Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Richtlijn algemene productveiligheid (RAPV)

Richtlijn 2001/95/EG inzake de algemene productveiligheid (de 'RAPV') heeft tot doel ervoor te zorgen dat alleen veilige producten beschikbaar worden gesteld aan consumenten. In de richtlijn worden een aantal eisen vastgesteld waaraan producenten en distributeurs van producten moeten voldoen om te waarborgen dat de producten veilig zijn; consumenten worden geïnformeerd over eventuele risico's die aan producten zijn verbonden en gevaarlijke producten kunnen worden verwijderd.

Het is jouw verantwoordelijkheid om aan de RAPV te voldoen. Dit materiaal is alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als juridisch advies. We raden je aan een juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product, inclusief de nationale wet- en regelgeving waarin de RAPV wordt uitgevoerd in de betreffende EU-lidstaat.

Welke producten vallen binnen de reikwijdte van de RAPV?

De RAPV is van toepassing op elk nieuw, tweedehands- of gereviseerd product dat bestemd is voor consumenten of producten waarvan redelijkerwijs te verwachten is dat consumenten deze gebruiken. Dit omvat producten die in het kader van een commerciële activiteit worden geleverd of ter beschikking worden gesteld, ook in het kader van het verlenen van een dienst.

De RAPV is ook van toepassing op producten die binnen de reikwijdte van branchespecifieke EU-wetgeving vallen (bijv. de Speelgoedrichtlijn, Cosmeticaverordening enz.) voor zover bepaalde eisen of normen niet door deze branchespecifieke wetgeving worden gedekt.

Producttypen die niet binnen de reikwijdte van de RAPV vallen zijn geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en voedsel. Voor deze producttypen geldt afzonderlijke wetgeving.

Wat wordt in de RAPV onder een 'veilig' product verstaan?

Een product is veilig wanneer het onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruiksomstandigheden geen risico inhoudt of als het product een risico inhoudt dat aanvaardbaar wordt geacht indien bij het gebruik een hoog beschermingsniveau in acht wordt genomen. Bij de definitie van een 'veilig product' wordt rekening gehouden met de kenmerken van het product, de verpakking en presentatie, speciale groepen consumenten (bijv. ouderen of jongeren) en eventuele effecten die het product op andere producten kan hebben.

Voor wie bevat de RAPV verplichtingen?

De RAPV bevat verplichtingen voor 'producenten' en 'distributeurs'.

Je bent een producent als je de fabrikant bent van een product (als je gevestigd bent in de EU) of als je de geautoriseerde vertegenwoordiger van de fabrikant bent of een andere professional in de toeleveringsketen wiens activiteiten van invloed zijn op de veiligheid van een product. Als je je naam, handelsmerk of ander onderscheidend merk op een product aanbrengt, of als je het product aanpast, word je voor de RAPV beschouwd als de fabrikant (en dus de producent).

Je bent een distributeur als je een andere professional in de toeleveringsketen bent wiens activiteiten geen invloed hebben op de veiligheid van het product (bijv. een wederverkoper).

Welke verplichtingen heb je als producent?

Producenten mogen alleen veilige producten aan consumenten leveren. Daarnaast moeten producenten aan consumenten alle relevante informatie verstrekken die nodig is om het product veilig te gebruiken en/of de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen ter beperking van eventuele risico's.

De aanwezigheid van waarschuwingen op of bij het product ontslaat een persoon niet van de verplichting zich aan de eisen van de RAPV te houden.

De producent moet ook maatregelen nemen om op de hoogte te blijven van de risico's die zijn product kan opleveren en passende maatregelen nemen om deze risico's te voorkomen (met inbegrip van het uit de handel nemen of terugroepen van het product, of het waarschuwen van consumenten). Het nemen van passende maatregelen (met inbegrip van het uit de handel nemen van het product of een terugroepactie) kan plaatsvinden op vrijwillige basis of op verzoek van een bevoegde autoriteit. Als een producent zich ervan bewust wordt of weet dat een product niet veilig is, moet hij of zij de bevoegde autoriteiten van de lidstaten hiervan wel onmiddellijk op de hoogte stellen en met hen samenwerken.

De precieze eisen aan de verplichtingen die de producent in zo'n geval heeft kunnen per lidstaat verschillen. Voorbeelden van andere maatregelen die van een producent kunnen worden verlangd om de veiligheid en de conformiteit van diens producten te waarborgen, zijn:

  • Het opnemen van informatie voor de consument op het product of de verpakking, zoals de identiteit en de gegevens van de producent en de productreferentie of, indien van toepassing, de partij waartoe het product behoort; en
  • Het uitvoeren van steekproeven van in de handel gebrachte producten en vereiste onderzoeken, zo nodig het registreren van klachten, en het op de hoogte houden van de distributeurs van dit alles.

Welke verplichtingen heb je als distributeur?

Distributeurs hebben de verplichting met de nodige zorgvuldigheid te handelen om te waarborgen dat de van toepassing zijnde veiligheidseisen worden nageleefd. Zij mogen geen producten leveren waarvan zij op basis van de informatie waarover zij beschikken weten, of hadden kunnen vermoeden, dat deze niet aan de relevante veiligheidseisen voldoen.

Aanvullende informatie

We raden je ten zeerste aan om de website van de Europese Commissie te bezoeken voor meer informatie over de RAPV:

Richtlijn algemene productveiligheid
Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates