Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Algemene voorwaarden voor Btw-diensten van Avalara

Versie 23 april 2021

Deze Algemene voorwaarden voor Btw-diensten (deze 'Voorwaarden') vormen een bindende overeenkomst tussen Avalara Europe Ltd. ('Avalara') en de persoon of entiteit die producten of diensten verkoopt via een online e-commercemarktplaats ('Marketplace') en die ervoor kiest zich te abonneren ('Verkoper' en samen met Avalara, 'Partijen') op toegang tot en gebruik van Btw-diensten (zoals hieronder gedefinieerd). Door toegang te krijgen tot Btw-diensten of deze te kopen of te gebruiken, stemt Verkoper ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en alle voorwaarden of documenten die middels verwijzing zijn opgenomen.

Bijlage A – 'Vereiste informatie en documenten per transactie' maakt deel uit van deze Voorwaarden.

1. DEFINITIES.

'Geaggregeerde Gegevens' betekent gedesidentificeerde en geanonimiseerde reeksen gegevens die zijn afgeleid van de gegevens van meerdere Avalara-klanten (inclusief Verkopergegevens) om die informatie in samenvattende vorm uit te drukken (bijvoorbeeld geaggregeerde prijsindexnummers in tegenstelling tot de prijs van één product), zodanig dat gegevens over een specifieke Verkoper niet afzonderlijk aanwijsbaar zijn. Geaggregeerde Gegevens omvatten geen persoonlijke informatie met betrekking tot Verkoper, klanten van Verkoper, bevoegde gebruikers of klanten, of andere informatie die redelijkerwijs een natuurlijke persoon identificeert of betrekking heeft op een natuurlijke persoon.

'Gelieerde Onderneming' van een Partij betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gezamenlijke zeggenschap staat met die Partij. Voor deze definitie betekent 'zeggenschap' direct of indirect eigendom van meer dan 50% van de stemrechten van deze entiteit.

'Content' betekent al het materiaal met betrekking tot de Btw-diensten, inclusief informatie, gegevens, software, foto's, grafieken, video's, tekst, afbeeldingen, muziek, geluiden, compilaties en alle andere content die eigendom is van Avalara of haar licentiegevers, met uitzondering van Verkopergegevens.

'EU' betekent de Europese Unie.

'Fiscale Vertegenwoordigingsdiensten' betekent de dienst waarbij Avalara optreedt als fiscaal vertegenwoordiger van Verkoper in de zin van Artikel 204 en andere van Richtlijn 2006/112/EG in de door Verkoper gekochte Geselecteerde Landen, beschreven in Artikel 2.

'Verkopergegevens' betekent alle gegevens, rapporten en informatie verstrekt door Verkoper, Marketplace of een andere derde die door Verkoper is belast met het leveren van gegevens voor de levering van de Btw-diensten, alsmede gegevens, rapporten en informatie die door Avalara namens Verkoper zijn gemaakt of gegenereerd als onderdeel van de Btw-diensten.

'Orderdocument' betekent een verkooporder of ander document of online werkproces dat wordt gebruikt om Btw-diensten van Avalara aan te schaffen.

'Betalingsdiensten' betekent i) binnen de EU, elke dienst met betrekking tot betalingsdiensten, met inbegrip van diensten die kunnen worden gereguleerd overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, en ii) buiten de EU, elke dienst met betrekking tot afdracht van geld, overmaken van geld, uitgifte van betaalinstrumenten, verkrijgen of uitvoeren van betalingstransacties, of betalingsinitiatiediensten.

'Geselecteerd Land' betekent een land waar Avalara bepaalde Btw-diensten kan leveren en dat door Verkoper op Marketplace is geselecteerd voor het leveren van Btw-diensten.

'Servicekosten' betekent de op dat moment geldende kosten voor de elementen van de Btw-diensten die op Marketplace zijn vermeld of zoals anderszins door Avalara van tijd tot tijd aan Verkoper worden gemeld.

'Btw' betekent, binnen de EU, de belasting over de toegevoegde waarde die wordt geheven overeenkomstig EU-Richtlijn 2006/112/EG, en buiten de EU, elke belasting die wordt geheven op basis van toegevoegde waarde, verkoop en/of verbruik.

'Btw-nalevingsdiensten' betekent de btw-registratie en indiening van aangiften voor indirecte belastingen en aanverwante diensten zoals beschreven in Artikel 2.2.

'Btw-diensten' betekent de Btw-nalevingsdiensten en de Fiscale Vertegenwoordigingsdiensten zoals besteld door Verkoper in een Geselecteerd Land onder deze Voorwaarden.

'Btw-verplichtingen' betekent, voor een Geselecteerd Land, betaling of andere financiële verplichtingen in verband met Btw, aanvragen voor teruggave van Btw, boetes en rente op btw-betalingen die om welke reden dan ook achterstallig zijn, en soortgelijke financiële verplichtingen of aansprakelijkheid voor dat Geselecteerde Land.

2. BTW-DIENSTEN.

2.1 Avalara verleent Verkoper een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Btw-diensten gedurende de Looptijd, uitsluitend voor de interne bedrijfsvoering van Verkoper. Door toegang te kopen tot de Btw-diensten of anderszins gebruik te maken van de Btw-diensten, stemt Verkoper ermee in om de Diensten te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en alle documentatie of beleidsdocumenten beschikbaar op https://help.avalara.com (of een toekomstige website die Avalara van tijd tot tijd kan aanwijzen) die van toepassing zijn op de Btw-diensten. Verkoper heeft geen toegang tot Btw-diensten namens zijn Gelieerde Onderneming, tenzij deze Gelieerde Onderneming afzonderlijk akkoord gaat met de Voorwaarden en Avalara afzonderlijk akkoord gaat met het leveren van Btw-diensten aan een dergelijke Gelieerde Onderneming. Niet in de EU gevestigde Verkopers die Btw-nalevingsdiensten ontvangen in een land waar fiscale vertegenwoordiging vereist is, stemmen ermee in om automatisch en uitsluitend gebruik te maken van de Fiscale Vertegenwoordigingsdiensten als de Fiscale Vertegenwoordigingsdiensten in dat land worden aangeboden.

2.2 Btw-nalevingsdiensten. Avalara levert de volgende Btw-nalevingsdiensten: het handelen namens Verkoper met betrekking tot btw-registratie en het indienen van aangiften voor indirecte belastingen en aanverwante diensten. In de Bondsrepubliek Duitsland levert Avalara technologiediensten om Verkoper of een andere gevolmachtigde voor belastingen van Verkoper in staat te stellen btw-registraties voor te bereiden en in te dienen en tijdig aangiften voor indirecte belasting in te dienen in de vorm die door de belastingdienst is vereist.

2.3 Fiscale Vertegenwoordigingsdiensten. Avalara kan de volgende Fiscale Vertegenwoordigingsdiensten aanbieden:

(a) het handelen namens Verkoper met betrekking tot Btw-verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke btw-regelgeving in het Geselecteerde Land;

(b) het invullen en verwerken van bewijsstukken, met inbegrip van documenten met betrekking tot de beëindiging van de Fiscale Vertegenwoordigingsdiensten, voor zover van toepassing;

(c) het helpen van Verkoper om te voldoen aan de lokale btw-vereisten met betrekking tot fiscale vertegenwoordiging in de Geselecteerde Landen zoals Avalara dat passend acht; en

(d) het faciliteren van de levering van Betalingsdiensten door een naar behoren erkende externe betalingsdienstverlener ('Externe PSP') om Btw-verplichtingen van Verkoper te innen en aan de belastingdienst af te dragen. Betalingsdiensten worden verder beschreven in Artikel 3.

3. BETALINGEN.

3.1 In het geval dat Fiscale Vertegenwoordigingsdiensten vereist zijn, kunnen Betalingsdiensten worden geleverd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, door een Externe PSP die naar behoren een licentie heeft in het betreffende rechtsgebied. De Externe PSP kan van Verkoper verlangen dat hij een afzonderlijke overeenkomst aangaat voor het leveren van Betalingsdiensten.

3.2 Verkoper betaalt de Btw-verplichtingen aan de Externe PSP of de belastingdienst in overeenstemming met de instructies van Avalara.

3.3 Avalara kan naar eigen goeddunken de Externe PSP verzoeken te veel betaalde bedragen te verrekenen met toekomstige Btw-verplichtingen van Verkoper, of zo snel als redelijkerwijs mogelijk is deze terugbetalen of anderszins aan Verkoper crediteren. Eventuele bedragen van onderbetalingen zijn onmiddellijk verschuldigd en te betalen door Verkoper en worden betaald aan een rekening van de Externe PSP of aan de belastingdienst, zoals aangegeven door Avalara.

3.4 In verband met incasso- en betalingsactiviteiten via de Externe PSP zal Verkoper zich houden aan en onderworpen zijn aan de volgende processen en vereisten:

(a) Verkoper ontvangt instructies van Avalara, de Externe PSP of van Marketplace met vermelding van het bedrag van de Btw-verplichtingen van Verkoper en de datum waarop het verschuldigd is aan de Externe PSP, om tijdige betaling te garanderen;

(b) Verkoper zal tijdig de Btw-verplichtingen financieren door overschrijving op de rekening van de Externe PSP, op of vóór de vervaldatum;

(c) De Externe PSP zal aan Avalara bevestigen dat de aangewezen rekening een bedrag bevat dat gelijk is aan het bedrag dat is opgegeven in de instructie van Avalara aan Verkoper zoals beschreven in Artikel 3.4(a); en

(d) Afhankelijk van de betalingsvereisten en de toepasselijke betalingsprocessen die mogelijk in een Geselecteerd Land van kracht zijn, en op instructies van Avalara, zal de Externe PSP de Btw-verplichtingen verwerken door (i) het overmaken van de Btw-verplichtingen naar de bankrekening van de betreffende belastingdienst, (ii) het regelen van de automatische incasso van dit bedrag door de toepasselijke belastingdienst, of (iii) het overmaken van de Btw-verplichtingen naar de bankrekening van Avalara die wordt gebruikt om geld via overschrijving of automatische incasso aan de betreffende belastingdienst te betalen.

3.5 In het geval dat Fiscale Vertegenwoordigingsdiensten niet vereist zijn, is Verkoper verantwoordelijk om Btw-verplichtingen rechtstreeks aan de toepasselijke belastingdienst te betalen en is Verkoper uitsluitend aansprakelijk voor niet-betaling of late betaling van dergelijke Btw-verplichtingen.

4. RECHTEN VAN AVALARA.

4.1 Avalara kan Gelieerde Ondernemingen van Avalara of derden, met inbegrip van de Externe PSP, inschakelen als onderaannemer om bepaalde verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden na te komen. Avalara is verantwoordelijk voor de naleving en uitvoering van deze Voorwaarden door haar Gelieerde Onderneming wanneer het optreedt als gevolmachtigde of onderaannemer, en Verkoper zal alle mogelijke vorderingen uitsluitend jegens Avalara en niet jegens een dergelijke Gelieerde Onderneming instellen. Verkoper verstrekt Gelieerde Ondernemingen van Avalara of derden alle documentatie of overeenkomsten die nodig zijn om hen in staat te stellen bepaalde verplichtingen van Btw-diensten uit te voeren, die voor de Fiscale Vertegenwoordigingsdiensten een volmacht en een aanstellingsbrief kunnen omvatten in de vorm die vereist is in het Geselecteerde Land.

4.2 Avalara kan naar eigen goeddunken op elk moment regels of limieten opleggen voor alle aspecten van de Btw-diensten of deze wijzigen.

(a) Als Avalara vragen heeft of dubbelzinnigheden met betrekking tot de toepassing van Btw op de activiteiten van Verkoper identificeert, kan Avalara btw-tarieven toepassen die Avalara passend acht bij het indienen van een btw-aangifte of wijziging van een eerder ingediende btw-aangifte, en zal het Verkoper hiervan op de hoogte stellen. Indien Verkoper verplicht is transacties of voorraadoverdrachten te melden die plaatsvonden vóór de benoeming van Avalara door Verkoper op grond van deze Voorwaarden, of na beëindiging van de overeenkomst met Avalara, kan Avalara dergelijke archivering met terugwerkende kracht of na beëindiging namens Verkoper als aanvullende dienst uitvoeren.

(b) Avalara kan de belastingdienst in elk Geselecteerd Land raadplegen, of met deze onderhandelen over belastingheffingen of andere kosten en zaken die voortvloeien uit deze Voorwaarden. Avalara zal Verkoper voor deze diensten factureren tegen de op dat moment geldende standaardtarieven. Avalara is, na overleg met Verkoper, gerechtigd derden in te schakelen voor het afhandelen van vorderingen en onderhandelingen met de belastingdienst in een Geselecteerd Land, een en ander voor kosten en risico van Verkoper.

(c) Avalara kan deze Voorwaarden op elk moment wijzigen met een voorafgaande kennisgeving van 30 dagen. Avalara kan deze Voorwaarden te allen tijde met onmiddellijke ingang wijzigen of aanpassen (a) om wettelijke, regelgevende of veiligheidsredenen of vanwege fraude- en misbruikpreventie; (b) om bestaande kenmerken te wijzigen of aanvullende kenmerken toe te voegen aan de Btw-diensten (indien dit geen wezenlijk nadelige invloed heeft op het gebruik van de Btw-diensten door Verkoper); of om producten of activiteiten te beperken die Avalara onveilig of ongepast acht. Avalara zal wijzigingen communiceren door deze op Marketplace te plaatsen of door Verkoper een e-mail te sturen. Het voortgezette gebruik van de Btw-diensten door Verkoper na de ingangsdatum van een wijziging van de Voorwaarden vormt de aanvaarding van die wijziging door Verkoper. Indien wijzigingen onaanvaardbaar zijn voor Verkoper, zal Verkoper het gebruik van de Diensten staken en de Overeenkomst opzeggen zoals voorzien in Artikel 9.1.

5. VERPLICHTINGEN VAN VERKOPER.

5.1 Naast alle andere verplichtingen vermeld in deze Voorwaarden, dient Verkoper met betrekking tot btw-registratie: alle volmachten, informatie en handtekeningen te verstrekken die nodig zijn om btw-registraties in te dienen, zoals bepaald door Avalara, en met betrekking tot btw-aangiften: (i) de nodige en tijdige transactionele informatie te verstrekken zodat Avalara Verkoper kan helpen bij het invullen van de transactiegegevens in de relevante btw-aangifteformulieren die Verkoper nodig heeft om btw-aangiften in te vullen en in te dienen op grond van lokale wetgeving, (ii) volledige toegang te bieden tot ondersteunende informatie, inclusief originele papieren of elektronische facturen ter ondersteuning van aangiften, (iii) alle volmachten te leveren die redelijkerwijs door Avalara worden gevraagd, en (iv) zorgvuldig alle transactionele informatie te controleren die rechtstreeks in de Btw-nalevingsdiensten wordt ingevoerd of geïmporteerd vanuit een andere applicatie, dienst of website, om de juistheid en volledigheid van die gegevens te waarborgen.  Verkoper machtigt Avalara om indien nodig namens Verkoper inloggegevens voor aangifte aan te vragen in de Geselecteerde Landen. Verkoper dient ook, binnen het door Avalara en/of Marketplace aangewezen tijdsbestek, alle ingevulde formulieren voorafgaand aan de aangifte zorgvuldig te controleren om de juistheid en volledigheid van het formulier te garanderen. Het ervoor zorgen dat de transactionele en andere informatie accuraat en volledig is, is uitsluitend de verplichting van Verkoper, en Avalara geeft geen garantie met betrekking tot deze nauwkeurigheid en volledigheid. Als onjuiste of onvolledige informatie over een belastingaangifte ertoe leidt dat het indienen van de aangifte mislukt, kan Avalara naar eigen goeddunken (a) de aangifte niet indienen of (b) de aangifte indienen met de onjuiste of onvolledige informatie daaruit verwijderd. Behoudens wat verboden is door een Geselecteerd Land, keurt Verkoper hierbij elke aangifte goed voor indiening ten tijde van de deadline voor beoordeling van de aangifte.  Na de deadline voor beoordeling van de aangifte zal Avalara de aangiften indienen. Voor alle Geselecteerde Landen die specifieke goedkeuring van de betreffende in te dienen aangifte vereisen, geeft Verkoper specifieke goedkeuring binnen de uiterste termijn voor de goedkeuring van de aangifte als Verkoper de aangifte wenst in te dienen. Avalara is niet aansprakelijk voor eventuele kosten, boetes, rente of andere onkosten die ontstaan als gevolg van een te late, gemiste of onvolledige indiening als gevolg van het niet tijdig verstrekken van goedkeuring of correcte en volledige informatie door Verkoper. Als aanvullende diensten vereist zijn om te late, gemiste of onvolledige indieningen te herstellen, anders dan vanwege de schuld van Avalara, kan Avalara Verkoper de op dat moment geldende tarieven van Avalara in rekening brengen. Verkoper zorgt er ook voor dat de Btw-nalevingsdiensten te allen tijde correct zijn geconfigureerd voor de specifieke omstandigheden van Verkoper, en het is uitsluitend de verplichting van Verkoper om dit te doen.

5.2 Het is Verkoper verboden om activiteiten uit te voeren in een Geselecteerd Land, hetzij via Marketplace of anderszins, die aanleiding kunnen geven tot Btw-verplichtingen die niet aan Avalara zijn gemeld, of die aanleiding kunnen geven tot enige andere vorm van fiscale vertegenwoordiging. Indien op enig moment tijdens de Looptijd, Verkoper kennis krijgt van dergelijke verboden activiteiten in een Geselecteerd Land waarvoor fiscale of belastingvertegenwoordiging nodig is, dient Verkoper Avalara hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Verder dient Verkoper ervoor te zorgen dat zijn systemen correct zijn geconfigureerd om ervoor te zorgen dat alle Btw-verplichtingen in een Geselecteerd Land correct worden beheerd via de Fiscale Vertegenwoordigingsdiensten, en het is uitsluitend de verplichting van Verkoper om dit te doen.

5.3 Op grond van deze Voorwaarden en zoals overeengekomen tussen Partijen is Verkoper als enige aansprakelijk en verantwoordelijk, en dient Verkoper tijdig geld af te dragen voor al zijn Btw-verplichtingen in een Geselecteerd Land, met inbegrip van de tijdige en correcte afdracht van Btw-verplichtingen die verschuldigd zijn aan een belastingdienst in dat Geselecteerde Land en eventuele boetes en rente in verband met te late btw-indiening, -betaling of anderszins, behalve voor zover gedekt door Avalara op grond van Artikel 16.

5.4 Verkoper zal onmiddellijk op verzoek van Avalara aan Avalara (a) bewijs leveren van financiering voor toepasselijke Btw-verplichtingen of andere verplichtingen, inclusief voor de periode na beëindiging van deze Voorwaarden waarin belastingautoriteiten met terugwerkende kracht belastingaanslagen kunnen opleggen, of (b) zekerheden verschaffen voor de Btw-verplichtingen van Verkoper, of voor andere betalingsverplichtingen jegens Avalara, een belastingdienst of een derde die voortvloeien uit deze Voorwaarden. Avalara zal naar eigen goeddunken de vorm en het bedrag van de zekerheid bepalen en kan eisen dat zekerheid wordt gesteld in de vorm van een of meer betalingen aan de Externe PSP overeenkomstig Artikel 3.4(a), of een eerste abstracte bankgarantie, in de vorm en de bedragen die Avalara naar eigen goeddunken passend acht. Op verzoek van Avalara zal Verkoper Avalara de aanvullende zekerheid bieden die Avalara naar eigen goeddunken passend acht, rekening houdend met de potentiële verplichtingen van Avalara. In het geval dat Verkoper verplicht is een bankgarantie of andere zekerheden te verstrekken, is Avalara niet verplicht de Btw-diensten te verlenen totdat een dergelijke bankgarantie of andere zekerheid is verstrekt.

5.5 Op verzoek van Avalara zal Verkoper tijdens de Looptijd aan Avalara een fiscaal attest leveren uit zijn land of elk Geselecteerd Land waarin wordt bevestigd dat Verkoper zijn Btw-verplichtingen is nagekomen, of een certificaat van uitstaande belastingverplichtingen of een ander soortgelijk type certificaat. Ook zal Verkoper op verzoek van Avalara een kopie verstrekken van alle informatie met betrekking tot btw-zaken in zijn land en elk Geselecteerd Land, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot informatie met betrekking tot btw-audits, kopieën van eerdere btw-aangiften, Intrastat-aangiften, transacties die al zijn uitgevoerd, btw-krediet dat al is aangevraagd, en vragen die zijn gesteld door de belastingdienst.  Verkoper zal ervoor zorgen dat zijn facturen voldoen aan de EU-btw-richtlijn 2006/112/EG, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, Avalara op verzoek onmiddellijk facturen verstrekken die voldoen aan de btw-voorschriften, en alle door Avalara gespecificeerde eisen met betrekking tot naleving volgen.  Verkoper zal Avalara informatie verstrekken, in de vorm en de wijze gespecificeerd door Avalara, voor alle transacties die aanleiding geven tot Btw-verplichtingen in elk Geselecteerd Land, zoals vereist op grond van relevante btw-voorschriften en in overeenstemming met Bijlage A, en in antwoord op alle andere verzoeken die Avalara passend acht in verband met de Fiscale Vertegenwoordigingsdiensten. Verkoper zal onmiddellijk, en uiterlijk 7 dagen na de datum van het verzoek, reageren op alle informatieverzoeken van Avalara met betrekking tot de Fiscale Vertegenwoordigingsdiensten.

5.6 Indien Verkoper op grond van deze Voorwaarden nalaat (i) Btw-verplichtingen in een Geselecteerd Land geheel of gedeeltelijk te betalen aan de Externe PSP, of (ii) tijdig aan Avalara de informatie of documentatie te verstrekken die door Avalara vereist is om de Btw-verplichtingen van Verkoper in een Geselecteerd Land te bepalen, kan Avalara actie ondernemen die het passend acht met betrekking tot de lokale btw-vereisten van Verkoper in een dergelijk Geselecteerd Land, waaronder begrepen het rapporteren van geen Btw-verplichtingen gedurende een periode (het indienen van een 'nihilaangifte') of het indienen van aanvullende btw-aangiften. Dergelijke activiteiten die Avalara onderneemt, en alle daarmee verband houdende Btw-verplichtingen die ontstaan, zijn voor rekening en risico van Verkoper. Avalara zal Verkoper op de hoogte stellen van dergelijke acties.

5.7 Voorafgaand aan de aanvaarding van deze Voorwaarden en te allen tijde daarna op verzoek, zal Verkoper alle door Avalara gevraagde informatie verstrekken met betrekking tot het juridisch bestaan van Verkoper, aandeelhouders en andere gelieerde personen, en anderszins gerelateerd aan activiteiten of omstandigheden, om 'de klant te leren kennen', witwassen te bestrijden, geschiktheid van klanten te bepalen, evenals met oog op vereisten voor de uitwisseling van belastinginformatie of gerelateerde controles of vragen op basis van de wettelijke en reglementaire verplichtingen of commerciële overwegingen van Avalara ('Achtergrondscreening'). Avalara kan hiervoor de Externe PSP of een andere derde inschakelen (de 'Screener'). Verkoper geeft uitdrukkelijk toestemming voor deze activiteiten, zal aanvullende informatie verstrekken en anderszins samenwerken met Avalara of de Screener in verband met de Achtergrondscreening. Als Verkoper informatie met betrekking tot de Achtergrondscreening rechtstreeks aan de Screener verstrekt, machtigt Verkoper Avalara uitdrukkelijk om kopieën te verkrijgen van dergelijke informatie en gegevens van de Screener en deze over te dragen aan haar Gelieerde Ondernemingen en derden, inclusief Marketplace, voor verwerking en gebruik in verband met een dergelijke Achtergrondscreening zoals Avalara passend acht. Verkoper geeft de Screener ook uitdrukkelijk toestemming om aan Avalara conclusies of beoordelingen te verstrekken die door de Screener zijn gedaan met betrekking tot Verkoper of voortvloeiend uit het proces van de Achtergrondscreening, en geeft Avalara uitdrukkelijke toestemming om deze te verkrijgen. Op elk moment tijdens het proces van de Achtergrondscreening en de Looptijd kan Avalara, naar eigen goeddunken, weigeren om Verkoper de Fiscale Vertegenwoordigingsdiensten te verlenen of de overeenkomst met Verkoper opzeggen; met dien verstande dat als Avalara weigert de Fiscale Vertegenwoordigingsdiensten te verlenen of de overeenkomst met Verkoper opzegt op grond van dit Artikel om andere redenen dan voor het niet verstrekken van documentatie die vereist is voor de Achtergrondscreening, Avalara alle vooraf betaalde ongebruikte Servicekosten met betrekking tot de Btw-diensten zal terugbetalen (met uitzondering van kosten voor activering of andere eenmalige kosten).

5.8 Avalara kan op elk moment, naar goeddunken van Avalara en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en zonder kennisgeving aan Verkoper, alle informatie met betrekking tot het gebruik van Btw-diensten door Verkoper of de Achtergrondscreening melden bij een toezichthouder, wetshandhavingsinstantie of overheidsdienst of -eenheid in een Geselecteerd Land.

6. VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN VERKOPER.

6.1 Verkoper verklaart en garandeert dat noch Verkoper, noch een van zijn Gelieerde Ondernemingen, of een van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, eigenaren, werknemers, vertegenwoordigers of gevolmachtigden (de 'Gelieerde Partijen van Verkoper') zich bezighoudt met, of aangeklaagd of veroordeeld is voor 'criminele activiteiten' zoals gedefinieerd in Artikel 2 van Richtlijn (EU) 2018/1673 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld. Onder deze definitie betekent 'criminele activiteiten' voor deze doeleinden in het algemeen elke vorm van criminele betrokkenheid bij het plegen van strafrechtelijke overtredingen of misdaden die overeenkomstig het toepasselijke nationale recht worden bestraft met vrijheidsbeneming of een bewaringsbevel voor een periode van meer dan één jaar of, wat EU-lidstaten betreft die een minimumdrempel in hun rechtsstelsel hebben voor overtredingen of misdaden, elke strafbare overtreding of misdaad die met vrijheidsbeneming of een bewaringsbevel voor ten minste meer dan zes maanden wordt bestraft. 

6.2 Verkoper verklaart en garandeert dat hij niet (i) voor btw-doeleinden is opgericht of (ii) voor btw-doeleinden is geregistreerd in een Geselecteerd Land waarvoor fiscale of belastingvertegenwoordiging vereist is, noch hiermee bezig is, tenzij een dergelijke oprichting of registratie schriftelijk is overeengekomen met Avalara.  Verkoper zal alle door Avalara gevraagde acties ondernemen om eerdere btw-registraties over te zetten naar Avalara zodat Avalara de Fiscale Vertegenwoordigingsdiensten in een Geselecteerd Land kan leveren. Tenzij Verkoper Avalara schriftelijk op de hoogte stelt van het tegendeel voordat hij deze Voorwaarden aangaat, verklaart en garandeert Verkoper dat hij niet aansprakelijk is voor belastingen in elk Geselecteerd Land waarvoor fiscale of belastingvertegenwoordiging vereist is.

6.3 Tenzij Verkoper Avalara schriftelijk op de hoogte stelt van het tegendeel, verklaart en garandeert Verkoper dat geen van de Gelieerde Partijen van Verkoper een Politiek Prominent Persoon ('PEP' - Politically Exposed Person) is zoals gedefinieerd door de Financial Action Task Force, te vinden in het document op https://www.fatf-gafi.org/documents/documents/peps-r12-r22.html. Verkoper verklaart en garandeert dat geen van de Gelieerde Partijen van Verkoper onderworpen is aan sancties, verboden of beperkingen van Geselecteerde Landen, de Verenigde Naties, de EU, andere EU-lidstaten, Canada of de Verenigde Staten. 

6.4 Verkoper verklaart en garandeert dat alle informatie en documentatie die op grond van deze Voorwaarden aan Avalara wordt verstrekt, waaronder begrepen met betrekking tot Betalingsdiensten en om aan zijn verplichtingen uit hoofde van Artikel 5 te voldoen, waar, juist en volledig is. De verklaringen en garanties van Verkoper in dit Artikel 6 dienen doorlopend hun geldigheid te behouden gedurende de gehele Looptijd, en Verkoper zal Avalara op elk moment onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen als deze verklaring niet langer waar, juist of volledig is tijdens de Looptijd.

7. INTELLECTUEEL EIGENDOM.

7.1 Verkoper gebruikt de Content uitsluitend voor het gebruik dat specifiek is toegestaan voor de Btw-diensten en Verkoper zal er geen ander gebruik van maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Avalara. Verkoper mag geen eigendomsrechten of naamsvermeldingen in de Content verwijderen of wijzigen.  Avalara verleent Verkoper geen licentie, expliciet of impliciet, voor enig intellectueel eigendom van Avalara of de Content. Voor zover Avalara een compilatie van informatie verstrekt door overheidsinstanties heeft gemaakt, bezit Avalara de rechten op die specifieke compilatie.

7.2 Verkoper of zijn externe gegevensleverancier is de eigenaar van alle Verkopergegevens. Verkoper is de eigenaar van producten van de Btw-diensten in hun materiële vorm en is uiteindelijk gerechtigd om het product van de Btw-diensten te gebruiken tegen betaling van de toepasselijke Servicekosten. Avalara mag Verkopergegevens uitsluitend bewaren, gebruiken en openbaar maken (i) om te voldoen aan haar verplichtingen jegens Verkoper op grond van deze Voorwaarden, (ii) om te reageren op ondersteuningsverzoeken, (iii) voor interne zakelijke doeleinden om de Btw-diensten te onderhouden, te evalueren, te ontwikkelen en te verbeteren, (iv) om te voldoen aan toepasselijke wetten, of (v) om Geaggregeerde Gegevens te maken. Avalara kan Geaggregeerde Gegevens voor elk wettelijk doel maken, genereren en gebruiken.

8. LOOPTIJD.

8.1 De looptijd van de overeenkomst tussen Avalara en Verkoper (de 'Looptijd') begint op de datum waarop Verkoper zich voor het eerst abonneert op Btw-diensten en eindigt op de laatste dag van de laatste Transactieperiode (zoals hieronder gedefinieerd), tenzij eerder opgezegd in overeenstemming met deze Voorwaarden.

8.2 De Looptijd zal bestaan uit één of meer perioden (de 'Transactieperioden'), die perioden van een jaar omvatten waarin Avalara Btw-diensten zal verlenen met betrekking tot een Geselecteerd Land.  Meerdere Transactieperioden kunnen gelijktijdig worden uitgevoerd voor meerdere Geselecteerde Landen, waarbij de begin- en einddatum van elke Transactieperiode wordt bepaald door de datum waarop Verkoper zich voor het eerst heeft geabonneerd op Btw-diensten voor het betreffende Geselecteerde Land. De oorspronkelijke verplichting van Verkoper (de 'Initiële Looptijd van Verkoper') voor een Geselecteerd Land waar hij zich op abonneert, is één Transactieperiode. 

8.3 Tenzij opgezegd in overeenstemming met deze Voorwaarden, wordt het toepasselijke abonnement aan het einde van de op dat moment geldende Initiële Looptijd van Verkoper of Verlengingstermijn van Verkoper voor een Geselecteerd Land automatisch verlengd voor een extra Transactieperiode, tenzij deze niet actief is (elk een 'Verlengingstermijn van Verkoper'). Het abonnement van Verkoper op Btw-diensten voor een Geselecteerd Land wordt niet verlengd als Verkoper geen informatie of documentatie verstrekt vóór het einde van de eerste Transactieperiode voor dat Geselecteerde Land (met uitzondering van de initiële informatie die bij inschrijving is verstrekt) die vereist is om btw-registratie of andere onderdelen van Btw-diensten in dat Geselecteerde Land te faciliteren. 

9. BEËINDIGING EN OPSCHORTING.

9.1 Elke Partij kan Btw-diensten in een Geselecteerd Land voor het gemak opzeggen met ingang van de laatste datum van de Transactieperiode voor het Geselecteerde Land, na schriftelijke kennisgeving van niet minder dan 30 dagen. Deze Voorwaarden worden automatisch beëindigd na afloop of beëindiging van de laatste Transactieperiode van Verkoper. Als Avalara Btw-diensten op grond van dit Artikel beëindigt, zal het alle vooraf betaalde ongebruikte Servicekosten met betrekking tot de Btw-diensten terugbetalen (met uitzondering van activeringskosten of andere eenmalige kosten).

9.2 Avalara kan op elk moment diensten en activiteiten namens Verkoper opschorten als Verkoper zijn Btw-verplichtingen niet volledig heeft voldaan of zijn andere verplichtingen op grond van deze Voorwaarden niet is nagekomen, of wanneer handelingen door Verkoper niet zijn verricht, informatie door Verkoper na de relevante deadline nog niet is verstrekt, of als Avalara redelijke redenen heeft om aan te nemen dat Verkoper niet in staat zal zijn om zijn verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden na te komen. Als Avalara een beroep doet op een dergelijk recht om diensten of activiteiten op te schorten, zal Avalara Verkoper hiervan op de hoogte stellen en kan het ook betrokken derden, waaronder Marketplace, op de hoogte stellen.

9.3 Verkoper erkent dat Avalara, naar eigen keuze, op elk gewenst moment de overeenkomst en het gebruik van de Btw-diensten door Verkoper met reden kan beëindigen, voor één of alle Geselecteerde Landen. De redenen voor een dergelijke beëindiging omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

(a) Verkoper ondervindt een faillissementsgebeurtenis, d.w.z. bij het indienen van een vrijwillig verzoekschrift door Verkoper onder faillissementswetten; (b) bij het indienen van een onvrijwillig verzoekschrift tegen Verkoper onder faillissementswetten die niet binnen zestig (60) dagen na indiening wordt afgewezen; (c) bij elke benoeming van een curator voor alle of een substantieel deel van de (bedrijfs)activiteiten van Verkoper; (d) bij overdracht van alle of nagenoeg alle activa van Verkoper ten behoeve van schuldeisers; of (e) in geval van een bestuurswijziging bij Verkoper.

(b) Verkoper heeft voorafgaand aan of tijdens de Looptijd toepasselijke wetten overtreden, waaronder begrepen in een Geselecteerd Land;

(c) Verkoper schendt deze Voorwaarden, onder meer door niet tijdig vereiste informatie te verstrekken of Btw-verplichtingen of andere betalingen te financieren;

(d) Verkoper gebruikt Btw-diensten op een manier die de reputatie of het welzijn van Avalara of zijn Gelieerde Ondernemingen of de integriteit van de Btw-diensten in gevaar brengt, of die het gebruik van Btw-diensten door andere Verkopers of andere Avalara-klanten in gevaar brengt;

(e) als een volmacht van Verkoper aan Avalara of een Gelieerde Onderneming van Avalara wordt beëindigd, of een aanstelling van Avalara of een Gelieerde Onderneming van Avalara om welke reden dan ook wordt beëindigd;

(f) als de relatie tussen Verkoper en Marketplace om welke reden dan ook wordt beëindigd; of

(g) als de relatie tussen Avalara en Marketplace om welke reden dan ook wordt beëindigd.

9.4 De beëindigingsdatum van Fiscale Vertegenwoordigingsdiensten is de datum waarop de toegang van verkoper tot de Fiscale Vertegenwoordigingsdiensten wordt beëindigd of de datum waarop de correcte formulieren om op te zeggen bij Avalara of een van haar Gelieerde Ondernemingen als fiscaal vertegenwoordiger van Verkoper in alle Geselecteerde Landen worden gedeponeerd bij de betreffende belastingdienst. Beëindiging van de Fiscale Vertegenwoordigingsdiensten zal automatisch elke afspraak of volmacht die krachtens deze Voorwaarden is verleend, beëindigen.

9.5 Bij beëindiging door Avalara op grond van Artikel 9.3 zal Avalara geen kosten terugbetalen aan Verkoper. Avalara wijst uitdrukkelijk aansprakelijkheid af voor eventuele schade die Verkoper oploopt in verband met een dergelijke beëindiging. In het geval van een dergelijke beëindiging kan Avalara het gebruik van andere producten of diensten die door Avalara of Gelieerde Ondernemingen worden aangeboden, onmiddellijk na schriftelijke kennisgeving opzeggen.

9.6 Indien vereist onder toepasselijke wetten of gevraagd door Avalara, benoemt Verkoper een andere fiscale vertegenwoordiger die de verplichtingen van Avalara uit hoofde van deze Voorwaarden, onmiddellijk na de beëindiging van het abonnement van Verkoper op de Fiscale Vertegenwoordigingsdiensten op grond van deze Voorwaarden aanvaardt, of op een ander moment dat naar eigen goeddunken door Avalara wordt gespecificeerd. Gedurende een periode waarin Verkoper deze verplichting niet nakomt, blijft Verkoper zijn verplichtingen jegens Avalara nakomen en is hij aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende Financiële Schade (zoals hieronder gedefinieerd).

9.7 Na een beëindiging blijft Verkoper onderworpen aan alle verplichtingen en aansprakelijkheden, waaronder begrepen Btw- en andere betalingsverplichtingen en informatievereisten, die voortvloeien uit of verband houden met Btw-diensten voorafgaand aan de beëindiging.

10. SERVICEKOSTEN.

10.1 Door toegang te kopen tot of anderszins gebruik te maken van Btw-diensten, stemt Verkoper ermee in om de toepasselijke Servicekosten voor Btw-diensten te betalen aan Avalara of de door haar aangewezen gevolmachtigde.  Facturen of andere Orderdocumenten waarin de Servicekosten worden vermeld, kunnen namens Avalara of haar Gelieerde Ondernemingen worden uitgegeven en aan Verkoper worden verzonden door een Externe PSP of een andere dienstverlener. Avalara of haar Gelieerde Onderneming kan Verkoper factureren voor de Btw-diensten die onder deze Voorwaarden worden geleverd, en Verkoper zal alle facturen betalen aan de Avalara-entiteit die de factuur heeft uitgegeven. Indien Avalara vaststelt dat Verkoper zijn verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden niet nakomt of mogelijk niet zal nakomen, kan Avalara deze verplichtingen verrekenen met eventuele terugbetalingen van de belastingdienst in een Geselecteerd Land van welke aard dan ook die Verkoper toekomen, om aan die verplichtingen te voldoen.

10.2 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in een factuur of ander Orderdocument, zijn alle Servicekosten exclusief btw of andere belastingverplichtingen die van toepassing zijn op de levering van Btw-diensten, die de aanvullende betalingsverplichtingen van Verkoper vormen. Verkoper machtigt de Externe PSP om Servicekosten te innen en dergelijke bedragen te betalen aan Avalara of haar Gelieerde Onderneming, op voorwaarde dat Verkoper dergelijke bedragen ook rechtstreeks aan Avalara of haar Gelieerde Onderneming voor facturatie kan betalen. Eventuele Servicekosten die door de Externe PSP worden geïnd, kunnen worden afgetrokken van bedragen die de Externe PSP namens Verkoper bewaart. Kosten voor andere ondersteunende diensten, indien van toepassing, worden in rekening gebracht tegen de op dat moment geldende tarieven van Avalara, zoals uiteengezet in het toepasselijke Orderdocument.

10.3 Servicekosten zijn onderhevig aan verhogingen tot het niveau van de op dat moment geldende standaardprijzen, die met betrekking tot een Geselecteerd Land van kracht worden op de eerste dag van de volgende Verlengingstermijn van Verkoper voor dat Geselecteerde Land. Avalara zal Verkoper ten minste 60 dagen voorafgaand aan een Verlengingstermijn van Verkoper op de hoogte stellen van elke verhoging. Een dergelijke kennisgeving kan de vorm hebben van een factuur of een andere vorm van kennisgeving die door Avalara wordt gebruikt om met Verkoper te communiceren. Als Verkoper bezwaar maakt tegen de verhoging, kan Verkoper ervoor kiezen het toepasselijke abonnement niet te verlengen in overeenstemming met Artikel 9.1.

11. GEGEVENS.

11.1 Verkoper geeft Avalara toestemming om alle informatie die Avalara over of van Verkoper heeft te delen met Marketplace en met elke andere gevolmachtigde van Verkoper voor belastingen, waaronder begrepen alle informatie die door de Btw-diensten wordt gegenereerd. Verkoper stemt er verder mee in dat de persoonsgegevens van Verkoper buiten de EER kunnen worden overgedragen, met inachtneming van het Avalara-addendum voor gegevensoverdracht, dat te vinden is op https://www.avalara.com/DTA.

11.2 De Btw-diensten vereisen dat Verkoper bepaalde informatie verstrekt via het account van Verkoper, en Verkoper moet zoals gevraagd actuele, volledige en nauwkeurige accountinformatie verstrekken. Verkoper verklaart en garandeert dat hij het recht heeft om alle informatie te delen met Avalara die Avalara op grond van de Voorwaarden ontvangt. Verkoper is als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn account met behulp van de toegangsgegevens van Verkoper, al dan niet geautoriseerd. Avalara is niet aansprakelijk voor (financiële) schade die Verkoper kan oplopen als gevolg van het gebruik door een partij, geautoriseerd of anderszins, van de toegangsinformatie van Verkoper.  Verkoper zal Avalara onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van het account of een andere inbreuk op de beveiliging.

11.3 Avalara zal commercieel redelijke en passende technische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen en beveiligingsmethoden implementeren en onderhouden die zijn ontworpen om ongeoorloofde vrijgave, toegang tot of publicatie van informatie van Verkoper te voorkomen. Avalara zal processen implementeren en procedures onderhouden die zijn ontworpen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en zal verplichtingen op het gebied van gegevensbeveiliging van Verkoper faciliteren met betrekking tot persoonsgegevens die in het bezit van Avalara zijn of onder zeggenschap van Avalara staan, voor zover Verkoper verplicht is om te voldoen aan het volgende: (i) de Gegevensbeschermingswet van het VK (U.K. Data Protection Act) uit 2018; (ii) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad ('AVG') en alle toepasselijke wetten die zijn vastgesteld door een EU-lidstaat die de vereisten van de verordening uitvoert; en (iii) eventuele amendementen en opvolgers van de bovengenoemde privacywetten, of nieuw aangenomen toepasselijke wetgeving met betrekking tot privacy.

11.4 De Voorwaarden zijn instructies van Verkoper voor het verwerken van persoonsgegevens van Verkoper en Avalara zal de persoonsgegevens van Verkoper niet voor andere doelen verwerken. Het Avalara-addendum voor gegevensverwerking op https://www.avalara.com/GDPR-DPA is opgenomen door verwijzing, behalve dat de Algemene Servicevoorwaarden van Avalara alleen worden opgenomen waar nodig om gedefinieerde termen te importeren. Avalara kan gebruik maken van onderaannemers om haar verplichtingen op grond van de Voorwaarden te faciliteren, mits dergelijke onderaannemers instemmen met bepalingen die minstens even streng zijn als deze Voorwaarden.

12. GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK.

12.1 Verkoper zal de Btw-diensten niet gebruiken voor doelen die onwettig zijn of verboden zijn door deze Voorwaarden. Dit verbod omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van de Btw-diensten op een manier die een Avalara-server of de netwerken verbonden met een Avalara-server kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, of die het gebruik en genot van een van de Btw-diensten door een andere partij kan verstoren. Verkoper mag niet proberen door middel van hacking, password-mining of andere manieren ongeoorloofde toegang te krijgen tot de Btw-diensten, andere accounts, computersystemen of netwerken die met Avalara zijn verbonden. Verkoper mag geen materiaal of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen via middelen die niet opzettelijk beschikbaar zijn gesteld via de Btw-diensten. Verkoper mag de Btw-diensten niet gebruiken, noch een derde toestaan deze te gebruiken om: (a) aanbiedingen of diensten van Verkoper (commercieel of anderszins) te promoten; (b) anderen te belasteren, misbruiken, intimideren, stalken, bedreigen of anderszins inbreuk te maken op de wettelijke rechten (zoals privacy- en publiciteitsrechten) van anderen of om informatie te publiceren, te plaatsen, te uploaden of te verspreiden die tot hetzelfde zou leiden; (c) materialen, software of informatie te downloaden, uploaden of anderszins beschikbaar te stellen die niet juridisch van Verkoper is en zonder toestemming van de eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten; of (d) zich voor te doen als iemand anders of de identiteit of bevoegdheid van Verkoper ten onrechte te vertegenwoordigen, of om de privacy van een ander te schenden. Verkoper dient de Btw-diensten te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder begrepen wetten met betrekking tot privacy en gegevensgebruik.

13. GEEN PROFESSIONELE MENING EN ADVIES OMTRENT BELASTINGEN.

13.1 Verkoper erkent dat Avalara geen professioneel advies omtrent belastingen of belastingmanagement verstrekt dat specifiek is voor de feiten en omstandigheden van Verkoper bij het verlenen van de Btw-diensten en dat het gebruik van de Btw-diensten of de Content door Verkoper geen fiduciaire verplichtingen oplevert van de kant van Avalara aan Verkoper. Hoewel Avalara ernaar streeft dat de gegevens en informatie in de Btw-diensten actueel en accuraat zijn, is Avalara afhankelijk van derden, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, landelijke en lokale overheidsinstanties, om tijdig informatie te actualiseren en te verstrekken die van invloed is op dergelijke gegevens en informatie. Als zodanig stemt Verkoper ermee in dat hij de Content en Btw-diensten op eigen risico gebruikt, en vertrouwt en erkent Verkoper dat Avalara niet kan garanderen dat de gegevens en informatie in de Btw-diensten juist of actueel zijn.  Bovendien draagt Verkoper, als gevolg van snel veranderende belastingtarieven en regelgeving die interpretatie vereisen door gekwalificeerde belastingprofessionals, de volledige verantwoordelijkheid om de toepasselijkheid van de output gegenereerd door de Btw-diensten te bepalen en de juistheid ervan te bevestigen. Verkoper dient due diligence uit te voeren en de hulp in te roepen van gekwalificeerde fiscale adviseurs of accountants bij zaken die professioneel advies vereisen.

14. DISCLAIMER VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

14.1 BTW-DIENSTEN EN DE CONTENT WORDEN TER BESCHIKKING GESTELD AAN VERKOPER OP BASIS VAN 'AS IS' EN 'AS AVAILABLE', TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN IN DEZE VOORWAARDEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST AVALARA ALLE GARANTIES UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET AF, MET INBEGRIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.  AVALARA WIJST UITDRUKKELIJK ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES AF DAT (A) OVERHEIDSINFORMATIE (MET INBEGRIP VAN, DOCH NIET BEPERKT TOT INFORMATIE MET BETREKKING TOT BELASTINGTARIEVEN OF DE TOEPASBAARHEID VAN BEPAALDE BELASTINGEN), OF (B) INFORMATIE GEÏMPORTEERD UIT EEN ANDERE TOEPASSING, WEBSITE OF DIENST, JUIST, VOLLEDIG, ACTUEEL IS, OF VAN TOEPASSING OP VERKOPER OF ZIJN BEDRIJF. 

14.2 NIETS IN DEZE OVEREENKOMST DIENT TE WORDEN OPGEVAT ALS BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN VAN DE PARTIJEN VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID, VOOR FRAUDE OF VOOR FRAUDULEUZE VALSE VERKLARINGEN OF ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR DE WET. AVALARA IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE ONBESCHIKBAARHEID VAN DE MARKETPLACE-WEBSITE OF ANDERE DIENSTEN DIE DOOR MARKETPLACE WORDEN GELEVERD. DE RECHTSMIDDELEN DIE IN DIT ARTIKEL WORDEN BESCHREVEN, ZIJN DE ENIGE RECHTSMIDDELEN VAN VERKOPER BIJ SCHENDINGEN VAN DE GARANTIE OF ANDERE VORDERINGEN. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN AVALARA DIE VOORTVLOEIT UIT BTW-DIENSTEN VOOR EEN GESELECTEERD LAND, HETZIJ OP GARANTIE, VORDERING VAN NALATIGHEID, OF ANDERSZINS, ZAL IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT VERKOPER HEEFT BETAALD VOOR HET GEBRUIK VAN BTW-DIENSTEN VOOR DAT GESELECTEERDE LAND TIJDENS DE PERIODE VAN TWAALF MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENISSEN DIE AANLEIDING GAVEN TOT DE VORDERING IN DAT GESELECTEERDE LAND.

14.3 TENZIJ ANDERS VERMELD IN ARTIKEL 14.2, IS AVALARA NIET AANSPRAKELIJK JEGENS VERKOPER OF DERDEN VOOR INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDING ALS STRAF, GEDERFDE WINST OF BIJZONDERE SCHADE, ZELFS ALS VERKOPER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS INDIEN DERGELIJKE SCHADE REDELIJKERWIJS VOORZIENBAAR IS. VERDER IS AVALARA NIET AANSPRAKELIJK, BEHALVE OP GROND VAN ARTIKEL 16, VOOR KOSTEN, BOETES, RENTE EN ANDERE ONKOSTEN OPGELEGD DOOR EEN GESELECTEERD LAND ALS GEVOLG VAN EEN TE LATE OF GEMISTE AANGIFTE ALS GEVOLG VAN HET NIET VERSTREKKEN VAN DE VEREISTE INFORMATIE DOOR VERKOPER OF TIJDIGE GOEDKEURING VAN EEN AANGIFTE, VANWEGE DE TIMING OF AFWIJZING VAN OPTERENDE BRIEVEN DIE TRACHTEN AF TE ZIEN VAN DE DREMPEL VOOR VERKOOP OP AFSTAND, OF WEGENS TE LATE OF GEMISTE BTW-VERPLICHTINGEN OF ANDERE DOOR VERKOPER VERSCHULDIGDE BETALINGEN. BEHOUDENS VOOR ZOVER VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, MAG VERKOPER NA TWEE JAAR NADAT DE GEBEURTENISSEN DIE AANLEIDING GAVEN TOT DE VORDERING ZICH HEBBEN VOORGEDAAN GEEN VORDERING MEER INDIENEN MET BETREKKING TOT DEZE VOORWAARDEN OF BTW-DIENSTEN.

15. SCHADELOOSSTELLING; AANSPRAKELIJKHEID VAN VERKOPER.

15.1 Onder voorbehoud van de wetten van elk Geselecteerd Land, kunnen Avalara en Verkoper hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de belastingdienst van dat Geselecteerde Land voor het nakomen van Btw-verplichtingen door Verkoper. Als Avalara aansprakelijkheid draagt, of gedwongen is om een bedrag te betalen dat verband houdt met de handelingen, nalatigheden of verplichtingen van Verkoper, zal Verkoper Avalara, elk van haar Gelieerde Ondernemingen en elk van haar en hun functionarissen, directeuren, eigenaren, werknemers, vertegenwoordigers en gevolmachtigden vrijwaren en schadeloos stellen (elk een 'Gevrijwaarde van Avalara') van en tegen aansprakelijkheid, financiële schade, vereffeningsbetalingen (met inbegrip van elke schikking die een Gevrijwaarde van Avalara aanvaardt te betalen), rente, toekenning, vonnis, schadevergoeding (inclusief straf als schadevergoeding), boetes, honoraria, griffie- en gerechtskosten, getuigenkosten, redelijke honoraria van advocaten en andere deskundigen, andere redelijke onderzoeks- en verdedigingskosten, en alle andere honoraria, kosten, uitgaven en lasten ('Financiële Schade') gemaakt door, of aanhangig of dreigend jegens een Gevrijwaarde van Avalara die voortvloeien uit of betrekking hebben op (i) Btw-verplichtingen met uitzondering van de verplichtingen die Avalara betaalt in overeenstemming met Artikel 16, (ii) vorderingen of rechtsprocedures van derden die voortvloeien uit of verband houden met handelingen of nalatigheden van Verkoper of de levering van de Btw-diensten aan Verkoper op grond van deze Voorwaarden (waaronder begrepen vorderingen of rechtsprocedures in verband met de opzegging van Verkoper op grond van deze Voorwaarden), behalve voor zover deze vordering of rechtsprocedure rechtstreeks voortvloeit uit grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Avalara, of (iii) schending van een van de verklaringen of garanties van Verkoper, of het nalaten van Verkoper om een van zijn convenanten, verbintenissen of verplichtingen krachtens de Voorwaarden of de Btw-diensten na te komen, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot betaling van Btw-verplichtingen of andere aansprakelijkheid uit hoofde van deze Voorwaarden of het verstrekken van nauwkeurige btw-identificatienummers en correcte documenten, informatie en gegevens.

15.2 Indien een Gevrijwaarde van Avalara aansprakelijkheid draagt in verband met de Btw-verplichtingen of de handelingen of nalatigheden van Verkoper op grond van deze voorwaarden, zal de Gevrijwaarde van Avalara regres hebben tegen Verkoper en alle andere rechten die wettelijk en in billijkheid beschikbaar zijn om deze aansprakelijkheid te verhalen.  Om de betaling te verzekeren van bedragen die verschuldigd zijn of kunnen zijn van Verkoper aan een Gevrijwaarde van Avalara op grond van deze Voorwaarden of anderszins, heeft Avalara recht op retentie en compensatie, en pandrecht over alle gelden en andere waardeposten die Avalara of de Externe PSP namens Verkoper kunnen hebben, of die verschuldigd kunnen zijn van Avalara aan Verkoper op grond van deze Voorwaarden of op grond van andere huidige of toekomstige afspraken die Verkoper kan maken met Avalara of een van haar Gelieerde Ondernemingen. Elke Gevrijwaarde van Avalara is een beoogde derde begunstigde op grond van deze Voorwaarden.

16. AANGIFTEGARANTIE.

16.1 Avalara biedt een garantie voor de tijdigheid van de opgestelde en ingediende aangiften en Btw-verplichtingen afgedragen via de Btw-nalevingsdiensten (de 'Aangiftegarantie') op grond van de volgende voorwaarden:

(a) Indien Verkoper een bericht ontvangt van te late indiening, verzuim om in te dienen of het niet afdragen van Btw-verplichtingen wat resulteert in aansprakelijkheid voor boetes of rente die uitsluitend te wijten zijn aan het verzuim van Avalara om tijdig een aangifte voor te bereiden en in te dienen die Avalara verplicht was in te dienen of om tijdig Btw-verplichtingen af te dragen die Avalara verplicht was af te dragen (een 'Fout van Avalara'), zal Avalara Verkoper (i) het bedrag van de boetes en rente die rechtstreeks voortvloeien uit de Fout van Avalara betalen, zoals gespecificeerd in de definitieve aanslag ontvangen van het betreffende Geselecteerde Land, of (ii) het bedrag van de Servicekosten voor Btw-naleving voor het betreffende Geselecteerde Land, betaald door Verkoper gedurende de 365 dagen voorafgaand aan de definitieve aanslag van boetes of rente voor de Fout van Avalara (berekend zoals beschreven in onderstand lid (c)), al naargelang wat minder is.

(b) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de Aangiftegarantie:

(i) Verkoper moet al zijn verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden zijn nagekomen, waaronder begrepen het verstrekken en onderhouden van nauwkeurige, volledige en actuele informatie en gegevens, het tijdig verstrekken van alle Btw-verplichtingen en het tijdig betalen van Servicekosten. Voor zover de Fout van Avalara is veroorzaakt door het niet nakomen van een van de verplichtingen in deze Voorwaarden door Verkoper, is de Aangiftegarantie niet van toepassing.

(ii) Verkoper mag geen wijzigingen in de aangifte van Verkoper hebben aangevraagd na de deadline voor beoordeling van de aangifte.

(iii) Verkoper dient alle kennisgevingen en relevante informatie van het Geselecteerde Land onmiddellijk binnen 10 dagen na de datum van de kennisgeving door te sturen.

(iv) Verkoper moet Avalara helpen bij het betwisten van de bevindingen van het Geselecteerde Land als Avalara dit naar eigen goeddunken passend acht.

(v) Verkoper moet Avalara helpen bij haar inspanningen om het bedrag van de boetes of rente die door het Geselecteerde Land worden opgelegd, te verminderen.

(c) Voor de berekening van het bedrag van de betaalde Servicekosten voor Btw-naleving die in aanmerking komen voor de betaling van de Aangiftegarantie, bestaat het bedrag uit de kosten die daadwerkelijk zijn betaald door (of namens) Verkoper voor Btw-nalevingsdiensten in het Geselecteerde Land, en bestaat de periode uit de 365 dagen voorafgaand aan de definitieve aanslag van boetes of rente nadat alle mogelijkheden voor beroep en vermindering zijn uitgeput.  Ter verduidelijking erkennen de partijen dat voor de doeleinden van dit artikel, kosten voor Btw-nalevingsdiensten geen eenmalige kosten omvatten.

(d) In het geval dat (i) Verkoper uiteindelijk schikt met het Geselecteerde Land voor minder dan het volledige bedrag dat door dat Geselecteerde Land wordt gevorderd, (ii) de audit andere kwesties impliceert naast de vermeende Fout van Avalara, en (iii) de schikking niet specifiek de schikkingsbedragen over de auditproblemen verdeelt, is het bedrag dat Avalara moet betalen op grond van deze Aangiftegarantie het percentage van het schikkingsbedrag gelijk aan het percentage van de volledige geschikte vordering (zoals deze vordering bestond op het moment van schikking) gerelateerd aan de vermeende Fout van Avalara.

(e) Avalara zal de Aangiftegarantie betalen binnen 60 dagen na de datum waarop Verkoper de definitieve aanslag van het betreffende Geselecteerde Land ontvangt, nadat alle administratieve beroepen zijn uitgeput. Avalara kan ook, naar eigen goeddunken, de betaling op een eerder tijdstip verrichten, waardoor de verplichtingen van Verkoper om Avalara te blijven helpen bij het betwisten van de Fout van Avalara op de datum van betaling ophouden.

Verkoper moet een geldig abonnement op Btw-nalevingsdiensten en een goede reputatie hebben om in aanmerking te komen voor betaling op grond van deze Aangiftegarantie.

17. TOEPASSELIJK RECHT; ARBITRAGE.

17.1 Elk geschil dat voortvloeit uit of betrekking heeft op dit contract, met inbegrip van vragen over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan, zal worden doorverwezen naar en uiteindelijk worden opgelost door arbitrage op grond van de LCIA-regels, die worden geacht te zijn opgenomen door verwijzing in dit artikel. Het aantal arbiters is één. De zetel of de juridische plaats van arbitrage is Londen. De taal die in de arbitrageprocedure moet worden gebruikt, is het Engels. Het toepasselijke recht van de Overeenkomst is het materiële recht van Engeland en Wales.

18. ALGEMEEN.

18.1 Door gebruik te maken van de Btw-diensten of het verzenden van elektronische berichten naar Avalara, communiceert Verkoper elektronisch met Avalara. Avalara kan wettelijk verplicht zijn om Verkoper mededelingen te sturen over de Btw-diensten of producten of diensten van derden en zal dit doen in overeenstemming met het op dat moment geldende privacybeleid. Door zich te registreren voor de Btw-diensten, Avalara een elektronisch bericht te sturen of anderszins te communiceren met Avalara, heeft Verkoper ermee ingestemd om elektronisch met Avalara te communiceren.

18.2 Verkoper mag deze Voorwaarden niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Avalara. Avalara kan deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een andere partij na kennisgeving aan Verkoper.

18.3 Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt geacht, heeft een dergelijke ongeldigheid geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Het nalaten van Avalara of Verkoper om bepalingen van deze Voorwaarden af te dwingen, betekent geen afstand van de rechten van deze Partij om een dergelijke bepaling vervolgens af te dwingen. Behoudens de andere bepalingen van deze Voorwaarden, zijn elk van de in deze Voorwaarden vermelde rechtsmiddelen een aanvulling op, en zonder beperking van andere rechtsmiddelen die wettelijk, in billijkheid, onder contract (inclusief deze Voorwaarden) of anderszins beschikbaar kunnen zijn. 

18.4 Deze Voorwaarden creëren geen partnerschap, joint venture, agentschap of fiduciaire relatie tussen Partijen. 

18.5 Elke verwijzing in deze Voorwaarden naar het 'goeddunken' van Avalara betekent het 'enige en absolute goeddunken' van Avalara. 

18.6 Alle bepalingen die naar hun aard de beëindiging van deze Voorwaarden zouden moeten overleven, zullen dit doen (met inbegrip van, bij wijze van voorbeeld en niet beperkt tot, betalings- en schadeloosheidsverplichtingen).

18.7 Elke vertaling van deze Voorwaarden in een andere taal dan het Engels wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. In geval van interpretatieverschillen prevaleert de Engelse taalversie van deze Voorwaarden.

18.8 Deze Voorwaarden, samen met de toepasselijke factuur, verkooporder of andere besteldocumentatie voor de gekochte Btw-diensten, vormen de volledige overeenkomst en afspraken tussen Avalara en Verkoper met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige schriftelijke, elektronische of mondelinge communicatie, verklaringen, overeenkomsten of afspraken tussen Partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden.

BIJLAGE A

VERPLICHTE INFORMATIE EN DOCUMENTEN PER TRANSACTIE

Een machtiging om als fiscaal vertegenwoordiger op te treden kan alleen door de plaatselijke autoriteiten worden verleend indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een van deze voorwaarden is dat de fiscaal vertegenwoordiger een efficiënte en goed georganiseerde administratie bijhoudt. Deze moet aan elke belastingdienst duidelijk en overtuigend aantonen dat de btw-wetgeving en -voorschriften correct zijn toegepast. In veel gevallen beschikt Avalara mogelijk niet over de vereiste documenten, informatie en gegevens, maar deelt zij desondanks de verantwoordelijkheid jegens de lokale belastingdienst met betrekking tot deze informatie. Verkoper dient deze daarom uiterlijk 7 dagen na het verstrijken van de btw-aangifteperiode op de door Avalara opgegeven wijze en in de door Avalara opgegeven vorm te verstrekken. Na beëindiging van de Fiscale Vertegenwoordigingsdiensten blijft Verkoper verplicht, overeenkomstig Artikel 9, voor de periode waarin de belastingdienst met terugwerkende kracht belastingaanslagen kan opleggen, om op alle mogelijke manieren samen te werken en indien nodig alle documenten, informatie en gegevens te verstrekken over de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van deze Voorwaarden.

ALGEMEEN

Beschrijving van transacties waarvoor Avalara optreedt als fiscaal vertegenwoordiger voor Verkoper in een Geselecteerd Land op grond van deze Voorwaarden.

VEREISTE DOCUMENTEN, INFORMATIE EN GEGEVENS PER TRANSACTIE UITGEVOERD DOOR VERKOPER IN EEN GESELECTEERD LAND, MET INBEGRIP VAN:

  • alle documenten, informatie en gegevens die nodig zijn voor douane-inklaring;
  • alle douaneaangiften van ingevoerde of in te voeren goederen;
  • uitgegeven en ontvangen btw-facturen;
  • btw-identificatienummers van zakelijke klanten van Verkoper die intracommunautaire of binnenlandse overnames verrichten;
  • alle informatie die nodig is voor de toepassing van de vrijstellingen van Artikel 138 van Richtlijn 2006/112/EG, met inbegrip van schriftelijke verklaringen van elke verwerver waarin staat dat goederen grensoverschrijdend zijn vervoerd, een ondertekend CMR-document of -notitie, een cognossement, luchtvrachtfactuur of factuur van de vervoerder van de goederen, verzekeringspolissen met betrekking tot de verzending of het vervoer van de goederen, of bankdocumenten waaruit blijkt dat is betaald voor de verzending of het vervoer van de goederen, officiële documenten die zijn afgegeven door een openbare instantie, zoals een notaris, waaruit de aankomst van de goederen in de Lidstaat van bestemming blijkt; een ontvangstbewijs afgegeven door een magazijnhouder in de Lidstaat van bestemming, waarin de opslag van de goederen in die Lidstaat wordt bevestigd;
  • alle informatie die nodig is voor het in Artikel 243 van Richtlijn 2006/112/EG voorgeschreven register;
  • alle informatie die nodig is voor de in Artikel 262 van Richtlijn 2006/112/EG voorgeschreven recapitulatieve verklaring; en
  • douane-uitvoerdocumenten, gevalideerd door de douane aan de EU-grens.
Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates