Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Vereisten voor gasverbrandingstoestellen

EU-vereisten: Verordening 2016/426 (de 'EU-Verordening betreffende gasverbrandingstoestellen') bevat eisen met betrekking tot gastoestellen en appendages. De eisen omvatten veiligheidsdoelstellingen voor het ontwerp en de fabricage van gastoestellen, etiketteringsvereisten en toe te passen conformiteitsbeoordelingsprocedures. De EU-Verordening betreffende gasverbrandingstoestellen bevat ook verplichtingen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs.

Het is jouw verantwoordelijkheid om aan de EU-vereisten te voldoen als je gastoestellen en appendages in het Verenigd Koninkrijk verkoopt. Je moet je ook houden aan de nationale wet- en regelgeving in de lidstaten waar je deze producten verkoopt.

Zie hieronder voor meer informatie over de EU-vereisten.

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk: Tot het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020) bevat Verordening 2016/426 (de 'EU-Verordening betreffende gasverbrandingstoestellen') eisen met betrekking tot gastoestellen en appendages. De eisen omvatten veiligheidsdoelstellingen voor het ontwerp en de fabricage van gastoestellen, etiketteringsvereisten en toe te passen conformiteitsbeoordelingsprocedures. De EU-Verordening betreffende gasverbrandingstoestellen bevat ook verplichtingen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs.

Na het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020) is een gewijzigde versie van de EU-Verordening betreffende gasverbrandingstoestellen van toepassing op gastoestellen en appendages als gevolg van de Verordening inzake productveiligheid en metrologie enz. (Amendement enz.) (EU-Exit) 2019 (de 'VK-Verordening inzake gasverbrandingstoestellen'). Er gelden verschillende regels voor goederen die je verkoopt in:

 1. Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales); en
 2. Noord-Ierland
We hebben hieronder de relevante wijzigingen in de vereisten van het Verenigd Koninkrijk aangegeven die na de Brexit-overgangsperiode gelden.

Het is jouw verantwoordelijkheid om aan de vereisten van het Verenigd Koninkrijk te voldoen als je gastoestellen en appendages in het Verenigd Koninkrijk verkoopt. Als je ook verkoopt op de EU-website(s) van Amazon, moet je ook voldoen aan de EU-Verordening betreffende gasverbrandingstoestellen en aan andere nationale vereisten in de landen waar je deze producten verkoopt.

Zie hieronder voor meer informatie over de vereisten van het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie is alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als juridisch advies. Wij raden je aan je juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product. Deze informatie weerspiegelt slechts de situatie op de datum van schrijven en de vereisten in het Verenigd Koninkrijk kunnen veranderen, met name door de ontwikkelingen rondom Brexit. Raadpleeg de huidige Brexit-richtlijnen van het Verenigd Koninkrijk voor je producten (zie hieronder) voor meer informatie over wijzigingen die gevolgen voor je kunnen hebben na het einde van de overgangsperiode.

EU-vereisten

Op welke producten zijn de EU-vereisten van toepassing?

De EU-Verordening betreffende gasverbrandingstoestellen is van toepassing op gastoestellen en appendages.

 • Gastoestellen vallen onder de Verordening betreffende gasverbrandingstoestellen als zij gasvormige brandstoffen verbranden die worden gebruikt voor koken, koeling van producten, airconditioning, verwarming van ruimten, warmwaterproductie, verlichting of wassen, alsmede ventilatorbranders en verwarmingselementen die met dergelijke branders zijn uitgerust.
 • Appendages vallen onder de reikwijdte van de Verordening betreffende gasverbrandingstoestellen indien het een veiligheids-, bedienings- of regulerend apparaat of onderdeel betreft dat is ontworpen om in een gastoestel te worden ingebouwd, of geassembleerd kan worden als onderdeel van een gastoestel.

De EU-Verordening betreffende gasverbrandingstoestellen is niet van toepassing op gastoestellen die specifiek zijn ontworpen voor:

 1. gebruik in industriële processen die worden uitgevoerd in industriegebouwen;
 2. gebruik in vliegtuigen en bij spoorwegen; en
 3. onderzoeksdoeleinden voor tijdelijk gebruik in laboratoria.

Wie heeft verplichtingen volgens de EU-vereisten voor gastoestellen en appendages?

De EU-Verordening betreffende gasverbrandingstoestellen bevat verplichtingen voor fabrikanten, gemachtigde vertegenwoordigers, importeurs en distributeurs van gastoestellen en appendages.

 • Je bent een fabrikant als je een gastoestel of appendage vervaardigt, of laat ontwerpen en vervaardigen, en deze onder je eigen naam of handelsmerk verkoopt, of als je het toestel voor eigen doeleinden gebruikt.
 • Je bent een gemachtigde vertegenwoordiger als een fabrikant van gastoestellen of appendages je een schriftelijk mandaat heeft gegeven om namens hen op te treden met betrekking tot specifieke taken.
 • Je bent een importeur als je gevestigd bent in de EU en je een gastoestel of appendage van buiten de EU aanbiedt voor verkoop of levering in de EU.
 • Je bent een distributeur als je een gastoestel of appendage beschikbaar stelt voor verkoop of levering in de EU, maar geen fabrikant of importeur bent.

Wat zijn de belangrijkste EU-vereisten?

Conformiteitsverklaring en CE-keurmerk

De verantwoordelijkheden van een fabrikant omvatten de volgende:

 • Erop toezien dat gastoestellen zijn ontworpen en vervaardigd overeenkomstig de essentiële eisen die staan vermeld in Bijlage I van de EU-Verordening betreffende gasverbrandingtoestellen.
 • Het technisch dossier opstellen (zie Bijlage III van de EU-Verordening betreffende gasverbrandingstoestellen).
 • De passende conformiteitsbeoordelingsprocedure uitvoeren.
 • De EG-conformiteitsverklaring opstellen.
 • Het CE-keurmerk aanbrengen.
 • Een kopie van de technische documentatie en conformiteitsverklaring bewaren voor een periode van tien jaar nadat het gastoestel of de appendage in de EU voor verkoop of levering is aangeboden.

Fabrikanten mogen een gemachtigde vertegenwoordiger aanwijzen om hun verplichtingen na te komen, met uitzondering van:

 1. de algemene verplichting om ervoor te zorgen dat producten voldoen aan de EU-Verordening betreffende gasverbrandingstoestellen; en
 2. de verplichting om technische documentatie op te stellen.

De verantwoordelijkheden van de importeur omvatten:

 • Ervoor zorgen dat alleen gastoestellen en appendages die aan de eisen voldoen, beschikbaar worden gesteld voor verkoop in de EU.
 • Ervoor zorgen dat de fabrikant de passende conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft uitgevoerd en de technische documentatie heeft opgesteld, en dat het gastoestel of de appendage is voorzien van het CE-keurmerk.
 • Ervoor zorgen dat de vereiste instructies en veiligheidsinformatie bij het gastoestel of de appendage zijn gevoegd.
 • Erop toezien dat bij een appendage een kopie van de conformiteitsverklaring is gevoegd, met inbegrip van de vereiste instructies voor inbouw of montage, afstelling, bediening en onderhoud.
 • In de periode dat het gastoestel of de appendage onder hun verantwoordelijkheid valt, zorgen dat de opslag- of vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële eisen niet in gevaar brengen.
 • Een kopie van de technische documentatie en de conformiteitsverklaring bewaren voor een periode van tien jaar nadat het gastoestel of de appendage in de EU voor verkoop of levering is aangeboden.

De verantwoordelijkheden van een distributeur omvatten:

 • Handelen met de nodige zorgvuldigheid met betrekking tot de eisen van de Verordening betreffende gasverbrandingstoestellen.
 • Ervoor zorgen dat in de periode dat het gastoestel of de appendage onder hun verantwoordelijkheid valt, de opslag- of vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële eisen niet in gevaar brengen.

Etikettering en informatie

Fabrikanten moeten erop toezien dat op de gastoestellen en appendages het volgende staat aangegeven:

 • hun naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde handelsmerk en het postadres waarop contact met hen kan worden opgenomen
 • het type, partij- of serienummer of een ander element waarmee het product kan worden geïdentificeerd;
 • de opschriften in Bijlage IV van de EU-Verordening betreffende gasverbrandingstoestellen;
 • het CE-keurmerk.

Importeurs moeten erop toezien dat op gastoestellen en appendages het volgende staat aangegeven:

 • hun naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde handelsmerk, het postadres waarop contact met hen kan worden opgenomen en de bijbehorende gegevens van de fabrikant
 • een type-, partij- of serienummer of een ander element waarmee het product kan worden geïdentificeerd;
 • de opschriften in Bijlage IV van de Verordening betreffende gasverbrandingstoestellen;
 • het CE-keurmerk.

Distributeurs moeten het volgende controleren en waarborgen:

 • Het gastoestel of de appendage is voorzien van het CE-keurmerk.
 • Instructies en veiligheidsinformatie zijn bij het gastoestel gevoegd in een taal die consumenten en eindgebruikers gemakkelijk kunnen begrijpen, zoals bepaald door de lidstaat of lidstaten waar het toestel te koop aangeboden gaat worden.
 • Bij een appendage is een kopie van de EU-conformiteitsverklaring gevoegd, met inbegrip van de vereiste instructies voor inbouw of montage, afstelling, bediening en onderhoud. Deze verklaring is opgesteld in een taal die gemakkelijk kan worden begrepen door consumenten en eindgebruikers, zoals bepaald door de lidstaat of lidstaten waar het gastoestel te koop aangeboden gaat worden.
 • De fabrikant en importeur hebben voldaan aan de eis om hun naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde handelsmerk te vermelden, en het postadres waarop contact met hen kan worden opgenomen over (de installatie van) het product.
 • De fabrikant heeft voldaan aan de verplichting om het gastoestel of de appendage te voorzien van een type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel.

Wanneer deze informatie niet op het gastoestel of de appendage zelf kan worden aangebracht, moet deze informatie op de verpakking of in een begeleidend document staan.

Daarnaast moeten de instructies en vereiste veiligheidsinformatie bij het gastoestel zijn gevoegd. Bij appendages moet een kopie van de EU-conformiteitsverklaring zijn gevoegd, die instructies voor inbouw of montage, afstelling, bediening en onderhoud moet bevatten.

In het geval van gastoestellen moet de bovenstaande informatie in een taal zijn die door eindgebruikers en autoriteiten gemakkelijk kan worden begrepen. In het geval van appendages moet de documentatie in een taal zijn die gemakkelijk kan worden begrepen door fabrikanten van gastoestellen. De bovenstaande informatie moet duidelijk, leesbaar en gemakkelijk te begrijpen zijn.

Wat moet je doen als gastoestellen niet voldoen aan de EU-vereisten?

Distributeurs mogen een gastoestel of appendage niet voor verkoop beschikbaar stellen als zij redenen hebben om aan te nemen dat het niet voldoet aan de eisen van de Verordening betreffende gasverbrandingstoestellen. Indien het gastoestel of de appendage een risico inhoudt, dient de distributeur de fabrikant of de importeur hiervan in kennis te stellen, evenals de autoriteiten.

Fabrikanten en importeurs moeten onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat gastoestellen of appendages aan de eisen voldoen. Zo nodig moet het product uit de handel worden genomen en/of worden teruggeroepen. Distributeurs moeten ervoor zorgen dat corrigerende maatregelen worden genomen.

Wanneer het gastoestel of de appendage een risico inhoudt, moeten fabrikanten en importeurs de bevoegde nationale autoriteiten onmiddellijk hiervan in kennis stellen, vergezeld van gegevens over de aard van de non-conformiteit en de tot dusver ondernomen corrigerende maatregelen.

Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten indien zij hiertoe door de bevoegde nationale autoriteit worden verzocht, alle informatie en documentatie verstrekken, op papier of elektronisch, die nodig is om de conformiteit van het gastoestel of de appendage met de Verordening betreffende gasverbrandingstoestellen aan te tonen.

Aanvullende informatie

We raden je ten zeerste aan om de website van de Europese Commissie te bezoeken voor meer informatie over de Verordening betreffende gasverbrandingstoestellen:

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/appliances-burning-gaseous-fuels_nl

Vereisten van het Verenigd Koninkrijk

Waar zijn de vereisten van het Verenigd Koninkrijk voor gastoestellen en appendages van toepassing?

De vereisten van het Verenigd Koninkrijk voor gastoestellen en appendages zijn van toepassing op alle producten die in het Verenigd Koninkrijk worden verkocht, maar de bepalingen worden op verschillende wijze toegepast in Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales, GB) en Noord-Ierland. Hieronder lees je meer over de positie in Noord-Ierland.

Op welke producten zijn de vereisten van het Verenigd Koninkrijk van toepassing?

De vereisten van het Verenigd Koninkrijk zijn van toepassing op gastoestellen en appendages.

 • Gastoestellen vallen onder de vereisten van het Verenigd Koninkrijk als zij gasvormige brandstoffen verbranden die worden gebruikt voor koken, koeling van producten, airconditioning, verwarming van ruimten, warmwaterproductie, verlichting of wassen, alsmede ventilatorbranders en verwarmingselementen die met dergelijke branders zijn uitgerust.
 • Appendages vallen onder de reikwijdte van de vereisten van het Verenigd Koninkrijk indien het een veiligheids-, bedienings- of regulerend apparaat of onderdeel daarvan betreft dat is ontworpen om in een gastoestel te worden ingebouwd, of dat geassembleerd kan worden als onderdeel van een gastoestel.

De vereisten van het Verenigd Koninkrijk zijn niet van toepassing op gastoestellen die specifiek zijn ontworpen voor

 1. gebruik in industriële processen die worden uitgevoerd in industriegebouwen;
 2. gebruik in vliegtuigen en bij spoorwegen; en
 3. onderzoeksdoeleinden voor tijdelijk gebruik in laboratoria.

Wie heeft verplichtingen volgens de VK-vereisten voor gastoestellen en appendages?

De vereisten van het Verenigd Koninkrijk omvatten verplichtingen voor fabrikanten, gemachtigde vertegenwoordigers, importeurs en distributeurs van gastoestellen en appendages.

 • Je bent een fabrikant als je een gastoestel of appendage vervaardigt, of laat ontwerpen en vervaardigen, en deze onder je eigen naam of handelsmerk levert, of als je het toestel voor eigen doeleinden gebruikt.
 • Je bent een gemachtigde vertegenwoordiger als een fabrikant van gastoestellen of appendages je een schriftelijk mandaat heeft gegeven om namens hen op te treden met betrekking tot specifieke taken.
  • Tot het einde van de Brexit-periode (31 december 2020) moet de gemachtigde vertegenwoordiger in de EU zijn gevestigd.
  • Na het einde van de Brexit-periode moet de gemachtigde vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd. Wanneer een naar behoren aangewezen gemachtigde vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk was gevestigd vóór het einde van de Brexit-overgangsperiode en deze gevestigd en benoemd blijft, behoudt deze vertegenwoordiger die functie. In alle andere omstandigheden moet een nieuwe gemachtigde vertegenwoordiger met schriftelijk mandaat worden aangewezen.
 • Je bent een importeur als:
  • Je tot het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020) gevestigd bent in de EU en je een gastoestel of appendage van buiten de EU aanbiedt voor verkoop of levering in de EU.
  • Je na het einde van de Brexit-overgangsperiode gevestigd bent in het Verenigd Koninkrijk en je een gastoestel of appendage uit een land buiten het Verenigd Koninkrijk verkoopt in GB.
  • Zie de sectie Noord-Ierland verderop voor meer informatie over importeren naar Noord-Ierland.
 • Je bent een distributeur als je een gastoestel of appendage beschikbaar stelt voor verkoop of levering in het Verenigd Koninkrijk, maar geen fabrikant of importeur bent.

Wat zijn de belangrijkste vereisten van het Verenigd Koninkrijk?

Conformiteitsverklaring en CE-keurmerk

De verantwoordelijkheden van een fabrikant omvatten het volgende:

 • Erop toezien dat gastoestellen zijn ontworpen en vervaardigd overeenkomstig de essentiële eisen die staan vermeld in Bijlage I van de EU-Verordening betreffende gasverbrandingstoestellen en in de VK-Verordening inzake gasverbrandingstoestellen.
 • Het technisch dossier opstellen (zie Bijlage III van de EU-Verordening betreffende gasverbrandingstoestellen en de VK-Verordening inzake gasverbrandingstoestellen).
 • De passende conformiteitsbeoordelingsprocedure uitvoeren.
 • De conformiteitsverklaring opstellen.
 • Het toepasselijke keurmerk aanbrengen, namelijk:
  • tot het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020), het CE-keurmerk;
  • bij producten die voor het eerst in GB beschikbaar zijn gesteld na het einde van de Brexit-overgangsperiode, het UKCA-keurmerk;
  • bij producten die in Noord-Ierland worden verkocht terwijl het Northern Ireland Protocol van kracht is, het Europese CE-keurmerk (zie de sectie Noord-Ierland hieronder).
 • Een kopie van de technische documentatie en conformiteitsverklaring bewaren voor een periode van tien jaar nadat het gastoestel of de appendage voor verkoop of levering is aangeboden in het Verenigd Koninkrijk.

Fabrikanten mogen een gemachtigde vertegenwoordiger aanwijzen om hun verplichtingen na te komen, met uitzondering van:

 1. de algemene verplichting om ervoor te zorgen dat producten voldoen aan de eisen van het Verenigd Koninkrijk voor gastoestellen en appendages; en
 2. de verplichting om technische documentatie op te stellen.

Notitie: De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft wetgeving aangenomen die bepaalt dat voor bepaalde producten (met inbegrip van producten die onder de VK-Verordening inzake gasverbrandingstoestellen vallen) het CE-keurmerk tot 1 januari 2022 in GB wordt geaccepteerd en dat aanvullende manieren voor het aanbrengen van het UKCA-keurmerk tot 1 januari 2023 worden geaccepteerd. Er is een specifieke conformiteitsverklaring vereist die naar de wetgeving en normen van het VK (en niet naar de wetgeving en normen van de EU) verwijst. Zie de sectie 'BREXIT: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk' verderop voor meer informatie over de nieuwe vereisten en overgangsmaatregelen.

De verantwoordelijkheden van importeurs omvatten het controleren en waarborgen van het volgende:

 • Alleen gastoestellen en appendages die aan de eisen voldoen, beschikbaar stellen voor verkoop in het Verenigd Koninkrijk.
 • De fabrikant heeft de passende conformiteitsbeoordelingsprocedure uitgevoerd en de technische documentatie opgesteld, en het gastoestel of de appendage is voorzien van het CE- of UKCA-keurmerk.
 • De vereiste instructies en veiligheidsinformatie zijn bij het gastoestel of de appendage gevoegd.
 • Bij elke appendage is een kopie van de conformiteitsverklaring gevoegd, met inbegrip van de vereiste instructies voor inbouw of montage, afstelling, bediening en onderhoud.
 • In de periode dat het gastoestel of de appendage onder hun verantwoordelijkheid valt, zorgen dat de opslag- of vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële eisen niet in gevaar brengen.
 • Importeurs moeten een kopie van de technische documentatie en de conformiteitsverklaring bewaren voor een periode van tien jaar nadat het gastoestel of de appendage voor verkoop of levering is aangeboden.

De verantwoordelijkheden van een distributeur omvatten:

 • Handelen met de nodige zorgvuldigheid met betrekking tot de eisen van het Verenigd Koninkrijk betreffende gastoestellen en appendages.
 • Ervoor zorgen dat in de periode dat het gastoestel of de appendage onder hun verantwoordelijkheid valt, de opslag- of vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële eisen niet in gevaar brengen.

Notitie: Producten die voor het eerst in de EU of het Verenigd Koninkrijk beschikbaar worden gesteld op of vóór 31 december 2020, mogen blijven circuleren totdat ze de eindgebruiker bereiken en hoeven niet te voldoen aan de wijzigingen die van kracht worden vanaf 1 januari 2021. Bewaar documenten om te bewijzen wanneer producten voor het eerst beschikbaar werden gesteld in het Verenigd Koninkrijk of de EU, zoals verkoopcontracten, facturen en documenten over de verzending van goederen voor distributie.

Etikettering en informatie

Fabrikanten moeten erop toezien dat op de gastoestellen en appendages het volgende staat aangegeven:

 • Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk, en het postadres waarop contact met hen kan worden opgenomen.
 • Het type, partij- of serienummer of een ander element waarmee het product kan worden geïdentificeerd.
 • De opschriften in Bijlage IV van de EU-Verordening betreffende gasverbrandingstoestellen (tot het einde van de Brexit-overgangsperiode, 31 december 2020) en de VK-Verordening inzake gasverbrandingstoestellen (na het einde van de overgangsperiode).
 • Het relevante keurmerk, namelijk:
  • tot het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020), het CE-keurmerk;
  • na het einde van de Brexit-overgangsperiode, het UKCA-keurmerk.

Notitie: De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft wetgeving aangenomen die bepaalt dat voor bepaalde producten (met inbegrip van producten die onder de VK-Verordening inzake gasverbrandingstoestellen vallen) het CE-keurmerk tot 1 januari 2022 in GB wordt geaccepteerd en dat aanvullende manieren voor het aanbrengen van het UKCA-keurmerk tot 1 januari 2023 worden geaccepteerd. Zie de sectie BREXIT: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk verderop voor meer informatie over de nieuwe vereisten en overgangsmaatregelen.

Importeurs moeten erop toezien dat op gastoestellen en appendages het volgende staat aangegeven:

 • Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk, het postadres waarop contact met hen kan worden opgenomen en de bijbehorende gegevens voor de fabrikant. De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft richtlijnen gepubliceerd over alternatieve manieren om tot 31 december 2022 informatie over de traceerbaarheid van importeurs uit GB te verstrekken. Zie de sectie BREXIT: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk verderop voor koppelingen naar deze richtlijnen.
 • Een type-, partij- of serienummer of ander element aan de hand waarvan het product kan worden geïdentificeerd.
 • De opschriften in Bijlage IV van:
  • tot het einde van de Brexit-overgangsperiode, 31 december 2020, de EU-Verordening betreffende gasverbrandingstoestellen;
  • na het einde van de Brexit-overgangsperiode, Bijlage IV van de Verordening betreffende gasverbrandingstoestellen.
 • Het relevante keurmerk:
  • tot het einde van de Brexit-overgangsperiode, 31 december 2020, het CE-keurmerk;
  • na het einde van de Brexit-overgangsperiode, 31 december 2020, het UKCA-keurmerk.

Distributeurs moeten het volgende controleren en waarborgen:

 • Het gastoestel of de appendage is voorzien van het relevante keurmerk, namelijk het CE-keurmerk tot het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020), en daarna het UKCA-keurmerk.
 • Instructies en veiligheidsinformatie zijn in het Engels bij het gastoestel gevoegd.
 • Bij een appendage is een Engelse kopie van de conformiteitsverklaring gevoegd, met inbegrip van de vereiste instructies voor inbouw of montage, afstelling, bediening en onderhoud.
 • De fabrikant en importeur hebben voldaan aan de eis om hun naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde handelsmerk te vermelden, en het postadres waarop contact met hen kan worden opgenomen over (de installatie van) het product.
 • De fabrikant heeft voldaan aan de verplichting om het gastoestel of de appendage te voorzien van een type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel.

Wanneer deze informatie niet op het gastoestel of de appendage zelf kan worden aangebracht, moet deze informatie op de verpakking of in een begeleidend document staan.

Daarnaast moeten de instructies en vereiste veiligheidsinformatie bij het gastoestel zijn gevoegd. Bij appendages moet een kopie van de conformiteitsverklaring zijn gevoegd, die instructies voor inbouw of montage, afstelling, bediening en onderhoud moet bevatten. Vanaf 1 januari 2021 is voor producten die in GB worden verkocht een specifieke conformiteitsverklaring vereist die verwijst naar de wetgeving en normen van het Verenigd Koninkrijk. Zie de sectie BREXIT: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk verderop voor koppelingen naar informatie van de regering van het Verenigd Koninkrijk hierover.

De bovenstaande informatie moet duidelijk, leesbaar en gemakkelijk te begrijpen zijn in het Engels.

Noord-Ierland

Houd er rekening mee dat in Noord-Ierland vanaf 1 januari 2021 andere regels van toepassing zijn als gevolg van het Northern Ireland Protocol. In het bijzonder:

 • Je moet ervoor zorgen dat producten voldoen aan de EU-vereisten en dat je het CE-keurmerk gebruikt.
 • Je bent een importeur als je in de EU of Noord-Ierland gevestigd bent en je producten vanuit een land buiten de EU en Noord-Ierland (inclusief vanuit GB) verkoopt in Noord-Ierland. Producten die in Noord-Ierland worden verkocht, moeten worden voorzien van de gegevens van elke importeur in de EU of Noord-Ierland.
 • Gemachtigde vertegenwoordigers mogen gevestigd zijn in Noord-Ierland of de EU. Vanaf 16 juli 2021 treden nieuwe regels in werking op grond van EU-verordening 2019/1020 en moeten sommige bedrijven mogelijk een verantwoordelijk persoon in de EU of Noord-Ierland aanwijzen om nalevingsfuncties uit te voeren (als er geen andere entiteit in de toeleveringsketen is die de functies kan uitvoeren). De regering van het Verenigd Koninkrijk publiceert nadere richtlijnen over de nieuwe regels.
 • Als je een instantie in het Verenigd Koninkrijk gebruikt om een verplichte conformiteitsbeoordeling door derden uit te voeren, moet je vanaf 1 januari 2021 een UKNI-keurmerk én een CE-keurmerk aanbrengen op producten die in Noord-Ierland zijn geplaatst. Goederen met het CE- en UKNI-keurmerk mogen niet in de EU worden verkocht. Je hoeft het UKNI-keurmerk niet te gebruiken als je zelf de naleving certificeert of een EU-instantie gebruikt om een verplichte beoordeling door derden uit te voeren.
 • 'In aanmerking komende Noord-Ierse goederen' kunnen in GB worden verkocht met het CE-keurmerk. De regering van het Verenigd Koninkrijk publiceert richtlijnen over hoe dit gaat werken.

Wat moet je doen als gastoestellen niet voldoen aan de vereisten van het Verenigd Koninkrijk?

Distributeurs mogen een gastoestel of appendage niet voor verkoop beschikbaar stellen als zij redenen hebben om aan te nemen dat het niet voldoet aan de eisen van het Verenigd Koninkrijk. Indien het gastoestel of de appendage een risico inhoudt, moet de distributeur de fabrikant of de importeur hiervan op de hoogte stellen, evenals de instantie voor handelsnormen (die het gebruik van gastoestellen door consumenten reguleert) en de dienst Gezondheid en veiligheid (die het gebruik van gastoestellen op de werkplek reguleert).

Fabrikanten en importeurs moeten onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat gastoestellen of appendages aan de eisen voldoen. Zo nodig moet het product uit de handel worden genomen of worden teruggeroepen. Distributeurs moeten ervoor zorgen dat corrigerende maatregelen worden genomen.

Wanneer het gastoestel of de appendage een risico inhoudt, moeten fabrikanten en importeurs onmiddellijk de instantie voor handelsnormen en/of de dienst Gezondheid en veiligheid (waar nodig) hiervan op de hoogte stellen en gegevens verstrekken over de non-conformiteit en alle genomen corrigerende maatregelen.

Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten indien zij hiertoe door de instantie voor handelsnormen en/of de dienst Gezondheid en veiligheid worden verzocht, alle informatie en documentatie verstrekken, op papier of elektronisch, die nodig is om de conformiteit van het gastoestel of de appendage met de VK-vereisten voor gastoestellen en appendages aan te tonen.

BREXIT: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk

De Britse overheid heeft richtlijnen uitgebracht voor de verkoop van producten in GB en Noord-Ierland na Brexit. Deze richtlijnen bieden fabrikanten, importeurs en distributeurs informatie over nalevingsvereisten vanaf 1 januari 2021, waaronder:

 • of het nodig is om je conformiteitsbeoordeling te wijzigen;
 • wanneer en hoe je de UKCA-markering moet gebruiken;
 • vereisten voor technische documentatie en een specifieke conformiteitsverklaring voor producten die in GB worden verkocht;
 • het aanstellen van een gemachtigde vertegenwoordiger of verantwoordelijk persoon in het Verenigd Koninkrijk;
 • of je wettelijke verantwoordelijkheden veranderen als gevolg van Brexit;
 • of je informatie over de importeur in GB moet verstrekken en hoe je dat moet doen (inclusief overgangsregelingen die gelden tot eind 2022);
 • hoe je omgaat met bestaande voorraad;
 • welk bewijsmateriaal vereist is om aan te tonen dat producten vóór het einde van de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk of de EU zijn geplaatst;
 • specifieke regels voor de verkoop van producten in Noord-Ierland.

We raden je aan om deze richtlijnen (zie de koppelingen hieronder) te bekijken, samen met eventuele andere specifieke richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk die van toepassing zijn op je product. Raadpleeg je juridisch adviseur als je vragen hebt over hoe de wet- en regelgeving vanaf 1 januari 2021 van toepassing is op je producten.

De Brexit-richtlijnen vind je hier:

GB:

Noord-Ierland:

Aanvullende informatie

We raden je ten zeerste aan om de richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk te bekijken voor meer informatie over de VK-vereisten voor gastoestellen en appendages, waaronder deze website: https://www.gov.uk/guidance/gas-appliance-safety-supplier-and-manufacturers-obligations

We raden je ook aan de Business Companion-website te bezoeken, waar je nadere richtlijnen vindt over de regels van het Verenigd Koninkrijk voor productconformiteit: https://www.businesscompanion.info/en/get-started

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates