Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Algemene voorwaarden van Amazon-Verzendpartner

Algemene voorwaarden van Amazon-Verzendpartner

VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HET VERZENDPARTNERPROGRAMMA

De onderstaande voorwaarden zijn alleen van toepassing op uw gebruik van het Verzendpartnerprogramma (Partnered Carrier Program, PCP), zoals hieronder gedefinieerd. Deze voorwaarden (de "PCP-voorwaarden") zijn van toepassing naast de voorwaarden van de Amazon Services Europe Business Solutions-overeenkomst (de "BSA"), inclusief de FBA-servicevoorwaarden, die u met Amazon bent overeengekomen en die uw deelname aan FBA regelen. Tenzij hier gedefinieerd, zijn alle termen met een hoofdletter zoals gedefinieerd in de BSA en de FBA-servicevoorwaarden. Tenzij anders aangegeven, verwijzen verwijzingen naar secties naar secties van de FBA-servicevoorwaarden.

De versie van de PCP-voorwaarden in het Engels is de definitieve juridische versie. Vertalingen naar andere talen zijn alleen beschikbaar voor uw gemak.

Amazon kan de PCP-voorwaarden op elk moment wijzigen. Alle wijzigingen in de PCP-voorwaarden worden van kracht na het plaatsen van dergelijke wijzigingen op Seller Central of op de toepasselijke Amazon-site, en het is uw verantwoordelijkheid om deze locaties te bekijken en uzelf op de hoogte te stellen van alle toepasselijke wijzigingen of kennisgevingen. U dient regelmatig uw account of Seller Central te raadplegen om de huidige PCP-voorwaarden te begrijpen. UW VERDER GEBRUIK VAN PCP NA HET PLAATSEN VAN ENIGE WIJZIGINGEN DOOR AMAZON ZAL UW AANVAARDING VAN DERGELIJKE VERANDERINGEN OF WIJZIGINGEN VORMEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET WIJZIGINGEN IN DE PCP-VOORWAARDEN, MAG U PCP NIET VERDER GEBRUIKEN.

De PCP-voorwaarden zijn als volgt:

P.1. Als u Eenheden heeft geregistreerd op:

 • De site Amazon.fr, Amazon, kan naar goeddunken van Amazon, u de keuze bieden (per verzending) om Eenheden vanuit Frankrijk op uw kosten (zoals beschreven in sectie P.2 van deze PCP-voorwaarden) naar Amazon's uitvoeringscentra te verzenden in Frankrijk, Duitsland, Polen, Tsjechië, Spanje, Italië of het Verenigd Koninkrijk (het “VK”);
 • De site Amazon.de, Amazon, kan naar goeddunken van Amazon, u de keuze bieden (per verzending) om Eenheden vanuit Duitsland op uw kosten (zoals beschreven in sectie P.2 van deze PCP-voorwaarden) naar Amazon's uitvoeringscentra te verzenden in Duitsland, Polen, Tsjechië, Frankrijk, Spanje, Italië of het VK;
 • De site Amazon.uk, Amazon, kan naar goeddunken van Amazon, u de keuze bieden (per verzending) om Eenheden vanuit het Verenigd Koninkrijk op uw kosten (zoals beschreven in sectie P.2 van deze PCP-voorwaarden) naar Amazon's uitvoeringscentra te verzenden in het VK, Duitsland, Polen, Tsjechië, Frankrijk, Spanje of Italië;
 • De site Amazon.it, Amazon, kan naar goeddunken van Amazon, u de keuze bieden (per verzending) om Eenheden vanuit Italië op uw kosten (zoals beschreven in sectie P.2 van deze PCP-voorwaarden) naar Amazon's uitvoeringscentra te verzenden in Italië, Duitsland, Polen, Tsjechië, Frankrijk, Spanje of het VK;
 • De site Amazon.es, Amazon, kan naar goeddunken van Amazon, u de keuze bieden (per verzending) om Eenheden vanuit Spanje op uw kosten (zoals beschreven in sectie P.2 van deze PCP-voorwaarden) naar Amazon's uitvoeringscentra te verzenden in Spanje, Duitsland, Polen, Tsjechië, Frankrijk, Italië of het VK;
 • De site Amazon.nl, Amazon, kan naar goeddunken van Amazon, u de keuze bieden (per verzending) om Eenheden vanuit Nederland op uw kosten (zoals beschreven in sectie P.2 van deze PCP-voorwaarden) naar Amazon's uitvoeringscentra te verzenden in Spanje, Duitsland, Polen, Tsjechië, Frankrijk of Italië;
 • De site Amazon.pl, Amazon, kan naar goeddunken van Amazon, u de keuze bieden (per verzending) om Eenheden vanuit Polen op uw kosten (zoals beschreven in sectie P.2 van deze PCP-voorwaarden) naar Amazon's uitvoeringscentra te verzenden in Spanje, Duitsland, Polen, Tsjechië, Frankrijk of Italië;
 • De site Amazon.se, Amazon, kan naar goeddunken van Amazon, u de keuze bieden (per verzending) om Eenheden vanuit Zweden op uw kosten (zoals beschreven in sectie P.2 van deze PCP-voorwaarden) naar Amazon's uitvoeringscentra te verzenden in Spanje, Duitsland, Polen, Tsjechië, Frankrijk, Zweden of Italië;

Met gebruikmaking van kortingstarieven die worden aangeboden door derde deelnemende vervoerders ('Amazon-Verzendpartners'). Dit programma wordt in deze PCP-voorwaarden het "Verzendpartnerprogramma" of "PCP" genoemd.

U stemt ermee in dat, voor elke zending die u volgens PCP doet:

 • U nauwkeurig de informatie verstrekt die Amazon vraagt,
 • U gebruik maakt van de bestelprocessen die Amazon vereist, en
 • De contractuele regelingen die in deze Sectie P.1 worden beschreven, van toepassing zijn tussen Amazon en u, en tussen u en de Amazon-Verzendpartner.

Als Amazon ervoor kiest om PCP aan u beschikbaar te stellen voor een bepaalde verzending, zal Amazon u de geschatte verzendingskosten voor die verzending bezorgen met een met Amazon-Verzendpartner.

De geschatte verzendingskosten zullen worden berekend op basis van de informatie die u aan Amazon hebt verstrekt over de verzending en bestaan uit zowel

 • De kosten voor binnenkomend transport, als
 • De programmakosten voor binnenkomend transport.

Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor grensoverschrijdende zendingen tussen de Europese Unie (de "EU") en het VK, nadat het VK op 1 januari 2021 de interne markt en douane-unie van de EU heeft verlaten.

U erkent en aanvaardt dat de werkelijke verzendingskosten die u moet betalen volgens Sectie P.2 van deze PCP-voorwaarden kunnen verschillen van de geschatte verzendingskosten als:

 • Amazon of de Amazon-Verzendpartner bepaalt dat de door u verstrekte verzendinformatie onjuist is; en/of
 • Er extra bijkomende kosten van toepassing zijn op uw zending met de Amazon-Verzendpartner. Raadpleeg zowel het Verzendcontract (zoals hieronder gedefinieerd) als de Seller Central-pagina van het Amazon-Verzendpartnerprogramma: Geef details voor een uitleg van de aanvullende kosten van de Amazon-Verzendpartner die van tijd tot tijd op een verzending van toepassing kunnen zijn.

Door de geschatte verzendingkosten te accepteren, machtigt en geeft u opdracht aan Amazon, als agent namens u, om een verzendcontract (het "Verzendcontract") aan te gaan met de Amazon-Verzendpartner:

 • op basis van de informatie die u aan Amazon heeft verstrekt over de verzending, en
 • volgens de algemene voorwaarden van de Amazon-Verzendpartner zoals van toepassing op het moment van uw bestelling (de toepasselijke voorwaarden kunnen van tijd tot tijd verschillen: actuele voorwaarden zijn beschikbaar op de website van de Amazon-Verzendpartner).

Voor aanvullende voorwaarden en vereisten die van toepassing zijn op grensoverschrijdende verzendingen tussen de EU en het VK bij de uittreding van het VK uit de interne markt en douane-unie van de EU op 1 januari 2021, gaat u naar Amazon-Verzendpartnerprogramma – Veelgestelde vragen over grensoverschrijdende verzendingen. Voor al uw PCP-verzendingen over een douanegrens zal Amazon niet optreden als geadresseerde of geregistreerde invoerder of uitvoerder, noch zal Amazon optreden als uw douane-expediteur of directe of indirecte vertegenwoordiger. Het is uw verantwoordelijkheid om derden in te schakelen om namens u in deze hoedanigheden op te treden. Voor een uitleg over de mate waarin een Amazon-Verzendpartner in dergelijke hoedanigheden namens u kan optreden, gaat u naar Amazon-Verzendpartnerprogramma – Veelgestelde vragen over grensoverschrijdende verzendingen. Indien van toepassing, kunt u aanvullende informatie vinden in de respectieve algemene voorwaarden van Amazon-Verzendpartner. Amazon treedt alleen namens u op als agent met betrekking tot uw deelname aan het Verzendcontract met de Amazon-Verzendpartner. Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle import- en exportwetten en om ervoor te zorgen dat geïmporteerde goederen voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Als u deze PCP-voorwaarden of de van toepassing zijnde voorwaarden van de Amazon-Verzendpartner niet goedkeurt, mag u het PCP niet gebruiken. Nadat u de geschatte verzendkosten hebt geaccepteerd, zal Amazon proberen om namens u het verzendcontract met de Amazon-Verzendpartner aan te gaan. Amazon zal u een downloadbaar schikkingsrapport verstrekken (een "Schikkingsrapport") (beschikbaar aan het einde van elke schikkingsperiode via Seller Central) voor elk Verzendcontract dat Amazon namens u als agent is aangegaan. Een dergelijk schikkingsrapport bevat de uitsplitsing van de kosten voor binnenkomend transport en de programmakosten voor binnenkomend transport. Dit contractuele proces is van toepassing telkens wanneer u een bestelling plaatst volgens PCP.

Voor elke bestelling die u volgens PCP plaatst, is het Verzendcontract tussen u en de Amazon-Verzendpartner, zodat u de geregistreerde verzender bent. U dient uw verplichtingen na te komen, evenals alle vervoersvoorwaarden of beperkingen volgens het Verzendcontract (en bent verantwoordelijk voor het lezen van de voorwaarden voor een dergelijk Verzendcontract, beschikbaar op de website van de Amazon-Verzendpartner voor dergelijke doeleinden). Hierbij machtigt u de Amazon-Verzendpartner om Amazon te voorzien van alle informatie over het volgen van zendingen met betrekking tot uw bestellingen.

Niettegenstaande Sectie F.4, als er een verlies van of schade is aan eenheden tijdens het transport volgens PCP, zal Amazon, nadat u het door Amazon vereiste aanvraagproces hebt voltooid, u de toepasselijke Vervangingswaarde betalen (zoals beschreven en gedefinieerd in de FBA-richtlijnen voor de relevante Amazon-site). De Vervangingswaarde is inclusief btw (indien van toepassing) en indien op de Vervangingswaarde btw van toepassing is, stemt u ermee in om een geldige btw-factuur aan Amazon te verstrekken. Amazon is geen partij bij het Verzendcontract (dat tussen u en de met Amazon-Verzendpartner is) en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de uitvoering ervan: Amazon kiest ervoor om de Vervangingswaarde aan u beschikbaar te stellen als een extra voordeel dat wordt aangeboden als erkenning van uw deelname aan FBA. De Vervangingswaarde is mogelijk niet voor u beschikbaar wanneer Amazon bepaalt dat u of een van uw werknemers, contractanten of agenten (anders dan Amazon) verantwoordelijk zijn voor het verlies of de schade waarover wordt geklaagd. Als Amazon u de Vervangingswaarde voor een Eenheid betaalt, heeft Amazon het recht om over die Eenheid te beschikken volgens Sectie F.7.2 en om een vergoeding te claimen en in te houden met betrekking tot die Eenheid die u verschuldigd bent op grond van het Verzendcontract dat door Amazon is ontvangen namens u van de Amazon-Verzendpartner.

U gebruikt PCP niet voor het vervoer van gevaarlijke goederen en/of gevaarlijke stoffen. Het vervoeren van gevaarlijke goederen en/of gevaarlijke stoffen met PCP is ten strengste verboden.

U mag PCP niet gebruiken om goederen te vervoeren waar dit zou leiden tot een overtreding van de EU- of nationale douane-, importcontrole- of exportcontroleregels.

U zult geen rekeninginformatie van een vervoerder (bijv. rekeningnummer van de vervoerder, bedrag van de verzendkosten, enz.) die is verkregen door PCP voor welk doel dan ook gebruiken, en dergelijke informatie niet aan derden bekendmaken, en u zult dergelijke informatie beschermen als vertrouwelijke informatie van Amazon. conform artikel 11 van het BSA. De enige verplichtingen van Amazon als uw agent voor elke verzending zijn:

 • Nadat u de geschatte verzendkosten hebt geaccepteerd, proberen om namens u en volgens de hierboven beschreven voorwaarden een Verzendcontract aan te gaan met de met Amazon-Verzendpartner, en
 • Betalingen behandelen die van u zijn ontvangen op de manier die wordt beschreven in sectie P.2 van deze PCP-voorwaarden.

Amazon heeft geen bevoegdheid om namens u op te treden buiten deze activiteiten. Voor alle duidelijkheid: zowel u als Amazon erkennen en stemmen ermee in dat Amazon geen verplichtingen heeft (inclusief fiduciaire verplichtingen) als uw agent buiten de verplichtingen die uitdrukkelijk zijn uiteengezet in deze Sectie P.1 en Sectie P.2 van deze PCP-voorwaarden.

Voor de doeleinden van PCP zijn de volgende wijzigingen van toepassing:

 • Artikel 13 (Relatie van Partijen) van het BSA is van toepassing alsof er niet gesproken wordt over "agentuur". Artikel 13 blijft onverkort van toepassing op alle andere aspecten van FBA.

De FBA-servicevoorwaarden zullen worden gewijzigd door de huidige definitie van "Eenheden" te vervangen door het volgende: "Eenheid" betekent een eenheid van uw Product die aan Amazon wordt geleverd in verband met het FBA-programma in verband met een bepaalde Amazon-site.

P.2. Als u Eenheden naar Amazon verzendt onder PCP (beschikbaar gesteld onder Sectie P.1 van deze PCP-voorwaarden), betaalt u, wanneer Amazon dit vereist, zowel de kosten voor binnenkomend transport als de programmakosten voor binnenkomend transport aan Amazon.

PCP-definities

"Kosten voor binnenkomend transport" betekent het bedrag dat wordt vermeld in het toepasselijke Schikkingsrapport dat kan worden gedownload in Seller Central en door u verschuldigd is aan de Amazon-Verzendpartner op basis van het Verzendcontract voor een verzending volgens PCP. Dit bedrag kan worden aangepast indien:

 • Amazon of de Amazon-Verzendpartner bepaalt dat het werkelijke aantal pakketten (en/of pallets voor minder dan een vrachtwagenlading) binnen een zending of het gewicht en/of de afmetingen van een pakket (en/of pallet voor minder dan een vrachtwagenlading) binnen een zending verschillen van de door u verstrekte informatie over die zending; en/of
 • Er extra bijkomende kosten van toepassing zijn op uw zending met de Amazon-Verzendpartner.

"Programmakosten voor binnenkomend transport" betekent het bedrag dat wordt vermeld in het toepasselijke Schikkingsrapport dat kan worden gedownload in Seller Central en dat door u aan Amazon moet worden betaald voor een verzending volgens PCP. Dit bedrag kan worden aangepast indien Amazon of de Amazon-Verzendpartner bepaalt dat het werkelijke aantal pakketten (en/of pallets voor minder dan een vrachtwagenlading) binnen een zending of het gewicht en/of de afmetingen van een pakket (en/of pallet voor minder dan een vrachtwagenlading) binnen een zending verschillen van de door u verstrekte informatie over die zending.

Erkenning van de algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van PCP voor elke verzendingstransactie, accepteert u deze PCP-voorwaarden zoals die van toepassing zijn op de transactie.

Als u gebruikmaakt van PCP via de Workflow voor inkomende zendingen, door het selectievakje aan te vinken waarmee u akkoord gaat met de algemene voorwaarden op de pagina met details over verzendkosten van de Workflow voor inkomende zendingen en door op de knop "Toeslagen accepteren" te klikken, bevestigt en accepteert u deze PCP-voorwaarden zoals van toepassing op de PCP-transactie die u op het punt staat aan te gaan.

Als u gebruikmaakt van PCP via de Amazon Marketplace-webservices, door het selectievakje aan te vinken waarmee u akkoord gaat met de algemene voorwaarden op de pagina Instellingen voor FBA in Seller Central en op de knop "Bijwerken" te klikken, erkent en accepteert u dat deze PCP-voorwaarden (zoals deze van tijd tot tijd door Amazon kunnen worden gewijzigd) van toepassing zijn op alle PCP-transacties die u aangaat via de Amazon Marketplace-webservices.

 

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates