Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Recycling van afgedankte elektrische of elektronische apparatuur (AEEA)

Als je elektrische of elektronische apparatuur (EEA) verkoopt, kan de Europese Richtlijn 2012/19/EU (AEEA-richtlijn) inzake de inzameling en recycling van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) op jou van toepassing zijn, evenals de nationale wetten ter uitvoering van deze richtlijn. Hieronder vind je een kort overzicht van de AEEA-wetgeving en welke invloed dit heeft op je activiteiten als verkoper.

Wat is de AEEA-richtlijn?

Deze richtlijn heeft tot doel het ontstaan van AEEA te voorkomen, de verwijdering van afval in het milieu te beperken en bij te dragen tot een efficiënt gebruik van hulpbronnen en de terugwinning van waardevolle secundaire grondstoffen. Daarom beoogt de AEEA-richtlijn alle marktdeelnemers die een rol spelen bij de levenscyclus van EEA, zoals producenten, distributeurs en consumenten, bij de inzameling en verwerking van AEEA te betrekken. De AEEA-richtlijn legt de essentiële criteria voor het beheer van AEEA en de verantwoordelijkheid van de producenten vast en bepaalt de minimumnormen voor de verwerking van AEEA.

Aangezien in deze richtlijn alleen de minimumnormen worden vastgesteld en elke EU-lidstaat deze normen in zijn eigen wetgeving implementeert, kunnen er discrepanties bestaan tussen de nationale regelgevingen. Informeer jezelf over de toepasselijke nationale wetgeving voor elke EU-lidstaat waaraan je levert; we kunnen je alleen een vrij algemeen overzicht geven voor Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje en Nederland.

Op welke producten is de AEEA-richtlijn van toepassing?

De AEEA-richtlijn heeft betrekking op alle EEA die door consumenten wordt gebruikt en EEA die bestemd is voor professioneel gebruik.

Notitie: Dit overzicht omvat geen verplichtingen met betrekking tot de verkoop van EEA aan professionele gebruikers.

De AEEA-richtlijn is specifiek van toepassing op alle apparatuur die wordt aangedreven door elektriciteit of door elektromagnetische velden en die is ontworpen voor gebruik met een spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en maximaal 1500 volt bij gelijkstroom. De (enkele) producten waarvoor uitzonderingen gelden, vind je in artikel 2 van de AEEA-richtlijn.

Voor wie schept de AEEA-richtlijn verplichtingen?

De richtlijn legt verplichtingen op aan zowel producenten als distributeurs, waaronder ook gewone verkopers. Veel verkopers van EEA zullen voor de toepassing van de richtlijn als producent worden beschouwd. Verder kun je in één lidstaat slechts een verkoper zijn en tegelijkertijd in een andere lidstaat een producent:

 • Als je niet gevestigd bent in de lidstaat waarnaar je producten verzendt, ben je voor die lidstaat producent
 • Als je gevestigd bent in de lidstaat waarnaar je producten verzendt, ben je nog steeds een producent voor die lidstaat indien je het volgende aanbiedt:
  • EEA-producten met je eigen merk
  • EEA-producten die je in deze staat importeert; of
  • EEA-producten zonder etikettering van de fabrikant (generieke items)

In de nationale AEEA-wetgeving kunnen ook anders gedefinieerde verkopers als producenten worden aangemerkt (zie hieronder).

Welke verplichtingen hebben producenten?

Alle producenten moeten met name:

 • Een filiaal hebben/oprichten in elke EU-lidstaat waarnaar zij verzenden of een gevolmachtigde vertegenwoordiger aanstellen die in de lidstaat is gevestigd om met de nationale AEEA-autoriteit te kunnen communiceren.
 • Zich voor elk producttype en merk registreren bij de nationale AEEA-autoriteiten in het land van bestemming van de zendingen.
 • Bij het op de markt brengen van een product in de lidstaat een garantie geven waaruit blijkt dat het beheer van alle AEEA zal worden gefinancierd (deze garantie kan in sommige lidstaten worden vervangen door de deelname van de producent aan passende regelingen voor de financiering van het beheer van AEEA, een recyclingverzekering of een geblokkeerde bankrekening).
 • Het rapporteren aan de nationale AEEA-autoriteiten van het aantal EEA-producten die in de lidstaat op de markt zijn gebracht, de producten die van daaruit naar het buitenland worden verzonden, en de producten die van klanten worden teruggenomen.
 • Alle EEA-producten duurzaam en onuitwisbaar etiketteren, d.w.z. niet alleen met een los label, met het symbool van de doorgekruiste verrijdbare afvalbak inclusief de datummarkering (volgens EN50419).
 • De producent op het product identificeerbaar vermelden.
 • Informatie verstrekken voor elk nieuw type product dat je op de markt brengt (in de vorm van handleidingen of via elektronische media) aan iedereen die verwerkingsactiviteiten uitvoert met betrekking tot hergebruik en milieuvriendelijke verwerking.
 • Informatie verstrekken aan klanten over AEEA.
 • Terugnameservices aanbieden voor de elektronica die aan klanten wordt verkocht. De verantwoordelijkheid voor de terugname van AEEA-producten is een van de belangrijkste verplichtingen die uit de richtlijn voortvloeien. In dit verband maakt de AEEA-richtlijn een onderscheid tussen de verplichtingen voor producenten en verkopers. Het is echter aan de lidstaten om de specifieke eisen te beschrijven.

De lidstaten hebben enige ruimte om de richtlijn op verschillende manieren uit te voeren. Hieronder vind je een overzicht van dergelijke landspecifieke regels voor AEEA voor Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje en Nederland.

Je vindt uitgebreidere informatie op de website van het betreffende nationale register; klik hier voor een overzicht.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates