatiemerk aan de hand waarvan de naam en het adres van de fabrikant zich gemakkelijk laten identificeren
  • de unieke identificatiecode van het producttype
  • het referentienummer van de prestatieverklaring
  • het niveau of de klasse van de aangegeven prestatie
  • de verwijzing naar de toegepaste aangewezen technische specificatie
  • het identificatienummer van de geïnformeerde instantie, indien van toepassing
  • het voorgestelde beoogde gebruik in de toegepaste aangewezen technische specificatie
 • De vereiste technische documentatie opstellen. Fabrikanten moeten een kopie van de technische documentatie en de prestatieverklaring bewaren voor een periode van tien jaar nadat het bouwproduct voor verkoop of levering is aangeboden.
 • Zorgen voor de procedurele efficiëntie van serieproductie om de opgegeven prestaties te garanderen.

Notitie: De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft wetgeving aangenomen die van toepassing is op bouwproducten die vanaf 1 januari 2021 in Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) worden verkocht. In de wetgeving is bepaald dat producten met het CE-keurmerk tot 1 januari 2022 in GB worden geaccepteerd. Fabrikanten die bouwproducten aan GB en de EU leveren, hoeven geen specifieke prestatieverklaring voor GB op te stellen wanneer de verplichtingen van de EU- en VK-norm voor het product hetzelfde zijn, wanneer het CE-keurmerk legitiem op het product is aangebracht en de prestatieverklaring in het Engels wordt verstrekt. Zie de sectie BREXIT: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk verderop voor meer informatie over de nieuwe vereisten en overgangsmaatregelen.

De verantwoordelijkheden van de importeur omvatten het controleren en waarborgen van het volgende:

 • De fabrikant heeft de beoordeling en verificatie van de prestatieconsistentie uitgevoerd.
 • De fabrikant heeft de technische documentatie opgesteld.
 • De fabrikant heeft de prestatieverklaring opgesteld.

 • In de periode dat een bouwproduct onder zijn of haar verantwoordelijkheid valt, zorgen dat de opslag- of vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële eisen niet in gevaar brengen.
 • Importeurs moeten een kopie van de technische documentatie en de prestatieverklaring bewaren voor een periode van tien jaar nadat het bouwproduct voor verkoop of levering is aangeboden.

De verantwoordelijkheden van een distributeur omvatten het controleren en waarborgen van het volgende:

 • Zorgvuldig handelen met betrekking tot de van toepassing zijnde eisen.
 • In de periode dat een bouwproduct onder zijn of haar verantwoordelijkheid valt, zorgen dat de opslag- of vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële eisen niet in gevaar brengen.

Notitie: Producten die voor het eerst in de EU of het Verenigd Koninkrijk beschikbaar worden gesteld op of vóór 31 december 2020, mogen blijven circuleren totdat ze de eindgebruiker bereiken en hoeven niet te voldoen aan de wijzigingen die van kracht worden vanaf 1 januari 2021. Bewaar documenten om te bewijzen wanneer producten voor het eerst beschikbaar werden gesteld in het Verenigd Koninkrijk of de EU, zoals verkoopcontracten, facturen en documenten over de verzending van goederen voor distributie.

Wat zijn de etiketterings- en informatievereisten?

Fabrikanten moeten ervoor zorgen dat bouwproducten zijn voorzien van:

 • een type-, partij- of serienummer, dan wel enig ander identificatiemiddel
 • hun naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde handelsmerk en het postadres waarop contact met hen kan worden opgenomen
 • het vereiste CE- of VK-keurmerk

Importeurs moeten ervoor zorgen dat bouwproducten zijn voorzien van:

 • een type-, partij- of serienummer, dan wel enig ander identificatiemiddel
 • hun naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde handelsmerk, het postadres waarop contact met hen kan worden opgenomen en de bijbehorende gegevens van de fabrikant
 • het vereiste CE- of VK-keurmerk

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft richtlijnen gepubliceerd over alternatieve manieren om tot 31 december 2022 informatie over de traceerbaarheid van importeurs uit GB te verstrekken. Zie de sectie BREXIT: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk verderop voor koppelingen naar deze richtlijnen.

Distributeurs moeten:

 • controleren of het bouwproduct van het CE- of VK-keurmerk is voorzien;
 • controleren of de vereiste documenten, instructies en veiligheidsinformatie in het Engels bij het bouwproduct zijn gevoegd;
 • ervoor zorgen dat de fabrikant en de importeur hebben voldaan aan de verplichting om hun naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde handelsmerk en het postadres waarop contact met hen kan worden opgenomen, op het bouwproduct te vermelden. Als dit niet mogelijk is, moeten de aanduidingen op de verpakking worden weergegeven.

Daarnaast moeten gebruiks- en veiligheidsinstructies bij een bouwproduct zijn gevoegd in een gebruikersvriendelijke taal voor eindgebruikers en autoriteiten.

Noord-Ierland

Houd er rekening mee dat vanaf 1 januari 2021 andere regels van toepassing zijn in Noord-Ierland als gevolg van het Northern Ireland Protocol. In het bijzonder:

 • Zorg dat je producten voldoen aan de EU-vereisten en dat je het CE-keurmerk aanbrengt.
 • Je bent een importeur als je in de EU of Noord-Ierland gevestigd bent en je producten vanuit een land buiten de EU en Noord-Ierland (inclusief vanuit GB) verkoopt in Noord-Ierland. Producten die in Noord-Ierland worden verkocht, moeten worden voorzien van de gegevens van elke importeur in de EU of Noord-Ierland.
 • Gemachtigde vertegenwoordigers mogen gevestigd zijn in Noord-Ierland of de EU. Vanaf 16 juli 2021 treden nieuwe regels in werking op grond van EU-verordening 2019/1020 en moeten sommige bedrijven mogelijk een verantwoordelijk persoon in de EU of Noord-Ierland aanwijzen om nalevingsfuncties uit te voeren (als er geen andere entiteit in de toeleveringsketen is die de functies kan uitvoeren). De regering van het Verenigd Koninkrijk publiceert nadere richtlijnen over de nieuwe regels.
 • Als je een instantie in het Verenigd Koninkrijk gebruikt om een verplichte conformiteitsbeoordeling door derden uit te voeren, moet je vanaf 1 januari 2021 een UKNI-keurmerk én een CE-keurmerk aanbrengen op producten die in Noord-Ierland worden verkocht. Goederen met het CE- en UKNI-keurmerk mogen niet in de EU worden verkocht. Je hoeft het UKNI-keurmerk niet te gebruiken als je zelf de naleving certificeert of een EU-instantie gebruikt om een verplichte beoordeling door derden uit te voeren.
 • 'In aanmerking komende Noord-Ierse goederen' kunnen in GB worden verkocht met het CE-keurmerk. De regering van het Verenigd Koninkrijk publiceert richtlijnen over hoe dit gaat werken.

Wat moet je doen als bouwproducten niet conform de regeling van het Verenigd Koninkrijk zijn?

Distributeurs mogen een bouwproduct niet ter verkoop aanbieden indien zij vaststellen dat dit mogelijk niet aan de eisen van de regelingen voldoet. Indien het bouwproduct een risico inhoudt, moet de distributeur de fabrikant of de importeur alsmede de autoriteiten hiervan op de hoogte stellen.

Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen nemen om bouwproducten conform te maken of zo nodig uit de handel te nemen of terug te roepen.

Als het bouwproduct een risico inhoudt, moeten fabrikanten, importeurs en distributeurs de bevoegde autoriteiten van het VK waar het product werd verkocht, onmiddellijk hiervan op de hoogte stellen, waarbij zij de niet-conformiteit en alle genomen corrigerende maatregelen uitvoerig beschrijven.

Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten aan een bevoegde autoriteit van het VK alle informatie en documentatie verstrekken, op papier of elektronisch, die nodig is om na een met redenen omkleed verzoek de conformiteit van het bouwproduct met de regelgevingsstelsels aan te tonen. Zij moeten op verzoek van de bevoegde autoriteiten ook meewerken aan het nemen van maatregelen om de risico's van deze producten uit te sluiten.

BREXIT: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft richtlijnen uitgebracht voor de verkoop van bouwproducten in GB en Noord-Ierland na Brexit. De gepubliceerde richtlijnen bevatten informatie voor leveranciers van bouwproducten in GB met betrekking tot nalevingsvereisten vanaf 1 januari 2021, waaronder:

 • aangewezen normen;
 • overgangsbepalingen;
 • 'goedgekeurde instellingen' in het Verenigd Koninkrijk;
 • maatregelen voor bedrijven en andere belanghebbenden.

We raden je aan om deze richtlijnen (zie koppeling hieronder) te bekijken, naast eventuele andere specifieke richtlijnen van de overheid van het Verenigd Koninkrijk die van toepassing zijn op je product. Raadpleeg je juridisch adviseur als je vragen hebt over hoe de wet- en regelgeving vanaf 1 januari 2021 van toepassing is op je producten.

Aanvullende informatie

We raden je ten zeerste aan de onderstaande websites van de regering van het Verenigd Koninkrijk te bezoeken voor meer informatie over de vereisten voor bouwproducten in het Verenigd Koninkrijk:

De hierboven genoemde Brexit-richtlijnen vind je hier:

We raden je ook aan om de Business Companion-website te bezoeken, waar je nadere richtlijnen kunt vinden over de regels van het Verenigd Koninkrijk voor productconformiteit:

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates