Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Regels voor meststoffen

EU-vereisten: Verordening (EG) 2003/2003 (de 'EG-meststoffenverordening') bevat voorschriften voor minerale meststoffen die uit een of meer plantenvoedingsstoffen bestaan en in de EU worden verkocht. Houd er rekening mee dat andere meststoffen onder de nationale wetgeving van de EU-lidstaten vallen. Naast specifieke chemische en technische voorschriften bevat de EG-meststoffenverordening voorschriften inzake etikettering, traceerbaarheid en informatie. Met ingang van 16 juli 2022 wordt de EG-meststoffenverordening vervangen door Verordening (EU) 2019/1009 (de 'nieuwe EU-meststoffenproductenverordening').

Het is jouw verantwoordelijkheid om aan de EU-vereisten te voldoen als je meststoffen in de EU verkoopt. Je moet je ook houden aan de nationale wet- en regelgeving in de lidstaten waar je deze producten verkoopt.

Hieronder vind je meer informatie over de EU-vereisten.

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk: Tot het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020) bevat de EG-meststoffenverordening eisen voor minerale meststoffen die bestaan uit een of meer plantennutriënten die in het VK worden verkocht. Naast specifieke chemische en technische voorschriften bevat de EG-meststoffenverordening voorschriften inzake etikettering, traceerbaarheid en informatie. De meststoffenverordening 1991 (nr. 2197) van het Verenigd Koninkrijk bevat ook vereisten voor de etikettering en verpakking van meststoffen die in het VK worden verkocht.

Na het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020) is een gewijzigde versie van de EG-meststoffenverordening van toepassing op de levering en verkoop van meststoffen in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de Regelgeving inzake meststoffen en ammoniumnitraatmateriaal (amendement) (EU-exit) van 2019 (de 'meststoffenverordening van het Verenigd Koninkrijk'). Er zijn verschillende regels van toepassing op goederen die je verkoopt in: (1) Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales); en (2) Noord-Ierland. We hebben hieronder de relevante wijzigingen in de vereisten van het Verenigd Koninkrijk aangegeven die na de Brexit-overgangsperiode gelden.

Het is jouw verantwoordelijkheid om aan de vereisten van het Verenigd Koninkrijk te voldoen als je meststoffen in het VK verkoopt. Als je ook verkoopt op de EU-websites van Amazon, moet je ook voldoen aan de EU-meststoffenverordening en aan andere nationale vereisten in de landen waar je deze producten verkoopt.

Hieronder vind je meer informatie over de vereisten van het Verenigd Koninkrijk.

Dit materiaal is voor informatieve doeleinden en moet dus niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies. We raden je aan een juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product. Deze informatie weerspiegelt slechts de situatie op de datum van schrijven en de vereisten in de EU en in het Verenigd Koninkrijk kunnen veranderen, met name door de ontwikkelingen rondom Brexit. Raadpleeg de huidige Brexit-richtlijnen van het Verenigd Koninkrijk voor je producten (indien beschikbaar) voor meer informatie over wijzigingen die gevolgen voor je kunnen hebben na het einde van de overgangsperiode.

EU-vereisten: Welke producten vallen binnen de reikwijdte van de EU-vereisten?

De EG-meststoffenverordening is van toepassing op meststoffen (gedefinieerd als een materiaal met als belangrijkste functie het leveren van nutriënten aan planten) die behoren tot een van de in bijlage I van de EG-meststoffenverordening vermelde typen en als EG-meststoffen worden aangeduid.

Wie heeft verplichtingen volgens de EU-vereisten?

De EG-meststoffenverordening is van toepassing op fabrikanten van meststoffen. Je wordt echter als fabrikant beschouwd als je verantwoordelijk bent voor het aanbieden van een meststof voor verkoop of levering in de EU. Een meststof aanbieden voor verkoop of levering in de EU omvat:

 • Levering van een meststof, al dan niet tegen betaling
 • Opslag met het oog op de levering
 • Invoer van een meststof op het douanegebied van de EU

Je wordt in het bijzonder als fabrikant beschouwd als je een producent, importeur of een verpakker bent die voor eigen rekening werkt of als je de kenmerken van een meststof verandert.

Distributeurs die de kenmerken van een meststof niet veranderen, worden niet aangemerkt als de fabrikant.

Belangrijk is dat de fabrikant in de EU gevestigd is en verantwoordelijk is voor de conformiteit van de meststof met de EG-meststoffenverordening.

Wat zijn de belangrijkste verplichtingen voor fabrikanten onder de EU-vereisten?

Meststofaanduiding

Voor meststoffen die van de aanduiding 'EG-meststof' zijn voorzien, geldt een vrij verkeer binnen de EU. Meststoffen die voldoen aan de eisen van de EG-meststoffenverordening en tot een in bijlage I opgenomen type meststof behoren, kunnen worden aangeduid als 'EG-meststof'.

Een meststof wordt alleen in bijlage I opgenomen indien:

 • de meststof op een doeltreffende wijze nutriënten levert
 • relevante bemonsterings-, analyse- en beproevingsmethoden beschikbaar zijn
 • de meststof onder normale gebruiksomstandigheden geen schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid van mens, dier of plant of voor het milieu

Meststoffen die niet voldoen aan de voorschriften van de EG-meststoffenverordening mogen niet worden aangeduid als een 'EG-meststof'.

De EG-meststoffenverordening bevat specifieke bepalingen met betrekking tot bepaalde typen meststoffen. Je moet toezien op naleving van deze bepalingen, voor zover ze van toepassing zijn op jouw meststoffenproducten.

Etikettering en informatie

Verpakkingen, etiketten en begeleidende documenten moeten zijn voorzien van de volgende identificatiegegevens. Deze identificatiegegevens moeten duidelijk gescheiden zijn van de overige informatie op de verpakkingen, etiketten en begeleidende documenten:

 • 'EG-MESTSTOF'
 • Aanduiding van type per Bijlage 1 van de EG-meststoffenverordening, indien van toepassing
 • 'Mengsel', voor gemengde meststoffen, na de aanduiding van type
 • Verplichte identificatiegegevens voor anorganische meststoffen met primaire nutriënten, anorganische meststoffen met secundaire nutriënten en anorganische meststoffen met micronutriënten (zie respectievelijk artikel 19, 21 en 23)
 • Nutriënten (aangegeven in zowel woorden als door chemisch symbool)
 • Naam van de micronutriënt, indien van toepassing, en de relevante kwalificatie, vermeld in de alfabetische volgorde van hun chemische symbool
 • Specifieke aanwijzingen voor het gebruik (indien van toepassing, zie E.1 en E.2 van bijlage I van de EU-meststoffenverordening)
 • Hoeveelheid vloeibare meststof (uitgedrukt in gewichtseenheden)
 • Netto- of brutogewichtmassa en, optioneel, volume voor vloeibare meststoffen
 • Naam of handelsnaam en adres van de fabrikant

Bij verpakte meststoffen worden deze identificatiegegevens op de verpakking of op de daaraan gehechte etiketten vermeld. Bij meststoffen in bulk worden deze gegevens op de begeleidende documenten vermeld. Verpakte meststoffen moeten op zodanige wijze zijn gesloten, handmatig of met een systeem, dat door het openen ervan de sluiting, het sluitzegel of de verpakking zelf onherstelbaar wordt beschadigd. Het gebruik van klepzakken is toegestaan.

Vloeibare meststoffen die in de EU worden verkocht, moeten vergezeld gaan van passende aanvullende instructies, die met name betrekking moeten hebben op de opslagtemperatuur en de ongevallenpreventie tijdens de opslag.

Aanvullende facultatieve identificatie-informatie kan ook worden vermeld, bijvoorbeeld dosisaanduidingen.

Taal

Het etiket, de vermeldingen op de verpakking en de begeleidende documenten moeten zijn gesteld in de officiële landstaal of -talen van lidstaten waar de betrokken EG-meststof wordt verkocht.

Traceerbaarheid

Volgens de EG-meststoffenverordening moet de fabrikant een register bijhouden van de oorsprong van de meststoffen. Dit register moet beschikbaar zijn voor inspectie door de autoriteiten van de lidstaten zolang de meststof aan de EU wordt geleverd en voor een periode van twee jaar nadat de fabrikant de levering ervan heeft stopgezet.

Er zijn geen algemene registratievereisten op EU-niveau. Ammoniumnitraatmeststoffen met een hoog stikstofgehalte moeten echter een 'detonatieproef' doorstaan en de testresultaten moeten ten minste vijf dagen voordat de meststof in de EU wordt verkocht of geleverd, of, in het geval van invoer, ten minste vijf dagen vóór de aankomst van de meststof aan de grenzen van de EU worden meegedeeld aan de bevoegde autoriteiten. Hierna moet de fabrikant ervoor zorgen dat alle meststoffen die in de EU worden verkocht aan de proef voldoen.

Hebben distributeurs verplichtingen?

Hoewel de EG-meststoffenverordening geen verplichtingen oplegt aan distributeurs zolang ze niet als een fabrikant worden beschouwd (raadpleeg 'Wie heeft verplichtingen onder de EU-vereisten”), hebben distributeurs wel verplichtingen onder de Richtlijn algemene productveiligheid bij verkoop aan consumenten.

Deze omvatten:

 • Een algemene zorgvuldigheidsplicht met betrekking tot veiligheidseisen
 • Een verplichting om de autoriteiten te informeren indien zij op basis van de in hun bezit zijnde informatie weten of zouden moeten weten dat een product een risico voor de consument inhoudt omdat het niet voldoet aan de algemene veiligheidseisen
 • Een verplichting om, als zij hiertoe worden verzocht, met de autoriteiten samen te werken om de risico's te voorkomen die worden gevormd door producten die zij leveren of hebben geleverd

De nieuwe verordeningen

De nieuwe EU-meststoffenproductenverordening zal de EG-meststoffenverordening vervangen. Wijzigingen in de regelgeving omvatten:

 • de uitbreiding van de reikwijdte tot secundaire grondstoffen gebaseerde en biogebaseerde meststoffenproducten;
 • nieuwe regels inzake veiligheids-, kwaliteits- en etiketteringsvereisten voor meststoffenproducten, bijvoorbeeld:
  • het zal meststoffenproducten opsplitsen in afzonderlijke productfunctiecategorieën die elk aan specifieke veiligheids- en kwaliteitseisen onderworpen zijn; en
  • het zal componentenmaterialen voor meststoffenproducten opsplitsen in verschillende categorieën van onderdelen die elk onderworpen zijn aan specifieke verwerkingsvereisten en controlemechanismen;
 • de invoering van nieuwe limieten voor giftige verontreinigende elementen in meststoffenproducten.

Aanvullende informatie

We raden je ten zeerste aan de website van de Europese Commissie te bezoeken voor meer informatie over de EU-vereisten voor meststoffen:

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8871/attachments/1/translations/?locale=nl

https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_nl

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk: Waar zijn de vereisten van het VK voor meststoffenproducten van toepassing?

De vereisten van het VK voor meststoffenproducten zijn van toepassing op alle producten die in het Verenigd Koninkrijk worden verkocht, maar de bepalingen worden op verschillende wijze toegepast in Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales, 'GB') en Noord-Ierland. Hieronder lees je meer over de positie in Noord-Ierland.

Welke producten vallen binnen de reikwijdte van de vereisten van het Verenigd Koninkrijk?

De vereisten van het Verenigd Koninkrijk voor meststoffenproducten zijn van toepassing op meststoffen (gedefinieerd als een materiaal met als belangrijkste functie het leveren van nutriënten aan planten) die behoren tot een van de in Bijlage I van de EG-meststoffenverordening vermelde typen en worden aangeduid als 'EG-meststoffen‘ (tot het einde van de Brexit-overgangsperiode) of Bijlage I van de meststoffenverordening van het Verenigd Koninkrijk en worden aangeduid als 'meststoffen uit het Verenigd Koninkrijk' (na het einde van de Brexit-overgangsperiode).

Wie heeft verplichtingen volgens de vereisten van het Verenigd Koninkrijk?

De vereisten van het Verenigd Koninkrijk zijn van toepassing op fabrikanten van meststoffen. Je kunt echter als fabrikant worden beschouwd als je verantwoordelijk bent voor het aanbieden van een meststof voor verkoop of levering in het Verenigd Koninkrijk. Een meststof aanbieden voor verkoop of levering in Groot-Brittannië omvat:

 • Levering van meststoffen, al dan niet tegen betaling
 • Opslag met het oog op de levering
 • Invoer van een meststof in Groot-Brittannië

Je wordt in het bijzonder als fabrikant beschouwd als je een producent, importeur of een verpakker bent die voor eigen rekening werkt of als je de kenmerken van een meststof verandert.

Distributeurs die de kenmerken van een meststof niet veranderen, worden niet aangemerkt als de fabrikant.

Belangrijk is dat de fabrikant verantwoordelijk is voor de conformiteit van de meststof met de vereisten voor meststoffen van het Verenigd Koninkrijk. Tot het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020) moet de fabrikant in de EU zijn gevestigd. Na het einde van de Brexit-overgangsperiode moet de fabrikant gevestigd zijn in Groot-Brittannië.

Wat zijn de belangrijkste verplichtingen voor fabrikanten onder de vereisten van het Verenigd Koninkrijk?

Meststofaanduiding

Meststoffen die aan de vereisten voor meststoffen van het Verenigd Koninkrijk voldoen, kunnen worden voorzien van een van de volgende aanduidingen waarmee de meststof vrij in het Verenigd Koninkrijk verhandeld kan worden:

 • tot het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020) als 'EG-meststoffen', op voorwaarde dat deze tot een van de in Bijlage I bij de EG-meststoffenverordening vermelde typen behoort; en
 • na het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020) als 'meststoffen uit het Verenigd Koninkrijk', op voorwaarde dat deze tot een van de in Bijlage I bij de meststoffenproductenverordening van het Verenigd Koninkrijk vermelde typen behoort.

Een meststof wordt alleen in bijlage I opgenomen indien:

 • de meststof op een doeltreffende wijze nutriënten levert
 • relevante bemonsterings-, analyse- en beproevingsmethoden beschikbaar zijn
 • de meststof onder normale gebruiksomstandigheden geen schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid van mens, dier of plant of voor het milieu

Meststoffen die niet aan de vereisten voldoen, mogen niet worden aangeduid als een 'EG-meststof' (tot het einde van de Brexit-overgangsperiode) of als 'meststof uit het Verenigd Koninkrijk' (na het einde van de Brexit-overgangsperiode).

De vereisten voor meststoffen van het Verenigd Koninkrijk bevatten specifieke bepalingen met betrekking tot bepaalde typen meststoffen. Je moet toezien op naleving van deze bepalingen, voor zover ze van toepassing zijn op jouw meststoffenproduct(en).

Etikettering en informatie

Verpakkingen, etiketten en begeleidende documenten moeten zijn voorzien van de volgende identificatiegegevens. Deze identificatiegegevens moeten duidelijk gescheiden zijn van de overige informatie op de verpakkingen, etiketten en begeleidende documenten:

 • 'EG-MESTSTOF' (voor de periode tot het einde van de Brexit-overgangsperiode, 31 december 2020) of 'MESTSTOF UIT HET VERENIGD KONINKRIJK' (na het einde van de Brexit-overgangsperiode, 31 december 2020). Producten met het etiket 'EG-MESTSTOF' kunnen tot 1 januari 2023 in het Verenigd Koninkrijk worden verkocht, op voorwaarde dat deze producten conform zijn aan de EU-normen en de fabrikant in de EU of Noord-Ierland is gevestigd.
 • Aanduiding van type per Bijlage 1 van de EG-meststoffenverordening/VK-meststoffenproductenverordening, indien van toepassing
 • 'Mengsel ', voor gemengde meststoffen, na aanduiding van type
 • Verplichte identificatiegegevens voor anorganische meststoffen met primaire nutriënten, anorganische meststoffen met secundaire nutriënten en anorganische meststoffen met micronutriënten (zie respectievelijk artikel 19, 21 en 23)
 • Nutriënten (aangegeven in zowel woorden als door chemisch symbool)
 • Naam van de micronutriënt, indien van toepassing, en de relevante kwalificatie, vermeld in de alfabetische volgorde van hun chemische symbool
 • Specifieke aanwijzingen voor het gebruik (indien van toepassing, zie E.1 en E.2 van bijlage I van de EU-meststoffenverordening/meststoffenproductenverordening van het Verenigd Koninkrijk)
 • Hoeveelheid vloeibare meststof (uitgedrukt in gewichtseenheden)
 • Netto- of brutogewichtmassa en, optioneel, volume voor vloeibare meststoffen
 • Naam of handelsnaam en adres van de fabrikant

Bij verpakte meststoffen worden deze identificatiegegevens op de verpakking of op de daaraan gehechte etiketten vermeld. Bij meststoffen in bulk worden deze gegevens op de begeleidende documenten vermeld. Verpakte meststoffen moeten op zodanige wijze zijn gesloten, handmatig of met een systeem, dat door het openen ervan de sluiting, het sluitzegel of de verpakking zelf onherstelbaar wordt beschadigd. Het gebruik van klepzakken is toegestaan.

Vloeibare meststoffen in het VK moeten vergezeld gaan van passende aanvullende instructies, die met name betrekking moeten hebben op de opslagtemperatuur en de ongevallenpreventie tijdens de opslag.

Aanvullende facultatieve identificatie-informatie kan ook worden vermeld, bijvoorbeeld dosisaanduidingen.

Taal

Het etiket, de gegevens op de verpakking en de begeleidende documenten moeten in het Engels zijn vermeld. De informatie kan naast het Engels ook in andere talen worden weergegeven.

Traceerbaarheid

Volgens de EG-meststoffenverordening moet de fabrikant een register bijhouden van de oorsprong van de meststoffen. Dit register moet beschikbaar zijn voor inspectie door de handhavingsautoriteiten van het Verenigd Koninkrijk zolang de meststof in de handel wordt gebracht en voor een periode van twee jaar nadat de fabrikant de levering ervan heeft stopgezet. De handhavingsautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk zijn handelsnormen, lokale Schotse raden en het ministerie van Landbouw, Milieu en het Platteland in Noord-Ierland.

Er zijn geen algemene registratievereisten. Ammoniumnitraatmeststoffen met een hoog stikstofgehalte moeten echter een 'detonatieproef' doorstaan en de testresultaten moeten ten minste vijf dagen voordat de meststof in het VK wordt verkocht of geleverd, of, in het geval van invoer, ten minste vijf dagen vóór de aankomst van de meststof in Groot-Brittannië worden meegedeeld aan de Staatssecretaris voor het ministerie van Landbouw, Voedsel en het Platteland. Hierna moet de fabrikant ervoor zorgen dat alle meststoffen die in het VK worden verkocht aan de proef voldoen.

Notitie: Producten die op of vóór 31 december 2020 voor het eerst in de EU of het Verenigd Koninkrijk beschikbaar worden gesteld, mogen blijven circuleren totdat ze de eindgebruiker bereiken en hoeven niet te voldoen aan de wijzigingen die van kracht worden vanaf 1 januari 2021. Bewaar documenten om te bewijzen wanneer producten voor het eerst beschikbaar werden gesteld in het Verenigd Koninkrijk of de EU, zoals verkoopcontracten, facturen en documenten over de verzending van goederen voor distributie.

Hebben distributeurs verplichtingen?

Hoewel de EG-meststoffenverordening geen verplichtingen oplegt aan distributeurs zolang ze niet als een fabrikant worden beschouwd (raadpleeg de sectie 'Wie heeft verplichtingen volgens de vereisten van het Verenigd Koninkrijk' hierboven), hebben distributeurs wel verplichtingen onder de Verordening algemene productveiligheid van het Verenigd Koninkrijk bij verkoop aan consumenten.

Deze omvatten:

 • Een algemene zorgvuldigheidsplicht met betrekking tot veiligheidseisen
 • Een verplichting om de autoriteiten voor handelsnormen te informeren indien zij op basis van de in hun bezit zijnde informatie weten of zouden moeten weten dat een product een risico voor de consument inhoudt omdat het niet voldoet aan de algemene veiligheidseisen
 • Een verplichting om, als zij hiertoe worden verzocht, met de autoriteiten voor handelsnormen samen te werken om de risico's te voorkomen die worden gevormd door producten die zij leveren of hebben geleverd

Noord-Ierland

Houd er rekening mee dat vanaf 1 januari 2021 andere regels van toepassing zijn in Noord-Ierland als gevolg van het Northern Ireland Protocol. In het bijzonder:

 • Je moet ervoor zorgen dat producten voldoen aan de EU-vereisten.
 • Je bent een fabrikant als je in de EU of Noord-Ierland bent gevestigd en je producten vanuit een land buiten de EU en Noord-Ierland (inclusief vanuit GB) verkoopt in Noord-Ierland. Producten die in Noord-Ierland worden verkocht, moeten worden gemarkeerd met gegevens van een fabrikant in de EU/Noord-Ierland.
 • 'In aanmerking komende Noord-Ierse goederen' kunnen in GB worden verkocht met de CE-markering. De regering van het Verenigd Koninkrijk geeft richtlijnen over hoe dit zal werken.

Brexit: Richtlijnen van de overheid van het Verenigd Koninkrijk

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft richtlijnen uitgebracht voor de verkoop van producten in GB en Noord-Ierland na Brexit. Deze richtlijnen bieden fabrikanten, importeurs en distributeurs informatie over nalevingsvereisten vanaf 1 januari 2021, waaronder:

 • of je wettelijke verantwoordelijkheden veranderen als gevolg van de Brexit;
 • of je informatie over de importeur in GB moet verstrekken en hoe je dat moet doen (inclusief overgangsregelingen die gelden tot eind 2022);
 • welk bewijsmateriaal vereist is om aan te tonen dat producten vóór het einde van de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk of de EU zijn geplaatst; en
 • specifieke regels voor de verkoop van producten in Noord-Ierland.

We raden je aan om deze richtlijnen (zie koppeling hieronder) te bekijken, naast eventuele andere specifieke richtlijnen van de overheid van het Verenigd Koninkrijk die van toepassing zijn op je product. Raadpleeg je juridisch adviseur als je vragen hebt over hoe de wet- en regelgeving vanaf 1 januari 2021 van toepassing is op je producten.

De Brexit-richtlijnen vind je hier:

Aanvullende informatie

We raden je ten zeerste aan de volgende websites van de regering van het Verenigd Koninkrijk te bekijken voor meer informatie over de vereisten voor meststoffen van het Verenigd Koninkrijk, inclusief wijzigingen als gevolg van de Brexit vanaf 1 januari 2021:

https://www.gov.uk/guidance/manufacturing-and-marketing-fertilisers-from-1-january-2021

We raden je ook aan om de Business Companion-website te bezoeken, waar je nadere richtlijnen kunt vinden over de regels van het Verenigd Koninkrijk voor productconformiteit:

https://www.businesscompanion.info/en/get-started

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates