Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Verordening betreffende cosmetische producten

Verordening 1223/2009 betreffende cosmetische producten (de Cosmeticaverordening) bevat regelgeving voor de levering en verkoop van cosmeticaproducten in de EU. Het bevat een aantal belangrijke eisen met betrekking tot cosmetische producten, waaronder verbodsbepalingen en beperkingen voor bepaalde stoffen, een eis voor het moeten hebben van een in de EU gevestigd verantwoordelijk persoon en etiketeisen.

Het is jouw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de Cosmeticaverordening. Dit materiaal is alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als juridisch advies. Wij raden je aan je juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product.

Welke producten vallen onder de Cosmeticaverordening?

De Cosmeticaverordening is van toepassing op elk cosmetisch product dat in de EU wordt geleverd of verkocht. Een cosmetisch product kan breed worden omschreven als een stof of mengsel dat bedoeld is om op het menselijk lichaam te worden aangebracht (inclusief huid, haar, nagels, lippen, uitwendige geslachtsorganen, tanden en slijmvliezen van de mondholte) met het oog op reinigen, parfumeren, het veranderen van het uiterlijk, bescherming, het in goede conditie houden van (een deel van) het lichaam of het corrigeren van lichaamsgeuren. Voorbeelden van cosmetische producten variëren van deodorant tot zeep, make-up, tandpasta, zonnebrandcrème en parfum.

Wat zijn de belangrijkste eisen van de Cosmeticaverordening?

De Cosmeticaverordening is een complex stuk wetgeving met een aantal belangrijke eisen waaraan moet worden voldaan voordat een cosmetisch product in de EU mag worden verkocht. In het bijzonder: i) beperkingen voor wat een cosmetisch product mag bevatten als het in de EU gaat worden verkocht, ii) de verplichting om een in de EU gevestigd verantwoordelijk persoon te hebben, iii) belangrijke etiketteringsinformatie die bij het product en op de verpakking van het product moet worden verstrekt, en iv) de verplichting om een dossier met productinformatie beschikbaar te houden met bewijs van conformiteit voor elk cosmetisch product.

De verstrekte informatie is geen uitputtende beschrijving van de relevante eisen; je wordt aangemoedigd om advies in te winnen om ervoor te zorgen dat je producten aan de Cosmeticaverordening voldoen.

Beperkingen voor ingrediënten

De Cosmeticaverordening bevat bepaalde beperkingen met betrekking tot de stoffen die een cosmeticaproduct mag bevatten. Bepaalde stoffen zijn verboden en mogen in geen geval in cosmetica in de EU worden gebruikt (zie Bijlage II van de Cosmeticaverordening); andere stoffen mogen alleen worden gebruikt als dat gebruik voldoet aan de relevante beperkingen (zie Bijlage III van de Cosmeticaverordening). Hiernaast geldt het volgende:

  • Een cosmetisch product mag bepaalde CMR-stoffen (carcinogene, mutagene en reproductietoxische stoffen) niet bevatten (krachtens de CLP-verordening (EG nr. 1272/2008)), tenzij er specifieke uitzonderingen van toepassing zijn.
  • Alleen de in Bijlage IV van de Cosmeticaverordening vermelde kleurstoffen, de in Bijlage V vermelde conserveringsmiddelen en de in Bijlage VI vermelde UV-filters mogen worden gebruikt. Deze moeten worden gebruikt in overeenstemming met de desbetreffende beperkingen.

Ten slotte moeten cosmetische producten die nanomaterialen bevatten, specifiek bij de Europese Commissie worden aangemeld.

Verantwoordelijk persoon

Er moet voor elk cosmetisch product een verantwoordelijk persoon zijn aangewezen die is gevestigd in de EU. De verantwoordelijke persoon is verantwoordelijk erop toe te zien dat elk cosmetisch product voldoet aan de eisen van de Cosmeticaverordening. Deze persoon kan een natuurlijke of een rechtspersoon zijn, en zal afhankelijk van de omstandigheden de fabrikant, importeur of een andere geautoriseerde persoon of entiteit zijn. In sommige omstandigheden kan een distributeur de verantwoordelijke persoon zijn indien hij of zij een cosmetisch product zodanig wijzigt dat dit de conformiteit van het product met de Cosmeticaverordening beïnvloedt. De contactgegevens van de verantwoordelijke persoon (naam en EU-adres) moeten op het product en op de verpakking van elk afzonderlijk product staan aangegeven.

Belangrijkste informatie bij etikettering

Er zijn verplichte etiketeisen die voorschrijven welke informatie op het product en op de verpakking moet worden vermeld. Deze informatie omvat: naam of geregistreerde naam en het EU-adres van de verantwoordelijke persoon, informatie over het land van herkomst (indien geïmporteerd), nominale inhoud, houdbaarheidsdatum, voorzorgsmaatregelen bij gebruik, partijnummer, functie (tenzij duidelijk) en ingrediënten.

Bepaalde belangrijke informatie moet worden vertaald in de taal of talen van de EU-landen waar de cosmetische producten gaan worden verkocht.

Daarnaast moet bepaalde specifieke informatie worden verstrekt in de portal voor melding van cosmetische producten voordat een cosmetisch product in de EU mag worden verkocht.

Productinformatiedossier

De verantwoordelijke persoon moet voor een periode van tien jaar na de datum waarop de laatste partij van het cosmetische product op de EU-markt werd geleverd of verkocht, een productinformatiedossier beschikbaar houden. Het productinformatiedossier moet ook gemakkelijk toegankelijk zijn in elektronische of andere vorm op het adres van de verantwoordelijke persoon. Dit adres moet op het etiket staan vermeld. Het productinformatiedossier moet de volgende gegevens bevatten: i) een beschrijving van het cosmetische product; ii) het veiligheidsrapport van het cosmetische product; iii) een beschrijving van de fabricagemethode en een verklaring over de naleving van goede fabricagepraktijken; iv) bewijs van het effect dat voor het cosmetische product wordt geclaimd, gerechtvaardigd door de aard of het effect van het cosmetische product; en v) gegevens over eventuele dierproeven. Deze informatie moet zo nodig worden bijgewerkt.

Wat moet ik doen als een cosmetisch product niet voldoet aan de Cosmeticaverordening?

Wanneer een verantwoordelijk persoon van mening is of redenen heeft om aan te nemen dat een product niet in overeenstemming is met de Cosmeticaverordening, moet hij of zij onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen nemen om het product in overeenstemming met de eisen te brengen, uit de handel te nemen of terug te roepen, naargelang het geval. Als het cosmetische product een risico voor de gezondheid van de mens inhoudt, moet de verantwoordelijke persoon de bevoegde autoriteit onmiddellijk informeren waar het product te koop is aangeboden en waar het productinformatiedossier toegankelijk is, met vermelding van, met name, de aard van de non-conformiteit en de tot dusver genomen corrigerende maatregelen.

Verantwoordelijke personen zijn verplicht met de bevoegde autoriteiten samen te werken en, indien ze hiertoe worden verzocht, medewerking te verlenen aan maatregelen om de risico's van de producten die ze ter beschikking hebben gesteld weg te nemen. Verantwoordelijke personen moeten als ze hiertoe door een autoriteit worden verzocht, de nodige informatie en documentatie verstrekken om aan te tonen dat ze volgens hun verplichting de conformiteit met de eisen hebben gecontroleerd.

Amazon staat de verkoop van cosmetica die alleen voor professioneel gebruik bestemd is, niet toe. Neem contact op met de fabrikant of raadpleeg het productetiket om erachter te komen of je product uitsluitend is bestemd voor professioneel gebruik.

Wat zijn de etiketeisen voor cosmetische producten?

Voor cosmetische producten moet zowel op het product zelf als op de verpakking de volgende informatie worden weergegeven. De informatie moet onuitwisbaar, goed leesbaar en zichtbaar zijn:

  • De naam of geregistreerde naam en het adres van de verantwoordelijke persoon. Deze informatie mag worden afgekort zolang de verantwoordelijke persoon en diens adres geïdentificeerd kunnen worden. Als er meerdere adressen worden vermeld, moet het adres worden gemarkeerd waar het productinformatiebestand te verkrijgen is.
  • Als het product wordt geïmporteerd: het land van herkomst.
  • De nominale inhoud op het tijdstip van verpakking (in gewicht of volume) of het aantal items in het geval van voorverpakte producten die gewoonlijk als meerdere items worden verkocht, tenzij hierop een uitzondering van toepassing is.
  • De houdbaarheidsdatum. Op de verpakking moet voor deze informatie het relevante symbool of de woorden 'ten minste houdbaar tot' worden geplaatst. Dit is niet verplicht voor cosmetische producten met een minimale houdbaarheid van meer dan 30 maanden.

Voor cosmetische producten moet zowel op het product zelf als op de verpakking bepaalde informatie worden aangegeven, met inbegrip van de hieronder vermelde informatie. Indien deze informatie niet op het product of op de verpakking kan worden aangebracht, moet deze worden vermeld op een bijsluiter, etiket, sticker, label of kaart die bij het product is bijgesloten of hieraan is bevestigd. Als dit onuitvoerbaar is, mag er ook verkorte informatie of een toepasselijk symbool worden gebruikt.

  • Bijzondere voorzorgsmaatregelen die bij het gebruik in acht moeten worden genomen, waaronder in ieder geval de maatregelen die worden vermeld in de Bijlagen III tot en met VI van de Cosmeticaverordening.
  • Het partijnummer van de fabrikant of andere referentiegegevens waarmee het cosmetische product kan worden geïdentificeerd. Als het om praktische redenen onmogelijk is om deze informatie op het product te plaatsen, mag deze ook alleen op de verpakking worden weergegeven.
  • De functie van het cosmetische product, tenzij dit duidelijk is uit de presentatie.
  • Een lijst van ingrediënten zoals voorgeschreven in de Cosmeticaverordening. De lijst moet in ieder geval op de verpakking staan.

Aanvullende informatie

Ga voor meer informatie over de Cosmeticaverordening naar de volgende sites:

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2020, Amazon.com, Inc. or its affiliates