Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Machinevereisten

EU-vereisten: EU-richtlijn 2006/42/EG (de 'Machinerichtlijn') bevat eisen met betrekking tot machines en aanverwante producten en onderdelen. De eisen omvatten veiligheidsdoelstellingen voor het ontwerp en de fabricage van machines, etiketeisen en de uit te voeren conformiteitsbeoordelingsprocedures. De Machinerichtlijn bevat ook verplichtingen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs.

Als je machines of andere producten die binnen de reikwijdte van deze wetgeving vallen importeert of distribueert, dien je te voldoen aan de eisen van de Machinerichtlijn. Je moet je ook houden aan de nationale wet- en regelgeving in de lidstaten waarin de Machinerichtlijn wordt uitgevoerd.

Hieronder vind je meer informatie over de EU-vereisten.

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk: De (veiligheids)regelgeving inzake de toelevering van machines 2008/1597 (de 'Machineverordening') bevat eisen met betrekking tot machines en aanverwante producten en onderdelen. De eisen omvatten veiligheidsdoelstellingen voor het ontwerp en de fabricage van machines, etiketeisen en de uit te voeren conformiteitsbeoordelingsprocedures.

Als je machines of andere producten die binnen de reikwijdte van deze wetgeving vallen importeert of distribueert, dien je te voldoen aan de eisen van de Machineverordening voor producten verkocht in het Verenigd Koninkrijk. Er zijn andere regels van toepassing op goederen die je verkoopt in: (1) Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) en (2) Noord-Ierland. Als je deze producten verkoopt op de Amazon EU-website(s), moet je je tevens houden aan de nationale wet- en regelgeving in de EU-lidstaten die de Machinerichtlijn (2006/42/EC) van de EU ten uitvoer brengen.

Hieronder vind je meer informatie over de vereisten van het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie is alleen voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als juridisch advies. We raden je aan een juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product. Deze informatie weerspiegelt slechts de situatie op de datum van schrijven en de vereisten in de EU en het Verenigd Koninkrijk kunnen veranderen, met name door de ontwikkelingen rondom Brexit. Raadpleeg de huidige richtlijnen van het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot de Brexit over je producten (zie hieronder) voor meer informatie over wijzigingen van invloed kunnen zijn na het einde van de overgangsperiode.

I. EU-vereisten

Op welke producten is de Machinerichtlijn van toepassing?

De Machinerichtlijn is van toepassing op machines, vervangbare machineonderdelen, veiligheidscomponenten, hijs- of hefgereedschap, kettingen, touwen en riemen, verwijderbare mechanische transmissiesystemen en niet-voltooide machines.

De Machinerichtlijn hanteert een ruime definitie van 'machine'. Als je niet zeker weet of je product aan de definitie van 'machine' voldoet, vraag dan passend deskundig of juridisch advies.

Er zijn een aantal uitzonderingen op de Machinerichtlijn, waaronder bijvoorbeeld bepaalde elektrische apparatuur die binnen de reikwijdte van de Laagspanningsrichtlijn valt en niet onder de Machinerichtlijn (bijv. huishoudelijke apparaten bedoeld voor huishoudelijk gebruik), en machines bedoeld voor specifiek gebruik op kermissen en/of pretparken.

Voor wie bevat de Machinerichtlijn verplichtingen?

De Machinerichtlijn bevat verplichtingen voor fabrikanten van machines en geautoriseerde vertegenwoordigers.

 • Je bent een fabrikant als je zelf machines of niet-voltooide machines ontwerpt en/of vervaardigt. Als fabrikant is het je verantwoordelijkheid de conformiteit te waarborgen van de machines of niet-voltooide machines met het oog op verkoop of levering in de EU onder je eigen naam of handelsmerk, of voor eigen gebruik.
 • Je wordt ook als fabrikant beschouwd als je machines of niet-voltooide machines in de EU te koop aanbiedt, levert of in bedrijf stelt, en er in de toeleveringsketen niemand boven je staat die aan de bovenstaande definitie voldoet. Dit kunnen importeurs of distributeurs zijn.
 • Je bent een geautoriseerde vertegenwoordiger als een machinefabrikant je een schriftelijk mandaat heeft gegeven om namens hen alle of een deel van de verplichtingen en formaliteiten met betrekking tot de Machinerichtlijn uit te voeren.

Wat zijn de belangrijkste eisen van de Machinerichtlijn?

EU-conformiteitsverklaring en CE-markering

De verantwoordelijkheden van fabrikanten of geautoriseerde vertegenwoordigers omvatten:

 • Erop toezien dat machines voldoen aan de van toepassing zijnde essentiële gezondheids- en veiligheidseisen die staan vermeld in Bijlage I van de Machinerichtlijn
 • Erop toezien dat het technisch dossier (Bijlage VII, deel A) beschikbaar is
 • Verstrekken van de nodige informatie, zoals instructies
 • Uitvoeren van de passende conformiteitsbeoordelingsprocedure
 • Opstellen van de EG-conformiteitsverklaring en erop toezien dat deze bij de machine wordt meegeleverd
 • Zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar aanbrengen van de CE-markering op de machine

Wanneer andere richtlijnen voor CE-markering van toepassing zijn, moet de markering aangeven dat de machine tevens voldoet aan de desbetreffende bepalingen van die andere richtlijnen.

Notitie: Er zijn specifieke procedures voor niet-voltooide machines.

Fabrikanten en geautoriseerde vertegenwoordigers moeten voor een periode van tien jaar nadat een machine in de EU te koop of ter levering werd aangeboden een kopie van de technische documentatie en EU-conformiteitsverklaring beschikbaar houden.

Etikettering en informatie:

Fabrikanten of geautoriseerde vertegenwoordigers moeten erop toezien dat op de machine de volgende informatie staat aangegeven:

 • De bedrijfsnaam, het volledige adres van de fabrikant en, indien van toepassing, de geautoriseerde vertegenwoordiger
 • Aanduiding van de machine
 • Aanduiding van de serie of het type
 • Serienummer, indien van toepassing
 • Het bouwjaar (het jaar waarin het fabricageproces is voltooid)
 • Volledige informatie die relevant is voor het type en essentieel is voor veilig gebruik
 • De CE-markering

Daarnaast moet de machine vergezeld gaan van passende instructies en de EU-conformiteitsverklaring. Deze moeten zijn opgesteld in de officiële taal of talen van de lidstaat of lidstaten waar de machine te koop of ter levering wordt aangeboden en/of waar deze in bedrijf wordt gesteld.

Zijn er verplichtingen voor importeurs en distributeurs van machines?

Zoals hierboven uitgelegd, is de definitie van 'fabrikant' in de Machinerichtlijn ruim. De bovenstaande verplichtingen kunnen dus van toepassing zijn op degenen die machines in de EU importeren/distribueren.

In dit geval stelt de Blauwe gids voor de uitvoering van EU-productregels van de Europese Commissie dat dit van toepassing is op de Machinerichtlijn. Voor zover er geen specifieke bepalingen in de Machinerichtlijn staan, zullen importeurs en distributeurs verplichtingen hebben krachtens het Nieuwe wetgevingskader, met name krachtens Besluit 768/2008.

Voor importeurs omvatten de verantwoordelijkheden o.a. het controleren en waarborgen van het volgende:

 • De fabrikant heeft de passende conformiteitsbeoordelingsprocedure uitgevoerd, de fabrikant heeft de technische documentatie opgesteld en de machine is voorzien van de CE-markering.
 • De naam, de geregistreerde handelsnaam of het geregistreerde handelsmerk van de importeur, en het adres aan de hand waarvan met hen contact kan worden opgenomen, zijn op het product vermeld, of indien dit niet mogelijk is, op de verpakking of in een bij het product bijgevoegd document.
 • Het product gaat vergezeld van instructies en veiligheidsinformatie in een taal die consumenten en andere eindgebruikers gemakkelijk kunnen begrijpen, zoals bepaald door de betreffende lidstaat.
 • Erop toezien dat in de periode dat de machine zich onder zijn of haar verantwoordelijkheid bevindt, de opslag- en vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële eisen niet in gevaar brengen.

Voor distributeurs kunnen verplichtingen de volgende omvatten:

 • Met de nodige zorgvuldigheid handelen met betrekking tot de van toepassing zijnde eisen
 • Controleren en waarborgen dat het product is voorzien van de vereiste conformiteitsmarkering of -markeringen; dat het product vergezeld gaat van de vereiste documenten, instructies en veiligheidsinformatie in een taal die consumenten en andere eindgebruikers gemakkelijk kunnen begrijpen in de lidstaat waar het product wordt verkocht; en dat de fabrikant en de importeur hebben voldaan aan de eisen met betrekking tot het verstrekken van de gegevens van de fabrikant/importeur en het uitvoeren van conformiteitsbeoordelingen.
 • Erop toezien dat in de periode dat de machine zich onder zijn of haar verantwoordelijkheid bevindt, de opslag- en vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële eisen niet in gevaar brengen.

Daarnaast bepaalt de Machinerichtlijn dat importeurs en distributeurs van machines erop moeten toezien dat de gebruiker instructies bij de machine ontvangt.

Wat te doen als een machine niet voldoet aan de Machinerichtlijn?

Als de markering van de machine niet voldoet aan de Machinerichtlijn, is de fabrikant of geautoriseerde vertegenwoordiger verplicht de richtlijn te volgen en een einde te maken aan de non-conformiteit. Indien de non-conformiteit blijft bestaan, zal een lidstaat op gepaste wijze reageren om beperkingen in te stellen voor de verkoop van het betrokken product, het product te verbieden of erop toe te zien dat het uit de verkoop wordt genomen.

Krachtens Besluit 768/2008 moeten importeurs en distributeurs:

 • Onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen nemen om de machine aan de richtlijn te laten voldoen, uit de handel te halen of terug te roepen, naargelang wat passend is.
 • De bevoegde autoriteiten informeren wanneer een product een risico inhoudt en gegevens verstrekken met name met betrekking tot de aard van de non-conformiteit en de tot dusver genomen corrigerende maatregelen.
 • Als ze hiertoe door een bevoegde nationale autoriteit worden verzocht, de benodigde informatie en documentatie verstrekken, in papieren of elektronische vorm, om de conformiteit van een product aan te tonen.

Aanvullende informatie

Wij raden je ten zeerste aan de website van de Europese Commissie te bezoeken voor meer informatie over de Machinerichtlijn:

II. Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk

Waar is de Machineverordening van toepassing?

De Machineverordening is van toepassing op alle producten die in het Verenigd Koninkrijk worden verkocht, maar de bepalingen worden op verschillende wijze toegepast in Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales, 'GB') en Noord-Ierland. Hieronder lees je meer over de positie in Noord-Ierland.

Op welke producten is de Machineverordening van toepassing?

De Machineverordening is van toepassing op machines, vervangbare machineonderdelen, veiligheidscomponenten, hijs- of hefgereedschap, kettingen, touwen en riemen, verwijderbare mechanische transmissiesystemen en niet-voltooide machines.

In de Machineverordening wordt 'machine' breed gedefinieerd. Als je niet zeker weet of je product aan de definitie van 'machine' voldoet, vraag dan passend deskundig of juridisch advies.

Er zijn een aantal vrijstellingen van de Machineverordening, waaronder bepaalde elektrische apparatuur dat onder de (veiligheids)regelgeving in het Verenigd Koninkrijk voor elektrische apparatuur 2016/1101 valt en dat niet onderworpen is aan de Machineverordening (bijv. huishoudelijke apparaten bestemd voor binnenshuis gebruik, audio- en visuele apparatuur, informatietechnologieapparatuur, reguliere kantoormachines, laagspanningsschakelaars en bedieningsapparatuur en elektromotoren).

Voor wie bevat de Machineverordening verplichtingen?

De Machineverordening bevat verplichtingen voor fabrikanten van machines en geautoriseerde vertegenwoordigers.

 • Je bent een fabrikant als je zelf machines of niet-voltooide machines ontwerpt en/of vervaardigt, met het oog op verkoop of levering in het Verenigd Koninkrijk onder je eigen naam of handelsmerk, of voor eigen gebruik.
 • Je wordt ook als fabrikant beschouwd als je machines of niet-voltooide machines in het Verenigd Koninkrijk te koop aanbiedt, levert of in bedrijf stelt, en er in de toeleveringsketen niemand boven je staat die aan de bovenstaande definitie voldoet. Dit kunnen importeurs of distributeurs zijn.
 • Je bent een geautoriseerde vertegenwoordiger als een machinefabrikant je een schriftelijk mandaat heeft gegeven om namens hen alle of een deel van de verplichtingen en formaliteiten met betrekking tot de Machineverordening uit te voeren.

Wat zijn de belangrijkste eisen van de Machineverordening?

Conformiteitsverklaring en conformiteitsmarkering van het Verenigd Koninkrijk

De verantwoordelijkheden van fabrikanten of geautoriseerde vertegenwoordigers omvatten:

 • erop toezien dat machines voldoen aan de van toepassing zijnde essentiële gezondheids- en veiligheidseisen die staan vermeld in Bijlage I van de Machineverordening
 • ervoor zorgen dat het technische dossier (deel 7 van schema 2) beschikbaar is
 • verstrekken van de vereiste informatie voor een veilig gebruik van de machine, zoals instructies
 • uitvoeren van de passende conformiteitsbeoordelingsprocedure
 • opstellen van de conformiteitsverklaring van het Verenigd Koninkrijk en erop toezien dat deze bij de machine wordt meegeleverd
 • zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar aanbrengen van de conformiteitsmarkering op de machine

Wanneer andere richtlijnen voor conformiteitsmarkering van toepassing zijn, moet de markering aangeven dat de machine tevens voldoet aan de desbetreffende bepalingen van die andere richtlijnen.

Notitie: Er zijn specifieke procedures voor niet-voltooide machines.

Fabrikanten en geautoriseerde vertegenwoordigers moeten voor een periode van tien jaar nadat een machine te koop of ter levering werd aangeboden een kopie van de technische documentatie en conformiteitsverklaring van het Verenigd Koninkrijk beschikbaar houden.

Etikettering en informatie:

Fabrikanten of geautoriseerde vertegenwoordigers moeten erop toezien dat op de machine de volgende informatie staat aangegeven:

 • de bedrijfsnaam, het volledige adres van de fabrikant en, indien van toepassing, de geautoriseerde vertegenwoordiger
 • aanduiding van de machine
 • aanduiding van de serie of het type
 • serienummer, indien van toepassing
 • het bouwjaar (het jaar waarin het fabricageproces is voltooid)
 • volledige informatie die relevant is voor het type en essentieel is voor veilig gebruik
 • de vereiste conformiteitsmarkering. De relevante conformiteitsmarkering is:
  • voor machines die in het Verenigd Koninkrijk worden verkocht tot het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020), de Europese CE-markering;
  • voor machines die in GB worden verkocht na het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020), het UKCA-merk;
  • voor machines die in Noord-Ierland worden verkocht zolang het Northern Ireland Protocol van kracht blijft, de Europese CE-markering (zie het gedeelte 'Noord-Ierland' hieronder).

Daarnaast moeten de machines vergezeld gaan van een gebruiksaanwijzing en de kopie van de conformiteitsverklaring. Deze moeten in het Engels zijn. Vanaf 1 januari 2021 is een specifieke conformiteitsverklaring vereist die verwijst naar de wetgeving en normen van het Verenigd Koninkrijk voor producten die in GB met een UKCA-markering worden verkocht. Zie het gedeelte 'BREXIT': Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk' verderop voor koppelingen naar informatie van de regering van het Verenigd Koninkrijk hierover.

Notitie: De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft wetgeving aangenomen die bepaalt dat voor bepaalde producten (met inbegrip van producten die onder de Machineverordening vallen) de CE-markering tot 1 januari 2022 in GB wordt geaccepteerd (mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan) en dat aanvullende manieren voor het aanbrengen van de UKCA-markering tot 1 januari 2023 worden geaccepteerd. Er is een specifieke conformiteitsverklaring vereist die naar de wetgeving en normen van het Verenigd Koninkrijk (en niet naar de wetgeving en normen van de EU) verwijst. Zie het gedeelte 'BREXIT': Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk' hieronder voor meer informatie over de nieuwe vereisten en overgangsmaatregelen.
Notitie: Producten die op of vóór 31 december 2020 voor het eerst in de EU of het Verenigd Koninkrijk beschikbaar kwamen, mogen blijven circuleren totdat ze de eindgebruiker bereiken en hoeven niet te voldoen aan de wijzigingen die van kracht worden vanaf 1 januari 2021. Bewaar documenten om te bewijzen wanneer producten voor het eerst beschikbaar werden gesteld in het Verenigd Koninkrijk of de EU, zoals verkoopcontracten, facturen en documenten over de verzending van goederen voor distributie.

Zijn er verplichtingen voor importeurs en distributeurs van machines?

Zoals hierboven uitgelegd, is de definitie van 'fabrikant' in de Machineverordening ruim. De verplichtingen zijn van toepassing op degenen die machines vervaardigen of, bij afwezigheid van een dergelijke persoon, degenen die machines in GB leveren of in bedrijf nemen.

Mogelijk zijn er aanvullende wettelijke regelingen op machines van toepassing die verplichtingen opleggen aan importeurs en distributeurs. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

Noord-Ierland: Houd er rekening mee dat in Noord-Ierland vanaf 1 januari 2021 andere regels van toepassing zijn als gevolg van het Northern Ireland Protocol. Let in het bijzonder op het volgende:

 • Zorg dat je producten voldoen aan de EU-vereisten en dat je de CE-markering aanbrengt.
 • Je moet voldoen aan de verplichtingen voor fabrikanten als je in de EU of Noord-Ierland bent gevestigd en je producten vanuit een land buiten de EU en Noord-Ierland (inclusief vanuit GB) verkoopt in Noord-Ierland. Producten die in Noord-Ierland worden verkocht, moeten worden gemarkeerd met gegevens van elke importeur in de EU.
 • Geautoriseerde vertegenwoordigers kunnen gevestigd zijn in Noord-Ierland of in de EU. Met ingang van 16 juli 2021 treden nieuwe regels in werking op grond van EU-verordening 2019/1020 en moeten sommige bedrijven mogelijk een verantwoordelijk persoon in de EU of in Noord-Ierland aanwijzen om nalevingsfuncties uit te voeren (als er geen andere entiteit in de toeleveringsketen is die deze functies kan uitvoeren). Verdere richtlijnen voor de nieuwe regels zullen door de regering van het Verenigd Koninkrijk beschikbaar worden gesteld.
 • Als je een instantie in het Verenigd Koninkrijk gebruikt om een verplichte conformiteitsbeoordeling door derden uit te voeren, moet je vanaf 1 januari 2021 een UKNI-markering én een CE-markering aanbrengen op producten die in Noord-Ierland zijn geplaatst. Goederen met de CE- en UKNI-markering kunnen niet in de EU worden verkocht. Je hoeft de UKNI-markering niet te gebruiken als je zelf de naleving certificeert of een EU-instantie gebruikt om een verplichte beoordeling door derden uit te voeren.
 • 'In aanmerking komende Noord-Ierse goederen' kunnen in GB worden verkocht met de CE-markering. De regering van het Verenigd Koninkrijk zal richtlijnen verschaffen over hoe dit in zijn werk zal gaan.

Wat te doen als een machine niet voldoet aan de Machineverordening?

Als machines niet voldoen aan de Machineverordening maar wel veilig zijn, moet de fabrikant of geautoriseerde vertegenwoordiger onmiddellijk stappen ondernemen om aan de richtlijn te voldoen en een einde te maken aan de non-conformiteit. Als de non-conformiteit niet wordt opgelost of ertoe leidt dat het product onveilig is, kan de relevante autoriteit in het Verenigd Koninkrijk (de Health and Safety Executive ('HSE) voor machines voor gebruik op het werk, of de handelsnormen voor machines voor particulier gebruik) stappen ondernemen om beperkingen in te stellen voor de verkoop van het betrokken product, het product te verbieden of erop toe te zien dat het uit de verkoop wordt genomen of teruggeroepen. Machines verkopen die niet aan de vereisten voldoen, is strafbaar.

BREXIT: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft richtlijnen uitgebracht voor de verkoop van producten in GB en Noord-Ierland na Brexit. Deze richtlijnen verschaffen fabrikanten, importeurs en distributeurs informatie over de nalevingsvereisten die gelden vanaf 1 januari 2021, zoals:

 • of het nodig is om je conformiteitsbeoordeling te wijzigen;
 • wanneer en hoe je de UKCA-markering moet gebruiken;
 • vereisten voor technische documentatie en een specifieke conformiteitsverklaring voor producten die in GB worden verkocht;
 • het aanstellen van een gemachtigde vertegenwoordiger of verantwoordelijk persoon in het Verenigd Koninkrijk;
 • of je wettelijke verantwoordelijkheden veranderen als gevolg van Brexit;
 • of je informatie over de importeur in GB moet verstrekken en hoe je dat moet doen (inclusief overgangsregelingen die gelden tot eind 2022);
 • hoe je omgaat met bestaande voorraad;
 • welk bewijsmateriaal vereist is om aan te tonen dat producten vóór het einde van de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk of de EU zijn geplaatst; en
 • specifieke regels voor de verkoop van producten in Noord-Ierland.

We raden je aan om deze richtlijnen (zie de koppeling hieronder) te bekijken, naast eventuele andere specifieke richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk die van toepassing zijn op je product. Wij raden je aan je juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de gevolgen van de wet- en regelgeving op je producten na 1 januari 2021.

De Brexit-richtlijnen zijn hier te vinden:

GB:

Noord-Ierland:

Aanvullende informatie

We raden je ten zeerste aan om de onderstaande richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk te bekijken voor meer informatie over de Machineverordening:

De volgende richtlijnen voor HSE bevatten ook informatie over de invloed van Brexit op machines:

We raden je ook aan om de Business Companion-website te bezoeken, die richtlijnen bevat voor de regels voor productconformiteit in het Verenigd Koninkrijk:

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates