Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed

Richtlijn 2009/48/EG betreffende de veiligheid van speelgoed (de 'Richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed') bevat de regels voor de levering en verkoop van speelgoedproducten in de EU. Het bevat een aantal belangrijke eisen op het gebied van de veiligheid van speelgoed, etikettering, waarschuwingen en administratieve verplichtingen.

Het is je verantwoordelijkheid om aan de Richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed te voldoen alsmede aan de nationale uitvoering van deze richtlijn in de EU-lidstaten. Dit materiaal is alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als juridisch advies. Wij raden je aan je juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product.

Op wie is de Richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed van toepassing?

De Richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed bevat verplichtingen voor fabrikanten, geautoriseerde vertegenwoordigers, importeurs en distributeurs van speelgoed.

  • Je bent een fabrikant als je zelf speelgoed vervaardigt of speelgoed laat ontwerpen en vervaardigen, en het onder je eigen naam of handelsmerk verhandelt.
  • Je bent een geautoriseerde vertegenwoordiger als een speelgoedfabrikant je een schriftelijk mandaat heeft gegeven om namens hen op te treden met betrekking tot specifieke taken.
  • Je bent importeur als je in de EU bent gevestigd en je speelgoed van buiten de EU importeert en verkoopt in de EU.
  • Je bent een distributeur als je speelgoed te koop of ter levering aanbiedt, maar geen fabrikant of importeur bent.

Welke producten vallen onder de Richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed?

De Richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed is van toepassing op alle soorten speelgoed. Speelgoed zijn producten die zijn ontworpen voor kinderen jonger dan 14 jaar en worden gebruikt tijdens het spelen. Het product hoeft niet uitsluitend bedoeld te zijn om mee te 'spelen'; het kan ook andere functies hebben, bijvoorbeeld een sleutelhanger met een teddybeer eraan bevestigd of een zachte, gevoerde rugzak in de vorm van een dier. Elk product dat is ontworpen met een potentiële speelfunctie en dat aantrekkelijk is voor kinderen of gericht op kinderen wordt verhandeld, kan worden beschouwd als speelgoed en valt als zodanig onder de richtlijn.

Er zijn een aantal producttypen die niet binnen de reikwijdte van de wetgeving vallen. Een volledige lijst van uitgesloten producten is opgenomen in Artikel 2 en Bijlage I van de Richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed. Deze lijst omvat bijvoorbeeld puzzels met meer dan 500 stukjes, sportartikelen zoals rolschaatsen voor kinderen van meer dan 20 kg, fopspenen voor baby's, speelgoedstoommachines en slingers/katapulten.

Wat zijn de belangrijkste eisen van de Richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed?

Veiligheid

Fabrikanten zijn verantwoordelijk erop toe te zien dat speelgoed een veiligheids- en conformiteitsbeoordelingsprocedure ondergaat. Deze beoordelingsprocedures kunnen worden uitgevoerd middels i) verificatie door de fabrikant zelf door gebruik te maken van de Europese geharmoniseerde normen, of middels ii) verificatie door derden via een erkende instantie. Een lijst van Europese geharmoniseerde normen is hier te vinden: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/toys.

Speelgoed moet voldoen aan de in Bijlage II van de Richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed vermelde essentiële veiligheidseisen, waaronder zowel algemene (bijv. gezondheid en veiligheid van kinderen en anderen zoals ouders/verzorgers) als specifieke (bijv. met betrekking tot fysische, chemische en mechanische risico's, ontvlambaarheid enz.) veiligheidseisen, voordat het speelgoed kan worden verkocht in de EU. Speelgoed, met inbegrip van de chemische stoffen die het bevat, mag bij normaal, voorzienbaar gebruik de gezondheid en veiligheid van personen niet in gevaar brengen.

Er gelden specifieke eisen voor speelgoed dat bestemd is voor gebruik door kinderen jonger dan 36 maanden of door andere gespecificeerde leeftijdsgroepen. Speelgoed voor gebruik door kinderen jonger dan 36 maanden mag bijvoorbeeld geen kleine onderdelen of bepaalde chemische stoffen bevatten.

Documentatie, markeringen en waarschuwingen

Fabrikanten moeten ervoor zorgen dat speelgoed over een CE-markering beschikt, een conformiteitsverklaring heeft en vergezeld gaat van instructies, veiligheidsinstructies en waarschuwingen in de officiële taal van de lidstaten waarin het speelgoed wordt verkocht. Wanneer een waarschuwing van invloed kan zijn op de beslissing om het speelgoed te kopen (bijv. minimum- of maximumleeftijd voor gebruikers), moet deze op de consumentenverpakking worden geplaatst of anderszins duidelijk zichtbaar zijn voor de consument vóór aankoop. Fabrikanten zijn ook verplicht om een technisch dossier beschikbaar te houden.

Het speelgoed moet zijn voorzien van een type-, partij-, serie- of modelnummer, of ander element dat de identificatie van het product mogelijk maakt. Het moet ook zijn voorzien van de naam en het EU-adres van de fabrikant of importeur. Een importeur moet tevens controleren of op het speelgoed de gegevens van de fabrikant staan vermeld. Als het niet mogelijk is om deze informatie op het speelgoed zelf te plaatsen, kan deze op de verpakking of in een begeleidend document worden geplaatst.

Importeurs moeten een kopie van de conformiteitsverklaring beschikbaar houden en erop toezien dat de fabrikant de passende conformiteitsbeoordeling heeft uitgevoerd, de CE-markering heeft aangebracht en de vereiste technische documentatie heeft opgesteld. Importeurs moeten er ook op toezien dat het speelgoed vergezeld gaat van instructies en veiligheidsinformatie en voorzien is van de vereiste waarschuwingen.

Distributeurs moeten de nodige zorgvuldigheid betrachten bij het controleren of een product voldoet aan de Richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed. Hieronder vallen het controleren en waarborgen dat de CE-markering op het speelgoed (of op de verpakking of het aangebrachte etiket) is aangebracht, het speelgoed is voorzien van een identificerend element (bijv. partij- of serienummer) van de fabrikant zodat het product kan worden getraceerd, en dat het speelgoed vergezeld gaat van instructies en veiligheidsinformatie.

Productvermeldingen

Voor speelgoedproducten moeten eventuele waarschuwingen worden vermeld op de productpagina. Het is jouw verantwoordelijkheid om accurate en volledige productinformatie te verstrekken, inclusief waarschuwingsberichten die op het product van toepassing zijn.

Wat moet ik doen als speelgoed dat ik vervaardig of verkoop niet voldoet aan de Richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed?

Als je redenen hebt om aan te nemen dat speelgoed dat je hebt vervaardigd of verkocht niet voldoet aan de Richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed, moet je de nodige corrigerende maatregelen nemen om het speelgoed onmiddellijk in overeenstemming met de richtlijn te brengen, of het speelgoed eventueel uit de handel halen of terugroepen. Als je van mening bent dat het speelgoed een risico inhoudt, moet je de bevoegde autoriteit daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Als een bevoegde autoriteit je officieel verzoekt om informatie, moet je hen de nodige informatie en documentatie verstrekken waarmee je de conformiteit van het speelgoed aantoont, en meewerken wat betreft de getroffen maatregelen om de veiligheidsrisico's van het product weg te nemen.

Aanvullende informatie

We raden je aan om de volgende sites te bezoeken voor meer informatie over de Richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed:

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates