Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Privacyverklaring Amazon Payments Europe - Verkoop op Amazon

Laatst bijgewerkt op 19 november 2018

Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (“Amazon Payments”) is zich ervan bewust dat je graag wil weten hoe jouw gegevens worden gebruikt en gedeeld, en wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt om dat zorgvuldig en verstandig te doen. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken via jouw gebruik van onze betaaldiensten die worden verleend in verband met de dienst Verkoop op Amazon die wordt aangeboden door Amazon Services Europe SARL en Amazon Restaurants diensten die worden verleend door Amazon Online UK Ltd (de "Dienst").

Verwerkingsverantwoordelijken voor persoonsgegevens

Amazon Payments is "Verwerkingsverantwoordelijke" voor persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt ten behoeve van de Dienst en kan die persoonsgegevens doorgeven aan Amazon Payments UK Limited, die ook als Verwerkingsverantwoordelijke zal optreden in verband met de Dienst. Amazon EU SARL, Amazon Services Europe SARL en Amazon Media EU SARL, alle drie gevestigd te 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, en Amazon Online UK Ltd, gevestigd te 1 Principal Place, Worship Street, Londen EC2A 2FA, zijn verwerkers van de gegevens die worden verzameld ten behoeve van de Dienst.

Welke persoonsgegevens over gebruikers worden door Amazon Payments verzameld?

Met de gegevens die wij van je verkrijgen kunnen wij de Dienst verlenen, personaliseren en voortdurend verbeteren. Wij gebruiken de gegevens om betalingen te verwerken, met je te communiceren over bestellingen, producten, diensten en aanbiedingen, onze administratie bij te werken en jouw accounts bij ons aan te houden en content en aanbevolen diensten te tonen die voor jou interessant kunnen zijn. Verder gebruiken wij deze gegevens om onze Dienst te verbeteren, om fraude of misbruik van onze Dienst te voorkomen, op te sporen of te melden, en om derden in staat te stellen om namens ons technische, logistieke of andere functies te vervullen.

Wij verzamelen de volgende soorten gegevens:

 • Gegevens die je aan ons verstrekt: Alle gegevens die je aan ons verstrekt bij het gebruik van de Dienst worden door ons ontvangen en opgeslagen. Klik hier voor voorbeelden van door ons verzamelde gegevens. Je kunt ervoor kiezen bepaalde gegevens niet te verstrekken, maar dan kan het zijn dat je geen gebruik kunt maken van de Dienst. Wij gebruiken de gegevens die je verstrekt om de Dienst uit te voeren, jouw account bij Amazon Payments te openen, jouw transacties te verwerken, te reageren op jouw verzoeken en met je te communiceren.
 • Automatische gegevens: Bepaalde soorten gegevens worden door ons ontvangen en opgeslagen telkens wanneer je met ons contact hebt. Zo gebruiken wij, net als veel andere websites, "cookies" en andere unieke identificatoren, en verkrijgen wij bepaalde soorten gegevens als jouw webbrowser of apparaat zich toegang verschaft tot onze Dienst. Klik hier voor voorbeelden van door ons ontvangen gegevens.
 • Gegevens uit andere bronnen: Wij kunnen gegevens over je ontvangen uit andere bronnen en die aan onze accountgegevens toevoegen. Klik hier voor voorbeelden van door ons ontvangen gegevens.

Voor welke doeleinden verwerkt Amazon Payments jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om de Dienst die wij aan onze afnemers bieden te exploiteren, te verlenen en te verbeteren. Deze doeleinden omvatten onder meer:

 • De aankoop en levering van producten en diensten: Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om betalingen te verwerken en met je te communiceren over bestellingen, producten, diensten en aanbiedingen.
 • Het verlenen en verbeteren van en het oplossen van problemen met de Dienst: Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor het bieden van functionaliteit, het analyseren van prestaties, het verhelpen van fouten en het verbeteren van de bruikbaarheid en doelmatigheid van de Dienst.
 • Aanbevelingen: Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om aanbevelingen te doen voor gebruiksmogelijkheden, producten en diensten die voor jou interessant kunnen zijn en om jouw voorkeuren vast te stellen.
 • Naleving van wettelijke en contractuele voorschriften: In bepaalde situaties zijn wij wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Zo verzamelen wij van verkopers gegevens over hun plaats van vestiging en bankrekeninggegevens ten behoeve van verificatie van de identiteit en andere doeleinden.
 • Communicatie met jou: Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om met je te communiceren over de Dienst via verschillende kanalen (bijvoorbeeld telefonisch, per e-mail, in chats).
 • Reclame: Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om op interesse gebaseerde advertenties te tonen voor gebruiksmogelijkheden, producten en diensten die voor jou interessant kunnen zijn. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Verklaring op interesse gebaseerde advertenties.
 • Fraudepreventie en kredietrisico's: Wij verwerken gegevens om fraude en misbruik te voorkomen of op te sporen, om zo de veiligheid van onze afnemers, Amazon Payments en anderen te beschermen. Daarnaast kunnen wij gebruikmaken van beoordelingsmethoden en externe dienstverleners om kredietrisico's te beoordelen en te beheren.
 • Doeleinden waarvoor wij jouw toestemming vragen: Wij kunnen je ook vragen om toestemming voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens voor een specifiek doel dat wij aan je bekendmaken. Als je toestemming verleent voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een specifiek doel kun je die toestemming te allen tijde intrekken, waarna wij jouw gegevens niet verder zullen verwerken voor dat doel.

Hoe zit het met cookies?

Om onze systemen in staat te stellen jouw browser of apparaat te herkennen en je de Dienst te verlenen, maken wij gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies en de wijze waarop wij die gebruiken, verwijzen wij naar onze Cookieverklaring.

Deelt Amazon Payments de gegevens die zij ontvangt?

Gegevens over onze gebruikers vormen een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten. Wij houden ons niet bezig met de verkoop daarvan aan anderen. Amazon Payments deelt gebruikersgegevens uitsluitend zoals hierna is beschreven en aan Amazon.com, Inc. en de door haar gecontroleerde dochterondernemingen, en die onder deze Privacyverklaring vallen dan wel procedures hanteren die ten minste hetzelfde beschermingsniveau bieden als die welke in deze Privacyverklaring zijn beschreven.

 • Verstrekking aan andere gebruikers: Afhankelijk van de betaaldienst waarvan je gebruikmaakt, is het mogelijk dat je jouw e-mailadres aan andere gebruikers moet verstrekken zodat zij betalingen aan je kunnen verrichten. Als je betalingen verricht, is het mogelijk dat jouw naam of e-mailadres aan de beoogde ontvanger wordt verstrekt. Zodra een transactie is afgerond, worden deze gegevens getoond in het transactieoverzicht van de gebruiker die de betaling ontvangt.
 • Externe dienstverleners: Wij maken gebruik van de diensten van financiële instellingen, andere ondernemingen en personen voor het vervullen van functies namens ons en transacties die je aanvraagt of waarvoor je toestemming geeft. Voorbeelden hiervan zijn het verzenden van post en e-mail, het analyseren van gegevens, het leveren van marketingsupport, het verwerken van betalingstransacties, het verifiëren van de identiteit, fraudecontrole en het bieden van klantenservice. Zij hebben toegang tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun functies uit te voeren maar mogen ze niet voor andere doeleinden gebruiken.Voorts moeten zij de persoonsgegevens verwerken overeenkomstig deze Privacyverklaring en zoals toegestaan ingevolge de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 • Overgang van ondernemingen: Naarmate wij onze onderneming ontwikkelen, is het mogelijk dat wij andere bedrijfsactiviteiten of diensten kopen of verkopen. Bij dergelijke transacties behoren gebruikers- of overige klantengegevens normaliter tot de overgedragen activa, maar blijven zij onderworpen aan de toezeggingen die zijn gedaan in enige reeds bestaande Privacyverklaring (uiteraard tenzij je anderszins toestemming verleent). In het onwaarschijnlijke geval dat Amazon Payments of nagenoeg al haar activa worden overgenomen zouden gebruikersgegevens natuurlijk eveneens tot de overgedragen activa behoren.
 • Bescherming van Amazon Payments en anderen: Wij verstrekken accountinformatie en overige persoonsgegevens wanneer wij van mening zijn dat dit gerechtvaardigd dan wel vereist is ter naleving van wetgeving, het handhaven of toepassen van onze Gebruikersovereenkomst en andere overeenkomsten die wij met je hebben afgesloten, dan wel het beschermen van de rechten, eigendommen of veiligheid van onze onderneming, onze gebruikers of anderen. Je verklaart ons te zullen ontheffen van onze beroepsmatige geheimhoudingsverplichtingen en stemt ermee in dat Amazon Payments persoonsgegevens zoals hiervoor beschreven bekendmaakt aan enige bevoegde financiële opsporingsdienst die belast is met de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme voor de specifieke doeleinden zoals beschreven in dit punt. Hiertoe behoort het uitwisselen van gegevens met andere ondernemingen en organisaties ter voorkoming van fraude en beperking van kredietrisico's, alsmede de uitwisseling van gegevens met onze advocaten, accountants en andere vertegenwoordigers.
 • Met jouw toestemming: Behoudens het voorgaande zul je kennisgeving ontvangen als persoonsgegevens over je kunnen worden verstrekt aan derden, en heb je de gelegenheid om ervoor te kiezen de gegevens niet te delen.

Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte.Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte in het kader van het delen van gegevens zoals hiervoor uiteengezet, zullen wij ervoor zorgdragen dat de gegevens worden doorgegeven overeenkomstig deze Privacyverklaring en zoals toegestaan ingevolge de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Bij het ontwerpen van onze systemen en apparaten staan jouw veiligheid en privacy centraal.

 • Wij streven ernaar de veiligheid van jouw gegevens die je verstrekt aan onze websites te beschermen door gebruik te maken van Secure Sockets Layer (SSL)-software voor het versleutelen van die gegevens tijdens doorgifte.
 • Wij volgen de standaard voor de betaalkaartenbranche en gegevensbeveiliging (Payment Card Industry Data Security Standard - PCI DSS) bij het omgaan met creditcardgegevens.
 • Wij hanteren fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmiddelen in verband met het verzamelen, opslaan en verstrekken van persoonsgegevens van afnemers. Onze veiligheidsprocedures betekenen dat we je van tijd tot tijd om bewijs van jouw identiteit kunnen vragen voordat wij persoonsgegevens aan je openbaar maken.
 • Het is van belang dat je maatregelen neemt ter bescherming tegen onbevoegde toegang tot jouw account en jouw wachtwoord. Je dient jouw wachtwoord en alle beveiligingsvragen geheim te houden. De beveiliging van jouw account bij Amazon Payments is afhankelijk van jouw bescherming van jouw wachtwoord en beveiligingsvragen. GEEF JOUW WACHTWOORD NIET AAN ANDEREN. Als je om wat voor reden dan ook jouw wachtwoord aan een ander geeft, kan die ander toegang hebben tot jouw account en jouw persoonsgegevens, en ben je verantwoordelijk voor handelingen die plaatsvinden met jouw wachtwoord. Als je vermoedt dat iemand anders toegang heeft verkregen tot jouw wachtwoord, dien je het onmiddellijk te wijzigen door in te loggen op jouw account en jouw Profielinstellingen te wijzigen, en dien je daarnaast direct contact met ons op te nemen.

Hoe zit het met externe adverteerders en links naar andere websites?

Onze Dienst kan mede advertenties van derden en links naar andere websites en apps bevatten. Wij verstrekken geen persoonlijk identificeerbare gebruikersgegevens aan die adverteerders of externe websites. Deze externe websites en adverteerders, of internet-reclamebureaus die voor hen werken, maken soms gebruik van technologie voor het rechtstreeks naar jouw browser verzenden of tonen van de advertenties die op onze website verschijnen. Zij ontvangen daarbij automatisch jouw IP-adres. Daarnaast kunnen zij gebruikmaken van cookies, JavaScript, webbeacons (ook wel "action tags" of "single-pixel gifs" genoemd) en andere technologieën voor het meten van de doelmatigheid van hun advertenties en het personaliseren van advertentiecontent. Wij hebben geen toegang tot of invloed op cookies of andere functies die zij kunnen gebruiken, en het informatiegebruik van die adverteerders en externe websites vallen niet onder deze Privacyverklaring. Voor meer informatie over hun privacybeleid dien je rechtstreeks met hen contact op te nemen. Daarnaast biedt het Network Advertising Initiative (www.networkadvertising.org) nuttige informatie over internet-reclamebureaus (ook wel "ad networks" of "network advertisers" genoemd), waaronder informatie over de wijze waarop je kunt aangeven dat je niet wenst dat zij gegevens over je verzamelen.

Onze Dienst kan gepersonaliseerde advertenties van derden tonen op basis van persoonsgegevens van gebruikers. Klik hier voor meer informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen. Hoewel wij geen persoonsgegevens verstrekken aan adverteerders, mogen adverteerders (met inbegrip van ondernemingen die advertenties verzenden) aannemen dat gebruikers die een gepersonaliseerde advertentie bekijken of daarop klikken voldoen aan de criteria die worden gehanteerd voor het tonen van de gepersonaliseerde advertentie (bijvoorbeeld gebruikers in het Verenigd Koninkrijk die op internet hebben gezocht naar klassieke muziek of deze hebben gekocht). Indien je niet wil dat wij persoonsgegevens die wij verzamelen gebruiken om de externe advertenties die wij je tonen te personaliseren, kun je jouw Advertentievoorkeuren wijzigen onder Jouw Account.

Welke gegevens kan ik inzien?

Amazon Payments geeft je toegang tot een uitgebreide hoeveelheid gegevens over jouw account en jouw contacten met ons met het (daartoe beperkte) doel om die gegevens in te kunnen zien en, in bepaalde gevallen, bij te werken. Je kunt die gegevens inzien door in te loggen op jouw account bij Amazon Payments in Seller Central. Klik hier voor een aantal voorbeelden. Dit overzicht verandert mee met de ontwikkeling van onze Dienst. Klik hier voor informatie over de wijze waarop je jouw persoonsgegevens kunt inzien.

Welke keuzes heb ik?

Voor vragen of bezwaren met betrekking tot de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, kun je contact opnemen met Seller Support.

 • Zoals hiervoor uiteengezet, kun je er altijd voor kiezen om geen gegevens te verstrekken, ook als dat nodig is om gebruik te maken of het voordeel te genieten van de Dienst.
 • Je kunt bepaalde gegevens toevoegen of bijwerken op pagina's zoals die welke hiervoor zijn genoemd onder "Welke gegevens kan ik inzien?" Wanneer je gegevens bijwerkt, houden wij een kopie van de eerdere versie voor onze administratie.
 • Als je geen e-mails of andere berichten van ons wenst te ontvangen, wijzig dan jouw voorkeuren voor Klantcommunicatie in "Jouw Account". Je kunt jezelf niet afmelden voor het ontvangen van klantenserviceberichten met betrekking tot jouw account of transacties of andere wettelijke kennisgevingen van ons.
 • In het Help-gedeelte van de meeste browsers en apparaten kun je vinden hoe je kunt voorkomen dat jouw browser of apparaat nieuwe cookies accepteert, hoe jouw browser je kan waarschuwen als je een nieuwe cookie ontvangt, of hoe je cookies volledig kunt uitschakelen. Aangezien cookies je in staat stellen gebruik te maken van een aantal belangrijke functies van Amazon Payments, raden wij je aan deze niet uit te schakelen. Als je onze cookies blokkeert of anderszins weigert, kun je bijvoorbeeld geen gebruikmaken van een onderdeel van de Dienst waarvoor je moet Inloggen. Meer informatie over cookies vind je in onze Cookieverklaring.
 • Als je toestemming verleent voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een specifiek doel kun je die toestemming te allen tijde intrekken, waarna wij jouw gegevens niet verder zullen verwerken voor dat doel.
 • Verkopers kunnen bepaalde gegevens toevoegen of bijwerken in Seller Central, hun accountgegevens bijwerken door te gaan naar hun Seller Accountgegevens en de (e-mail)berichten die zij van ons ontvangen aanpassen door hun Kennisgevingsvoorkeuren bij te werken.

Daarnaast heb je, met inachtneming van het toepasselijk recht, het recht om te verzoeken om inzage, rectificatie en verwijdering van jouw persoonsgegevens en om te verzoeken om overdracht van gegevens. Ook kun je bezwaar maken tegen verwerking door ons van jouw persoonsgegevens of ons verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken. Indien je een van deze rechten wenst uit te oefenen, kun je naar Seller Central gaan of contact opnemen met Seller Support.

Mogen kinderen Amazon Payments gebruiken?

Onze Dienst is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Alleen personen van 18 jaar en ouder mogen accounts aanmaken.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens om jouw verdere gebruik van de Dienst mogelijk te maken, voor zo lang als noodzakelijk is om te voldoen aan de relevante doeleinden zoals beschreven in deze Privacyverklaring, voor zover dat is voorgeschreven op grond van de wet, bijvoorbeeld in het kader van de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme, voor belasting- en administratiedoeleinden of zoals anders aan je kenbaar gemaakt. Zo bewaren wij jouw transactiegeschiedenis, zodat je eerder geplaatste bestellingen kunt bekijken.

Contactpersonen, kennisgevingen en herzieningen

Indien je twijfels hebt over de privacy bij Amazon Payments kun je contact met ons opnemen met een uitgebreide beschrijving en zullen wij trachten deze weg te nemen. Je kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijken op eu-privacy@amazon.lu. Je kunt een klacht indienen bij onze primaire toezichthoudende autoriteit, de Commission Nationale pour la Protection des Données in Luxemburg www.cnpd.lu, of bij een lokale autoriteit.

Onze onderneming is voortdurend in beweging, en onze Privacyverklaring verandert mee. Je kunt e-mails ontvangen om je periodiek te herinneren aan onze verklaringen en voorwaarden. Kijk regelmatig op onze te site om te zien of er recente wijzigingen zijn. Tenzij anders is aangegeven, is onze actuele Privacyverklaring van toepassing op alle gegevens die wij over jou en jouw account bijhouden. Wij staan echter achter de toezeggingen die wij doen en zullen nimmer zonder toestemming van betrokken gebruikers wezenlijke wijzigingen doorvoeren in onze beleidsvoorschriften en praktijken waardoor deze een lager beschermingsniveau bieden voor gebruikersgegevens die in het verleden zijn verzameld.

Hiermee samenhangende praktijken en informatie:

 • Gebruikersovereenkomst
 • Help-pagina's
 • Jouw account bij Amazon Payments

Voorbeelden van verzamelde gegevens

Informatie die je ons verstrekt als je gebruikmaakt van de Dienst 
 

Je verstrekt ons informatie als je:

 • een account opent
 • gebruikmaakt van de Dienst of
 • met onze klantenservice communiceert.

Zo moet je voor het openen en gebruiken van een account bij Amazon Payments het volgende verstrekken:

 • jouw naam,
 • adres,
 • e-mailadres,
 • inloggegevens en
 • bankrekeninggegevens.

Daarnaast kunnen wij je vragen beveiligingsvragen te kiezen die je moet beantwoorden alvorens wij transacties verwerken, je een nieuw wachtwoord verstrekken of je klantenservice bieden.

Als je gebruikmaakt van onze Dienst om geld over te maken, kunnen wij je vragen gegevens te verstrekken om de transactie mogelijk te maken.

Ook verzamelen wij gegevens die noodzakelijk kunnen zijn voor ons om jouw identiteit vast te stellen en te voldoen aan wetgeving ter bestrijding van witwassen of een soortgelijke wet. Die gegevens kunnen onder meer betreffen:

 • geboortedatum,
 • paspoort,
 • rijbewijsnummer,
 • een creditcardoverzicht en -gegevens,
 • een recente gas-/water-/elektriciteitsrekening,
 • andere gegevens die je koppelen aan jouw adres in jouw account,
 • telefoonnummer,
 • personen aan wie aankopen zijn verzonden (met inbegrip van adressen en telefoonnummers),
 • de persoonlijke beschrijving in jouw account,
 • financiële gegevens of
 • demografische gegevens.

Automatische gegevens

Voorbeelden van de gegevens die wij verzamelen en analyseren zijn:

 • het Internet Protocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om verbinding te maken tussen jouw computer en het internet,
 • computer, apparaat, besturingssysteem, apparaatapplicatie of browsertype en -versie, browser-plugin types en -versies of tijdzone-instelling,
 • apparaatstatistieken, bijvoorbeeld wanneer een apparaat in gebruik is, applicatiegebruik, connectiviteitsgegevens en alle fouten of storingen,
 • de locatie van jouw apparaat of computer,
 • Dienststatistieken (zoals het aantal optredende technische fouten, jouw interacties met de functies en content van de Dienst, jouw instellingsvoorkeuren en backup-gegevens) en
 • de volledige Uniform Resource Locators (URL)-klikstroom naar, via en vanaf onze Website, met inbegrip van datum en tijd, cookienummer, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, pagina-interactiegegevens (zoals scrollen, kliks en muis-sleepacties) en de telefoonnummers die je hebt gebruikt om ons klantenservicenummer te bellen.

Daarnaast kunnen wij gebruikmaken van apparaat-identificatoren, cookies en andere technologieën op apparaten, applicaties en onze webpagina's om browsing-, gebruiks- of andere technische informatie te verzamelen ten behoeve van fraudepreventie.

Gegevens uit andere bronnen

Voorbeelden van gegevens die wij ontvangen uit andere bronnen zijn onder meer:

 • Accountgegevens en krediethistoriegegevens van kredietbureaus die wij gebruiken ten behoeve van fraudepreventie en -opsporing en om bepaalde krediet- of financiële diensten te bieden.
 • Wij behouden ons tevens het recht voor, met inachtneming van het toepasselijk recht, om periodiek een kredietrapportage of andere krediethistoriegegevens bij kredietbureaus op te vragen en in te zien voor enig account.

Informatie die je kunt inzien
Voorbeelden van gegevens die je eenvoudig kunt inzien via pay.amazon.com/uk, pay.amazon.com/de, pay.amazon.com/fr, pay.amazon.com/it en pay.amazon.com/es zijn onder meer de status van gegevens met betrekking tot recente transacties, persoonlijk identificeerbare gegevens (daaronder begrepen naam, e-mail, wachtwoord, communicatievoorkeuren), betalingsinstellingen (daaronder begrepen creditcardgegevens en bankrekeninggegevens), e-mailwaarschuwingsinstellingen, jouw complete bestelgeschiedenis en jouw persoonsgegevens.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates