Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Overwegingen inzake Europese belastingen en regelgeving

De btw

De btw in Europa is een verbruiksbelasting die wordt geheven op de toegevoegde waarde van goederen en diensten. Deze is van toepassing op goederen en diensten die worden gekocht en verkocht voor gebruik of consumptie in Europa. Zo zijn goederen die voor de export, of diensten die aan klanten in het buitenland worden verkocht, normaal gesproken niet aan de btw onderworpen. Invoer in Europa wordt belast.

Btw is:

 • Een algemene belasting die van toepassing is op alle commerciële activiteiten met betrekking tot de productie en distributie van goederen.
 • Een verbruiksbelasting.
 • In rekening gebracht als percentage van de prijs, wat betekent dat de werkelijke belastingdruk zichtbaar is in elke fase van de productie- en distributieketen.
 • Gedeeltelijk geïnd door middel van een systeem van gedeeltelijke betalingen waarbij belastingplichtigen (d.w.z. btw-geregistreerde bedrijven) het bedrag aan belasting dat ze hebben betaald voor aankopen voor hun bedrijfsactiviteiten, aftrekken van de btw die zij voor hun omzet hebben geïnd. Dit mechanisme zorgt ervoor dat de belasting neutraal is, ongeacht het aantal transacties.
 • Betaald aan de belastingautoriteiten door de verkoper van de goederen (de 'belastingplichtige'), maar daadwerkelijk door de koper aan de verkoper betaald als onderdeel van de prijs. Het is dus een indirecte belasting.

Meer informatie over de belasting over de toegevoegde waarde (btw)

Hoe wordt btw in rekening gebracht?

Geregistreerde btw-handelaren krijgen een btw-nummer en moeten de bij klanten geïnde btw op facturen aangeven. Zo weet de klant, als deze een geregistreerde handelaar is, hoeveel hij of zij kan aftrekken en weet de consument hoeveel belasting hij of zij over het eindproduct heeft betaald.

Btw-dekking en btw-tarieven

Aangezien de EU-wetgeving alleen voorschrijft dat het normale btw-tarief ten minste 15% moet bedragen en het verlaagde tarief ten minste 5%, verschillen de daadwerkelijke tarieven tussen Europese landen en tussen bepaalde soorten producten. Bovendien handhaven bepaalde lidstaten op specifieke gebieden aparte regels.

De meest betrouwbare bron van informatie over de huidige btw-tarieven voor een bepaald product in een bepaalde lidstaat is de btw-autoriteit van dat land.

Btw op import en export

Wanneer je producten in Europa of van het ene Europese land naar de andere verkoopt, moet je er rekening mee houden dat het belastingtarief van land tot land kan verschillen. Als je je eigen goederen overbrengt van het ene EU-land naar het andere, of als FBA je goederen voor opslag overbrengt naar een fulfillment center in een ander land, kan de overdracht ook worden behandeld als een btw-plichtige transactie. Je bent verantwoordelijk voor het nakomen van eventuele btw-verplichtingen die van toepassing zijn, inclusief btw-verplichtingen op de Amazon-marketplace-websitelocaties, het land waarnaar je je producten levert (of Amazon namens jou levert) of andere landen.

Tip: Als je op meerdere Europese Amazon-marketplaces verkoopt, moet je er rekening mee houden dat je mogelijk btw moet betalen aan verschillende lidstaten en dus verschillende btw-nummers moet aanvragen bij verschillende lidstaten. Raadpleeg je belastingadviseur om inzicht te krijgen in je btw-verplichtingen in de EU.

Als je producten importeert in de Europese Unie, is het mogelijk dat je btw moet betalen op het moment dat de goederen Europa binnenkomen en in het land van bestemming waar je de goederen aflevert. De aangever betaalt gewoonlijk de btw in het land van invoer. Je bent aansprakelijk voor de btw bij invoer op het moment van bezorging van de goederen, tenzij je met je leverancier een regeling hebt getroffen om de btw bij invoer in de prijs van de goederen op te nemen en om de leverancier de verplichting te laten nakomen door de betreffende belastingdienst te betalen.

Als je een bedrijf bent dat niet in de EU is gevestigd en je producten vanuit een niet-EU-land rechtstreeks naar een klant in een EU-land verzendt, of als je je producten verzendt naar een fulfillment center in de EU, neem dan contact op met je belastingadviseur om eventuele import- en btw-verplichtingen te beoordelen.

Goederen die worden verkocht voor export aan klanten buiten Europa mogen niet aan de Europese btw zijn onderworpen.

Ga voor meer informatie naar de website van de Europese Commissie.

Registreren voor een btw-nummer en het indienen van btw-aangiften

Wanneer je je producten in de EU verkoopt, moet je mogelijk btw in rekening brengen. Het kan zijn dat je een btw-nummer moet aanvragen, btw-aangiften moet indienen en de btw die je bij je klanten hebt geïnd, aan de belastingdienst moet betalen.

In de meeste Europese landen kun je je online registreren op de website van de belastingdienst van het land waar je je wilt registreren. Op de meeste van deze websites staat de btw-informatie in het Engels. De website voorziet meestal in een online registratieformulier of een pdf-formulier dat je kunt downloaden om in te vullen en terug te sturen per post. Als het niet mogelijk is om je online te registreren, kun je achterhalen waar je je kunt registreren voor een btw-nummer. Nadat je je aanvraag voor een btw-nummer hebt ingediend, kan het zijn dat je formulieren ontvangt die je dient te ondertekenen en terug te sturen via de reguliere post.

De btw-registratie brengt mogelijk een aantal bijbehorende verplichtingen met zich mee, waaronder de vereiste om verslagen in te dienen en btw-facturen af te geven.

Btw-registratie in meerdere landen

Of het registreren voor de btw in een bepaald land nodig is, kan afhankelijk zijn van het niveau van je verkoop en van de plaats waar je voorraad is opgeslagen. We raden je aan je belastingadviseurs te raadplegen of een btw-registratie vereist is op basis van je individuele situatie als verkoper.

Wanneer je producten verkoopt aan klanten vanuit je voorraad die in de EU is opgeslagen, moet je mogelijk btw-aangifte doen in het land van waaruit je je producten levert. Mogelijk moet je ook btw-aangifte doen in het land waar je je producten levert (bij overschrijding van de drempelwaarde voor het zogenaamde 'verkopen op afstand').

Verkopen van goederen op afstand

Verkopen op afstand is wanneer je goederen uit het ene Europese Unie-land verkoopt aan klanten in een ander Europese Unie-land, waar deze klanten over het algemeen particulieren zijn zonder bedrijfsactiviteiten voor btw-doeleinden.

De 'drempelwaarde voor verkopen op afstand' is een waarde in euro of lokale valuta die door elk land binnen de Europese Unie wordt vastgesteld. Als je verkoop in euro's die je van het ene land naar het andere land verzendt, hoger is dan de drempelwaarde van dat land, moet je je registreren voor btw in dat land. Je bent verantwoordelijk voor het melden, innen en betalen van de btw in dat land.

Houd er rekening mee dat de drempelwaarde voor verkopen op afstand geen totaal is van al je verkoop in de Europese Unie. Elk land van de Europese Unie heeft een drempelwaarde voor verkopen op afstand en deze drempelwaarden verschillen van land tot land. Raadpleeg een belastingautoriteit van het land waar je je producten wilt verkopen om de drempelwaarde voor verkopen op afstand te controleren.

Btw-facturering

In veel Europese landen verwachten klanten een btw-factuur. De Europese btw-wetgeving kan vereisen dat je een btw-factuur verstrekt, en de verwachtingen van klanten gaan meestal verder dan de wet. In Duitsland en Italië verwachten klanten bijvoorbeeld vaak een factuur voor waardevolle items.

Wetgeving betreffende gezamenlijke en afzonderlijke aansprakelijkheid voor btw

Duitsland

Sinds 1 januari 2019 zijn online marketplace-exploitanten gezamenlijk en afzonderlijk aansprakelijk voor onbetaalde btw die is gegenereerd door verkooppartners die op de marketplace handelen en bestellingen uit en/of naar Duitsland uitvoeren, als ze:

 • Bij de verkooppartner geen Duits belastingcertificaat of -verklaring afhalen (ter bevestiging van het feit dat ze niet-aansprakelijk zijn voor btw) volgens de bepalingen van de Duitse btw-wetgeving.
 • 'Wisten of hadden moeten weten' van de niet-naleving met betrekking tot de btw door een verkooppartner; of
 • Niet beletten dat een verkooppartner goederen via zijn of haar marketplace aanbiedt nadat een kennisgeving van de Duitse belastingdienst is ontvangen, waaruit blijkt dat deze partner de btw niet heeft afgedragen.

Hoe verstrek ik een Duits(e) belastingcertificaat of -verklaring aan Amazon?

Als je bestellingen vanuit en/of naar Duitsland uitvoert, moet je (i) je registreren voor btw in Duitsland, een geldig belastingnummer ('Steuernummer') verkrijgen, (ii) een Duits belastingcertificaat aanvragen en (iii) een kopie van dit belastingcertificaat uploaden op Seller Central, tenzij een van de volgende btw-vrijstellingen van toepassing is wanneer je uitsluitend goederen rechtstreeks verzendt vanuit:

 • EU-landen naar een Duitse klant waarbij dergelijke leveringen, met inbegrip van eventuele verkopen die niet op een Amazon-site zijn gesloten, minder dan EUR 100.000 bedragen in het lopende en vorige kalenderjaar en je niet hebt afgezien van de naleving van die drempel; of
 • Landen buiten de EU naar Duitse klanten, waarbij voor al deze verzendingen geen belastingverplichting in Duitsland is, omdat niet is voldaan aan de voorwaarden van Paragraaf 8, lid 3, van de Duitse btw-wetgeving.
Als je onder een van de vrijstellingen valt, moet je Amazon een verklaring verstrekken dat je verkopen via een van de sites van Amazon geen btw-verplichtingen veroorzaken op grond van de toepasselijke Duitse btw-wetgeving.

Wat zijn de gevolgen als ik mijn verplichtingen jegens Amazon niet nakom?

Als je Amazon geen belastingcertificaat of -verklaring verstrekt, kun je niet langer verkopen op Amazon.de, gebruikmaken van FBA-services in Duitsland (inclusief PAN-EU- en CEE FBA-programma's) of bestellingen verzenden naar klanten in Duitsland. Je krijgt een periode van 30 dagen om je voorraad uit Duitse fulfillment centers te verwijderen, waarna alle resterende voorraad op jouw kosten zonder verdere kennisgeving wordt verwijderd.

Je kunt weer verkoopprivileges krijgen door een kopie van je belastingcertificaat of -verklaring te uploaden. Zodra je je belastingcertificaat of -verklaring uploadt, voert Amazon een geldigheidscontrole uit en keert ze terug voor het geval er aanvullende informatie nodig is. Dit proces kan tot vijf werkdagen duren.

Als je vragen hebt over je belastingverplichtingen, neem dan contact op met een belastingadviseur of de Duitse belastingdienst.

Andere Europese landen

Zie voor algemene informatie over btw-vereisten voor online marketplaces in andere Europese landen de pagina Europese btw-regelgeving op onze website met informatie over btw.

Btw-wetgeving inzake e-commerce

Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk zal op 1 januari 2021 formeel de interne markt en de douane-unie van de Europese Unie verlaten. Er wordt verwacht dat het Verenigd Koninkrijk vanaf deze datum een nieuwe reeks btw-regels introduceert, wat de manier waarop btw wordt verwerkt als je verkoopt aan Britse klanten kan veranderen. Zie voor meer informatie de Hulppagina voor btw op e-commerce in het Verenigd Koninkrijk

Andere bronnen inzake belasting

Europa Taxation and Customs Union Engels
Verenigd Koninkrijk Imports and purchases from abroad: paying and reclaiming VAT Engels
Duitsland Federal Ministry of Finance Engels
Frankrijk Foreign companies: Your tax obligations in France Engels
Italië Agenzia Entrate Italiaans
Spanje Agencia Tributaria Spaans

Overwegingen inzake regelgeving in de Europese Unie

Douane

Wanneer je goederen importeert in de Europese Unie (EU) of het Verenigd Koninkrijk (VK) (al naar gelang het geval), moet je voldoen aan de toepasselijke douanewetten, evenals wet- en regelgeving die van toepassing zijn op het land van invoer (bijvoorbeeld de Union Customs Code (EU) en de Taxation (Cross-border Trade) Act (UK)). Houd er rekening mee dat je geen toestemming hebt om je goederen te importeren op naam van Amazon EU S.à r.l. of een andere dochteronderneming of partner van Amazon (zonder onderscheid aangeduid als 'Amazon' en de bedrijfsnaam ervan als 'Amazon-naam') of om ergens in je verzenddocumentatie naar Amazon te verwijzen. Anders kunnen je zendingen op jouw kosten worden geretourneerd, achtergelaten of worden verwijderd, naar keuze van de transportdienst of expediteur die je goederen vervoert.

Ga voor meer informatie naar: Taxations and Customs Union

De invoervoorschriften kunnen verschillen per land en zijn afhankelijk van de verzendwijze die je kiest. Daarom raden we je aan een logistieke dienstverlener in te huren, zoals een douaneagent of een expediteur, om het importproces voor je bedrijf af te handelen en je te helpen alle van toepassing zijnde vereisten te begrijpen.

Commerciële factuur

Wanneer je goederen klaar zijn voor verzending vanuit je faciliteit, door je fabrikant of distributeur, stelt de transporteur de commerciële factuur op. Het is van cruciaal belang dat de commerciële factuur correct is om vertragingen te voorkomen bij de douane. Bij de invoer van goederen in een EU-land of het Verenigd Koninkrijk moeten de volgende gegevens op de commerciële factuur worden vermeld:

 • Uitgiftedatum van de factuur.
 • Volledige naam en adres van de exporteur of verzender (verkoper of fabrikant).
 • De naam van de contactpersoon, de bedrijfsnaam, het adres en het belastingnummer van de verzender.
 • Bezorgadres. Vermeld de wettelijke naam van je bedrijf, gevolgd door 'c/o FBA'. Hieronder mag je het adres gebruiken van het Amazon fulfillment center waar je goederen moeten worden geleverd. Amazon geeft je echter geen toestemming om een Amazon-naam in dit adres op te nemen. Zie onderstaand voorbeeld.
 • Geregistreerde importeur: Geef de wettelijke naam van je bedrijf of importeur op, samen met volledige contactgegevens, het EORI-nummer (Economic Operators' Registration and Identification number) en het btw-nummer van het land van invoer (voorbeeld hieronder). Voorafgaand aan de verzending moet je ervoor zorgen dat je bedrijf of vertegenwoordiger voldoet aan alle criteria om als geregistreerde importeur te kunnen handelen in het land van invoer. Als je deze informatie niet invult, kan dit ertoe leiden dat je verzending wordt geweigerd en geretourneerd.
  Belangrijk: Amazon verbiedt uitdrukkelijk het gebruik van een Amazon-naam, inclusief de naam van een fulfillment center, als geregistreerde importeur voor een verzending van FBA-voorraad. Elke FBA-voorraadverzending waarbij geprobeerd wordt toegang te krijgen met een Amazon-naam als de geregistreerde importeur, wordt geweigerd en op kosten van de verzender geretourneerd. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. Als je deze informatie niet invult, kan dit ertoe leiden dat je verzending wordt geweigerd en geretourneerd.
Voorbeeld veld 'Verzenden naar/leveren aan' Voorbeeld veld 'Geregistreerde importeur'
[Wettelijke naam verkoper] c/o FBA

1401 Rue du Champ Rouge

45770 Saran, Frankrijk

[Wettelijke naam verkoper] of [wettelijke naam vertegenwoordiger van de verkoper]

1234 Rue de Lyon

9876 Parijs, Frankrijk

EORI: XY123456789

Btw-ID: YX87654321

Let op de verschillen in de adressen. Het 'bezorgadres' bevat het Amazon fulfillment center, terwijl het adres van de 'geregistreerde importeur' het geregistreerde adres van de verkoper of vertegenwoordiger bevat.

 • FBA-bezorgings-ID (FBA-referentie). Dit is het nummer dat je ontvangt wanneer je de bezorging hebt aangemaakt in je Amazon-verkopersaccount. Dit zorgt ervoor dat Amazon de bezorging snel kan identificeren als behorend tot FBA als er bij de douane vragen ontstaan. Als je FBA-bezorgings-ID in Seller Central geen 'FBA' bevat, voeg dit dan toe op een zichtbare plaats op de factuur.
 • Gedetailleerde beschrijving van de gefactureerde goederen. Bevat onder meer het volgende:
  • HTS-code (Harmonized Tariff Schedule)
  • Productaantal
  • Waarde van elk product. Voor monsters of producten zonder handelswaarde moet voor douanedoeleinden een nominale of billijke marktwaarde worden vermeld
  • Totale waarde van alle producten in een bezorging
 • Valuta van de transactie

Er kan ook aanvullende informatie nodig zijn. Deze vereisten zijn onderhevig aan verandering. Het is je eigen verantwoordelijkheid om de importvoorwaarden te bepalen en deze na te leven.

Afhankelijk van het type product kunnen er extra certificaten en licenties nodig zijn voor de invoer. Deze kunnen een conformiteitsverklaring, testrapporten of ledercertificaten omvatten.

Houd er rekening mee dat de hierboven vermelde documentvereisten een aanvulling vormen op de door het systeem gegenereerde documentvereisten die zijn gespecificeerd in de workflow voor het maken van bezorgingen.

Neem contact op met je logistieke dienstverlener of douaneagent om er zeker van te zijn dat je over de volledige documentatie beschikt die nodig is om in het land van bestemming te importeren.

Aanbevolen werkwijze voor bezorging

Amazon fulfillment centers stellen vereisten aan de leveringen die ze ontvangen, inclusief de grootte van de pallets en het type vrachtwagen dat kan leveren aan het fulfillment center. De pagina FBA-voorraad naar Amazon verzenden biedt informatie die je nodig hebt voor het voorbereiden van je zending naar een Amazon fulfillment center. Als je aandacht besteedt aan deze vereisten en aanbevolen werkwijzen, voorkom je vertragingen bij het versturen van je voorraad naar het fulfillment center en naar je klanten.

Standaardpostdiensten gebruiken

Het gebruik van postdiensten zoals China Post, Royal Mail, Parcelforce en Deutsche Post voor het verzenden van je verzendingen naar Amazon fulfillment centers wordt niet aanbevolen. Postdiensten kunnen voor hun verzendingen andere vereisten voor geregistreerde importeurs hebben dan voor verzendingen van vracht of express-transportdiensten. Het is mogelijk dat door gebruik te maken van de postdiensten voor het verzenden van je goederen, je deze niet als geregistreerde importeur naar een Amazon fulfillment center kunt verzenden. Als je een postdienst als verzendoptie overweegt, kun je ook overwegen de verzending naar het adres van je vertegenwoordiger in het land van invoer te sturen en, nadat de verzending is geleverd, de goederen door te sturen naar het adres van het Amazon fulfillment center. Voorafgaand aan de verzending, kun je bij de postdienst controleren of je bedrijf of vertegenwoordiger de geregistreerde importeur kan zijn.

Het gebruik van postdiensten zoals China Post, Royal Mail, Parcelforce en Deutsche Post voor het verzenden van je verzendingen naar Amazon fulfillment centers wordt niet aanbevolen. Postdiensten kunnen voor hun bezorgingen andere vereisten voor geregistreerde importeurs hebben dan voor bezorgingen van vracht of express-transportdiensten. Door voor het leveren van je goederen gebruik te maken van de postdiensten, is het mogelijk dat je niet als geregistreerde importeur kunt leveren aan een Amazon fulfillment center. Als je een postdienst als verzendoptie overweegt, kun je ook overwegen de bezorging naar het adres van je vertegenwoordiger in het land van invoer te sturen en, nadat de bezorging is geleverd, de goederen door te sturen naar het adres van het Amazon fulfillment center. Voorafgaand aan de bezorging, kun je bij de postdienst controleren of je bedrijf of vertegenwoordiger de geregistreerde importeur kan zijn.

Lees voor meer informatie over invoer en uitvoer van FBA de pagina Voorraad importeren en exporteren.

Intellectueel-eigendomsrechten

Je dient ervoor te zorgen dat je beschikt over alle intellectueel-eigendomsrechten (zoals octrooien, handelsmerken of auteursrechten) die nodig zijn om je producten in de EU te vermelden of ze grensoverschrijdend binnen de EU te verkopen. Mogelijk moet je toestemming hebben van de merkeigenaar om diens producten in een bepaald land te verkopen om geen inbreuk op de intellectueel-eigendomsrechten te maken (zoals in het geval dat je licentie voor het intellectueel eigendom alleen geldig is voor een bepaald land). Zo mogen je producten niet nagemaakt of illegale parallelimport zijn.

Je dient de wet op intellectueel eigendom na te gaan voor elk land waar je je producten wilt vermelden, want je rechten op intellectueel eigendom kunnen alleen geldig zijn voor een bepaald land.

Bovendien wil je misschien je eigen intellectueel eigendom in Europa beschermen.

Andere bronnen

Verenigd Koninkrijk Intellectual Property Office Engels
Duitsland GRUR Duits
German Patent and Trade Mark Office Engels
Frankrijk INPI Frans
Italië Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Italiaans
Spanje Propiedad Intelectual Spaans

Parallelle import

Een eigenaar van intellectueel-eigendomsrechten (in het bijzonder merkhouders, houders van auteursrechten en hun licentiehouders) kan je verbieden zijn goederen in de Europese Economische Ruimte (EER) te importeren of te verkopen, als je deze buiten de EER hebt ingekocht.

Dit verbod is ook van toepassing indien de rechthebbenden hetzelfde producttype in de EER distribueren of niet, zolang zij in de EER een intellectueel eigendomsrecht hebben. Als je dus van plan bent merkproducten of media-items die je buiten die regio inkoopt op de Europese (EU) marketplaces van Amazon aan te bieden, vraag dan deskundig juridisch advies en zorg ervoor dat de rechthebbende geen bezwaar maakt tegen dergelijke parallelle import. Anders kan Amazon door de rechthebbenden worden gevraagd om je productvermeldingen van de Europese marketplaces van Amazon te verwijderen wegens schending van intellectueel eigendom. Herhaalde gevallen van inbreuk op intellectueel-eigendomsrecht hebben ook invloed op je mogelijkheid te kunnen blijven verkopen via Amazon.

Parallelle import van goederen die buiten de EER zijn gekocht voor verkoop in de EER met toestemming van de rechthebbende, kan nog steeds een negatieve invloed op de klantervaring hebben als het niet-EER-product op enigerlei wijze verschilt van de EER-versie (bijvoorbeeld verpakking, garantiedekking, productvariaties). Beschrijf je product op de juiste manier om negatieve feedback van klanten te voorkomen.

De wetten in het Verenigd Koninkrijk lijken sterk op die in de EER. Eigenaren van IE-rechten kunnen je verbieden hun goederen in het Verenigd Koninkrijk te importeren of te verkopen, tenzij jij, je leverancier of een upstream-leverancier toestemming hebt van de rechthebbende om de items in de EER of het Verenigd Koninkrijk te verkopen. Het is belangrijk op te merken dat een rechthebbende de verkoop kan verbieden van een item dat je in het Verenigd Koninkrijk hebt gekocht in de Europese marketplaces van Amazon buiten het Verenigd Koninkrijk als hij of zij niet heeft ingestemd met de verkoop van dat item in de EER.

Meer informatie: Belangrijke informatie voor internationale verkopers en het Intellectueel-eigendomsbeleid van Amazon.

Markeringen en etiketten

Voor producten die in de EU en het Verenigd Koninkrijk worden verkocht, kan productmarkering en etikettering vereist zijn. Bijvoorbeeld:

 • De CE-markering is een verplichte EU conformiteitsmarkering op veel producten (zoals laagspanningsapparatuur, medische apparaten, speelgoed en spellen, persoonlijke beschermingsmiddelen enz.). Door de CE-markering aan te brengen, verklaart de fabrikant dat het product in overeenstemming is met de vereisten van de van toepassing zijnde Europese richtlijnen.
 • In het Verenigd Koninkrijk hebben producten die voorheen een CE-markering vereisten en producten in spuitbussen nu een 'UKCA'-markering nodig.
 • Er zijn vele andere productspecifieke markeringen en etiketten in Europa (bijvoorbeeld voor textiel, producten die in contact komen met voedsel, recycling enz.), die je mogelijk op je producten of verpakkingen moet weergeven. De etikettering van het product moet vaak in de taal zijn van het land waar het product wordt verkocht.

Andere bronnen

EU EU Standards and CE Marking Engels
CE Conformity Marking Engels
Marketing of products - CE conformity marking Engels
Verenigd Koninkrijk European Commission Product Directives Engels
Duitsland IXPOS: The German Business Portal Engels
Frankrijk Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes Frans
Italië CE Marking Italiaans
Spanje Marcado-CE Spaans
Nederland Nederland Ondernemingsagentschap - CE-markeringen voor consumenten- en professionele producten Engels
Zweden Verksamt - Productveiligheid en CE-markering Engels

Milieu, gezondheid en veiligheid

Chemische stoffen - REACH/CLP

Producten die in de EU en het Verenigd Koninkrijk worden verkocht, kunnen onderworpen zijn aan vereisten met betrekking tot welke chemische stoffen ze bevatten of hoe deze worden geëtiketteerd. In het bijzonder:

 • REACH is de Europese verordening inzake chemische stoffen en het veilig gebruik ervan. In de verordening staan zaken als de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen. Volgens de REACH-verordening moeten fabrikanten en importeurs bepaalde informatie verzamelen over de eigenschappen van de chemische stoffen in hun producten en deze informatie registreren in een centrale databank van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).
 • Naast REACH kan op je producten de Verordening inzake classificering, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP-verordening) van toepassing zijn. De CLP-verordening bevat de classificeringscriteria en etiketteringsregels die op VN-niveau zijn overeengekomen, het zogenaamde Global Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS). GHS gaat uit van het principe dat vergelijkbare gevaren overal ter wereld op dezelfde manier moeten worden beschreven en geëtiketteerd.
 • Het Verenigd Koninkrijk heeft vergelijkbare vereisten voor de chemische stoffen die producten bevatten, of hoe deze worden geëtiketteerd.

Meer informatie over de verkoop van chemische stoffen in de EU en het Verenigd Koninkrijk vind je hier.

Andere bronnen

Europa Chemicals are everywhere Engels
European Chemicals Agency Engels
Duitsland German REACH-CLP Helpdesk Engels
Chemikalien Duits
Frankrijk REACH: Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie Frans
Italië REACH: Ministero dell'Ambiente Italiaans
Spanje REACH-CLP Spaans

Elektrische en elektronische apparatuur - AEEA/RoHS

Als je elektrische of elektronische apparatuur verkoopt, kunnen er vereisten gelden met betrekking tot gevaarlijke stoffen en verplichtingen aan het einde van de levensduur. Deze omvatten de Europese wetgeving inzake beperkingen op het gebruik van gevaarlijke stoffen (RoHS) of de inzameling en recycling van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).

Het Verenigd Koninkrijk heeft vergelijkbare vereisten voor de RoHS-richtlijn en de inzameling en recycling van AEEA.

Enkele vereisten van de AEEA-richtlijnen waar je onderworpen aan kunt zijn:

 • Plaatsing van het symbool 'doorgekruiste verrijdbare afvalbak' op je producten. Het symbool geeft aan dat het product niet bij het gewone afval moet worden weggegooid, maar in specifieke recyclingcentra.
 • Deelname aan een geautoriseerd AEEA-systeem voor inzameling en recycling in elke EU-lidstaat waar je deze producten verkoopt.

Meer informatie over de vereisten in de EU en het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot gevaarlijke stoffen, waaronder onder de RoHS-richtlijn, vind je hier en over de verplichtingen aan het einde van de levensduur, waaronder onder AEEA, hier.

Andere bronnen

EU Recast of the WEEE Directive Engels
Verenigd Koninkrijk Electrical and electronic equipment (EEE) Engels
Duitsland Stiftung Elektro-Altgeräte Register Duits
Frankrijk DEEE: Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie Frans
Italië Centro Di Coordinamento RAEE Italiaans
Spanje Registro de aparatos eléctricos y electrónicos Spaans

Batterijen

Als je batterijen of producten verkoopt die batterijen bevatten, gelden er voor jou mogelijk vereisten met betrekking tot die batterijen.

In de EU is dat de Richtlijn inzake batterijen. De Richtlijn inzake batterijen legt specifieke verplichtingen op aan producenten en distributeurs van batterijen. Het Verenigd Koninkrijk heeft ook vergelijkbare vereisten.

Enkele vereisten waaraan je mogelijk onderworpen bent, omvatten bijvoorbeeld:

 • Plaatsing van het symbool 'doorgekruiste verrijdbare afvalbak' op je batterijen. Het symbool geeft aan dat de batterij niet bij het gewone afval moet worden weggegooid, maar in specifieke recyclingcentra.
 • Deelname aan een geautoriseerd systeem voor inzameling en recycling van batterijen in elke EU-lidstaat waar je je batterijen verkoopt.

Meer informatie over de regels voor batterijen in de EU en het Verenigd Koninkrijk vind je hier.

Andere bronnen

EU Europese Commissie: Batterijen Engels
Verenigd Koninkrijk Environment Agency: Batterijen Engels
Duitsland Bundesumweltamt BattG-Melderegister Duits
Frankrijk Filières de responsabilité élargie du producteur (REP) Frans
Italië Ministero dell'Ambiente Italiaans
Spanje Registro de pilas y acumuladores Spaans

Verpakking en verpakkingsafval

Verpakte producten die je in de EU en het Verenigd Koninkrijk verkoopt, zijn onderworpen aan specifieke vereisten.

In de EU moeten producten voldoen aan de Europese regelgeving voor verpakking en verpakkingsafval. Het Verenigd Koninkrijk heeft ook vergelijkbare vereisten voor verpakking en verpakkingsafval.

Enkele vereisten waaraan je mogelijk onderworpen bent, omvatten bijvoorbeeld:

 • Deelname aan een geautoriseerd systeem voor inzameling en recycling van verpakkingen in elke EU-lidstaat waar je je producten verkoopt.
 • Plaatsing van recyclingsymbolen op je verpakking (bijvoorbeeld het symbool 'groene punt').

Je kunt hiermeer informatie lezen over verpakkingsvereisten in de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Andere bronnen

De EU Packaging and Packaging Waste Engels
Verenigd Koninkrijk Producer responsibility Engels
Duitsland Abfall | Ressourcen Duits
IXPOS Import Regulations Engels
Frankrijk Les emballages Frans
Italië Ministero dell'Ambiente Italiaans
Spanje Beheer van verpakking Engels

Productconformiteit

Stekkers en voltage

Landen in Europa gebruiken verschillende soorten stekkers, bijvoorbeeld de Britse 3-pins rechthoekige stekker en de continentale Europese 2-pins ronde stekker. Bovendien kunnen producten die je importeert in de EU op een andere spanning werken.

Zorg ervoor dat je voldoet aan de voorschriften inzake stekkers en voltage in elk land waar je je producten vermeldt. Je klanten moeten namelijk veilig gebruik kunnen maken van je producten. .

Andere bronnen

Europa Electrical Outlet and Adapter Plug International Summary Engels
Verenigd Koninkrijk DTI: PRODUCT STANDARDS Engels
Frankrijk Legifrance - Retour à l'accueil Frans
Duitsland IEC - Stecker & Steckdosen Engels
Verordnung über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (1.ProdSV) Duits
Italië Testata MSE Italiaans
Spanje Laser Measurement Product Spaans

Speelgoed

Er zijn in de EU en het Verenigd Koninkrijk duidelijke eisen met betrekking tot de verkoop van speelgoed en spellen.

De Europese richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed vereist onder andere dat het mogelijk moet zijn om het speelgoed te gebruiken zonder gevaar voor de gezondheid of veiligheid tijdens de te verwachten en normale gebruiksduur van het speelgoed. Mogelijk moet je waarschuwingen op de producten plaatsen waarmee je de juiste voorwaarden en beperkingen voor het gebruik specificeert.

Het Verenigd Koninkrijk heeft ook vergelijkbare eisen voor de veiligheid van speelgoed.

Je kunt hier meer lezen over de vereisten voor speelgoed en spellen in de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Andere bronnen

Europa The safety of toys Engels
Verenigd Koninkrijk DTI Toy Safety Engels
Duitsland BMEL - Product Safety Engels
Sicheres Spielzeug Duits
Frankrijk La sécurité des jouets Frans
Italië Ministry of Health on Toys Italiaans
Spanje La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) Spaans

Medische hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen variëren van eenvoudige producten zoals verbanden tot de meest geavanceerde levensondersteunende producten. Als je product wordt beschouwd als een medisch hulpmiddel, kun je onderworpen zijn aan de EU- of Britse vereisten voor deze producten.

Medische hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld onderworpen aan eisen die onder meer bepalen dat medische hulpmiddelen de veiligheid en gezondheid van patiënten, gebruikers en andere personen niet in gevaar mogen brengen, mits correct geïmplanteerd, onderhouden en gebruikt.

Meer informatie over de vereisten voor medische hulpmiddelen in de EU en het Verenigd Koninkrijk vind je hier.

Andere bronnen

Europa Summaries of European Legislation Engels
Medische hulpmiddelen Engels
Verenigd Koninkrijk Healthcare and medical: international trade regulations Engels
Duitsland BFARM - Medical Devices Engels
Frankrijk ANSM: dispositifs médicaux Frans
Italië Informazioni generali sugli avvisi di sicurezza - FSN (Field Safety Notice) Italiaans
Spanje AEMPS-Medical Devices Spaans

Farmaceutische producten en cosmetica

Farmaceutische producten en cosmetica zijn onderworpen aan verschillende regelgeving in de EU en het Verenigd Koninkrijk, waaronder speciale etiketterings- en verpakkingsvereisten. De richtlijnen zijn slechts gedeeltelijk op elkaar afgestemd. Zo mag een bepaald product bijvoorbeeld in sommige Europese lidstaten zonder recept worden verkocht, terwijl het in andere lidstaten alleen legaal in apotheken mag worden verkocht.

Hier vind je meer informatie over de vereisten in de EU en het Verenigd Koninkrijk voor cosmetica en hier voor geneesmiddelen.

Andere bronnen

Europa Pharmaceutical and cosmetic products Engels
Cosmetics Engels
Verenigd Koninkrijk Regulating Medicines and Medical Devices Engels
Duitsland BFARM - Medicinal Products Engels
Bundesministerium für Gesundheit - Arzneimitteldaten Zentral und Transparent Duits
Frankrijk ANSM: produits cosmétiques Frans
ANSM: medicaments Frans
Italië Informazioni generali sugli avvisi di sicurezza - FSN (Field Safety Notice) Italiaans
Spanje Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud Spaans

Etenswaren

Voedingsmiddelen en voedingsproducten zijn in de EU en het Verenigd Koninkrijk aan veel regels onderworpen. Deze regelgeving heeft met name tot doel hoogwaardige normen vast te stellen voor de hygiëne van levensmiddelen en voedingsproducten, de gezondheid en het welzijn van dieren en de gezondheid van planten, en het risico van verontreiniging door externe stoffen te voorkomen.

De regelgeving omvat bijvoorbeeld onder meer het volgende:

 • Specificatie van regels voor de juiste etikettering van voedingsmiddelen. De etikettering van het product moet vaak in de taal zijn van het land waar het product wordt verkocht.
 • Invoering van verplichte statiegeld- en recyclingregelingen voor drankverpakkingen in verschillende Europese lidstaten.

Er kunnen ook beperkingen gelden voor welke voedingsproducten je in sommige EU-landen of het Verenigd Koninkrijk kunt importeren.

Meer informatie over de voedselregelgeving in de EU en het Verenigd Koninkrijk vind je via de volgende links:

Andere bronnen

Europa Europa: Food Safety Engels
Europa: Health and Consumers - Food Engels
European Food Safety Authority Engels
Verenigd Koninkrijk Food Standards Agency Engels
Duitsland FMFA - Food Engels
BLL - Kennzeichnung Duits
Frankrijk ANSES Frans
DGCCRF Frans
Italië Alimenti Italiaans
Spanje Alimentación Spaans

More: Zie een lijst van producten waarvoor beperkingen gelden bij invoer in het Verenigd Koninkrijk.

Consumentenrechten

Deze consumentenrechten worden alleen ter illustratie beschreven en vormen geen juridisch advies of vervanging van eventuele contractuele verplichtingen die je mogelijk met Amazon of rechtstreeks met de consument bent overeengekomen.

Voor meer informatie over de regels die van toepassing zijn op internationale verkopers, bekijk je hier de Internationale regels voor verkopers voor wereldwijde verkoop.

Recht op annulering

Op enkele uitzonderingen na hebben consumenten in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk het recht om een aankoop van een online gekocht product binnen 14 dagen na ontvangst van het laatste item van de bestelling te annuleren, indien ze meerdere items samen hebben gekocht die afzonderlijk werden bezorgd. Zelfs als er geen sprake is van een fout van jouw kant, moet je het artikel en de verzendkosten terugbetalen. Mogelijk hoef je niet alle kosten terug te betalen, tenzij een van de volgende punten van toepassing is:


 1. Je hebt zelf een fout gemaakt.
 2. Je bent ermee akkoord gegaan alle kosten voor de consument te vergoeden.
 3. Je hebt nagelaten de klant te informeren over de kosten die je wettelijk verplicht bent te melden.

Zo moet je bijvoorbeeld de gebruikelijke kosten voor het versturen van het item aan de klant terugbetalen, maar geen extra kosten voor diensten die de klant kiest, zoals versnelde levering of cadeauverpakking. Aan de andere kant hoef je, wanneer je de klant expliciet hebt geïnformeerd, de kosten voor het retourneren van het product niet te vergoeden.

Houd er rekening mee dat deze consumentenrechten een aanvulling vormen op eventuele contractuele retourneringsrechten die je mogelijk met Amazon of rechtstreeks met de klant bent overeengekomen (bijvoorbeeld retourgarantie van 30 dagen).

Andere bronnen

Europa The Directive on Consumer Rights Engels
Verenigd Koninkrijk UK online and distance selling for business Engels
Duitsland Verbraucherportal Duits
Frankrijk Loi consommation : e-commerce Frans
Achat à distance: droit de rétractation du consommateur
Italië Decalogue on consumer rights Italiaans
Consumer rights information materials
Spanje Derechos básicos de los consumidores Spaans

Wettelijke garantie

Volgens de EU-regels voor consumentenbescherming moet de verkoper van een product in het algemeen een wettelijke garantie van twee jaar bieden bij verkoop in de EU (met uitzondering van bepaalde EU-landen, waaronder Spanje en Zweden, die een verlengde wettelijke garantie van 3 jaar hebben, en andere landen waar de periode langer kan zijn, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk). Dit betekent dat je tijdens de relevante wettelijke garantieperiode, die ingaat op het moment van bezorging van het product, afhankelijk van het betreffende land, je het product moet repareren, omruilen, de prijs moet verlagen of een terugbetaling moet uitvoeren als een product defect is of anderszins niet conform het verkoopcontract met een consument is. Van elk defect (of het ontbreken van conformiteit) dat blijkt binnen 1 of 2 jaar na levering, afhankelijk van de lokale regelgeving (of 6 maanden in het geval van het Verenigd Koninkrijk) wordt verondersteld dat dit al bestond op het moment van bezorging. Daarom moet je het product repareren, omruilen, de prijs verlagen of een terugbetaling uitvoeren. Na deze eerste periode mag je de klant vragen om te bewijzen dat het defect al bestond op het moment van bezorging. Meer informatie over de wettelijke garantie vind je via de volgende link van de Europese Commissie.

Deze verplichting tot het bieden van wettelijke garantie is een aanvulling op je verplichting retourzendingen van klanten te verwerken volgens het Amazon-retourbeleid.

Andere bronnen

Europa Sales and Guarantees Engels
Verenigd Koninkrijk Retourzendingen accepteren en terugbetalingen geven Engels
Duitsland Verbraucherportal Duits
Frankrijk Achat à distance: livraison du bien ou exécution de la prestation Frans
Garantie légale de conformité
Italië Guidelines on legal warranty Italiaans
Spanje Derechos básicos de los consumidores Spaans

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates