Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Richtlijn 2014/90/EU inzake uitrusting van zeeschepen

Vereisten voor de uitrusting van zeeschepen

EU-vereisten: De Richtlijn 2014/90/EU inzake uitrusting van zeeschepen (Marine Equipment Directive ofwel 'MED') omvat voorschriften die internationaal overeengekomen technische normen opleggen voor bepaalde uitrusting van zeeschepen die geïnstalleerd is of geïnstalleerd moet worden op schepen die onder EU-vlag varen. De voorschriften gelden binnen het toepassingsgebied van bepaalde internationale maritieme verdragen die hieronder worden opgesomd, ongeacht of het schip zich op het moment dat het van de uitrusting wordt voorzien al dan niet in de EU bevindt. De bedoeling hiervan is het verbeteren van de veiligheid op zee en het voorkomen van verontreiniging van de zee.

De volgende verdragen bepalen welke schepen onder het toepassingsgebied vallen en welke uitrusting aan de MED moet voldoen:

 • Het Verdrag inzake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee van 1972 (Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, Colreg)
 • Het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen van 1973 (Marpol)
 • Het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee van 1974 (Safety of Life at Sea, Solas)
Notitie: De toepasselijke verdragen (de 'Verdragen') omvatten de protocollen en codes van toepassing, alsmede de resoluties en circulaires van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), die uitvoering geven aan deze verdragen en de bijbehorende beproevingsnormen.

De eisen houden onder meer in dat de onder het toepassingsgebied vallende apparatuur moet voldoen aan de ontwerp-, constructie- en prestatie-eisen voor die apparatuur die zijn opgenomen in de verdragen (of in bepaalde gevallen aan alternatieve normen), etiketteringsvereisten en conformiteitsbeoordelingsprocedures. De MED bevat ook de specifieke verplichtingen van fabrikanten, hun gemachtigde vertegenwoordigers, importeurs en distributeurs.

Als je een fabrikant, een gemachtigde vertegenwoordiger van de fabrikant, of een importeur of distributeur van uitrusting van zeeschepen bent waarvoor technische normen zijn vastgesteld in een van de verdragen, en die apparatuur moet aan boord van onder EU-vlag varende schepen worden geplaatst, moet je voldoen aan de vereisten van de MED.

Het is jouw verantwoordelijkheid om aan de MED te voldoen. Je moet je ook houden aan de nationale wet- en regelgeving in de lidstaten die de MED ten uitvoer brengen.

Hieronder vind je meer informatie over de EU-vereisten.

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk: De Merchant Shipping (Marine Equipment) Regulations 2016 (2016 nr. 1025) ('MSMER') implementeren de MED (zie hierboven onder EU-vereisten) in het VK en leggen daarom de in het EU-gedeelte hierboven beschreven vereisten op aan schepen onder Britse vlag, ongeacht of het schip zich in het VK bevindt op het moment dat het wordt uitgerust met de relevante uitrusting van zeeschepen. De bedoeling hiervan is het verbeteren van de veiligheid op zee en het voorkomen van verontreiniging van de zee.

Als je een fabrikant, een gemachtigde vertegenwoordiger van de fabrikant, of een importeur of distributeur van uitrusting van zeeschepen bent waarvoor technische normen zijn vastgesteld in de hierboven vermelde verdragen, en die apparatuur moet aan boord van Britse schepen worden geplaatst, moet je voldoen aan de vereisten van de MSMER.

Het is jouw verantwoordelijkheid om aan de MSMER te voldoen. Hieronder vind je meer informatie over de vereisten voor het Verenigd Koninkrijk.

Dit materiaal is alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als juridisch advies. Wij raden je aan je juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product. Deze informatie weerspiegelt alleen de positie op de datum van schrijven, en de vereisten in de EU en het Verenigd Koninkrijk kunnen veranderen. Raadpleeg de actuele Brexit-richtlijnen van het Verenigd Koninkrijk voor je producten voor uitrusting van zeeschepen (zie hieronder) voor meer informatie over wijzigingen die vanaf 1 januari 2021 gevolgen voor je kunnen hebben.

EU-vereisten

Op welke producten is de MED van toepassing?

De MED is van toepassing op een breed scala van aan boord van een EU-schip geplaatste of te plaatsen uitrustingen waarvoor krachtens de desbetreffende bovengenoemde verdragen de goedkeuring van de administratie van de vlaggenstaat vereist is. Beperkte vrijstellingen en uitzonderingen kunnen van toepassing zijn in bijzondere situaties die buiten het bestek van deze nota vallen.

Een EU-schip is een schip dat onder de vlag van een EU-lidstaat vaart en binnen de reikwijdte van een van de verdragen valt. De MED is ook van toepassing als het schip zich niet in de EU bevindt op het moment dat de uitrusting wordt aangebracht.

Voorbeelden van uitrusting van zeeschepen die onder de MED vallen zijn: reddingsmiddelen, uitrusting ter voorkoming van verontreiniging, brandbeschermingsmiddelen, navigatiehulpmiddelen en radiocommunicatieapparatuur.

Wie heeft verplichtingen onder de MED?

De MED bevat verschillende verplichtingen voor fabrikanten, gemachtigde vertegenwoordigers van fabrikanten, importeurs en distributeurs.

 • Je bent een fabrikant als je zelf uitrusting van zeeschepen vervaardigt of uitrusting van zeeschepen voor je laat ontwerpen en vervaardigen en deze onder je naam of handelsmerk verhandelt.
 • Je bent een gemachtigde vertegenwoordiger als je in de EU bent gevestigd en een fabrikant je een schriftelijk mandaat heeft gegeven om namens hem op te treden met betrekking tot specifieke taken.
 • Je bent een importeur als je in de EU bent gevestigd en je uitrusting van zeeschepen van buiten de EU in de EU op de markt plaatst.
 • Je bent een distributeur als je uitrusting van zeeschepen in de EU op de markt plaatst, maar geen fabrikant of importeur bent.

Op welke wijze hebben fabrikanten en importeurs te maken met de MED?

Fabrikanten moeten:

 • Ervoor zorgen dat de uitrusting van zeeschepen is ontworpen en vervaardigd overeenkomstig de technische specificaties en normen die door de MED worden voorgeschreven (zoals uiteengezet in de verdragen).
 • De vereiste technische documentatie opstellen en de toepasselijke conformiteitsbeoordelingsprocedures laten uitvoeren door een geaccrediteerde derde partij.
 • Na de geslaagde conformiteitsbeoordeling een EU-conformiteitsverklaring opstellen in een taal of talen zoals vereist door de lidstaat waar de uitrusting voor zeeschepen wordt verkocht. Op het moment dat uitrusting van zeeschepen aan boord van een EU-schip wordt gebracht, wordt een afschrift van de verklaring betreffende die uitrusting aan het schip verstrekt en aan boord gehouden totdat de uitrusting van het schip wordt verwijderd.
 • Het 'wielmerk'-symbool of, waar toegestaan, een elektronisch merkteken aanbrengen in plaats van of in aanvulling op het wielmerk.
 • Een kopie van de technische documentatie en de conformiteitsverklaring bewaren gedurende ten minste tien jaar nadat het elektrische materiaal in de EU is verkocht, en in geen geval voor een kortere periode dan de verwachte levensduur van de uitrusting van zeeschepen.
 • Ervoor zorgen dat op hun producten (of in sommige gevallen op hun verpakking) een type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel is aangebracht.
 • Hun naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde handelsmerk en het contactadres op het product (of in sommige gevallen op de verpakking) vermelden.
 • Gemakkelijk te begrijpen instructies en alle nodige informatie over installatie en veiligheid verstrekken, samen met alle andere documentatie die vereist is op grond van de internationale instrumenten of beproevingsnormen in het kader van de verdragen.
 • Wanneer ze van mening zijn dat een product waarop ze het wielmerkteken hebben aangebracht niet conform is, onmiddellijk corrigerende maatregelen nemen om dat product conform te maken, uit de handel te nemen of terug te roepen, indien nodig. Er zijn verdere verplichtingen met betrekking tot kennisgeving aan de autoriteiten tijdens bepaalde omstandigheden.

Importeurs moeten:

 • Hun naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk van de fabrikant en/of importeur en het postadres waar zij te bereiken zijn vermelden (of in sommige gevallen op de verpakking).
 • De bevoegde autoriteiten op verzoek alle benodigde informatie en documentatie verstrekken om de conformiteit van het product aan te tonen, in een taal die deze autoriteit begrijpt of aanvaardt.
 • Op verzoek met de bevoegde autoriteiten meewerken aan maatregelen om de risico's van door hen in de handel gebrachte uitrusting voor zeeschepen weg te nemen.

Een importeur wordt voor de toepassing van de MED als een fabrikant beschouwd en moet aan alle bovenvermelde verplichtingen van de fabrikant voldoen wanneer hij onder zijn eigen naam of handelsmerk scheepsuitrusting in de handel brengt of aan boord van een EU-schip brengt, of reeds in de handel gebrachte scheepsuitrusting zodanig wijzigt dat de naleving van de toepasselijke eisen in het gedrang kan komen.

Wat zijn de gevolgen van de MED voor gemachtigde vertegenwoordigers?

Gemachtigde vertegenwoordigers moeten de taken uitvoeren die zijn gespecificeerd in het mandaat dat zij van de fabrikant hebben ontvangen. De geautoriseerde vertegenwoordiger moet ten minste:

 • Een kopie van de technische documentatie en de conformiteitsverklaring bewaren gedurende ten minste tien jaar nadat het elektrische materiaal in de EU is verkocht, en in geen geval voor een kortere periode dan de verwachte levensduur van de uitrusting van zeeschepen.
 • De bevoegde autoriteiten op verzoek alle benodigde informatie en documentatie verstrekken om de conformiteit van het product aan te tonen, in een taal die deze autoriteit begrijpt of aanvaardt.
 • Op verzoek met de bevoegde autoriteiten meewerken aan maatregelen om de risico's van door hen in de handel gebrachte uitrusting voor zeeschepen weg te nemen.

Identificatie van de toeleveringsketen

Alle marktdeelnemers zijn verplicht op verzoek van de bevoegde autoriteiten na te gaan wie hen relevante uitrusting voor zeeschepen heeft geleverd en aan wie zij deze uitrusting op hun beurt hebben geleverd.

Wat moet ik doen als scheepsapparatuur niet voldoet aan de MED?

Fabrikanten:

 • Moeten onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen nemen om het elektrische materiaal conform te maken of zo nodig uit de handel te nemen of terug te roepen.
 • Moeten wanneer uitrusting voor zeeschepen een risico inhoudt, onmiddellijk de bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaten waar deze is verkocht hiervan op de hoogte brengen, waarbij zij in het bijzonder de niet-conformiteit en alle genomen corrigerende maatregelen uitvoerig moeten beschrijven.

De MED stelt in dit verband geen specifieke eisen aan gemachtigde vertegenwoordigers, importeurs en distributeurs, afgezien van de hierboven vermelde plichten tot samenwerking met de autoriteiten. Dit kan inhouden dat je moet meewerken aan het uit de handel nemen of terugroepen van de uitrusting voor zeeschepen of het nemen van andere corrigerende maatregelen, overeenkomstig de eisen van de autoriteiten. Het is raadzaam je juridisch adviseur te raadplegen wanneer je niet-conforme uitrusting van zeeschepen gewaarwordt.

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk

Waar is de MSMER van toepassing?

De MSMER is van toepassing op alle onder de richtlijn vallende uitrusting van zeeschepen die in het Verenigd Koninkrijk worden verkocht. De bepalingen zijn echter op een andere manier van toepassing op Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales, 'GB') en Noord-Ierland. Hieronder lees je meer over de positie in Noord-Ierland.

Op welke producten is de MSMER van toepassing?

De MSMER voert de bepalingen van de MED in het Verenigd Koninkrijk uit, samen met de Merchant Shipping Notice 1874 M+F ('Kennisgeving') van de Britse Maritime and Coastguard Agency ('CMA').

De MSMER is van toepassing op uitrusting van zeeschepen die onder de MED valt, die geïnstalleerd is of geïnstalleerd moet worden op een schip van het Verenigd Koninkrijk (met inbegrip van hovercrafts), waar dat schip zich ook bevindt.

In de kennisgeving worden de conformiteitsbeoordelingsprocedures uiteengezet voor uitrusting die aan boord van Britse schepen wordt geplaatst en die buiten het toepassingsgebied van de MED valt, maar die overeenkomstig de Britse wetgeving moet worden goedgekeurd. In de kennisgeving worden ook de technische normen vastgesteld voor uitrusting waarvoor geen conformiteitsgoedkeuring vereist is, alvorens deze aan boord van een Brits schip wordt geplaatst.

Bijlage 1 van de kennisgeving bevat de ontwerp-, constructie- en prestatievereisten van de internationale instrumenten voor zover deze relevant zijn voor de MSMER.

Voorbeelden van uitrusting van zeeschepen die onder de MSMER vallen zijn: reddingsmiddelen, uitrusting ter voorkoming van verontreiniging, brandbeschermingsmiddelen, navigatiehulpmiddelen en radiocommunicatieapparatuur.

Wie heeft verplichtingen onder de MSMER?

De MSMER bevat verplichtingen voor fabrikanten, gemachtigde vertegenwoordigers van fabrikanten, importeurs en distributeurs.

 • Je bent een fabrikant als je zelf uitrusting van zeeschepen vervaardigt of uitrusting van zeeschepen laat ontwerpen en vervaardigen en deze onder je naam of handelsmerk verhandelt.
 • Je bent een gemachtigde vertegenwoordiger als je in de EU bent gevestigd en een fabrikant je een schriftelijk mandaat heeft gegeven om namens hem op te treden met betrekking tot specifieke taken in het kader van de MSMER.
 • Je bent een importeur als je in het VK bent gevestigd en je uitrusting van zeeschepen van buiten het VK in het VK op de markt plaatst.
 • Je bent een distributeur als je uitrusting van zeeschepen in het VK op de markt plaatst, maar geen fabrikant of importeur bent.

Op welke wijze hebben fabrikanten en importeurs te maken met de MSMER?

De eisen zijn in wezen dezelfde als die welke hierboven voor de MED zijn uiteengezet, met uitzondering van het conformiteitsmerk.

Volgens de MSMER moet het conformiteitsmerk een Brits conformiteitsmerk voor uitrusting van zeeschepen zijn en de in bijlage 5 van de kennisgeving vermelde vorm hebben (niet de vorm van een wielmerk).

Bovendien voorziet noch de MSMER, noch de kennisgeving in elektronische etikettering.

Wat zijn de gevolgen van de MSMER voor gemachtigde vertegenwoordigers?

De eisen zijn in wezen dezelfde als hierboven voor de MED uiteengezet.

Op welke wijze hebben distributeurs te maken met de MSMER?

De eisen zijn in wezen dezelfde als hierboven voor de MED uiteengezet.

Identificatie van de toeleveringsketen

De eisen zijn in wezen dezelfde als hierboven voor de MED uiteengezet.

Wat moet je doen als uitrusting van zeeschepen niet in overeenstemming is met de MSMER?

De eisen zijn in wezen dezelfde als hierboven voor de MED uiteengezet.

Noord-Ierland

Het MCA heeft in december 2020 aanvullende richtlijnen gepubliceerd (referentie MIN 590 M+F) om de procedures van het Verenigd Koninkrijk voor de conformiteitsbeoordeling en de aanvaarding van uitrusting voor Britse zeeschepen na afloop van de Brexit-overgangsperiode toe te lichten. In deze aanvullende kennisgeving staat dat de conformiteitsbeoordelingsprocedures van het Verenigd Koninkrijk van toepassing zullen zijn op alle goedgekeurde apparatuur die in Noord-Ierland aan boord van Britse schepen wordt vervaardigd of geïnstalleerd, met inbegrip van Britse schepen met hun thuishaven in Noord-Ierland.

Houd er echter rekening mee dat de MED van kracht blijft voor onder de MED goedgekeurde apparatuur in Noord-Ierland.

In Noord-Ierland gevestigde fabrikanten en andere marktdeelnemers die na het einde van de overgangsperiode uitrusting van zeeschepen aan boord van in de EU- en EER-staten geregistreerde schepen wensen te plaatsen, moeten ervoor zorgen dat deze uitrusting aan de relevante conformiteitsbeoordelingsprocedures van de EU voldoet.

BREXIT: Richtlijnen van de Britse overheid

Het MCA heeft via de kennisgeving richtlijnen gepubliceerd over de gevolgen van de Brexit voor de uitrusting van zeeschepen.

Hierin staat dat het MCA ernaar streeft de conformiteitsbeoordelingsprocedures van het Verenigd Koninkrijk zoveel mogelijk te laten lijken op het MED-proces, om verstoring van de industrie na de Brexit tot een minimum te beperken.

Op 1 januari 2021 is de Britse conformiteitsbeoordelingsregeling in werking getreden.

Belangrijk is dat fabrikanten met bestaande goedkeuringscertificaten overeenkomstig de MED hun apparatuur tot 1 januari 2023 op de Britse markt beschikbaar mogen blijven stellen en aan boord van Britse schepen mogen blijven plaatsen, op voorwaarde dat de normen van het MED en het VK gelijkwaardig blijven.

De redenering achter deze datum en flexibiliteit is om bedrijven de tijd te geven om zich aan te passen.

Onder de MED goedgekeurde uitrusting van zeeschepen die aan boord van een onder Britse vlag varend vaartuig wordt geplaatst, kan gedurende de gehele operationele levensduur ervan aan boord blijven. Alleen wanneer onderdelen na 1 januari 2023 worden vervangen, moeten zij worden vervangen door uitrusting voor zeeschepen die in overeenstemming is met de MSMER en de kennisgeving (dat wil zeggen, voorzien van het Britse conformiteitsmerkteken in plaats van een wielmerk).

Waarschijnlijk zal verdere wetgeving nodig zijn om de erkenning van dergelijke apparatuur geleidelijk af te schaffen en daarom zullen fabrikanten (en andere marktdeelnemers) ervoor moeten zorgen dat zij regelmatig nagaan of er updates zijn.

De Brexit blijft een veranderlijke en dynamische situatie. Raadpleeg je juridisch adviseur als je vragen hebt over hoe de wet- en regelgeving vanaf 1 januari 2021 van toepassing is op je producten.

Wat moet je doen als de uitrusting van zeeschepen niet in overeenstemming is met de MSMER?

De eisen zijn in wezen dezelfde als hierboven voor de MED uiteengezet.

Aanvullende informatie

We raden je ten zeerste aan de richtlijnen te bekijken die zijn gegeven door de Maritime and Coastguard Agency van de Britse regering inzake de conformiteitsbeoordelingsprocedures voor de uitrusting van zeeschepen na de overgangsperiode.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates