Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Software licentie overeenkomst

Deze Softwarelicentieovereenkomst is een rechtsgeldige overeenkomst (de "Overeenkomst") tussen jou (de eindgebruiker, hetzij als natuurlijke persoon hetzij als rechtspersoon) en Amazon Services LLC ("Amazon Services), Amazon Services Europe S.à.r.l. (“EU Services”), Amazon Services International, Inc. (“International Services”) en Amazon Joyo Co., Ltd. (“China Services”) (Amazon Services, EU Services, International Services en China Services tezamen met de aan hen gelieerde ondernemingen te noemen: “Licentiegever”) met betrekking tot jouw gebruik van de AMTU 2 softwarecode en alle bijbehorende documentatie (de “Gelicentieerde Code”).  De Gelicentieerde Code omvat mede alle updates, upgrades, bug fixes, patches en nieuwe versies die Licentiegever aan je ter beschikking stelt in verband met de Gelicentieerde Code, tenzij die artikelen vergezeld gaan van andere voorwaarden. 

Door het installeren of anderszins gebruikmaken van de Gelicentieerde Code stem je ermee in de voorwaarden van deze licentie te zullen naleven en daaraan gebonden te zullen zijn.  Indien je niet instemt met de voorwaarden van deze licentie mag je de Gelicentieerde Code niet installeren of gebruiken.

 1.   Verlening van licentie.  Met inachtneming van het bepaalde in deze Overeenkomst verleent Licentiegever je een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, herroepbare, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor het downloaden, verveelvoudigen, installeren en gebruiken van de Gelicentieerde Code in de vorm van een objectcode op een of meer computersystemen die je in eigendom of beheer hebt of die een afnemer van Licentiegever die je als dienstverlener heeft ingeschakeld in eigendom of beheer heeft. 
 2.   Eigendom; voorbehoud van rechten.  In de relatie tussen jou en Licentiegever, berusten alle (eigendoms)rechten en belangen met betrekking tot de Gelicentieerde Code bij Licentiegever en diens externe leveranciers.  Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan je worden verleend in deze Overeenkomst worden voorbehouden en Licentiegever verleent je op grond van deze Overeenkomst geen andere licenties, immuniteit of rechten door middel van implicatie, rechtsverwerking of anderszins.
 3.   Beperkingen.
  • Verveelvoudiging. Je mag de Gelicentieerde Code alleen in zijn geheel verveelvoudigen.  Het is je niet toegestaan de Gelicentieerde Code op enigerlei wijze aan te passen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot herziening of verwijdering van daarin aanwezige auteursrecht-, octrooi-, handelsmerk- of andere aanduidingen.  Het is je niet toegestaan de Gelicentieerde Code aan reverse-engineering te onderwerpen, te disassembleren of te decompileren (behoudens voor zover dat recht niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van het toepasselijk recht, en dan nog uitsluitend voor zover de uitdrukkelijke toestemming van Licentiegever is gevraagd en geweigerd).
  • Gebruik.  Je mag de Gelicentieerde Code uitsluitend gebruiken in verband met daarmee samenhangende, door Licentiegever geleverde functionaliteit.
  • Octrooiprocedures.  Indien je een octrooiprocedure tegen Licentiegever start (daaronder begrepen alle vorderingen, tegenvorderingen of reconventionele vorderingen in een procedure) op grond van beweerde directe octrooi-inbreuk dan wel medeplichtigheid daaraan door de Gelicentieerde Code of het gebruik daarvan op grond van deze Overeenkomst, dan eindigen jouw rechten uit hoofde van deze Overeenkomst (daaronder begrepen doch niet beperkt tot de verlening van rechten in artikel 1) met ingang van de datum van indiening van die vordering.
  • Handelsmerken.  Deze Overeenkomst houdt geen verlening van rechten in tot gebruik van de namen, logo's of handelsmerken van Licentiegever, behoudens voor zover dat noodzakelijk is voor het reproduceren van eigendomsrechtaanduidingen in overeenstemming met deze Overeenkomst.
  • Software van derden.  Op bepaalde softwarebestanden die zijn opgenomen in of worden meegeleverd met de Gelicentieerde Code en die in deze Overeenkomst of in de Gebruikershandleiding voor de Gelicentieerde Code specifiek worden aangeduid als software van derden (“Software van Derden”) kunnen andere licentievoorwaarden van toepassing zijn.  Indien dergelijke andere licentievoorwaarden in de Gebruikershandleiding zijn aangegeven, zijn deze van toepassing op de bijbehorende Software van Derden in plaats van deze Overeenkomst.  Zonder beperking van het voorgaande omvat de Gelicentieerde Code "install4j" installatiesoftware die Software van Derden vormt die eigendom is van ej-technologies GmbH en haar licentiegevers.  Meer informatie over het verkrijgen van een licentie voor deze technologie voor jouw eigen gebruik vind je op www.ej-technologies.com.
 4. Beëindiging.  In geval van schending van een van de bepalingen van deze Overeenkomst eindigen jouw rechten uit hoofde van deze Overeenkomst (daaronder begrepen de verlening van rechten in artikel 1) met onmiddellijke ingang, al dan niet na opzegging door ons.
 5. Ondersteuningsdiensten.  Licentiegever kan, zonder daartoe verplicht te zijn, je ondersteuningsdiensten bieden in verband met de Gelicentieerde Code ("Ondersteuningsdiensten").  Iedere aanvullende softwarecode die aan je wordt geleverd in het kader van de Ondersteuningsdiensten wordt geacht deel uit te maken van de Gelicentieerde Code en te vallen onder de voorwaarden van deze Overeenkomst, tenzij die aanvullende softwarecode vergezeld gaat van andere voorwaarden.  Indien je suggesties, ideeën of andere feedback aanlevert bij Licentiegever in verband met de Gelicentieerde Code of Ondersteuningsdiensten, staat het Licentiegever vrij om alle rechten in verband daarmee uit te oefenen zonder enige beperking en zonder enige verplichting tot betaling van een vergoeding aan jou.
 6. Uitsluiting van garanties.  DE GELICENTIEERDE CODE EN ONDERSTEUNINGSDIENSTEN OF ANDERE DIENSTEN DIE AAN JE WORDEN VERLEEND IN VERBAND MET DE GELICENTIEERDE CODE WORDEN VERSTREKT ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF WETTELIJK VERPLICHTE GARANTIE, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID.  JE DRAAGT HET RISICO VAN UITOEFENING VAN ALLE RECHTEN DIE JE OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST WORDEN VERLEEND.  DE WETGEVING VAN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAT NIET TOE DAT EEN IMPLICIETE GARANTIE WORDT UITGESLOTEN, IN WELK GEVAL DE VOORGAANDE UITSLUITING VAN GARANTIES MOGELIJK NIET OP JE VAN TOEPASSING IS, EN LICENTIEGEVER WIJST ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET DAN WEL WETTELIJK, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT.
 7. Beperking van aansprakelijkheid.  BEHOUDENS VOOR ZOVER IS VOORGESCHREVEN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, EN NIETTEGENSTAANDE DIT ARTIKEL, IS LICENTIEGEVER IN GEEN GEVAL, EN ONDER GEEN ENKELE RECHTSLEER - UIT HOOFDE VAN ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), CONTRACT DAN WEL ANDERSZINS - AANSPRAKELIJK JEGENS JOU VOOR SCHADE OF VERLIEZEN, DAARONDER BEGREPEN DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE OF -VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIKMAKING VAN DE GELICENTIEERDE CODE OF ONDERSTEUNINGSDIENSTEN OF ANDERE DAARMEE SAMENHANGENDE DIENSTEN (DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT SCHADE IN VERBAND MET VERLIES VAN GOODWILL, BEDRIJFSONDERBREKING, GEDERFDE WINST OF VERLIES VAN GEGEVENS, COMPUTERSTORING OF ANDERE BEDRIJFSSCHADE OF -VERLIEZEN), OOK INDIEN LICENTIEGEVER OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE OF VERLIEZEN.  NIETS IN DEZE OVEREENKOMST HOUDT EEN UITSLUITING IN: (I) VAN AANSPRAKELIJKHEID WEGENS OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID VAN EEN DER PARTIJEN OF HAAR WERKNEMERS, HULPPERSONEN OF BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGERS, (II) VAN DE CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN DER PARTIJEN WEGENS OPZET OF GROVE SCHULD OF (III) ENIGE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.
 8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSMIDDELEN.  Indien op grond van het toepasselijk recht, niettegenstaande het bepaalde in artikel 7, is bepaald dat Licentiegever aansprakelijk is jegens jou voor schade of verliezen, dan geldt voor alle schade of verliezen die je mocht lijden door enige oorzaak (daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle schade of verliezen zoals bedoeld in artikel 7), dat de totale aansprakelijkheid van Licentiegever uit hoofde van deze Overeenkomst en jouw enige rechtsmiddel met betrekking tot alle vorderingen, schade en verliezen in verband met deze Overeenkomst is beperkt tot het daadwerkelijk door jou voor de Gelicentieerde Code betaalde bedrag of, indien dat meer is, US$ 10,-.  Bovenstaande beperkingen, uitsluitingen en afwijzingen gelden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijk recht, ook indien een rechtsmiddel zijn wezenlijke doel mist.
 9. Toepasselijk recht; rechtsbevoegdheid.
  • Voor Amazon Services en alle overige aan Licentiegever gelieerde ondernemingen die zijn gevestigd in de Verenigde Staten geldt dat op deze Overeenkomst het recht van de Staat Washington, Verenigde Staten van Amerika, van toepassing is, met uitsluiting van de daar geldende bepalingen met betrekking tot rechtskeuze.  Het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale Koop van Roerende Zaken is niet van toepassing. Je stemt ermee in dat de staats- en federale rechtbanken van King County, Washington, bij uitsluiting absoluut en relatief bevoegd zijn met betrekking tot alle (rechts)vorderingen of procedures als gevolg van of in verband met deze Overeenkomst, en je doet onherroepelijk afstand van alle argumenten van forum non conveniens met betrekking tot die rechtbanken. 
  • Voor EU Services geldt dat deze Overeenkomst wordt uitgelegd en afgedwongen in overeenstemming met het recht van het Groothertogdom Luxemburg, met uitsluiting van de daar geldende bepalingen met betrekking tot conflictenrecht.  Het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale Koop van Roerende Zaken is niet van toepassing. Je stemt ermee in dat de rechter te Luxemburg Stad, Luxemburg, bij uitsluiting absoluut en relatief bevoegd is met betrekking tot alle (rechts)vorderingen of procedures als gevolg van of in verband met deze Overeenkomst, en je doet onherroepelijk afstand van alle argumenten van forum non conveniens met betrekking tot die rechter.
  • Voor China Services geldt dat deze Overeenkomst wordt uitgelegd en afgedwongen in overeenstemming met het recht van de Volksrepubliek China, met uitsluiting van de daar geldende bepalingen met betrekking tot conflictenrecht.  Het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale Koop van Roerende Zaken is niet van toepassing. Je stemt ermee in dat de rechtbanken in het district Beijing Chaoyang of, indien dat is voorgeschreven op grond van het toepasselijk recht, een hogere gerechtelijke instantie in de gemeente Beijing, bij uitsluiting absoluut en relatief bevoegd zijn met betrekking tot alle (rechts)vorderingen of procedures als gevolg van of in verband met deze Overeenkomst, en je doet onherroepelijk afstand van alle argumenten van forum non conveniens met betrekking tot die rechtbanken.
 10. Overige.  Een verzuim of coulance door Licentiegever in het aandringen op nakoming van een of meer van de bepalingen van deze Overeenkomst of het afdwingen hiervan of de uitoefening van rechten of rechtsmiddelen ingevolge deze Overeenkomst of anderszins houdt geen enkele afstandsverklaring in met betrekking tot het recht van Licentiegever om zich in die of enige latere instantie op die bepaling of dat recht(smiddel) te beroepen of deze te doen gelden.  Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen jou en Licentiegever met betrekking tot de Gelicentieerde Code en Ondersteuningsdiensten en treedt in de plaats van alle eerdere en gelijktijdige mondelinge of schriftelijke mededelingen en verklaringen met betrekking tot de Gelicentieerde Code, de Ondersteuningsdiensten of enig ander onderwerp van deze Overeenkomst.
Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates