Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Eisen voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

EU-vereisten: Richtlijn 2014/30/EU (de 'EMC-richtlijn') stelt eisen aan apparatuur om te waarborgen dat apparatuur voldoet aan een toereikend niveau van elektromagnetische compatibiliteit. Dit is om apparatuur te beschermen tegen elektromagnetische storingen. De EMC-richtlijn bevat essentiële eisen met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit, etikettering, conformiteitsprocedures en andere verplichtingen.

Als je apparatuur vervaardigt, importeert of distribueert in de EU, moet je voldoen aan de eisen van de EMC-richtlijn. Je moet je ook houden aan de nationale wet- en regelgeving in de lidstaten waarin de EMC-richtlijn wordt uitgevoerd.

Zie hieronder voor meer informatie over de EU-vereisten.

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk: De Verordening betreffende elektromagnetische compatibiliteit 2016/1091 van het Verenigd Koninkrijk (de 'EMC-Verordening') bevat eisen voor apparatuur om ervoor te zorgen dat apparatuur voldoet aan een toereikend niveau van elektromagnetische compatibiliteit.

Als je apparatuur vervaardigt, importeert of distribueert in het Verenigd Koninkrijk, moet je voldoen aan de eisen van de EMC-verordening. Er gelden verschillende regels voor goederen die je verkoopt in: (1) Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales); en (2) Noord-Ierland. Houd er rekening mee dat als je deze producten ook verkoopt op Amazon-websites in de EU, je je ook moet houden aan de nationale wet- en regelgeving in de EU-lidstaten waarin de richtlijn 2014/30/EU betreffende elektromagnetische compatibiliteit wordt uitgevoerd.

Zie hieronder voor meer informatie over de vereisten van het Verenigd Koninkrijk.

Dit materiaal is voor informatieve doeleinden en moet niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies. We raden je aan een juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product. Deze informatie weerspiegelt alleen de situatie op de datum van schrijven en de vereisten kunnen veranderen, met name door de ontwikkelingen rondom Brexit. Raadpleeg de huidige Brexit-richtlijnen van het Verenigd Koninkrijk voor je producten (zie hieronder) voor meer informatie over wijzigingen die gevolgen voor je kunnen hebben na afloop van de overgangsperiode.

EU-vereisten: Op welke producten is de EMC-richtlijn van toepassing?

De EMC-richtlijn is van toepassing op apparatuur. Apparatuur is (i) één functionele eenheid die aan een eindgebruiker wordt verkocht en die elektromagnetische storingen kan genereren, of een eenheid waarvan de prestaties kunnen worden beïnvloed door elektromagnetische storingen (gedefinieerd als 'apparaat') en (ii) combinaties van dergelijke eenheden (en mogelijk andere apparaten) die zijn geassembleerd, geïnstalleerd, en bestemd om permanent te worden gebruikt op een vooraf gedefinieerde locatie (gedefinieerd als een 'vaste installatie').

Er zijn enkele uitzonderingen, waaronder: luchtvaartproducten, radioapparatuur die door radioamateurs wordt gebruikt, en op maat gemaakte controleapparatuur die bedoeld is voor professionals en uitsluitend in onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten wordt gebruikt.

Voor wie bevat de EMC-richtlijn verplichtingen?

De EMC-richtlijn bevat verplichtingen voor fabrikanten, geautoriseerde vertegenwoordigers, importeurs en distributeurs.

 • Je bent een fabrikant als je zelf apparaten vervaardigt, of apparaten laat ontwerpen en vervaardigen en deze verhandelt onder je eigen naam of handelsmerk.
 • Je bent een geautoriseerde vertegenwoordiger als een fabrikant je een schriftelijk mandaat heeft gegeven om namens hen op te treden met betrekking tot specifieke taken.
 • Je bent een importeur als je in de EU bent gevestigd en je apparaten van buiten de EU in de EU verkoopt.
 • Je bent een distributeur als je apparaten beschikbaar stelt voor verkoop of levering, maar geen fabrikant of importeur bent.

Wat zijn de belangrijkste eisen van de EMC-richtlijn?

Conformiteitsverklaring en CE-markering:

De verantwoordelijkheden van een fabrikant omvatten de volgende:

 • Erop toezien dat de apparatuur is ontworpen en vervaardigd overeenkomstig de essentiële eisen die staan aangegeven in de Bijlage bij de EMC-richtlijn
 • Een conformiteitsbeoordeling uitvoeren en de vereiste technische documentatie opstellen in een taal of de talen die zijn vereist in de lidstaat of lidstaten waar de elektrische apparatuur wordt verkocht
 • De CE-markering zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar op de elektrische apparatuur of op een daaraan bevestigd gegevensplaatje, en op de verpakking aanbrengen

De verantwoordelijkheden van een importeur omvatten het controleren en waarborgen van het volgende:

 • De fabrikant heeft de passende conformiteitsbeoordelingsprocedure uitgevoerd
 • De fabrikant heeft de technische documentatie opgesteld
 • De elektrische apparatuur is voorzien van de CE-markering en gaat vergezeld van de vereiste documenten
 • Erop toezien dat in de periode dat de elektrische apparatuur zich onder zijn of haar verantwoordelijkheid bevindt, de opslag- en vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële eisen niet in gevaar brengen

Fabrikanten en importeurs van apparatuur moeten voor een periode van 10 jaar nadat de apparatuur te koop of ter levering werd aangeboden, een kopie van de technische documentatie beschikbaar houden, alsmede een kopie van de conformiteitsverklaring.

De verantwoordelijkheden van een distributeur omvatten:

 • Zorgvuldig handelen met betrekking tot de eisen van de EMC-richtlijn
 • Erop toezien dat in de periode dat de apparatuur zich onder zijn of haar verantwoordelijkheid bevindt, de opslag- en vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële eisen niet in gevaar brengen

Etikettering en informatie

Fabrikanten en importeurs moeten erop toezien dat het volgende op de apparatuur staat aangegeven:

 • De naam, de geregistreerde handelsnaam of het geregistreerde handelsmerk, en het postadres waarop contact kan worden opgenomen, van de fabrikant en importeur (naargelang het geval)
 • Een type-, partij- of serienummer of ander element waarmee de apparatuur kan worden geïdentificeerd
 • De CE-markering

De verantwoordelijkheden van de distributeur omvatten het controleren of de apparatuur voorzien is van een CE-markering, een type-, partij- of serienummer of ander element dat identificatie van het product mogelijk maakt, en de gegevens van de fabrikant en importeur.

Als de bovenstaande informatie niet op de apparatuur zelf kan worden geplaatst, moet deze op de verpakking of in een begeleidend document staan aangegeven. Daarnaast moet de elektrische apparatuur vergezeld gaan van een gebruiksaanwijzing, veiligheidsinformatie en de conformiteitsverklaring.

Bovenstaande informatie moet in een taal zijn die door eindgebruikers en autoriteiten gemakkelijk kan worden begrepen.

Wat moet je doen als apparatuur niet aan de EMC-richtlijn voldoet?

Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen nemen om apparatuur in overeenstemming met de richtlijn te brengen, de apparatuur uit de handel nemen, of terugroepen (naargelang het geval).

Als de apparatuur een risico inhoudt, moeten fabrikanten, importeurs en distributeurs de bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaten waar de apparatuur is verkocht hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen, met inbegrip van gegevens over de aard van de non-conformiteit en de corrigerende maatregelen die tot dusver zijn genomen.

Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten als ze hiertoe door de bevoegde nationale autoriteit worden verzocht, de nodige informatie en documentatie verstrekken - in papieren of elektronische vorm - om de conformiteit van de apparatuur met de EMC-richtlijn aan te tonen.

Aanvullende informatie

We raden je ten zeerste aan de websites van de Europese Commissie te bezoeken voor meer informatie over de Richtlijn betreffende elektromagnetische compatibiliteit:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/emc-directive_nl

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/32361?locale=nl

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk: Waar is de EMC-verordening van toepassing?

De EMC-verordening is van toepassing op alle producten die in het Verenigd Koninkrijk worden verkocht, maar de bepalingen worden op verschillende wijze toegepast in Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales, 'GB') en Noord-Ierland. Hieronder lees je meer over de positie in Noord-Ierland.

Op welke producten is de EMC-verordening van toepassing?

De EMC-verordening is van toepassing op apparatuur. Apparatuur is (i) één functionele eenheid die aan een eindgebruiker wordt verkocht en die elektromagnetische storingen kan genereren, of een eenheid waarvan de prestaties kunnen worden beïnvloed door elektromagnetische storingen (gedefinieerd als 'apparaat') en (ii) combinaties van dergelijke eenheden (en mogelijk andere apparaten) die zijn geassembleerd, geïnstalleerd, en bestemd om permanent te worden gebruikt op een vooraf gedefinieerde locatie (gedefinieerd als een 'vaste installatie').

Er zijn enkele uitzonderingen, waaronder: luchtvaartproducten, radioapparatuur die door radioamateurs wordt gebruikt, en op maat gemaakte controleapparatuur die bedoeld is voor professionals en uitsluitend in onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten wordt gebruikt.

Voor wie bevat de EMC-richtlijn verplichtingen?

De EMC-richtlijn bevat verplichtingen voor fabrikanten, geautoriseerde vertegenwoordigers, importeurs en distributeurs.

 • Je bent een fabrikant als je zelf apparaten vervaardigt, of apparaten laat ontwerpen en vervaardigen en deze verhandelt onder je eigen naam of handelsmerk.
 • Je bent een geautoriseerde vertegenwoordiger als een fabrikant je een schriftelijk mandaat heeft gegeven om namens hen op te treden met betrekking tot specifieke taken.
 • Je bent een importeur als:
  • je tot het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020) bent gevestigd in de EU en je apparatuur van buiten de EU in het Verenigd Koninkrijk verkoopt; en
  • je na het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020) bent gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en je apparatuur uit een land buiten het Verenigd Koninkrijk in GB verkoopt.
  • Zie de sectie 'Noord-Ierland' verderop voor meer informatie over het importeren naar Noord-Ierland.
 • Je bent een distributeur als je apparaten beschikbaar stelt voor verkoop of levering, maar geen fabrikant of importeur bent.

Wat zijn de belangrijkste eisen van de EMC-verordening?

Conformiteitsverklaring en conformiteitsmarkering:

De verantwoordelijkheden van een fabrikant omvatten de volgende:

 • Erop toezien dat de apparatuur is ontworpen en vervaardigd overeenkomstig de essentiële eisen die staan aangegeven in Schema 1 bij de EMC-richtlijn;
 • Het uitvoeren van een conformiteitsbeoordeling en het opstellen van de vereiste technische documentatie in het Engels; en
 • De CE-markering zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar op de elektrische apparatuur of op een daaraan bevestigd gegevensplaatje, en op de verpakking aanbrengen

De vereiste conformiteitsmarkering is als volgt:

 • voor apparatuur die in het Verenigd Koninkrijk wordt verkocht tot het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020), de Europese CE-markering;
 • voor apparatuur die in GB wordt verkocht na het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020), het UKCA-keurmerk;
 • voor apparatuur die in Noord-Ierland wordt verkocht terwijl het Noord Ireland Protocol van kracht blijft, de Europese CE-markering (zie het gedeelte 'Noord-Ierland' hieronder).

Notitie: De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft wetgeving aangenomen die bepaalt dat voor bepaalde producten (met inbegrip van producten die onder de EMC-verordening vallen) de CE-markering tot 1 januari 2022 in GB wordt geaccepteerd en dat aanvullende manieren voor het aanbrengen van de UKCA-markering tot 1 januari 2023 worden geaccepteerd. Er is een specifieke conformiteitsverklaring vereist die naar de wetgeving en normen van het Verenigd Koninkrijk (en niet naar de wetgeving en normen van de EU) verwijst. Zie de sectie 'Brexit: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk' verderop voor meer informatie over de nieuwe vereisten en overgangsmaatregelen.

De verantwoordelijkheden van een importeur omvatten het controleren en waarborgen van het volgende:

 • De fabrikant heeft de passende conformiteitsbeoordelingsprocedure uitgevoerd
 • De fabrikant heeft de technische documentatie opgesteld
 • De elektrische apparatuur is voorzien van de vereiste conformiteitsmarkering en gaat vergezeld van de vereiste documenten
 • Erop toezien dat in de periode dat de elektrische apparatuur zich onder zijn of haar verantwoordelijkheid bevindt, de opslag- en vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële eisen niet in gevaar brengen.

Fabrikanten en importeurs van apparatuur moeten voor een periode van 10 jaar nadat de apparatuur te koop of ter levering werd aangeboden, een kopie van de technische documentatie beschikbaar houden, alsmede een kopie van de conformiteitsverklaring.

De verantwoordelijkheden van een distributeur omvatten:

 • Zorgvuldig handelen met betrekking tot de eisen van de EMC-verordening
 • Erop toezien dat in de periode dat de apparatuur zich onder zijn of haar verantwoordelijkheid bevindt, de opslag- en vervoersomstandigheden de naleving van de essentiële eisen niet in gevaar brengen

Etikettering en informatie

Fabrikanten en importeurs moeten erop toezien dat het volgende op de apparatuur staat aangegeven:

 • De naam, de geregistreerde handelsnaam of het geregistreerde handelsmerk, en het postadres waarop contact kan worden opgenomen, van de fabrikant en importeur (naargelang het geval)
 • Een type-, partij- of serienummer of ander element waarmee de apparatuur kan worden geïdentificeerd
 • De vereiste conformiteitsmarkering (CE- of UKCA-markering)

De verantwoordelijkheden van de distributeur omvatten het controleren of de apparatuur voorzien is van een UK-markering, een type-, partij- of serienummer of ander element dat identificatie van het product mogelijk maakt, en de gegevens van de fabrikant en importeur.

Als de bovenstaande informatie (behalve de conformiteitsmarkering) niet op de apparatuur zelf kan worden geplaatst, moet deze op de verpakking of in een begeleidend document staan aangegeven. De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft richtlijnen gepubliceerd over alternatieve manieren om tot 31 december 2022 informatie over de traceerbaarheid van importeurs uit GB te verstrekken. Zie de sectie 'Brexit: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk' verderop voor koppelingen naar deze richtlijnen.

Daarnaast moet de elektrische apparatuur vergezeld gaan van een gebruiksaanwijzing, veiligheidsinformatie en de conformiteitsverklaring. Vanaf 1 januari 2021 is voor producten die in GB met een UKCA-markering worden verkocht een specifieke conformiteitsverklaring vereist die verwijst naar de wetgeving en normen van het Verenigd Koninkrijk. Zie de sectie 'Brexit: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk' verderop voor koppelingen naar informatie van de regering van het Verenigd Koninkrijk hierover.

De bovenstaande informatie moet in het Engels zijn.

Notitie: Producten die op of vóór 31 december 2020 voor het eerst in de EU of het Verenigd Koninkrijk beschikbaar worden gesteld, mogen blijven circuleren totdat ze de eindgebruiker bereiken en hoeven niet te voldoen aan de wijzigingen die van kracht worden vanaf 1 januari 2021. Bewaar documenten om te bewijzen wanneer producten voor het eerst beschikbaar werden gesteld in het Verenigd Koninkrijk of de EU, zoals verkoopcontracten, facturen en documenten over de verzending van goederen voor distributie.

Noord-Ierland

Vanaf 1 januari 2021 gelden in Noord-Ierland verschillende regels als gevolg van het Northern Ireland Protocol. Let in het bijzonder op het volgende:

 • Zorg dat je producten voldoen aan de EU-vereisten en dat je de CE-markering gebruikt.
 • Je bent een importeur als je in de EU of Noord-Ierland bent gevestigd en je producten vanuit een land buiten de EU en Noord-Ierland (inclusief vanuit GB) verkoopt in Noord-Ierland. Producten die in Noord-Ierland worden verkocht, moeten worden gemarkeerd met gegevens van een importeur in de EU/Noord-Ierland.
 • Geautoriseerde vertegenwoordigers kunnen gevestigd zijn in Noord-Ierland of de EU. Vanaf 16 juli 2021 treden nieuwe regels in werking op grond van EU-verordening 2019/1020 en moeten sommige bedrijven mogelijk een verantwoordelijke in de EU of Noord-Ierland aanwijzen om nalevingsfuncties uit te voeren (als er geen andere entiteit in de toeleveringsketen is die de functies kan uitvoeren). De regering van het Verenigd Koninkrijk publiceert nadere richtlijnen over de nieuwe regels.
 • Als je een instantie in het Verenigd Koninkrijk gebruikt om een verplichte conformiteitsbeoordeling door derden uit te voeren, moet je vanaf 1 januari 2021 een UKNI-markering én een CE-markering aanbrengen op producten die in Noord-Ierland worden verkocht. Goederen met de CE- en UKNI-markering kunnen niet in de EU worden verkocht. Je hoeft de UKNI-markering niet te gebruiken als je zelf de naleving certificeert of een EU-instantie gebruikt om de verplichte beoordeling van derden uit te voeren.
 • 'In aanmerking komende Noord-Ierse goederen' kunnen in GB worden verkocht met de CE-markering. De regering van het Verenigd Koninkrijk zal richtlijnen verschaffen over hoe dit in zijn werk zal gaan.

Wat moet je doen als apparatuur niet aan de EMC-verordening voldoet?

Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen nemen om apparatuur in overeenstemming met de richtlijn te brengen, de apparatuur uit de handel nemen, of terugroepen (naargelang het geval).

Als de apparatuur een risico inhoudt, moeten fabrikanten, importeurs en distributeurs de handelsstandaarden (of OFCOM voor toestellen met problemen in verband met de bescherming en het beheer van het radiospectrum) hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen, met inbegrip van gegevens over de aard van de non-conformiteit en de corrigerende maatregelen die tot dusver zijn genomen.

Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten als ze hiertoe door de bevoegde autoriteit worden verzocht, de nodige informatie en documentatie verstrekken - in papieren of elektronische vorm - om de conformiteit van de apparatuur met de EMC-verordening aan te tonen.

Brexit: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk

De Britse overheid heeft richtlijnen uitgebracht voor de verkoop van producten in GB en Noord-Ierland na Brexit. Deze richtlijnen bieden fabrikanten, importeurs en distributeurs informatie over nalevingsvereisten vanaf 1 januari 2021, waaronder:

 • of het nodig is om je conformiteitsbeoordeling te wijzigen;
 • wanneer en hoe je de UKCA-markering moet gebruiken;
 • vereisten voor technische documentatie en een specifieke conformiteitsverklaring voor producten die in GB worden verkocht;
 • het aanstellen van een gemachtigde vertegenwoordiger of verantwoordelijk persoon in het Verenigd Koninkrijk;
 • of je wettelijke verantwoordelijkheden veranderen als gevolg van Brexit;
 • of je informatie over de importeur in GB moet verstrekken en hoe je dat moet doen (inclusief overgangsregelingen die gelden tot eind 2022);
 • hoe je omgaat met bestaande voorraad;
 • welk bewijsmateriaal vereist is om aan te tonen dat producten vóór het einde van de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk of de EU zijn geplaatst; en
 • specifieke regels voor de verkoop van producten in Noord-Ierland.

We raden je aan om deze richtlijnen (zie koppeling hieronder) te bekijken, naast eventuele andere specifieke richtlijnen van de overheid van het Verenigd Koninkrijk die van toepassing zijn op je product. Raadpleeg je juridisch adviseur als je vragen hebt over hoe de wet- en regelgeving vanaf 1 januari 2021 van toepassing is op je producten.

De Brexit-richtlijnen vind je hier:

Aanvullende informatie

We raden je ook aan om de Business Companion-website te bezoeken, daar vind je richtlijnen over de regels voor productconformiteit van het Verenigd Koninkrijk:

https://www.businesscompanion.info/en/get-started

https://www.businesscompanion.info/en/quick-guides/product-safety/electrical-equipment

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates