Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Vereisten voor Cosmetische producten

EU-vereisten: EU-verordening 1223/2009 betreffende cosmetische producten (de 'EU Cosmeticaverordening') reguleert de levering en verkoop van cosmeticaproducten in de EU. Het bevat een aantal belangrijke eisen met betrekking tot cosmetische producten, waaronder verbodsbepalingen en beperkingen voor bepaalde stoffen, een eis voor het moeten hebben van een in de EU gevestigd verantwoordelijk persoon en etiketeisen.

Het is jouw verantwoordelijkheid om aan de EU-vereisten te voldoen als je cosmeticaproducten in de EU verkoopt. Je moet ook voldoen aan andere nationale vereisten in de landen waar je deze producten verkoopt.

Hieronder vind je meer informatie over de EU-vereisten.

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk: Vanaf 1 januari 2021 is een gewijzigde versie van Verordening (EG) nr. 1223/2009 van toepassing op de levering en verkoop van cosmetische producten in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van The Product Safety and Metrology etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 (de 'VK Verordening inzake cosmetische producten'). Deze bevat een aantal belangrijke eisen met betrekking tot cosmetische producten, waaronder verbodsbepalingen en beperkingen voor bepaalde stoffen, de noodzaak een in de EU gevestigde contactpersoon aan te stellen en etiketeisen. Er gelden verschillende regels voor goederen die je verkoopt in: (1) Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales); en (2) Noord-Ierland. We hebben hieronder de relevante wijzigingen in de vereisten van het Verenigd Koninkrijk aangegeven die per 1 januari 2021 gelden.

Het is jouw verantwoordelijkheid om aan de VK-vereisten te voldoen als je cosmeticaproducten verkoopt in het VK. Als je ook cosmeticaproducten verkoopt op de Amazon EU-website(s), moet je tevens voldoen aan de EU Cosmeticaverordening en aan andere nationale vereisten in de landen waar je deze producten verkoopt.

Hieronder vind je meer informatie over de vereisten van het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en moet niet als vervanging van juridisch advies worden beschouwd. We raden je aan een juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product. Deze informatie weerspiegelt slechts de situatie op de datum van schrijven, en de vereisten in de EU en in het Verenigd Koninkrijk kunnen veranderen. Raadpleeg de actuele Brexit-richtlijnen van het Verenigd Koninkrijk voor je producten (indien beschikbaar) voor meer informatie over wijzigingen die vanaf 1 januari 2021 gevolgen voor je kunnen hebben.

EU-vereisten

Welke producten vallen binnen de reikwijdte van de EU-vereisten voor cosmetische producten?

De Cosmeticaverordening van de EU is van toepassing op elk cosmetisch product dat in de EU wordt geleverd of verkocht. Een 'cosmetisch product' kan in grote lijnen worden omschreven als een stof of mengsel dat bedoeld is om op het menselijk lichaam te worden aangebracht (inclusief huid, haar, nagels, lippen, uitwendige geslachtsorganen, tanden en slijmvliezen van de mondholte) met het oog op het reinigen, het parfumeren, het veranderen van het uiterlijk, de bescherming of het in goede conditie houden van (een deel van) het lichaam of het corrigeren van lichaamsgeuren. Voorbeelden van cosmetische producten variëren van deodorant tot zeep, make-up, tandpasta, zonnebrandcrème en parfum.

Wat zijn de belangrijkste eisen van de EU Cosmeticaverordening?

De EU Cosmeticaverordening is een complex stuk wetgeving met een aantal belangrijke eisen waaraan moet worden voldaan voordat een cosmetisch product in de EU mag worden verkocht. In het bijzonder: i) beperkingen voor wat een cosmetisch product mag bevatten voordat het in de EU mag worden verkocht, ii) de verplichting om een in de EU gevestigd verantwoordelijk persoon aan te stellen, iii) belangrijke etiketteringsinformatie die bij het product en op de verpakking van het product moet worden verstrekt, en iv) de verplichting om een dossier met productinformatie beschikbaar te houden met bewijs van conformiteit voor elk cosmetisch product.

De hier verstrekte informatie is geen alomvattende beschrijving van de relevante eisen; we raden je aan om advies in te winnen om ervoor te zorgen dat je producten aan de EU Cosmeticaverordening voldoen.

Beperkingen voor ingrediënten

De EU Cosmeticaverordening bevat bepaalde beperkingen met betrekking tot de stoffen die een cosmeticaproduct dat wordt verkocht in de EU mag bevatten. Bepaalde stoffen zijn verboden en mogen in geen geval in cosmetica in de EU worden gebruikt (zie Bijlage II van de EU Cosmeticaverordening). Andere stoffen mogen alleen worden gebruikt als dat gebruik voldoet aan de relevante beperkingen (zie Bijlage III van de EU Cosmeticaverordening). Bovendien geldt het volgende:

 • Een cosmetisch product mag bepaalde CMR-stoffen (carcinogene, mutagene en reproductietoxische stoffen) niet bevatten (krachtens de CLP-verordening (EG nr. 1272/2008)), tenzij er specifieke uitzonderingen van toepassing zijn.
 • Alleen de in Bijlage IV van de EU Cosmeticaverordening vermelde kleurstoffen, de in Bijlage V vermelde conserveringsmiddelen en de in Bijlage VI vermelde UV-filters mogen worden gebruikt. Deze moeten worden gebruikt in overeenstemming met de desbetreffende beperkingen.

Ten slotte moeten cosmetische producten die nanomateriaal bevatten specifiek worden aangemeld bij de Europese Commissie .

Verantwoordelijk persoon

Er moet voor elk cosmetisch product een verantwoordelijk persoon zijn aangewezen die is gevestigd in de EU. Het is de taak van de verantwoordelijke persoon erop toe te zien dat elk cosmetisch product voldoet aan de eisen van de EU Cosmeticaverordening. Deze persoon kan een natuurlijke of een rechtspersoon zijn, en zal afhankelijk van de omstandigheden de fabrikant, de importeur of een geautoriseerde persoon zijn. In sommige omstandigheden kan een distributeur de verantwoordelijke persoon zijn indien hij of zij een cosmetisch product zodanig wijzigt dat dit de conformiteit van het product met de EU Cosmeticaverordening beïnvloedt of een cosmetisch product onder eigen naam of handelsmerk verkoopt in de EU. De contactgegevens van de verantwoordelijke persoon (naam en adres) moeten op het product en op de verpakking van elk afzonderlijk cosmetisch product staan aangegeven.

Productinformatiedossier

De verantwoordelijke persoon moet gedurende een periode van tien jaar na de datum waarop de laatste partij van het cosmetische product in de EU is geleverd of verkocht, een productinformatiedossier beschikbaar houden. Het productinformatiedossier moet ook gemakkelijk toegankelijk zijn in elektronische of andere vorm op het adres van de verantwoordelijke persoon. Dit adres moet op het etiket staan vermeld. Het productinformatiedossier moet de volgende gegevens bevatten: i) een beschrijving van het cosmetische product; ii) het veiligheidsrapport van het cosmetische product; iii) een beschrijving van de fabricagemethode en een verklaring over de naleving van goede fabricagepraktijken; iv) bewijs van het effect dat voor het cosmetische product wordt geclaimd, gerechtvaardigd door de aard of het effect van het cosmetische product; en v) gegevens over eventuele dierproeven. Deze informatie moet zo nodig worden bijgewerkt.

Wat moet ik doen als een cosmetisch product niet voldoet aan de Cosmeticaverordening?

Wanneer een verantwoordelijk persoon van mening is of redenen heeft om aan te nemen dat een product niet in overeenstemming is met de EU Cosmeticaverordening, moet hij of zij onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen nemen om het product in overeenstemming met de eisen te brengen, uit de handel te nemen of terug te roepen, al naar gelang van toepassing. Als het cosmetische product een risico voor de gezondheid van de mens inhoudt, moet de verantwoordelijke persoon de bevoegde autoriteit waar het product te koop is aangeboden en waar het productinformatiedossier toegankelijk is onmiddellijk informeren, met vermelding van, met name, de aard van de non-conformiteit en de tot dusver genomen corrigerende maatregelen.

Verantwoordelijke personen zijn verplicht met de bevoegde autoriteiten samen te werken en, indien ze hiertoe worden verzocht, medewerking te verlenen aan maatregelen om de risico's van de producten die ze ter beschikking hebben gesteld weg te nemen. Verantwoordelijke personen moeten als ze hiertoe door een autoriteit worden verzocht, de nodige informatie en documentatie verstrekken om aan te tonen dat ze volgens hun verplichting de conformiteit met de eisen hebben gecontroleerd.

Amazon staat de verkoop van cosmetica die alleen voor professioneel gebruik bestemd is, niet toe. Neem contact op met de fabrikant of raadpleeg het productetiket om erachter te komen of je product uitsluitend is bestemd voor professioneel gebruik.

Wat zijn de etiketeisen voor cosmetische producten?

Voor cosmetische producten moet zowel op het product zelf als op de verpakking de volgende informatie worden weergegeven. De informatie moet onuitwisbaar, goed leesbaar en zichtbaar zijn:

 • De naam of geregistreerde naam en het adres van de verantwoordelijke persoon . Deze informatie mag worden afgekort zolang de verantwoordelijke persoon en diens adres geïdentificeerd kunnen worden. Als er meerdere adressen worden vermeld, moet het adres worden gemarkeerd waar het productinformatiebestand te verkrijgen is.
 • Als het product wordt geïmporteerd: het land van herkomst.
 • De nominale inhoud op het tijdstip van verpakking (in gewicht of volume) of het aantal items in het geval van voorverpakte producten die gewoonlijk als meerdere items worden verkocht, tenzij hierop een uitzondering van toepassing is.
 • De houdbaarheidsdatum. Op de verpakking moet voor deze informatie het relevante symbool of de woorden 'ten minste houdbaar tot' worden geplaatst. Dit is niet verplicht voor cosmetische producten met een minimale houdbaarheid van meer dan 30 maanden.

Voor cosmetische producten moet zowel op het product zelf als op de verpakking bepaalde informatie worden aangegeven, met inbegrip van de hieronder vermelde informatie. Indien deze informatie niet op het product of op de verpakking kan worden aangebracht, moet deze worden vermeld op een bijsluiter, etiket, sticker, label of kaart die bij het product is bijgesloten of hieraan is bevestigd. Als dit onuitvoerbaar is, mag er ook verkorte informatie of een toepasselijk symbool worden gebruikt.

 • Bijzondere voorzorgsmaatregelen die bij het gebruik in acht moeten worden genomen, waaronder in ieder geval de maatregelen die worden vermeld in de Bijlagen III tot en met VI van de EU Cosmeticaverordening.
 • Het partijnummer van de fabrikant of andere referentiegegevens waarmee het cosmetische product kan worden geïdentificeerd. Als het om praktische redenen onmogelijk is om deze informatie op het product te plaatsen, mag deze ook alleen op de verpakking worden weergegeven.
 • De functie van het cosmetische product, tenzij dit duidelijk blijkt uit de presentatie.
 • Een lijst van ingrediënten zoals voorgeschreven in de EU Cosmeticaverordening inzake cosmetische producten. De lijst moet in ieder geval op de verpakking staan.

De belangrijkste informatie moet worden vertaald in de taal of talen van de EU-landen waar de cosmetische producten worden verkocht.

Vereisten op het gebied van kennisgeving

Voordat een cosmetisch product in de EU mag worden verkocht, moet de verantwoordelijke persoon (en in bepaalde omstandigheden de distributeur) informatie indienen bij de Europese Commissie (via het portaal voor de kennisgeving van cosmetische producten).

Hierbij moet onder andere de volgende informatie worden verstrekt:

 • De categorie van het cosmetische product en de naam of namen aan de hand waarvan specifieke identificatie mogelijk is.
 • De naam en het adres van de verantwoordelijke persoon die het productinformatiedossier gemakkelijk toegankelijk stelt.
 • Het land van herkomst van de invoer.
 • De lidstaat waar het cosmetische product wordt verkocht.
 • Het is nodig de contactgegevens te verstrekken van een fysieke persoon met wie indien nodig contact kan worden opgenomen.
 • De aanwezigheid van stoffen in de vorm van nanomateriaal, de identificatie ervan en de te verwachten blootstellingsomstandigheden.
 • De naam en het CAS- (Chemical Abstracts Service) of het EG-nummer van bepaalde CMR-stoffen.
 • De kaderformulering die een snelle en passende medische behandeling mogelijk maakt in geval van problemen.

Bovenstaande informatie is geen alomvattende lijst van kennisgevingsverplichtingen. Daarom raden we je aan om advies in te winnen om er zeker van te zijn dat je de regelgeving volledig naleeft.

Aanvullende informatie

We raden je ten zeerste aan de website van de Europese Commissie te bezoeken voor meer informatie over cosmetische producten in de EU:

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk

Welke producten vallen binnen de reikwijdte van de VK-vereisten voor cosmetische producten?

De VK-vereisten voor cosmetische producten zijn van toepassing op elk cosmetisch product dat in het Verenigd Koninkrijk wordt geleverd of verkocht, maar de bepalingen worden op verschillende wijze toegepast in Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales, 'GB') en in Noord-Ierland. Hieronder lees je meer over de positie in Noord-Ierland. Een 'cosmetisch product' kan in algemene lijnen worden omschreven als een stof of mengsel dat bedoeld is om op het menselijk lichaam te worden aangebracht (inclusief huid, haar, nagels, lippen, uitwendige geslachtsorganen, tanden en slijmvliezen van de mondholte) met het oog op het reinigen, het parfumeren, het veranderen van het uiterlijk, de bescherming, het in goede conditie houden van (een deel van) het lichaam of het corrigeren van lichaamsgeuren. Voorbeelden van cosmetische producten variëren van deodorant tot zeep, make-up, tandpasta, zonnebrandcrème en parfum.

De VK Verordening inzake cosmetische producten bevat een aantal belangrijke eisen waaraan moet worden voldaan voordat een cosmetisch product in GB kan worden verkocht. Het gaat hierbij in het bijzonder om:

 1. beperkingen op het gebied van wat een cosmetisch product mag bevatten als het in GB wordt verkocht;
 2. de verplichting om een in GB gevestigde 'verantwoordelijke persoon' aan te stellen;
 3. belangrijke etiketteringsinformatie die bij het product en op de verpakking van het product moet worden verstrekt;
 4. de vereiste om een productinformatiedossier bij te houden met bewijs van conformiteit voor elk cosmetisch product.

De hier verstrekte informatie is geen alomvattende beschrijving van de relevante eisen; we raden je aan om specifiek advies in te winnen om ervoor te zorgen dat je producten aan de vereisten van het VK voor cosmetische producten voldoen.

Beperkingen voor ingrediënten

Er gelden bepaalde beperkingen met betrekking tot de stoffen die een in GB verkochte cosmeticaproducten mogen bevatten. Bepaalde stoffen zijn verboden en mogen in geen geval in cosmetica in GB worden gebruikt (zie Bijlage II van de EU Cosmeticaverordening, lees de VK Verordening inzake cosmetische producten), andere stoffen mogen alleen worden gebruikt als dat gebruik voldoet aan de relevante beperkingen (zie Bijlage III van de EU Cosmeticaverordening en de VK Verordening inzake cosmetische producten). Bovendien geldt het volgende:

 • Een cosmetisch product mag bepaalde CMR-stoffen (carcinogene, mutagene en reproductietoxische stoffen) niet bevatten (krachtens de CLP-verordening (EG nr. 1272/2008)), tenzij er specifieke uitzonderingen van toepassing zijn.
 • Alleen de in Bijlage IV van de EU Cosmeticaverordening en de VK Verordening inzake cosmetische producten vermelde kleurstoffen, de in Bijlage V vermelde conserveringsmiddelen en de in Bijlage VI vermelde UV-filters mogen worden gebruikt. Deze moeten worden gebruikt in overeenstemming met de desbetreffende beperkingen.

Ten slotte moeten cosmetische producten die nanomateriaal bevatten specifiek bij de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk worden aangemeld (via de UK Submit Cosmetic Product Notification-service).

Verantwoordelijk persoon

Er moet voor elk cosmetisch product een verantwoordelijk persoon zijn aangewezen die is gevestigd in GB.

Het is de taak van de verantwoordelijke persoon erop toe te zien dat elk cosmetisch product voldoet aan de eisen voor cosmetische producten. Deze persoon kan een natuurlijke of een rechtspersoon zijn, en zal afhankelijk van de omstandigheden de fabrikant, importeur of een geautoriseerde persoon zijn. In sommige omstandigheden kan een distributeur de verantwoordelijke persoon zijn indien hij of zij een cosmetisch product zodanig wijzigt dat dit de conformiteit van het cosmetische product met de EU Cosmeticaverordening / VK Verordening inzake cosmetische producten beïnvloedt of een cosmetisch product onder eigen naam of handelsmerk verkoopt in GB. De contactgegevens van de verantwoordelijke persoon (naam en adres) moeten op het product en op de verpakking van elk afzonderlijk cosmetisch product staan aangegeven.

Productinformatiedossier

De verantwoordelijke persoon moet gedurende een periode van tien jaar na de datum waarop de laatste partij van het cosmetische product in GB is geleverd of verkocht, een productinformatiedossier beschikbaar houden. Het productinformatiedossier moet ook gemakkelijk toegankelijk zijn in elektronische of andere vorm op het adres van de verantwoordelijke persoon. Dit adres moet op het etiket staan vermeld. Het productinformatiedossier moet de volgende gegevens bevatten: i) een beschrijving van het cosmetische product; ii) het veiligheidsrapport van het cosmetische product; iii) een beschrijving van de fabricagemethode en een verklaring over de naleving van goede fabricagepraktijken; iv) bewijs van het effect dat voor het cosmetische product wordt geclaimd, gerechtvaardigd door de aard of het effect van het cosmetische product; en v) gegevens over eventuele dierproeven. Deze informatie moet zo nodig worden bijgewerkt.

Wat moet ik doen als een cosmetisch product niet voldoet aan de Cosmeticaverordening?

Wanneer een verantwoordelijk persoon van mening is of redenen heeft om aan te nemen dat een product niet in overeenstemming is met de VK Verordening inzake cosmetische producten, moet hij of zij onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen nemen om het product in overeenstemming met de eisen te brengen, uit de handel te nemen of terug te roepen, al naar gelang van toepassing. Als het cosmetische product een risico voor de gezondheid van de mens inhoudt, moet de verantwoordelijke persoon Trading Standards onmiddellijk informeren met vermelding van, met name, de aard van de non-conformiteit en de tot dusver genomen corrigerende maatregelen.

Verantwoordelijke personen zijn verplicht met Trading Standards samen te werken en, indien ze hiertoe worden verzocht, medewerking te verlenen aan maatregelen om de risico's van de producten die ze ter beschikking hebben gesteld weg te nemen. Verantwoordelijke personen moeten als ze hiertoe door Trading Standards worden verzocht, de nodige informatie en documentatie verstrekken om aan te tonen dat ze volgens hun verplichting de conformiteit met de eisen hebben gecontroleerd.

Amazon staat de verkoop van cosmetica die alleen voor professioneel gebruik bestemd is, niet toe. Neem contact op met de fabrikant of raadpleeg het productetiket om erachter te komen of je product uitsluitend is bestemd voor professioneel gebruik.

Wat zijn de etiketeisen voor cosmetische producten?

Voor cosmetische producten moet zowel op het product zelf als op de verpakking de volgende informatie worden weergegeven. De informatie moet onuitwisbaar, goed leesbaar en zichtbaar zijn:

 • De naam of geregistreerde naam en het adres van de verantwoordelijke persoon. Deze informatie mag worden afgekort zolang de verantwoordelijke persoon en diens adres geïdentificeerd kunnen worden. Als er meerdere adressen worden vermeld, moet het adres worden gemarkeerd waar het productinformatiebestand te verkrijgen is.
 • Als het product wordt geïmporteerd: het land van herkomst.
 • De nominale inhoud op het tijdstip van verpakking (in gewicht of volume) of het aantal items in het geval van voorverpakte producten die gewoonlijk als meerdere items worden verkocht, tenzij hierop een uitzondering van toepassing is.
 • De houdbaarheidsdatum. Op de verpakking moet voor deze informatie het relevante symbool of de woorden 'ten minste houdbaar tot' worden geplaatst. Dit is niet verplicht voor cosmetische producten met een minimale houdbaarheid van meer dan 30 maanden.

Voor cosmetische producten moet zowel op het product zelf als op de verpakking bepaalde informatie worden aangegeven, met inbegrip van de hieronder vermelde informatie. Indien deze informatie niet op het product of op de verpakking kan worden aangebracht, moet deze worden vermeld op een bijsluiter, etiket, sticker, label of kaart die bij het product is bijgesloten of hieraan is bevestigd. Als dit onuitvoerbaar is, mag er ook verkorte informatie of een toepasselijk symbool worden gebruikt.

 • Bijzondere voorzorgsmaatregelen die bij het gebruik in acht moeten worden genomen, waaronder in ieder geval en in het bijzonder de maatregelen die worden vermeld in Bijlage III tot en met VI van de EU Cosmeticaverordening of de VK Verordening inzake cosmetische producten.
 • Het partijnummer van de fabrikant of andere referentiegegevens waarmee het cosmetische product kan worden geïdentificeerd. Als het om praktische redenen onmogelijk is om deze informatie op het product te plaatsen, mag deze ook alleen op de verpakking worden weergegeven.
 • De functie van het cosmetische product, tenzij dit duidelijk blijkt uit de presentatie.
 • Een lijst van ingrediënten zoals voorgeschreven in de VK Verordening inzake cosmetische producten. De lijst moet in ieder geval op de verpakking staan.

De belangrijkste informatie moet in het Engels worden vermeld voor cosmeticaproducten die in GB worden verkocht.

Vereisten op het gebied van kennisgeving

Voordat een cosmetisch product in GB kan worden verkocht, moet de verantwoordelijke persoon (en in bepaalde omstandigheden de distributeur) informatie indienen bij de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk (via de UK Submit Cosmetic Product Notification-service).

Hierbij moet onder andere de volgende informatie worden verstrekt:

 • De categorie van het cosmetische product en de naam of namen aan de hand waarvan specifieke identificatie mogelijk is.
 • De naam en het adres van de verantwoordelijke persoon die het productinformatiedossier gemakkelijk toegankelijk stelt.
 • Het land van herkomst van de invoer.
 • Het is nodig de contactgegevens te verstrekken van een fysieke persoon met wie indien nodig contact kan worden opgenomen.
 • De aanwezigheid van stoffen in de vorm van nanomateriaal, de identificatie ervan en de te verwachten blootstellingsomstandigheden.
 • De naam en het CAS- (Chemical Abstracts Service) of het EG-nummer van bepaalde CMR-stoffen.
 • De kaderformulering die een snelle en passende medische behandeling mogelijk maakt in geval van problemen.

Bovenstaande informatie is geen alomvattende lijst van kennisgevingsverplichtingen. Daarom raden we je aan om advies in te winnen om er zeker van te zijn dat je de regelgeving volledig naleeft.

Noord-Ierland

Vanaf 1 januari 2021 gelden in Noord-Ierland andere regels als gevolg van het Northern Ireland Protocol. Let in het bijzonder op het volgende:

 • Je moet ervoor zorgen dat de producten voldoen aan de EU-vereisten, inclusief kennisgeving bij het EU-portaal (CPNP).
 • De verantwoordelijke personen kunnen gevestigd zijn in Noord-Ierland of in de EU.
 • 'In aanmerking komende Noord-Ierse goederen' kunnen in GB worden verkocht. De regering van het Verenigd Koninkrijk zal richtlijnen verschaffen over hoe dit in zijn werk zal gaan.

De Brexit-richtlijnen zijn hier te vinden:

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over de vereisten voor cosmeticaproducten in het Verenigd Koninkrijk raden we je aan de volgende website te bezoeken:

De volgende websites bevatten informatie over wijzigingen die verband houden met Brexit:

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates