Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Vereisten voor detergentia

EU-vereisten: EU-verordening 648/2004/EG (de 'EU-detergentiaverordening') bevat eisen met betrekking tot de verkoop van detergentia in de EU. De eisen hebben betrekking op de biologische afbreekbaarheid, doseringsinformatie en informatie die aan de consument moet worden verstrekt via de etikettering van ingrediënten en websites. De EU-detergentiaverordening bevat ook verplichtingen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs.

Het is jouw verantwoordelijkheid om aan de EU-vereisten te voldoen als je detergentia in de EU verkoopt. Je moet je ook houden aan de nationale wet- en regelgeving in de lidstaten waar je deze producten verkoopt.

Hieronder vind je meer informatie over de EU-vereisten.

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk: Tot het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020) bevat de EU-detergentiaverordening bevat eisen met betrekking tot de verkoop van detergentia in het VK. De eisen hebben betrekking op de biologische afbreekbaarheid, doseringsinformatie en informatie die aan de consument moet worden verstrekt via de etikettering van ingrediënten en websites. De EU-detergentiaverordening bevat ook verplichtingen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs.

Na het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020) is een gewijzigde versie van de EG-detergentiaverordening van toepassing op de verkoop van detergentia in het VK als gevolg van de Regelgeving inzake detergentia 2019 (amendement) (EU-exit) (de 'detergentiaverordening van het Verenigd Koninkrijk'). Er zijn verschillende regels van toepassing op goederen die je verkoopt in: (1) Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales); en (2) Noord-Ierland. We hebben hieronder de relevante wijzigingen in de vereisten van het Verenigd Koninkrijk aangegeven die na de Brexit-overgangsperiode gelden.

Het is jouw verantwoordelijkheid om aan de vereisten van het VK te voldoen als je detergentia verkoopt in het Verenigd Koninkrijk. Als je ook detergentia verkoopt op de EU-websites van Amazon, moet je ook voldoen aan de vereisten van de EU-detergentiaverordening en aan andere nationale vereisten in de landen waar je deze producten verkoopt.

Hieronder vind je meer informatie over de vereisten van het Verenigd Koninkrijk.

Dit materiaal is voor informatieve doeleinden en moet niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies. We raden je aan een juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product. Dit materiaal weerspiegelt alleen onze positie op de datum van schrijven. De vereisten in de EU en in het Verenigd Koninkrijk kunnen veranderen, met name als gevolg van veranderingen door de Brexit. Raadpleeg de huidige Brexit-richtlijnen van het Verenigd Koninkrijk voor je producten (indien beschikbaar) voor meer informatie over wijzigingen die gevolgen voor je kunnen hebben na het einde van de overgangsperiode.

EU-vereisten: Op welke producten zijn de EU-vereisten van toepassing?

De EU-detergentiaverordening bevat eisen en verplichtingen met betrekking tot detergentia. Detergentia zijn 'alle stoffen en preparaten die zepen en/of andere oppervlakteactieve stoffen bevatten (actieve ingrediënten in detergentia) en die bedoeld zijn voor was- en reinigingsprocessen'. Ze kunnen elke vorm hebben (vloeistof, poeder, pasta, staaf, brood, gestempeld stuk, fantasievorm enz.). Ze kunnen in de handel worden gebruikt voor huishoudelijke, industriële of institutionele doeleinden en als zodanig worden geadverteerd. Houd er echter rekening mee dat detergentia die uitsluitend bestemd zijn voor professioneel gebruik niet op Amazon mogen worden verkocht.

De volgende producten worden ook beschouwd als detergentia:

 • 'Hulppreparaten voor het wassen', bedoeld voor het weken (voorwassen), spoelen of bleken van kleding, huishoudlinnen enz.
 • 'Wasverzachters', bedoeld om weefsels anders te doen aanvoelen tijdens processen die een aanvulling vormen op het wassen van weefsels.
 • 'Reinigingspreparaten', bedoeld voor allesreinigers voor huishoudelijk gebruik en/of andere oppervlaktereiniging (bv.: materialen, producten, machines, mechanische toepassingen, vervoermiddelen en bijbehorende apparatuur, instrumenten, apparaten enz.)
 • 'Overige reinigings- en waspreparaten', bedoeld voor alle overige was- en reinigingsprocessen.

Notitie: Amazon accepteert geen producten voor professioneel gebruik (industrieel of institutioneel doeleinde). Neem contact op met de fabrikant/bekijk het veiligheidsinformatieblad voordat je je producten naar Amazon verzendt. Wanneer er producten voor ‘professioneel gebruik‘ worden ontvangen in een Amazon fulfillment center, kan Amazon de eenheden op jouw kosten en zonder compensatie verwijderen.
Notitie: Afhankelijk van de ingrediënten moeten detergentia voldoen aan de etiketteringsvoorschriften van CLP-verordening en/of aan de voorschriften van biocidenverordening.

Wie heeft verplichtingen volgens de EU-vereisten voor detergentia?

De EU-detergentiaverordening legt fabrikanten verplichtingen op. Voor de toepassing van de Detergentiaverordening ben je een fabrikant als je verantwoordelijk bent voor de verkoop of levering van een detergent of een oppervlakteactieve stof voor een detergent in de EU.

In het bijzonder word je beschouwd als een fabrikant:

 • als je een producent, een importeur of een verpakker bent die voor eigen rekening werkt;
 • als je de eigenschappen van een detergent of van een oppervlakteactieve stof voor een detergent wijzigt, of
 • als je het etiket van een detergent of oppervlakteactieve stof voor een detergent maakt of wijzigt

Als je een distributeur bent en je de kenmerken, etikettering of verpakking van een detergent of van een oppervlakteactieve stof voor een detergent niet wijzigt, word je niet als een fabrikant beschouwd, tenzij je optreedt als de importeur.

Fabrikanten van detergentia of oppervlakteactieve stoffen voor detergentia moeten zijn gevestigd in de EU. Fabrikanten zijn verantwoordelijk voor de conformiteit van detergentia of oppervlakteactieve stoffen voor detergentia krachtens de EU-detergentiaverordening.

Wat zijn de belangrijkste verplichtingen voor fabrikanten onder de EU-detergentiaverordening?

Inhoud:

De trapsgewijze regeling voor oppervlakteactieve stoffen om de normen voor biologische afbreekbaarheid te waarborgen, is als volgt:

 • Oppervlakteactieve stoffen en detergentia met oppervlakteactieve stoffen die voldoen aan de criteria voor 'totale aerobe biologische afbreekbaarheid' kunnen in de EU worden verkocht zonder verdere beperkingen ten aanzien van de biologische afbreekbaarheid.
 • Industriële of institutionele detergentia die oppervlakteactieve stoffen bevatten die de test voor 'totale aerobe biologische afbreekbaarheid' niet doorstaan, maar de minder strenge primaire biologische afbreekbaarheidstest doorstaan, mogen in de EU worden verkocht, mits de fabrikant een derogatie ontvangt van de bevoegde autoriteit van de betreffende lidstaat.

Etikettering:

De volgende informatie moet worden vermeld op de verpakking waarin de detergentia aan de consument te koop worden aangeboden:

 • De naam en handelsnaam van het product;
 • De naam, de handelsnaam of het handelsmerk, het volledige adres en het telefoonnummer van degene die verantwoordelijk is voor het te koop aanbieden van het product;
 • Het adres, het e-mailadres (indien beschikbaar) en het telefoonnummer waar het gegevensblad kan worden verkregen;
 • De inhoud (ingrediënten);
 • De aanwijzingen voor het gebruik en speciale voorzorgsmaatregelen; en
 • Specifieke etiketteringsvereisten voor consumentenwasmiddelen zoals vermeld in sectie B, Bijlage VII bij de EU-detergentiaverordening.

De volgende informatie is met name vereist met betrekking tot de inhoud (ingrediënten):

 • Verschillende soorten ingrediënten, zoals fosfaten, oppervlakteactieve stoffen, bleekmiddelen, toegevoegd in een concentratie van meer dan 0,2 gewichtsprocent. Raadpleeg de link onderaan deze pagina voor meer informatie over wetgeving.
 • 'Optische bleekmiddelen', 'parfums', 'enzymen' en 'ontsmettingsmiddelen' moeten ongeacht hun concentratie worden vermeld.
 • Conserveringsmiddelen moeten ongeacht hun concentratie worden vermeld, indien mogelijk met behulp van hun naam in de Internationale nomenclatuur van cosmetische ingrediënten ('INCI').
 • Bepaalde geurstofingrediënten in concentraties van meer dan 0,01 gewichtsprocent moeten op de verpakking van detergentia worden vermeld met hun INCI-naam.

Er kunnen specifieke taalvereisten in de lidstaten zijn waaraan je je ook moet houden. Je moet er ook voor zorgen dat je detergent voldoet aan de CLP-verordening in de EU.

Informatie:

Als je voor de toepassing van de EU-detergentiaverordening als fabrikant wordt beschouwd, moet je de volgende informatie ter beschikking kunnen stellen van de bevoegde autoriteiten van lidstaten:

 • Testinformatie (zie bijlage III van de EU-detergentiaverordening)
 • Technische dossiers, bij oppervlakteactieve stoffen die niet met goed gevolg een specifieke test hebben ondergaan en waarvoor ook een verzoek tot afwijking is ingediend
 • Documentatietests
 • Gegevensbladen ingrediënten

Notitie: Je moet op verzoek ook onmiddellijk informatie verstrekken over ingrediënten aan medisch personeel, zonder hiervoor kosten in rekening te brengen. Het medisch personeel (of voor zover relevant, overheidsorgaan) moet deze informatie vertrouwelijk behandelen en uitsluitend voor medische doeleinden gebruiken.

Fabrikanten moeten op een website een samenvatting van het hierboven genoemde ingrediëntengegevensblad beschikbaar stellen voor alle consumentendetergentia. De toegang tot de website mag niet aan beperkingen of voorwaarden worden gebonden en de inhoud van de website moet actueel worden gehouden. De website moet een link bieden naar de Pharmacos-website van de Commissie of naar een andere geschikte website die een concordantietabel tussen de INCI-namen, de Europese Farmacopee en de CAS-nummers bevat.

Hebben distributeurs verplichtingen met betrekking tot detergentia?

Hoewel de EU-detergentiaverordening geen verplichtingen oplegt aan distributeurs zolang zij de kenmerken, het etiket of de verpakking van een detergent of van een oppervlakteactieve stof voor een detergent niet wijzigen, hebben distributeurs wel verplichtingen onder de Richtlijn algemene productveiligheid bij verkoop aan consumenten.

Deze omvatten:

 • Een algemene zorgvuldigheidsplicht met betrekking tot veiligheidseisen.
 • Een verplichting om de autoriteiten in kennis te stellen indien zij op basis van de in hun bezit zijnde informatie weten of zouden moeten weten dat een product een risico voor de consument inhoudt omdat het niet voldoet aan de algemene veiligheidsvereiste.
 • Een verplichting om, als zij hiertoe worden verzocht, met de autoriteiten samen te werken om de risico's te voorkomen die worden gevormd door producten die zij leveren of hebben geleverd.

Aanvullende informatie

We raden je ten zeerste aan de website van de Europese Commissie te bezoeken voor meer informatie over de Detergentiaverordening:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk: Welke producten vallen binnen de reikwijdte van de detergentiavereisten van het Verenigd Koninkrijk?

De vereisten van het Verenigd Koninkrijk voor detergentia bevatten eisen en verplichtingen met betrekking tot detergentia die in het Verenigd Koninkrijk worden verkocht, maar de bepalingen zijn anders van toepassing op Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales, 'GB') en Noord-Ierland. Hieronder lees je meer over de positie in Noord-Ierland. 'Detergentia' zijn 'alle stoffen en preparaten die zepen en/of andere oppervlakteactieve stoffen bevatten en die bedoeld zijn voor was- en reinigingsprocessen'. Ze kunnen elke vorm hebben (vloeistof, poeder, pasta, staaf, brood, gestempeld stuk, fantasievorm enz.). Ze kunnen in de handel worden gebruikt voor huishoudelijke, industriële of institutionele doeleinden en als zodanig worden geadverteerd. Houd er echter rekening mee dat detergentia die uitsluitend bestemd zijn voor professioneel gebruik niet op Amazon mogen worden verkocht.

De volgende producten worden ook beschouwd als detergentia:

 • 'Hulppreparaten voor het wassen', bedoeld voor het weken (voorwassen), spoelen of bleken van kleding, huishoudlinnen enz.
 • 'Wasverzachters', bedoeld om weefsels anders te doen aanvoelen tijdens processen die een aanvulling vormen op het wassen van weefsels.
 • 'Reinigingspreparaten', bedoeld voor allesreinigers voor huishoudelijk gebruik en/of andere oppervlaktereiniging (bv.: materialen, producten, machines, mechanische toepassingen, vervoermiddelen en bijbehorende apparatuur, instrumenten, apparaten enz.)
 • 'Overige reinigings- en waspreparaten', bedoeld voor alle overige was- en reinigingsprocessen.

Notitie: Amazon accepteert geen producten voor professioneel gebruik (industrieel of institutioneel doeleinde). Neem contact op met de fabrikant/bekijk het veiligheidsinformatieblad voordat je je producten naar Amazon verzendt. Wanneer er producten voor 'professioneel gebruik' worden ontvangen in een Amazon fulfillment center, kan Amazon de eenheden op jouw kosten en zonder compensatie verwijderen.
Notitie: Afhankelijk van de ingrediënten moeten detergentia voldoen aan de etiketteringsvoorschriften van CLP-verordening en/of aan de voorschriften van biocidenverordening.

Wie heeft verplichtingen volgens de vereisten van het Verenigd Koninkrijk voor detergentia?

De vereisten van het Verenigd Koninkrijk voor detergentia leggen fabrikanten verplichtingen op. Voor de toepassing van de detergentiavereisten van het Verenigd Koninkrijk ben je een fabrikant als je verantwoordelijk bent voor de verkoop of levering van een detergent of een oppervlakteactieve stof voor een detergent in Groot-Brittannië.

In het bijzonder word je beschouwd als een fabrikant:

 • als je een producent, een importeur of een verpakker bent die voor eigen rekening werkt;
 • als je de eigenschappen van een detergent of van een oppervlakteactieve stof voor een detergent wijzigt, of
 • als je het etiket van een detergent of oppervlakteactieve stof voor een detergent maakt of wijzigt

Als je een distributeur bent en je de kenmerken, etikettering of verpakking van een detergent of van een oppervlakteactieve stof voor een detergent niet wijzigt, word je niet als een fabrikant beschouwd, tenzij je optreedt als de importeur.

Tot het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020) moeten fabrikanten van detergentia of oppervlakteactieve stoffen voor detergentia zijn gevestigd in de EU. Na het einde van de Brexit-overgangsperiode moeten fabrikanten gevestigd zijn in Groot-Brittannië. Fabrikanten zijn verantwoordelijk voor de conformiteit van detergentia of oppervlakteactieve stoffen voor detergentia krachtens de EU-detergentiaverordening en de detergentiaverordening van het Verenigd Koninkrijk.

Wat zijn de belangrijkste verplichtingen voor fabrikanten onder de detergentiaverordening van het Verenigd Koninkrijk?

Inhoud:

De trapsgewijze regeling voor oppervlakteactieve stoffen om de normen voor biologische afbreekbaarheid te waarborgen, is als volgt:

 • Oppervlakteactieve stoffen en detergentia met oppervlakteactieve stoffen die voldoen aan de criteria voor 'totale aerobe biologische afbreekbaarheid' kunnen in Groot-Brittannië worden verkocht zonder verdere beperkingen ten aanzien van de biologische afbreekbaarheid.
 • Industriële of institutionele detergentia die oppervlakteactieve stoffen bevatten die de test voor 'totale aerobe biologische afbreekbaarheid' niet doorstaan, maar de minder strenge primaire biologische afbreekbaarheidstest doorstaan, mogen in Groot-Brittannië worden verkocht op voorwaarde dat de fabrikant een derogatie ontvangt van het ministerie voor Milieu, Voedsel en het Platteland.

Etikettering:

De volgende informatie moet worden vermeld op de verpakking waarin de detergentia aan de consument te koop worden aangeboden:

 • De naam en handelsnaam van het product;
 • De naam, de handelsnaam of het handelsmerk, het volledige adres en het telefoonnummer van degene die verantwoordelijk is voor het te koop aanbieden van het product;
 • Het adres, het e-mailadres (indien beschikbaar) en het telefoonnummer waar het gegevensblad kan worden verkregen;
 • De inhoud (ingrediënten);
 • De aanwijzingen voor het gebruik en speciale voorzorgsmaatregelen; en
 • Specifieke etiketteringsvoorschriften voor consumentenwasmiddelen zoals vermeld in sectie B, Bijlage VII bij de EU-detergentiaverordening en de detergentiaverordening van het Verenigd Koninkrijk.

De volgende informatie is met name vereist met betrekking tot de inhoud (ingrediënten):

 • Verschillende soorten ingrediënten, zoals fosfaten, oppervlakteactieve stoffen, bleekmiddelen, toegevoegd in een concentratie van meer dan 0,2 gewichtsprocent. Raadpleeg de link onderaan deze pagina voor meer informatie over wetgeving.
 • 'Optische bleekmiddelen', 'parfums', 'enzymen' en 'ontsmettingsmiddelen' moeten ongeacht hun concentratie worden vermeld.
 • Conserveringsmiddelen moeten ongeacht hun concentratie worden vermeld, indien mogelijk met behulp van hun naam in de Internationale nomenclatuur van cosmetische ingrediënten ('INCI').
 • Bepaalde geurstofingrediënten in concentraties van meer dan 0,01 gewichtsprocent moeten op de verpakking van detergentia worden vermeld met hun INCI-naam.

De vermelde etiketteringsinformatie moet duidelijk, leesbaar en gemakkelijk te begrijpen zijn in het Engels. Je moet er ook voor zorgen dat je detergent voldoet aan de EU-CLP-verordening (tot het einde van de Brexit-overgangsperiode, 31 december 2020) en de CLP-regeling van het Verenigd Koninkrijk (voor producten die in GB worden verkocht na het einde van de Brexit-overgangsperiode).

Informatie:

Als je voor de toepassing van de detergentiavereisten van het Verenigd Koninkrijk als fabrikant wordt beschouwd, moet je de volgende informatie ter beschikking kunnen stellen van de bevoegde autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk van:

 • Testinformatie (zie Bijlage III van de EU-detergentiaverordening en de detergentiaverordening van het Verenigd Koninkrijk, indien van toepassing)
 • Technische dossiers, bij oppervlakteactieve stoffen die niet met goed gevolg een specifieke test hebben ondergaan en waarvoor ook een verzoek tot afwijking is ingediend
 • Documentatietests
 • Gegevensbladen ingrediënten

Notitie: Je moet op verzoek ook onmiddellijk informatie verstrekken over ingrediënten aan medisch personeel, zonder hiervoor kosten in rekening te brengen. Het medisch personeel (of voor zover relevant, overheidsorgaan) moet deze informatie vertrouwelijk behandelen en uitsluitend voor medische doeleinden gebruiken.

Fabrikanten moeten op een website een samenvatting van het hierboven genoemde ingrediëntengegevensblad beschikbaar stellen voor alle consumentendetergentia. De toegang tot de website mag niet aan beperkingen of voorwaarden worden gebonden en de inhoud van de website moet actueel worden gehouden. De website moet een link bieden naar de Pharmacos-website van de Commissie of naar een andere geschikte website die een concordantietabel tussen de INCI-namen, de Europese Farmacopee en de CAS-nummers bevat.

Hebben distributeurs verplichtingen met betrekking tot detergentia?

Hoewel de detergentiavereisten van het Verenigd Koninkrijk geen verplichtingen opleggen aan distributeurs zolang zij de kenmerken, het etiket of de verpakking van een detergent of van een oppervlakteactieve stof voor een detergent niet wijzigen, hebben distributeurs wel verplichtingen onder de verordening van het Verenigd Koninkrijk inzake algemene productveiligheid bij verkoop aan consumenten.

Deze omvatten:

 • Een algemene zorgvuldigheidsplicht met betrekking tot veiligheidseisen.
 • Een verplichting om de autoriteiten in kennis te stellen indien zij op basis van de in hun bezit zijnde informatie weten of zouden moeten weten dat een product een risico voor de consument inhoudt omdat het niet voldoet aan de algemene veiligheidsvereiste.
 • Een verplichting om, als zij hiertoe worden verzocht, met de autoriteiten samen te werken om de risico's te voorkomen die worden gevormd door producten die zij leveren of hebben geleverd.

Notitie: Producten die op of vóór 31 december 2020 voor het eerst in de EU of het Verenigd Koninkrijk beschikbaar worden gesteld, mogen blijven circuleren totdat ze de eindgebruiker bereiken en hoeven niet te voldoen aan de wijzigingen die van kracht worden vanaf 1 januari 2021. Bewaar documenten om te bewijzen wanneer producten voor het eerst beschikbaar werden gesteld in het Verenigd Koninkrijk of de EU, zoals verkoopcontracten, facturen en documenten over de verzending van goederen voor distributie.

Noord-Ierland

Houd er rekening mee dat vanaf 1 januari 2021 andere regels van toepassing zijn in Noord-Ierland als gevolg van het Northern Ireland Protocol. In het bijzonder:

 • Je moet ervoor zorgen dat producten voldoen aan de EU-vereisten.
 • Je bent een fabrikant als je in de EU of Noord-Ierland bent gevestigd en je producten vanuit een land buiten de EU en Noord-Ierland (inclusief vanuit GB) verkoopt in Noord-Ierland. Producten die in Noord-Ierland worden verkocht, moeten worden gemarkeerd met gegevens van een fabrikant in de EU/Noord-Ierland.
 • 'In aanmerking komende Noord-Ierse goederen' kunnen in GB worden verkocht. De regering van het Verenigd Koninkrijk geeft richtlijnen over hoe dit zal werken.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over de vereisten voor detergentia in het Verenigd Koninkrijk raden we je ten zeerste aan de volgende richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk te bekijken:

https://www.hse.gov.uk/detergents/index.htm

We raden je ook aan om de Business Companion-website te bezoeken, daar vind je richtlijnen over de regels voor productconformiteit van het Verenigd Koninkrijk:

https://www.businesscompanion.info/en/get-started

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates