Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Recycling van afgedankte elektrische of elektronische apparatuur (AEEA)

EU-vereisten: Als je elektrische of elektronische apparatuur ('EEA') verkoopt in de EU, kan de Europese Richtlijn 2012/19/EU (de 'Richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur') inzake de inzameling en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ('AEEA') op jou van toepassing zijn, evenals de nationale wetten ter uitvoering van deze richtlijn.

Het is jouw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur voor producten die in de EU worden verkocht. Je moet je ook houden aan de nationale wet- en regelgeving in de EU-lidstaten die de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ten uitvoer brengen.

Hieronder vind je meer informatie over de EU-vereisten.

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk: Als je elektrische of elektronische apparatuur ('EEA') verkoopt in het Verenigd Koninkrijk, kun je onderworpen zijn aan VK-verordening SI 2013/3113 (de 'AEEA-verordening') betreffende de inzameling en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ('AEEA'). Hieronder vind je een kort overzicht van de vereisten van de AEEA-verordening en welke invloed deze heeft op je activiteiten als verkoper.

Het is jouw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de AEEA-verordening voor producten die in het Verenigd Koninkrijk worden verkocht. Als je deze producten verkoopt op de Amazon EU-website(s), moet je je tevens houden aan de nationale wet- en regelgeving in EU-lidstaten die de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ten uitvoer brengen.

Hieronder vind je meer informatie over de vereisten van het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en moet niet als vervanging van juridisch advies worden beschouwd. We raden je aan een juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product. Deze informatie weerspiegelt slechts de situatie op de datum van schrijven, en de vereisten in de EU en in het Verenigd Koninkrijk kunnen veranderen. Raadpleeg de actuele Brexit-richtlijnen van het Verenigd Koninkrijk voor je producten (indien beschikbaar) voor meer informatie over wijzigingen die vanaf 1 januari 2021 gevolgen voor je kunnen hebben.

EU-vereisten

Wat is de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur?

De richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur heeft tot doel het ontstaan van AEEA te voorkomen, de afvoering van afval in het milieu te beperken en bij te dragen aan een efficiënt gebruik van hulpbronnen en de terugwinning van waardevolle secundaire grondstoffen. Daarom beoogt de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur alle marktdeelnemers die een rol spelen bij de levenscyclus van EEA, zoals producenten, distributeurs en consumenten, bij de inzameling en verwerking van AEEA te betrekken. De richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur legt de essentiële criteria voor het beheer van AEEA en de verantwoordelijkheid van de producenten en distributeurs vast en bepaalt de minimumnormen voor de verwerking van AEEA.

Aangezien deze richtlijn alleen minimumnormen vastlegt en elke lidstaat van de EU deze normen in zijn eigen wetgeving uitwerkt, kunnen er verschillen zijn tussen de nationale wettelijke voorschriften. Zorg dat je op de hoogte bent van de toepasselijke nationale wetgeving voor elke EU-lidstaat waaraan je levert; wij kunnen je alleen een algemeen overzicht geven.

Op welke producten is de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van toepassing?

De richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur heeft betrekking op alle EEA die door consumenten wordt gebruikt en op EEA die bestemd is voor professioneel gebruik.

Notitie: Dit overzicht omvat geen verplichtingen met betrekking tot de verkoop van EEA aan professionele gebruikers.

De richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is specifiek van toepassing op alle apparatuur die wordt aangedreven door elektriciteit of door elektromagnetische velden en die is ontworpen voor gebruik met een spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en maximaal 1500 volt bij gelijkstroom. De (enkele) producten waarvoor uitzonderingen gelden, vind je in Artikel 2 van de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Voor wie schept de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur verplichtingen?

De richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur legt verplichtingen op aan zowel producenten als distributeurs, waaronder ook gewone verkopers. Veel verkopers van EEA worden voor de toepassing van de richtlijn als producent beschouwd. Je kunt in één lidstaat slechts een verkoper zijn en tegelijkertijd in een andere lidstaat een producent.

Als je niet gevestigd bent in de lidstaat waarnaar je producten verzendt, ben je voor die lidstaat producent als je een natuurlijke of een rechtspersoon bent en:

 1. Je gevestigd bent in een EU-land en ofwel:
  • Je eigen merk EEA-producten op de markt brengt in het grondgebied van dat EU-land
  • Binnen het grondgebied van dat EU-land, onder je eigen naam of handelsmerk, als wederverkoper actief bent van EEA die door andere leveranciers is geproduceerd (een wederverkoper wordt niet beschouwd als de 'producent' als het merk van de producent op de EEA staat)
  • In dat EU-land, op professionele basis, EEA uit een derde land of uit een ander EU-land verkoopt
 2. Je EEA rechtstreeks aan een EU-land verkoopt door middel van communicatie op afstand en gevestigd bent in een ander EU-land of in een derde land.

Je bent een distributeur als:

 • Je EEA beschikbaar stelt voor verkoop in de EU (je kunt ook een producent zijn).
 • In de nationale AEEA-wetgeving kunnen ook anders gedefinieerde verkopers als producenten worden aangemerkt (zie hieronder)

Welke verplichtingen hebben producenten?

Alle producenten moeten met name:

 • Een filiaal hebben/oprichten in elke EU-lidstaat waarnaar zij verzenden of een gevolmachtigde vertegenwoordiger aanstellen die in de lidstaat is gevestigd om met de nationale AEEA-autoriteit te kunnen communiceren.
 • Zich voor elk producttype en merk registreren bij de nationale AEEA-autoriteiten in het land van bestemming van de zendingen.
 • Bij het verkopen van een product in de lidstaat een garantie geven waaruit blijkt dat het beheer van alle AEEA zal worden gefinancierd (deze garantie kan in sommige lidstaten worden vervangen door de deelname van de producent aan passende regelingen voor de financiering van het beheer van AEEA, een recyclingverzekering of een geblokkeerde bankrekening).
 • Aan de nationale AEEA-autoriteiten het aantal EEA-producten dat in de lidstaat is verkocht rapporteren, plus de producten die van daaruit naar het buitenland worden verzonden en de producten die van klanten worden teruggenomen.
 • Alle EEA-producten duurzaam en onuitwisbaar voorzien van een etiket, dus niet alleen met een vlaggetje, maar ook met het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer inclusief de datummarkering (volgens EN50419).
 • De producent identificeerbaar vermelden op het product.
 • Informatie verstrekken voor elk nieuw type product dat je verkoopt (in de vorm van handleidingen of via elektronische media) aan iedereen die verwerkingsactiviteiten uitvoert met betrekking tot hergebruik en milieuvriendelijke verwerking.
 • Informatie verstrekken aan klanten over AEEA.
 • Terugnameservices aanbieden voor de consumentenelektronica die aan klanten wordt verkocht. De verantwoordelijkheid voor de terugname van AEEA-producten is een van de belangrijkste verplichtingen die uit de richtlijn voortvloeien. In dit verband maakt de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur een onderscheid tussen de verplichtingen voor producenten en verkopers. Het is echter aan de lidstaten om de specifieke eisen te beschrijven.

De lidstaten hebben enige ruimte om de richtlijn op verschillende manieren uit te voeren. Hieronder vind je een overzicht van dergelijke landspecifieke regels voor AEEA voor Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje.

Je vindt uitgebreidere informatie op de website van het desbetreffende nationale register. Klik hier voor een overzicht.

Welke verplichtingen hebben distributeurs?

Bij de verkoop van EEA in de EU zijn distributeurs er verantwoordelijk voor dat klanten hun oude AEEA gratis en op individuele basis kunnen afvoeren wanneer de distributeurs de klant een nieuwe of gelijkwaardige versie van het item verkopen.

Deze verplichting wordt op nationaal niveau ten uitvoer gebracht en daarom kunnen de vereisten per lidstaat verschillen. We raden je aan om de nationale vereisten te controleren in elke lidstaat waar je als distributeur optreedt.

Recycling van afgedankte elektrische of elektronische apparatuur (AEEA)

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk

Wat is de AEEA-verordening?

Deze verordening heeft tot doel het ontstaan van AEEA te voorkomen, de afvoering van afval in het milieu te beperken en bij te dragen aan een efficiënt gebruik van hulpbronnen en de terugwinning van waardevolle secundaire grondstoffen. Daarom beoogt de AEEA-verordening alle marktdeelnemers die een rol spelen bij de levenscyclus van EEA, zoals producenten, distributeurs en consumenten, bij de inzameling en verwerking van AEEA te betrekken. De AEEA-verordening legt de essentiële criteria voor het beheer van AEEA en de verantwoordelijkheid van producenten en distributeurs vast en bepaalt de minimumnormen voor de verwerking van AEEA.

Op welke producten is de AEEA-verordening van toepassing?

De AEEA-verordening heeft betrekking op alle EEA die door consumenten wordt gebruikt en op EEA die bestemd is voor professioneel gebruik.

Notitie: Dit overzicht omvat geen verplichtingen met betrekking tot de verkoop van EEA aan professionele gebruikers.

De AEEA-verordening is specifiek van toepassing op alle apparatuur die wordt aangedreven door elektriciteit of door elektromagnetische velden en die is ontworpen voor gebruik met een spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en maximaal 1500 volt bij gelijkstroom. De (enkele) producten die zijn vrijgesteld worden vermeld in Verordening 7 en 8 van de AEEA-verordening.

Voor wie schept de AEEA-verordening verplichtingen?

De verordening legt verplichtingen op aan zowel producenten als distributeurs, waaronder ook gewone verkopers. Veel verkopers van EEA worden voor de toepassing van de verordening als producent beschouwd.

Je bent een producent als je een natuurlijke of rechtspersoon bent en:

 • Je gevestigd bent in het Verenigd Koninkrijk
 • Je je eigen merk EEA produceert en verkoopt in het Verenigd Koninkrijk
 • Je in het Verenigd Koninkrijk, onder je eigen naam of handelsmerk, als wederverkoper actief bent van EEA die door andere leveranciers is geproduceerd (een wederverkoper wordt niet beschouwd als de 'producent' als het merk van de producent op de EEA staat)
 • Je op professionele basis EEA importeert naar het Verenigd Koninkrijk
 • Je gevestigd bent buiten het Verenigd Koninkrijk en je rechtstreeks EEA aan het Verenigd Koninkrijk verkoopt door middel van verkopen op afstand (bijvoorbeeld online).

Je bent een distributeur als je EEA in het Verenigd Koninkrijk verkoopt (je kunt ook een producent zijn).

Welke verplichtingen hebben producenten?

Bij de verkoop van EEA in het Verenigd Koninkrijk moeten alle producenten met name het volgende doen:

 • Zich jaarlijks als volgt registreren als producent:
  • Zich rechtstreeks registreren in de National Packaging Waste Database (indien in een nalevingsjaar minder dan 5 ton EEA in het Verenigd Koninkrijk wordt verkocht); of
  • Zich aansluiten bij een regeling of een gemachtigde vertegenwoordiger aanstellen die zich aansluit bij een regeling en de andere verantwoordelijkheden van de producent nakomt (bij verkoop van meer dan 5 ton EEA in het Verenigd Koninkrijk in een nalevingsjaar)
 • Informatie verschaffen over EEA-producten die in het Verenigd Koninkrijk worden verkocht.
 • Alle EEA-producten duurzaam en onuitwisbaar voorzien van een etiket, dus niet alleen met een vlaggetje, maar ook met het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer inclusief de datummarkering (Verordeningen 22 en 23).
 • Het EEA-registratienummer van de producent identificeerbaar vermelden voor elke distributeur die het product verkoopt.
 • Binnen een jaar na verkoop van een product in het Verenigd Koninkrijk gratisinformatie verstrekken (in de vorm van handleidingen of via elektronische media) over het hergebruik en een milieuvriendelijke verwerking voor elk nieuw type product dat je in het Verenigd Koninkrijk verkoopt, zodat iedereen die verwerkingsactiviteiten uitvoert de EEA kan verwerken. Hierbij moeten de componenten en materialen in de EEA en de locatie van eventuele gevaarlijke stoffen en mengsels in de EEA worden geïdentificeerd.
 • Dossiers bijhouden met relevante documenten gedurende een periode van vier jaar (Verordening 20).

Welke verplichtingen hebben distributeurs?

Als distributeurs EEA in het Verenigd Koninkrijk verkopen, moeten zij klanten een manier bieden om hun oude AEEA af te voeren wanneer de distributeurs deze klanten een nieuwe versie van hetzelfde item verkopen. Dit geldt ongeacht hoe de producten worden verkocht en geldt ook voor online verkopen.

Als distributeurs geen eigen terugnameservice hebben, moeten ze zich aansluiten bij de terugnameregeling voor distributeurs.

Distributeurs moeten klanten ook informatie verstrekken over AEEA (ze moeten bijvoorbeeld vermelden welke terugnameservice ze aanbieden, hoe ze AEEA kunnen hergebruiken en recyclen, waarom AEEA moet worden gescheiden van ander afval, wat de schadelijke effecten van het niet recycleren van AEEA zijn en wat het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer betekent).

Zie de richtlijnen van het Verenigd Koninkrijk over de verantwoordelijkheden van producenten en distributeurs voor meer gedetailleerde informatie.

Bezoek ook de website van het desbetreffende nationale register, zoals hieronder vermeld:

Recycling van afgedankte elektrische of elektronische apparatuur (AEEA)

We raden je ook aan om de Business Companion-website van het Verenigd Koninkrijk te bezoeken, daar vind je richtlijnen over de regels voor productconformiteit van het VK:

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates