Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Informatie over de verkoop van chemische stoffen - REACH en CLP

REACH is de Europese verordening inzake chemische stoffen en het veilig gebruik ervan. In de verordening staan zaken als de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen. Krachtens de REACH-verordening moeten fabrikanten en importeurs doorgaans informatie verzamelen over de eigenschappen van chemische stoffen die in hun producten aanwezig zijn en waarvoor mogelijke verplichtingen op het gebied van registratie, autorisatie, beperking of informatieverstrekking gelden. Daarnaast kunnen distributeurs onderworpen zijn aan REACH-beperkingen en informatievereisten.

Het is jouw verantwoordelijkheid om aan REACH te voldoen. Dit materiaal is alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als juridisch advies. Wij raden je aan je juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product.

Algemene informatie

REACH is van toepassing op alle chemische stoffen en mengsels die in de EER (Europese Economische Ruimte: alle lidstaten van de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) worden vervaardigd of geïmporteerd en op items die bepaalde gevaarlijke chemische stoffen of mengsels bevatten.

Autorisatie (bijlage XIV): Bijzonder gevaarlijke chemische stoffen mogen in de EER niet worden gebruikt tenzij ze voor dat specifieke gebruik zijn geautoriseerd. Deze chemische stoffen zijn opgenomen in bijlage XIV Autorisatielijst van REACH, die beschikbaar is op de website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (zie aanvullende informatie hieronder).

Beperking (bijlage XVII): Het gebruik van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen is beperkt, met inbegrip van beperkingen of een verbod op de vervaardiging, het op de markt brengen of het gebruik in de EER. Dit omvat beperkingen voor gebruik als stof, in mengsels en andere items. Een volledige lijst van beperkingen zoals vermeld in bijlage XVII van REACH is beschikbaar op de website van het ECHA.

Registratie: Fabrikanten en importeurs zijn doorgaans verantwoordelijk voor de registratie van de stoffen die zij produceren of importeren boven een bepaalde drempel (1000 kg per jaar). De registratie omvat het verzamelen van informatie over de eigenschappen en het gebruik van de te registreren stof.

Informatieverstrekking: Fabrikanten, importeurs en distributeurs zijn doorgaans verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gevaarlijke producten in de toeleveringsketen in bepaalde situaties, waaronder het verstrekken van een veiligheidsinformatieblad (SDS) voor bepaalde gevaarlijke stoffen en mengsels.

Elke aanwezigheid van een stof die op de 'kandidaatlijst' staat (ook bekend als een zeer zorgwekkende stof – SVHC) in een item in een concentratie van meer dan 0,1% van het gewicht moet actief aan de downstreamgebruiker van het product worden meegedeeld. Er moet worden gecommuniceerd over een veilig gebruik van het item, met minimaal de naam van de betreffende SVHC. Indien de gebruiker van het item een eindverbruiker is, hoeft deze informatie alleen op verzoek (binnen 45 dagen en kosteloos) worden verstrekt.

Het is jouw verantwoordelijkheid om nauwkeurige en volledige productinformatie over REACH-gereguleerde producten te verstrekken. Als je producten onder REACH vallen, controleer dan of je producten in aanmerking komen voor verkoop in de EER en stuur ons de meest actuele SDS.

Chemicaliën voor professioneel gebruik

Amazon staat de verkoop van chemicaliën voor professioneel gebruik niet toe. Neem contact op met de fabrikant of raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) of het productetiket om erachter te komen of je product uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik. Wanneer er chemicaliën voor professioneel gebruik worden ontvangen in een Amazon Fulfillment Center (FC), kan Amazon de eenheden op jouw kosten en zonder compensatie verwijderen.

REACH: Aanvullende informatie

We raden je aan de volgende websites te bezoeken voor meer informatie over REACH.

CLP

Naast REACH kan de Verordening inzake classificering, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP-verordening) van toepassing zijn op je producten. De CLP-verordening bevat de classificeringscriteria en etiketregels voor gevaarlijke chemische stoffen en mengsels die op VN-niveau zijn overeengekomen, het zogenaamde Global Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). De GHS-pictogrammen zijn hier te vinden.

Er zijn bepaalde andere verplichte etiketeisen waaraan je moet voldoen, waaronder bijvoorbeeld het etiketteren van de gevaarlijke stoffen met de naam, het adres en het telefoonnummer van de leverancier.

Notitie: Het is jouw verantwoordelijkheid om aan de CLP-verordening te voldoen. Dit materiaal is alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als juridisch advies. Wij raden je aan je juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product.

Toepassing

De CLP-verordening is van toepassing op alle stoffen en mengsels die in de EER worden geïmporteerd, vervaardigd of in de handel worden gebracht, tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld. Voorbeelden van producten die onder de CLP-verordening vallen, zijn verf, wasmiddelen, lijm, spuitverf en pesticiden.

De volgende materialen vormen uitsluitend in afgewerkte staat een uitzonder op de verordening:

  • Items (met inbegrip van producten met ontoegankelijke gevaarlijke chemische stoffen en mengsels, zoals batterijen)
  • Levensmiddelen en voer
  • Cosmetica
  • Medische hulpmiddelen (voor mensen)
  • Geneesmiddelen (voor mensen en dieren)

Om te bepalen of je product onder de CLP-verordening valt, raden wij je aan de volgende stappen te nemen:

  • Neem contact op met de fabrikant en vraag of het product onder de CLP-verordening valt.
  • Controleer het veiligheidsinformatieblad (SDS) (voorheen gegevensblad over materiaalveiligheid (MSDS)) of het etiket van het product om te bepalen of er CLP-classificeringen op staan. Als je geen SDS voor het product hebt, moet de fabrikant of je leverancier het document hebben.

Chemicaliën die niet zijn toegestaan in het Amazon Fulfillment Center (FC)

Je mag geen producten naar Amazon verzenden die niet zijn toegestaan in een FC. Amazon kan dergelijke eenheden op jouw kosten en zonder compensatie verwijderen. Houd er rekening mee dat producten die zijn geclassificeerd, geëtiketteerd en verpakt volgens verouderde wetgeving (zoals de Richtlijn gevaarlijke preparaten en de Richtlijn gevaarlijke stoffen) niet worden geaccepteerd in de Amazon FC's.

Producten die een van de volgende CLP-gevarenaanduidingen (H) of voorzorgsmaatregelen (P) bevatten, zijn niet toegestaan in de Amazon FC's:

EUH001 In droge toestand ontplofbaar
EUH006 Ontplofbaar met en zonder lucht
EUH014 Reageert heftig met water
EUH018 Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen
EUH019 Kan ontplofbare peroxiden vormen
EUH029 Vormt giftig gas in contact met water
EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren
EUH032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren
EUH044 Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand
EUH059 Gevaarlijk voor de ozonlaag
H200 Instabiele ontplofbare stof
H201 Ontplofbaar; gevaar voor massa-explosie
H202 Ontplofbaar; ernstig gevaar voor scherfwerking
H203 Ontplofbaar; gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking
H240 Ontploffingsgevaar door verwarming
H241 Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming
H250 Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht
H251 Vatbaar voor zelfverhitting; kan vlam vatten
H252 In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting; kan vlam vatten
H260 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden
H261 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij
H300 Dodelijk bij inslikken
H301 Giftig bij inslikken
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H310 Dodelijk bij contact met de huid
H311 Giftig bij contact met de huid
H330 Dodelijk bij inademing
H331 Giftig bij inademing
H340 Kan genetische schade veroorzaken
H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade
H350 Kan kanker veroorzaken
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H361 Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid of het ongeboren kind te schaden
H362 Kan schadelijk zijn via de borstvoeding
H370 Veroorzaakt schade aan organen
H371 Kan schade aan organen veroorzaken
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
P222 Contact met lucht vermijden
P223 Contact met water vermijden in verband met een heftige reactie en een mogelijke wolkbrand
P230 Vochtig houden met (door fabrikant te specificeren)
P231 Onder inert gas werken
P406 In corrosiebestendige (door fabrikant te specificeren) houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren
P407 Ruimte laten tussen stapels/pallets

Speciale verpakkingsregels

Het is jouw verantwoordelijkheid om voor alle toepasselijke producten te voldoen aan de speciale verpakkingsregels in de CLP-verordening voor tastbare gevarenaanduidingen en kindveilige sluitingen. ECHA heeft een overzicht van de verschillende gevaren die kinderveilige sluitingen of tastbare gevarenaanduidingen voor chemische stoffen en mengsels veroorzaken. Ga hiervoor naar: https://echa.europa.eu/regulations/clp/labelling/specific-labelling-and-packaging-situations.

CLP-productetikettering

Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jouw door CLP gereguleerde producten op de juiste wijze worden geëtiketteerd (inclusief de relevante gevarenaanduidingen (H), voorzorgsmaatregelen (P) en/of pictogrammen) en dat al deze productinformatie vermeld staat op het etiket in de officiële taal van de lidstaat/lidstaten waar je je producten verkoopt of levert.

Productvermeldingen

Het is jouw verantwoordelijkheid om nauwkeurige en volledige productinformatie te verstrekken, inclusief toepasselijke waarschuwingsberichten zoals vereist door de CLP-verordening. Als je toepasselijke waarschuwingen aan je productvermeldingen wilt toevoegen, ga je als volgt te werk:

  • Bepaal of de CLP-verordening op basis van (EG) nr. 1272/2008 betreffende de classificering, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, of gewoon CLP, van toepassing is op jouw product. Dit kan worden gecontroleerd door contact op te nemen met de fabrikant of het etiket van het product te controleren.
  • Als je producten onder CLP vallen, controleer dan of je producten in aanmerking komen voor verkoop op Amazon en geef ons, als je ze wilt vermelden, de meest recente SDS bij het instellen van een nieuw item.
  • Stuur ons ook kwalitatief hoogwaardige foto's van je product met daarop duidelijk alle toepasselijke waarschuwingen.

CLP: Aanvullende informatie

We raden je aan de volgende websites te bezoeken voor meer informatie over CLP.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2020, Amazon.com, Inc. or its affiliates