Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Amazon Payments - Selling on Amazon

Bekijk of download een PDF-versie van deze Gebruikersovereenkomst.

Laatstelijk bijgewerkt: 1 februari 2021

DOOR JE (NAMENS JEZELF OF HET BEDRIJF DAT JE VERTEGENWOORDIGT) TE REGISTREREN VOOR OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE HIERNA BESCHREVEN AMAZON PAYMENTS DIENST, GA JE ERMEE AKKOORD IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST (MET INBEGRIP VAN ALLE BELEIDSVOORSCHRIFTEN), MET ALLE DAARIN OP ENIG MOMENT AAN TE BRENGEN WIJZIGINGEN. INDIEN JE NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN MAG JE GEEN GEBRUIK MAKEN VAN OF ZICH TOEGANG VERSCHAFFEN TOT DE DIENST.

Deze Gebruikersovereenkomst Amazon Payments UK - Verkoop op Amazon (de "Overeenkomst") wordt aangegaan tussen de aanvrager (indien deze zich registreert als privépersoon) of de onderneming bij wie de aanvrager in dienst is of die de aanvrager vertegenwoordigt (indien deze zich registreert als onderneming) ("je", "jou" en "jouw") en Amazon Payments UK Limited ("Amazon Payments", "wij", "ons", "onze"). De Overeenkomst is van toepassing op jouw gebruik van onze betalingsverwerkings- en aanverwante diensten zoals die worden verleend in verband met de dienst Verkoop op Amazon met betrekking tot amazon.co.uk ("Dienst Verkoop op Amazon") die wordt aangeboden door Amazon Services Europe S.à r.l. ("ASE") en alle of de toepasselijke onderdelen van elke opvolgende dienst die wij aanbieden, onder enige merknaam (tezamen: de "Dienst"). Met onze Dienst kunnen verkopers betalingen ontvangen voor online aankopen die plaatsvinden via de Dienst Verkoop op Amazon en gelden die zijn ontvangen voor online aankopen overboeken naar een bankrekening. Indien je jezelf op of na 14 december 2018 hebt geregistreerd voor de Dienst Verkoop op Amazon en geen bericht hebt ontvangen van ons dat er een account bij Amazon Payments UK Limited voor je is geopend, zal Amazon Payments Europe s.c.a. de betalingsverwerkings- en aanverwante diensten in verband met de Dienst Verkoop op Amazon verzorgen op grond van de overeenkomst Amazon Payments Europe - Verkoop op Amazon.

Je aanvaardt en stemt hierbij in met de van deze Overeenkomst deel uitmakende en toepasselijke beleidsvoorschriften, kennisgevingen, procedures, specificaties, veelgestelde vragen, gidsen en richtsnoeren die aan je worden verstrekt of ter beschikking gesteld, die te vinden zijn op payments.amazon.co.uk (de Site) en het online portal en de online tools die ASE aan je ter beschikking stelt voor gebruik door jou bij het beheer van jouw bestellingen en voorraden op elk van de websites waarop de Dienst Verkoop op Amazon aan je ter beschikking wordt gesteld en via welke je jouw producten kunt verkopen ("Seller Central") of waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen en die wij van tijd tot tijd kunnen wijzigen (tezamen: de "Beleidsvoorschriften"). In geval van strijdigheid tussen een of meer van de Beleidsvoorschriften en de onderstaande bepalingen van deze Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk in het Beleidsvoorschrift is vermeld dat het in de plaats treedt van een bepaling van deze Overeenkomst en het op grond van het toepasselijk recht niet verboden is dat dat Beleidsvoorschrift in de plaats treedt van de desbetreffende bepaling.

 1. Jouw Betaalrekening voor Verkoop op Amazon
 2. 1.1 Geschiktheid. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst (a) moet je jezelf registreren voor een Betaalrekening voor Verkoop op Amazon, zoals hieronder nader beschreven (een "Rekening") door volledige en juiste registratiegegevens te verstrekken en (b) moet je, indien je een privépersoon bent, ten minste 18 jaar oud zijn en moet, indien je jezelf als rechtspersoon registreert, jouw onderneming, bedrijf of beroep gevestigd zijn en bevoegd actief zijn in een van de aangewezen landen die wij ondersteunen, zoals vermeld op onze Site of op Seller Central als je jezelf registreert voor een Rekening. Je dient aan onze geschiktheidseisen te voldoen om je te mogen registreren voor een Rekening en deze te mogen aanhouden. Wij gaan ervan uit dat alle activiteiten die plaatsvinden op grond van een Rekening activiteiten van de geregistreerde gebruiker zijn. Het is je niet toegestaan gebruik te maken van de Dienst of jouw Rekening ten behoeve van een andere persoon of entiteit. Je dient registratiegegevens onverwijld bij te werken in geval van wijzigingen, zodat deze te allen tijde volledig en juist zijn. Jouw bijgewerkte registratiegegevens kunnen worden doorgevoerd in andere accounts die je bij ons aanhoudt. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om, om wat voor reden dan ook, te weigeren de Dienst (verder) te verlenen aan enige persoon of entiteit respectievelijk om de Rekening van enige persoon of entiteit af te sluiten.

  1.2 Rekeningen. Toegang tot Rekeningen kan plaatsvinden via Seller Central. Je kunt uitsluitend gebruikmaken van een Rekening om producten en/of diensten te verkopen in verband met de Dienst Verkoop op Amazon en om gelden aan te houden op en over te boeken naar een bankrekening. Indien je jezelf registreert voor een Rekening als onderneming, mag je jouw Rekening uitsluitend gebruiken in het kader van jouw eigen onderneming, bedrijf of beroep, en niet voor huishoudelijk gebruik of als consument. In verband met de Rekening dien je ons op ons verzoek jouw contact- en factureergegevens te verstrekken (zoals naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres), een registratienummer voor belasting toegevoegde waarde ("btw-nummer"), contactpersonen klantenservice, algemene profielgegevens over jouw onderneming (zoals een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsclassificering), verwachte transactievolumes, en alle overige informatie die wij verlangen of die wordt verlangd op grond van de wet of door onze financiële instellingen om de Dienst te kunnen verlenen. Indien je optreedt als onderneming stem je ermee in dat de volgende bepalingen van de Payment Services Regulation 2017 niet van toepassing zijn op jouw gebruik van de Dienst: 56, 67 lid 3, 67 lid 4, 75, 77, 79, 80, 91, 92 en 94. Jouw Rekening is gekoppeld aan jouw Amazon-account (zoals hierna beschreven). Om een nieuwe Rekening te openen dien je (a) je te registreren met behulp van jouw bestaande Amazon-account dan wel (b) het registratieproces voor nieuwe gebruikers te doorlopen door alle gevraagde gegevens in te vullen. Indien je jezelf registreert met behulp van jouw Amazon-account, worden de gegevens in jouw Amazon-account aan Amazon Payments doorgegeven als de registratiegegevens voor jouw Rekening. Het is mogelijk dat je aanvullende gegevens moet verstrekken afhankelijk van jouw accounttype of de dienst waarvan je gebruik wenst te maken met jouw Rekening. Als je geen bestaand Amazon-account hebt op het moment dat je jezelf registreert voor de Dienst, wordt er tegelijkertijd automatisch een nieuw Amazon-account aangemaakt op jouw naam met hetzelfde e-mailadres en wachtwoord dat je ons verstrekt. In het kader van deze Overeenkomst hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Amazon-account: een klantaccount dat je hebt aangemaakt voor het kopen of verkrijgen van toegang tot producten of diensten via bepaalde websites die eigendom zijn van of beheerd worden door Amazon.com, Inc. of bepaalde entiteiten die onder onze zeggenschap staan, die zeggenschap hebben over ons of die onder gezamenlijke zeggenschap staan met ons (elk een "Gelieerde Onderneming" en tezamen: "Gelieerde Ondernemingen") of geëxploiteerd worden door Amazon.com, Inc. of haar Gelieerde Ondernemingen ten behoeve van derden, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de websites die zich thans bevinden op www.amazon.com, www.amazon.co.uk, www.amazon.de, www.amazon.fr, www.amazon.ca, www.amazon.co.jp, www.amazon.it, www.amazon.es, www.amazon.nl, www.amazon.com.br, www.amazon.com.au, www.amazon.com.mx en alle opvolgende of vervangende websites.

  1.3 Onze rol. Amazon Payments UK Limited is opgericht en ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk onder vennootschapsnummer 11049457 en is gevestigd te 1 Principal Place, Worship Street, Londen EC2A 2FA. Ons btw-nummer is GB 295760460. Wij beschikken over een vergunning van de Financial Conduct Authority, 12 Endeavour Square, London E20 1JN, op grond van de Regeling Betaaldiensten (Payment Services Regulations) 2017 als bevoegde betaaldiensteninstelling, met referentienummer 799814. Afgezien van onze beperkte rol in de verwerking van betalingen voor jou zijn wij niet betrokken bij enige onderliggende verkooptransactie tussen enige koper en verkoper. Je machtigt ons om gelden aan te houden, te ontvangen en uit te keren in overeenstemming met jouw betaalopdrachten (met inachtneming van het bepaalde in deze Overeenkomst). In deze beperkte hoedanigheid zijn wij noch de koper noch de verkoper van de producten of diensten die je te koop aanbiedt en zijn wij geen partij bij de verkoopovereenkomst. Wij bemiddelen niet bij geschillen tussen jou en kopers en handhaven niet de nakoming van enige verkoopovereenkomst. Je staat vermeld als verkoper voor alle verkopen via de Dienst. Onze naam of die van een van onze Gelieerde Ondernemingen verschijnt op het afschrift van een Card van een koper (zoals hierna beschreven) (waarop naar onze keuze ook jouw handels- en bedrijfsnaam kan staan). Aan de verplichting van een koper tot betaling voor een artikel dat is gekocht via de Dienst Verkoop op Amazon is voldaan wanneer de koper ons correct en volledig betaalt voor dat artikel via de Dienst. Wij treden niet op als vertrouwenspersoon of trustee voor de koper of voor jou. Wij accepteren geen stortingen. Wij kunnen een of meer derden, Gelieerde Ondernemingen, verwerkers en/of financiële instellingen inschakelen voor het verlenen van de Dienst en het verwerken van transacties (elk een "Verwerker"). Wij kunnen bepaalde diensten uitbesteden, zoals die welke vereist zijn op grond van de toepasselijke wetgeving ter bestrijding van witwassen en die welke betrekking hebben op informatietechnologie en interne auditfuncties, aan Verwerkers en aan hun onderaannemers die zijn gevestigd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk, India, Costa Rica en elk ander land waarin een aan Amazon Payments Gelieerde Onderneming is gevestigd en je aanvaardt dat in dat kader Verwerkers en hun onderaannemers toegang kunnen krijgen, en geven indien dat wettelijk verplicht is, tot jouw (persoons) gegevens en gegevens met betrekking tot jouw Rekening, daaronder begrepen bankrekeninggegevens en informatie over de belanghebbende. Wij kunnen details over je Account delen met ASE (of namens ASE met de relevante autoriteiten) voor zover ASE deze details redelijkerwijs nodig heeft in verband met het aanbieden van de Selling on Amazon service. Voor het verlenen van de Dienst kunnen wij of onze Verwerker gelden afschrijven van of bijschrijven op het saldo van jouw Rekening, Card of bankrekening die je bij ons hebt geregistreerd voor gebruik in verband met de Dienst en die overeenkomt met welke voorwaarde voor aanvaarding dan ook zoals beschreven in ons Beleid (jouw "Bankrekening"). Behoudens artikel 3.1 staan wij niet garant voor betaling door of namens enige koper.

  1.4 Verificatie. Wij kunnen van je verlangen dat je aanvullende informatie verstrekt ter verificatie van jouw identiteit en/of die van jouw onderneming als voorwaarde voor het verlenen van de Dienst ten behoeve van jou of alvorens je toestemming te geven om gelden te ontvangen of over te boeken via jouw Rekening. Wij kunnen direct of via een derde alle inlichtingen inwinnen die wij noodzakelijk achten om informatie die je ons verstrekt te controleren, daaronder begrepen doch niet beperkt tot onderzoek in commerciële databanken of kredietrapporten. Je machtigt ons om van tijd tot tijd een of meer van jouw kredietrapporten op te vragen om jouw Rekening bij ons aan te maken, bij te werken of te verlengen of in geval van een geschil met betrekking tot deze Overeenkomst en activiteiten die plaatsvinden op grond van jouw Rekening. Hoewel wij maatregelen kunnen nemen om de identiteit van onze gebruikers te controleren, kunnen wij de identiteit van gebruikers nimmer garanderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om de identiteit van andere gebruikers van de Dienst te controleren.

  1.5 Jouw inloggegevens. Jouw e-mailadres en een door jou gekozen wachtwoord worden gebruikt om toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de Dienst, de Site en Seller Central en voor communicatie met jou (zoals nader beschreven in artikel 11.1). Je kunt ook instructies krijgen om verschillende beveiligingsvragen te beantwoorden of beveiligings- en andere toegangssleutels of inloggegevens ontvangen die kunnen worden gebruikt om toegang tot de Dienst mogelijk te maken en transacties toe te staan. Jouw wachtwoord en eventuele toegangssleutels of andere inloggegevens vormen jouw "Inloggegevens". Je bent verantwoordelijk voor het geheimhouden en veilig bewaren van jouw Inloggegevens. Je mag jouw Inloggegevens niet bekendmaken aan derden (anders dan derden die door je zijn gemachtigd om gebruik te maken van jouw Rekening). Je zult transacties in gang zetten (en toestemming voor die transacties verlenen) met gebruikmaking van jouw Inloggegevens. Als je eenmaal toestemming hebt verleend voor een betalingsmachtiging of -opdracht, mag je die machtiging niet meer herroepen of anderszins jouw toestemming voor uitvoering van de transactie intrekken. De betalingsmachtiging of -opdracht wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van bevestiging door jou van de opdracht in jouw Rekening of in Seller Central, met dien verstande dat wij, als wij jouw betalingsmachtiging ontvangen op een dag niet zijnde een Werkdag, of op een Werkdag vóór 8.00 uur CET of na 16.30 uur CET, geacht worden jouw betalingsmachtiging of -opdracht eerst de volgende Werkdag te hebben ontvangen. Onder een "Werkdag" wordt verstaan maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale en officiële feestdagen. Indien de geheimhouding van een van jouw Inloggegevens in het geding is, dien je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen via ons Contactformulier, zodat wij het gebruik van jouw Rekening met onze Dienst kunnen opschorten om onbevoegde transacties te voorkomen. Je dient ons ook op de hoogte te stellen via ons Contactformulier indien je ons wilt verzoeken om jouw Rekening te deblokkeren. Je bent niet financieel verantwoordelijk voor gebruik van jouw Rekening door een onbevoegde persoon als gevolg van het verlies of het bekend worden van jouw Inloggegevens dat plaatsvindt nadat je ons deugdelijk op de hoogte hebt gesteld van dat verlies of bekend worden, behoudens in geval van frauduleus handelen door jou.

  1.6 Rekeninglimieten. Voor jouw gebruik van de Dienst kunnen rekeninglimieten gelden, daaronder begrepen doch niet beperkt tot limieten op transactievolume of beperkingen met betrekking tot opname. Deze limieten worden bepaald op basis van prestatie- en risicofactoren, daaronder begrepen doch niet beperkt tot onze beoordeling van het risico dat verbonden is aan jouw Rekening, jouw locatie of die van een koper, de registratiegegevens die je verstrekt en onze mogelijkheden om die te controleren, en de voorschriften op grond van het toepasselijk recht. Niettegenstaande eventuele accountlimieten kunnen wij een transactie van een koper vertragen, opschorten of weigeren of anderszins een Rekening opschorten indien wij vermoeden dat die transactie of Rekening onbevoegd, frauduleus of verdacht wordt gebruikt of anderszins ongebruikelijk is op basis van eerdere transactieactiviteiten en de toepassing van onze interne fraudecontrolesystemen.

  1.7 Aanvaardbaar gebruik. Je dient je te allen tijde te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving die geldt voor jouw gebruik van de Dienst, daaronder begrepen doch niet beperkt tot ons Beleid Aanvaardbaar Gebruik zoals geplaatst in Seller Central. Onverminderd het voorgaande is het je niet toegestaan op te treden als een betalingsdienstaanbieder, tussenpersoon, tussenhandelaar of dienstenbureau of de Dienst anderszins namens een derde door te verkopen, waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, het afhandelen, verwerken en doorsturen van gelden voor een derde. Wij kunnen jouw Rekening om wat voor reden dan ook inspecteren, daaronder begrepen doch niet beperkt tot een onderzoek naar een vermeende tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst of klachten van derden.

 3. Ontvangst van gelden
 4. 2.1 Acceptatie van gelden. Je kunt uitsluitend gebruikmaken van een Rekening om betalingen te accepteren van kopers die producten of diensten hebben gekocht die door je worden verkocht via de Dienst Verkoop op Amazon. Behoudens voor zover is toegestaan met gebruikmaking van de Dienst mag je jouw Rekening niet gebruiken om betalingen te verrichten aan enige andere persoon. Je ontvangt gelden in jouw Rekening als betaling voor de verkoop van de producten of diensten via de Dienst Verkoop op Amazon. Wij betalen uiterlijk op de werkdag waarop de bruto verkoopopbrengst op onze bankrekening wordt bijgeschreven een geldbedrag, dat wij overmaken naar jouw Rekening, gelijkwaardig aan de bruto verkoopopbrengst die daadwerkelijk wordt ontvangen van de bank of carduitgevers van kopers, na aftrek van alle toepasselijke vergoedingen, verrekeningen en andere bedragen die op dat moment verschuldigd zijn aan ons of onze Gelieerde Ondernemingen uit hoofde van deze Overeenkomst ("Netto Verkoopopbrengst"). Je ontvangt geen rente of andere inkomsten over gelden die worden aangehouden in jouw Rekening. Gelden die worden aangehouden in jouw Rekening vormen geen deposito's, zodat je niet beschermd bent door enige depositogarantieregeling.

  2.2 Geaccepteerde betalingsmethoden. Je kunt betalingen ontvangen in jouw Rekening die worden verricht via betaalwijzen die wij accepteren, daaronder begrepen creditcards of betaalpassen ("Cards") met een logo van ondersteunde betaalkaartverenigingen, -netwerken of ondernemingen (de "Verenigingen") en betalingen van facturen. Wij kunnen Cards of andere betalingsmethoden die wij accepteren te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving verwijderen of toevoegen. Wij verwerken uitsluitend Cards waarvoor door de desbetreffende Vereniging of carduitgever toestemming is gegeven. Toestemming houdt geen garantie in dat die transactie incasseerbaar is of dat de cardhouder daadwerkelijk bevoegd is om de Card te gebruiken of dat er geen Terugboeking (zoals beschreven in artikel 3) plaatsvindt in verband met de transactie.

  2.3 Opdrachtverwerking. Met inachtneming van het bepaalde in deze Overeenkomst zullen wij betalingen en restituties voor jouw transacties die via de Dienst worden aangeleverd verwerken. Wij bepalen het tijdstip van verwerking van betalingen en restituties voor jouw transacties in overeenstemming met het toepasselijke recht. Je staat vermeld als verkoper voor alle verkopen die je verricht met gebruikmaking van de Dienst Verkoop op Amazon. Wij kunnen elk van jouw transacties waarvan wij vermoeden dat deze frauduleus of onrechtmatig zijn of anderszins inbreuk maken op het bepaalde in deze Overeenkomst achterhouden voor onderzoek of weigeren te verwerken. Wij verwerken een door jou op de juiste wijze ingeleide en toegestane transactie binnen één werkdag. Wij kunnen weigeren een transactie uit te voeren indien die niet voldoet aan de voorwaarden van deze Overeenkomst of verboden is op grond van de wet. Indien wij weigeren een transactie uit te voeren zullen wij je op de hoogte stellen (tenzij dat bij wet verboden is) van die weigering binnen de termijn die ons wettelijk wordt gegund voor het verwerken van die transactie en, waar mogelijk en van toepassing, de redenen voor onze weigering en de procedure voor het herstel van eventuele feitelijke vergissingen die hebben geleid tot die weigering. Elke transactie die wij weigeren te verwerken wordt geacht niet te zijn ontvangen in het kader van uitvoeringstermijnen en aansprakelijkheid voor niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering. Als wij er niet in slagen om een transactie uit te voeren of een transactie incorrect uitvoeren zullen wij, op verzoek, direct trachten de transactie te traceren. Wij houden je kostenloos op de hoogte van de uitkomst.

  2.4 Leveringsfouten en non-conformiteiten; terugroepacties. Behoudens voor zover anders is bepaald in de Business Solutions Overeenkomst die je bent aangegaan met ASE en enige andere Gelieerde Onderneming, ben je verantwoordelijk voor niet-levering, verkeerde levering, diefstal of andere vergissingen of handelingen in verband met de uitvoering van de bestellingen voor en de aflevering van jouw producten of diensten, behoudens voor zover een en ander het gevolg is van (a) Cardfraude waarvoor wij verantwoordelijk zijn op grond van artikel 3.1; of (b) ons verzuim om transactiegegevens aan je ter beschikking te stellen zoals die door ons zijn ontvangen. Je bent ook verantwoordelijk voor eventuele niet-conformiteit of defecten in, of het publiekelijk of private terugroepen van, een of meer van jouw producten of diensten. Je dient ons onverwijld op de hoogte te stellen zodra je kennis hebt van publieke of private terugroepacties in verband met jouw producten of diensten.

  2.5 Restituties en retourzendingen.

  2.5.1 Jouw verplichtingen. Je accepteert en verwerkt retourzendingen van en biedt restituties en aanpassingen voor jouw producten of diensten in overeenstemming met het toepasselijke recht, deze Overeenkomst en jouw beleidsvoorschriften en die van ASE en AEU zoals die van kracht zijn op het moment van de desbetreffende verkoop, en je berekent en restitueert alle daarmee samenhangende belastingen die moeten worden gerestitueerd. Je leidt alle restitutie- (en correctie) betalingen via ons door middel van toegang tot Seller Central met gebruikmaking van jouw Rekening. Wij of onze aangewezen Gelieerde Onderneming crediteert de desbetreffende account en je vergoedt ons alle aldus gerestitueerde bedragen. Wij zijn geenszins verplicht om retourzendingen van jouw producten of diensten te accepteren.

  2.5.2 Cardrestituties. Je dient (a) je billijk op te stellen bij voor de retourzending of annulering van producten of diensten en aanpassing van Cardverkopen, (b) jouw retour- en of annuleringsbeleid bekend te maken aan kopers op het moment van aankoop, (c) geen terugbetaling in contanten te bieden aan een koper in verband met een Cardverkoop, en (d) geen contanten of andere vergoedingen te accepteren ten behoeve van de voorbereiding van de overboeking van een restitutie aan een koper in verband met een Cardverkoop. Het bedrag van de restitutie/aanpassing mag niet méér bedragen dan het bedrag dat als totaalbedrag vermeld is in de oorspronkelijke verkoopgegevens, behoudens het exacte bedrag dat vereist is om de frankeerkosten van koper voor het retourneren van handelswaren te vergoeden. Indien je retourzendingen accepteert en een ongelijke ruil van handelswaren verricht (waarbij bijvoorbeeld de verkoopprijs niet gelijk is), dien je een restitutieprocedure in gang te zetten voor het totaalbedrag van de handelswaren die worden geretourneerd en een nieuwe verkoop af te ronden voor nieuwe handelswaren.  Indien jouw restitutiebeleid retourzendingen niet toestaat of niet naar tevredenheid van koper is, kun je nog steeds een Terugboeking ontvangen met betrekking tot die verkoop.

  2.6 Reserve. Wij kunnen verlangen dat je een minimumsaldo in jouw Rekening aanhoudt of een aparte reserverekening (een "Reserve") opent tot zekerheid van nakoming van jouw betalingsverplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst. De Reserve betreft een door ons vast te stellen bedrag ter dekking van ons risico van verlening van de Dienst aan je (daaronder begrepen doch niet beperkt tot verwachte Terugboekingen of kredietrisico's) of een door onze Verwerker aan te geven bedrag. De Reserve kan te allen tijde worden verhoogd, verlaagd of afgeschaft. Je stemt ermee in dat wij de Reserve kunnen financieren uit het saldo van jouw Rekening, gelden die je op ons verzoek hebt toegezonden of gelden die door je verschuldigd zijn uit hoofde van deze Overeenkomst. Daarnaast machtig je ons om inhoudingen of afschrijvingen te verrichten vanuit de Reserve, zonder voorafgaande kennisgeving aan jou, ter inning van bedragen die je verschuldigd bent aan ons, onze Gelieerde Ondernemingen of andere afnemers.

  2.7 Uitkeringen. Met inachtneming van de beperkingen zoals beschreven in deze Overeenkomst zullen wij het saldo van jouw Rekening veertien (14) dagen na de eerste werkdag waarop de bijbehorende transacties zijn afgerond automatisch overboeken naar jouw Bankrekening. Overboeking vindt uitsluitend plaats door middel van rechtstreekse storting op jouw Bankrekening. Naast de automatische overboekingen die wij verrichten zoals beschreven in de voorgaande volzin, is het je toegestaan om eenmaal per periode van 24 uur een overboeking van het saldo van jouw Rekening in gang te zetten (met uitzondering van bedragen die worden aangehouden als Reserve of die anderszins niet beschikbaar zijn) naar jouw Bankrekening. Behoudens in geval van overboekingen van het saldo van Rekeningen in verband met de afsluiting of beëindiging van de Rekening of deze Overeenkomst geldt voor uitbetalingen naar jouw Bankrekening een minimumbedrag van 1 GBP. Naast eventueel toepasselijke accountlimieten kunnen wij beperkingen stellen aan transacties via jouw Rekening of de toegang tot en de beschikbaarheid van het saldo van jouw Rekening beperken tot bedragen en voor perioden die wij in redelijkheid noodzakelijk achten om ons of andere gebruikers te beschermen indien: (a) wij financieel risico lopen (daaronder begrepen doch niet beperkt tot aanhangige Terugboekingen), (b) wij vermoeden dat je enige bepaling van deze Overeenkomst hebt overtreden, (c) wij jouw identiteit niet kunnen vaststellen, (d) er sprake is van een geschil met betrekking tot jouw Rekening of transacties die in verband daarmee plaatsvinden, (e) je Bankrekening niet voldoet aan welke voorwaarde voor aanvaarding dan ook, of (f) dit noodzakelijk is ter waarborging van de beveiliging van onze systemen. Wij kunnen de toegang tot het saldo van jouw Rekening beperken voor de periode die wij nodig hebben om een lopend onderzoek af te ronden of een aanhangig geschil op te lossen. Daarnaast kunnen wij het saldo van jouw Rekening bevriezen voor zover dat vereist is op grond van de wet of een gerechtelijk bevel of indien dat anderszins wordt verzocht door justitiële of overheidsinstanties.

  2.8 Rekeninggeschiedenis. Wij of onze Gelieerde Ondernemingen stellen overzichten ter beschikking van de activiteiten in jouw Rekening via Seller Central. Behoudens voor zover is vereist op grond van de wet ben je bij uitsluiting verantwoordelijk voor (a) het samenstellen en bewaren van een permanente administratie van alle transacties en andere gegevens in verband met jouw Rekening en jouw gebruik van de Dienst en (b) de aansluiting van alle betalingsactiviteiten via jouw Rekening. Bij beëindiging van deze Overeenkomst om wat voor reden dan ook zijn wij noch onze Gelieerde Ondernemingen op enigerlei wijze verplicht tot het verstrekken van kopieën van of toegang tot bescheiden, documentatie of andere informatie in verband met de Site, Seller Central, jouw Rekening, de Dienst of transacties die je via de Dienst hebt aangeboden.

  2.9 Onbevoegde transacties.

  2.9.1 Algemeen. Behoudens de beperkingen in deze Overeenkomst geldt dat wij, indien je ons tijdig op de hoogte stelt van een onbevoegde of foutieve transactie die heeft plaatsgevonden via jouw Rekening, het bedrag van die onbevoegde betaling onmiddellijk aan je zullen restitueren en, waar van toepassing, alle overige maatregelen zullen nemen die noodzakelijk zijn om jouw Rekening terug te brengen in de toestand waarin deze zou hebben verkeerd indien de onbevoegde of foutieve transactie niet had plaatsgevonden. Om in aanmerking te komen voor een restitutie dien je ons zonder onnodige vertraging op de hoogte te stellen zodra je enige onbevoegde of onjuist uitgevoerde transactie via jouw Rekening ter kennis komt en in elk geval uiterlijk 13 maanden na de datum van die transactie, tenzij wij hebben verzuimd de informatie met betrekking tot die transactie ter beschikking te stellen in overeenstemming met artikel 2.8.

  2.9.2 Jouw verantwoordelijkheid. Je bent verantwoordelijk voor alle verliezen in verband met een onbevoegde transactie via jouw Rekening indien je frauduleus hebt gehandeld of opzettelijk dan wel als gevolg van grove schuld hebt verzuimd gebruik te maken van jouw Rekening in overeenstemming met het bepaalde in deze Overeenkomst, om jouw Inloggegevens te beschermen of om ons op de hoogte te stellen van die onbevoegde transactie zoals vereist op grond van artikel 2.9.1.

  2.10 Slapende Rekeningen. Indien jouw Rekening inactief is (daaronder begrepen doch niet beperkt tot de situatie waarin je jezelf geen toegang hebt verschaft tot jouw Rekening of geen transacties hebt verricht) gedurende een aaneengesloten periode van ten minste twee (2) jaar en zes (6) maanden, en je thans een saldo hebt, zullen wij je daarvan op de hoogte stellen per e-mail, op jouw e-mailadres zoals dit in onze administratie is vermeld, en je de keuze geven om jouw Rekening open te houden en jouw saldo te behouden, jouw saldo uit te keren (met inachtneming van het bepaalde in deze Overeenkomst) of jouw saldo om te zetten in een Amazon cadeaubon. Indien je niet binnen dertig (30) dagen reageert op onze kennisgeving zullen wij jouw Rekening automatisch afsluiten in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5.3 van de Overeenkomst en het saldo van jouw Rekening omzetten in een Amazon cadeaubon.

  2.11 Klantenservice. Jij, ASE of een van onze andere Gelieerde Ondernemingen, afhankelijk van de dienst(en) waarvoor je een abonnement hebt afgesloten bij die ondernemingen en met inachtneming van de bepalingen die van toepassing zijn op die dienst(en), zijn bij uitsluiting verantwoordelijk voor alle klantenserviceaangelegenheden met betrekking tot jouw producten of diensten (met inbegrip van prijsstelling, kortingen, artikelinformatie, beschikbaarheid, technische ondersteuning, uitreiking van btw-facturen voor zover vereist, functionaliteit en garantie), uitvoering van bestellingen (met inbegrip van verzending en afhandeling), annulering van bestellingen door jou of de koper, retourzendingen, restituties en aanpassingen, en feedback over ervaringen met jouw medewerkers, beleidsvoorschriften of processen. Bij het verlenen van klantenservice dien je jezelf te allen tijde te presenteren als een afzonderlijke entiteit ten opzichte van ons. In de relatie tussen jou en ons zijn wij bij uitsluiting verantwoordelijk voor alle klantenserviceaangelegenheden met betrekking tot: betaling, Cardverwerking, af- en bijschrijvingen en artikel 3.

 5. Terugboekingen
 6. 3.1 Jouw aansprakelijkheid. Het bedrag van een transactie kan worden teruggeboekt of ongedaan worden gemaakt via jouw Rekening (een "Terugboeking") indien de transactie (a) wordt betwist door een koper, (b) om enigerlei reden door een Vereniging, onze Verwerker of onze financiële instelling of die van een koper ongedaan wordt gemaakt, (c) hiervoor geen toestemming was gegeven of indien wij reden hadden om aan te nemen dat geen toestemming voor de transactie was gegeven, of (d) onrechtmatig, verdacht of in strijd met het bepaalde in deze Overeenkomst zou zijn. Wij dragen het risico van Cardfraude (d.w.z. een frauduleuze aankoop als gevolg van diefstal en onbevoegd gebruik van de Cardgegevens van een derde) die mocht plaatsvinden in verband met betalingen die aan je worden verricht door kopers via de Dienst Verkoop op Amazon, en je draagt alle overige risico's van fraude of verlies; met dien verstande dat je het risico draagt van Cardfraude in verband met jouw producten die worden verkocht op of via de Dienst Verkoop op Amazon en waarvoor de bestellingen niet (a) worden uitgevoerd met gebruikmaking van de dienst Fulfilment by Amazon of (b) worden uitgevoerd strikt in overeenstemming met de bestellings- en verzendgegevens die ASE of haar Gelieerde Ondernemingen aan je verstrekken of ter beschikking stellen, en de verwachte of toegezegde verzend- en/of afleverdatum.

  3.2 Incassorechten. Voor alle transacties die leiden tot een Terugboeking kunnen wij het bedrag van de Terugboeking in de Reserve aanhouden en het bedrag van een eventuele Terugboeking en alle bijbehorende vergoedingen, boetes en straffen die worden opgelegd door een Vereniging, onze Verwerker of verwerkende financiële instellingen inhouden op het saldo van jouw Rekening (daaronder begrepen doch niet beperkt tot een Reserve), alle aan jou verschuldigde opbrengsten, jouw Bankrekening of enig ander betaalinstrument dat bij ons is geregistreerd. Voorts kunnen wij, als wij menen dat een Terugboeking te verwachten is in verband met enige transactie die door je wordt aangeboden dan wel waar je toestemming voor hebt (laten) geven, inhoudingen verrichten op betalingen die anderszins aan jou verschuldigd zijn op grond van deze Overeenkomst totdat: (a) tot een Terugboeking is besloten naar aanleiding van een klacht van een gebruiker, in welk geval wij de gelden aanhouden; (b) de periode waarin de gebruiker op grond van toepasselijke wet- en regelgeving de transactie kan betwisten is verlopen; of (c) wij vaststellen dat er geen sprake zal zijn van een Terugboeking in verband met die transactie. Indien wij gelden met betrekking tot een Terugboeking waarvoor je verantwoordelijk bent op grond van deze Overeenkomst niet kunnen verhalen, dien je het volledige bedrag van die Terugboeking op eerste verzoek aan ons te voldoen. Je verklaart alle (on)kosten te zullen betalen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot kosten van rechtsbijstand en andere gerechtelijke kosten, die worden gemaakt door of namens ons in verband met de inning van alle negatieve Rekeningsaldi van jou die onbetaald blijven. Indien (i) wij ervoor kiezen een Terugboeking of niet op je te verhalen; (ii) een koper ons niet een in rekening gebracht bedrag betaalt binnen de afgesproken betalingstermijn; of (iii) er enige andere mislukte betaling of terugboeking (een "Mislukte Betaling") is, zullen wij de met die Mislukte Betaling samenhangende schuld op ons nemen en draag je onherroepelijk al jouw (eigendoms)rechten en belangen met betrekking tot die schuld aan ons over. Je verklaart ons alle informatie te zullen verstrekken en alle documenten te zullen ondertekenen die wij verlangen ten behoeve van de vaststelling en overdracht van die (eigendoms)rechten en belangen.

  3.3 Te hoge Terugboekingen. Indien wij vaststellen dat het bedrag van jouw Terugboekingen te hoog is, kunnen wij controlesystemen of voorwaarden stellen met betrekking tot jouw Rekening, daaronder begrepen doch niet beperkt tot (a) het vaststellen van verwerkingsvergoedingen, (b) het vormen van een Reserve voor een in redelijkheid door ons vast te stellen bedrag ter dekking van verwachte Terugboekingen en bijbehorende vergoedingen, (c) beperking van annulerings- of verzendprivileges, of (d) beëindiging of opschorting van de Dienst.

  3.4 Betwisting van Terugboekingen. Je zult ons op verzoek, op eigen kosten, jouw medewerking verlenen bij het eventueel onderzoeken van jouw transacties die worden verwerkt via de Dienst.

 7. Betalingsvoorwaarden
 8. 4.1 Betalingen aan ASE en andere Gelieerde Ondernemingen. Je machtigt ons hierbij onherroepelijk om aan ASE alle vergoedingen of andere bedragen te voldoen die verschuldigd zijn in verband met jouw gebruik van de Dienst Verkoop op Amazon, in overeenstemming met het vergoedingenoverzicht zoals verstrekt door ASE of een van onze Gelieerde Ondernemingen in verband met die dienst. Je machtigt ons hierbij onherroepelijk om aan ASE alle vergoedingen of andere bedragen te voldoen die verschuldigd zijn in verband met jouw gebruik van de dienst Fulfilment by Amazon, in overeenstemming met het vergoedingenoverzicht zoals verstrekt door ASE of een van onze Gelieerde Ondernemingen in verband met die dienst. Je machtigt ons hierbij onherroepelijk om aan Amazon EU S.r.l. ("AEU") alle vergoedingen of andere bedragen te voldoen die verschuldigd zijn in verband met jouw gebruik van de dienst die wordt verleend door AEU ten behoeve van de verkoop van jouw producten op de www.amazon.co.uk site (of enige andere website, voor zover relevant en van toepassing), in overeenstemming met het vergoedingenoverzicht zoals verstrekt door AEU of een van onze Gelieerde Ondernemingen in verband met die dienst. Wij behouden ons het recht voor vergoedingen zonder kennisgeving en met onmiddellijke ingang te wijzigen, behoudens voor zover dit verboden is op grond van het toepasselijk recht.

  4.2 Onze verrekeningsrechten.  Voor zover wettelijk toegestaan, kunnen wij het volgende verrekenen met het saldo van jouw Rekening: alle saldi op betaalrekeningen bestaande uit bedragen die aan je verschuldigd zijn door een van onze Gelieerde Ondernemingen, een eventuele Reserve of opbrengsten die verschuldigd zijn aan jou, dan wel afschrijven van jouw Bankrekening of ander betaalinstrument in jouw Rekening: alle (a) verplichtingen die je aan ons verschuldigd bent op grond van deze Overeenkomst, (b) verplichtingen die je verschuldigd bent aan ASE, AEU of een van onze andere Gelieerde Ondernemingen, voor zover je ASE, AEU of een van onze andere Gelieerde Ondernemingen hebt gemachtigd om betalingen te ontvangen van jouw Rekening of op grond van deze Overeenkomst voor die verplichting, or (c) bedragen, belastingen of verplichtingen die wij of ASE, op basis van de wet of van een dwingend juridisch bevel als gevolg van jouw gebruik van de Selling on Amazon Service, dienen te betalen (door ons te innen betalingen op grond van (a), (b) en (c) tezamen: "Inhoudingen"). Alle Inhoudingen worden in rekening gebracht op het moment dat wij een transactie verwerken en worden in eerste instantie ingehouden op de overgeboekte of geïnde gelden en vervolgens op het saldo van jouw Rekening. Indien je ons een bedrag verschuldigd bent dat het saldo van jouw Rekening (of een aan jou door een van onze Gelieerde Ondernemingen opgegeven betaalrekening) te boven gaat, kunnen wij het volledige bedrag van de openstaande Inhoudingen in rekening brengen of afschrijven van een in jouw Rekening geregistreerd(e) betaalinstrument of Bankrekening of dien je dat bedrag aan ons te voldoen na ontvangst van onze factuur. Je bent aansprakelijk voor alle kosten in verband met de incasso bovenop het geïnde bedrag, daaronder begrepen doch niet beperkt tot kosten van rechtsbijstand, griffierechten, kosten van incassobureaus en alle geldende rente, en dient deze aan ons te voldoen op factuur. Om uitvoering te geven aan onze rechten uit hoofde van dit artikel, geef je ons hierbij onherroepelijk toestemming om alle aan ons op grond van deze Overeenkomst verschuldigde bedragen af te schrijven van jouw eventuele betaalrekening Verkoop op Amazon bij Amazon Payments s.c.a.

  4.3 Verwerkingsfouten. In geval van een fout in de verwerking van enige transactie, geef je ons toestemming om debet- of creditboekingen in gang te zetten in jouw Rekening respectievelijk Bankrekening, om die fout te herstellen, mits dat herstel plaatsvindt in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. Indien wij om enigerlei reden een bedrag niet kunnen afschrijven van de door jou geselecteerde Bankrekening, geef je ons toestemming om de afschrijving opnieuw aan te bieden bij een andere Bankrekening of ander betaalinstrument dat je bij ons hebt geregistreerd (of in geval van vergoedingen die verschuldigd zijn aan ASE of een van onze andere Gelieerde Ondernemingen, om die bedragen in te houden op het saldo van jouw Rekening).

  4.4 Belastingen.  Je bent verantwoordelijk voor vaststelling van alle belastingen en heffingen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot verkoop-, gebruiks- of overdrachtsbelasting, belasting toegevoegde waarde, bronbelasting en overige belastingen en/of heffingen die worden opgelegd of die anderszins opkomen of moeten worden geïnd, betaald of ingehouden om enigerlei reden in verband met alle verzoeken om of verlening of gebruik van de Dienst, jouw gebruik van de Site, Seller Central, de koop of verkoop van producten of diensten, of anderszins in verband met elk handelen, uitblijven van handelen of nalaten door jou of een aan je gelieerde onderneming, of een van jouw of hun werknemers, hulppersonen, opdrachtnemers of vertegenwoordigers ("Belastingen"). Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het innen, inhouden, rapporteren en afdragen van de juiste Belastingen aan de aangewezen belastingdienst. Hoewel wij je een middel ter beschikking kunnen stellen om belastingen over jouw transacties vast te stellen en toe te passen, zijn wij en onze Gelieerde Ondernemingen niet verplicht om vast te stellen of Belastingen van toepassing zijn, en niet verantwoordelijk voor het berekenen, innen, rapporteren of afdragen van Belastingen aan enige belastingdienst als gevolg van enige transactie.

 9. Looptijd en beëindiging
 10. 5.1 Looptijd. Deze Overeenkomst gaat in op de datum waarop je jezelf registreert voor een Rekening bij ons op Seller Central. De Overeenkomst blijft van kracht tenzij en totdat deze wordt beëindigd overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 5.

  5.2 Beëindiging door jou. Tenzij schriftelijk anders met je wordt overeengekomen, kun je deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen door contact op te nemen met de klantenservice en jouw Rekening af te sluiten. Indien je jouw gebruik van de Dienst Verkoop op Amazon beëindigt, kies je ervoor om deze Overeenkomst te beëindigen en zullen wij jouw Rekening afsluiten. Bij afsluiting van jouw Rekening worden alle lopende transacties geannuleerd. Alle gelden die wij aanhouden in jouw Rekening op het moment van afsluiting, onder aftrek van alle bedragen die aan ons of onze Gelieerde Ondernemingen verschuldigd zijn of die niet beschikbaar zijn voor uitkering op grond van deze Overeenkomst, kunnen worden overgeboekt, ervan uitgaande dat aan alle authenticatievereisten voor annulering is voldaan (zoals dat je jouw Rekening niet mag afsluiten om onder uitkeringsbeperkingen uit te komen). Indien een onderzoek loopt op het moment van afsluiting van jouw Rekening, mogen wij jouw gelden bevriezen zoals nader beschreven in artikel 2.7. Indien later wordt vastgesteld dat je recht hebt op (een deel van) de betwiste gelden, zullen wij de desbetreffende gelden overboeken naar jouw Bankrekening.

  5.3 Opschorting of beëindiging door ons. Behoudens voor zover schriftelijk anders wordt overeengekomen, mogen wij de Dienst en deze Overeenkomst, om wat voor reden dan ook, beëindigen door middel van schriftelijke opzegging aan jou, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden. Zonder beperking van het voorgaande mogen wij de Dienst opschorten en de toegang tot jouw Rekening (daaronder begrepen doch niet beperkt tot de gelden in jouw Rekening) blokkeren indien (a) je het bepaalde in deze Overeenkomst hebt overtreden, (b) wij vaststellen dat je een onaanvaardbaar risico voor ons oplevert, (c) je valse, onvolledige, onjuiste of misleidende informatie (hebt) verstrekt (daaronder begrepen doch niet beperkt tot registratiegegevens) of anderszins betrokken bent bij frauduleuze of illegale activiteiten, (d) wij vermoeden dat de beveiliging van jouw Rekening, met inbegrip van jouw Inloggegevens, in gevaar is, of (e) wij vermoeden dat er onbevoegd of frauduleus gebruik wordt gemaakt van jouw Rekening of betaalgegevens in jouw Rekening. In die situaties zullen wij je, waar mogelijk vooraf en anders uiterlijk direct daarna, op de hoogte stellen van de opschorting van jouw Rekening en de redenen daarvoor, tenzij wij vaststellen dat het verstrekken van die informatie in strijd is met beveiligingsmaatregelen of verboden is op grond van het toepasselijk recht. Wij zullen jouw Rekening of Inloggegevens opnieuw activeren respectievelijk vervangen, zodra wij de redenen voor de opschorting hebben weggenomen. Je dient ons op de hoogte te stellen via ons Contactformulier indien je ons wilt verzoeken jouw Rekening opnieuw te activeren.

  5.4 Gevolgen van beëindiging. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 zijn wij niet aansprakelijk jegens jou voor enigerlei directe of indirecte (schade)vergoeding, daaronder begrepen schadevergoeding wegens gederfde verwachte winst, verwachte omzet, goodwill of wegens uitgaven, investeringen of verbintenissen in verband met enige beëindiging of opschorting van de Dienst. Bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook: (a) blijf je aansprakelijk voor alle vergoedingen, kosten of andere betalingsverplichtingen die zijn ontstaan tot aan de datum van beëindiging met betrekking tot de Dienst; (b) eindigen onmiddellijk ook alle (licentie)rechten die aan een der partijen uit hoofde van deze Overeenkomst zijn verleend; (c) dien je alle Amazon Materialen en Handelsmerken (zoals hierna beschreven) te retourneren of te vernietigen en het gebruik daarvan te staken; en (d) wordt jouw toegang tot de Site en Seller Central beëindigd.  Naast alle betalingsverplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst blijven de volgende artikelen van deze Overeenkomst van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst in overeenstemming met de bepalingen van die artikelen: 1.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.10, 2.11, 3.2, 4.2, 4.4, 5.4, 6, 7.3, 8.2 en 9 tot en met 11.

 11. Privacy; gebruikersinformatie.
 12. 6.1 Jouw toestemming. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens op de wijze zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring en zoals nader beschreven in deze Overeenkomst. Door gebruik te maken van de Dienst, de Site en Seller Central verleen je toestemming voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens op de wijze zoals uiteengezet in de Privacyverklaring Amazon Payments UK - Verkoop op Amazon (de "Privacyverklaring"). Als wij besluiten onze Privacyverklaring te wijzigen, zullen wij de wijzigingen op de Privacyverklaringpagina plaatsen, zodat je te allen tijde op de hoogte bent van de gegevens die wij verzamelen, de wijze waarop wij die gebruiken en onder welke omstandigheden wij die verstrekken. Je dient de Privacyverklaring regelmatig na te lezen op wijzigingen. Wij maken je erop attent dat de gegevens die je ons verstrekt als je gebruikmaakt van de Dienst, de Site of Seller Central buiten de Europese Economische Ruimte worden doorgegeven ten behoeve van verwerking door Amazon en haar Gelieerde Ondernemingen en om klantaccounts voor je aan te houden. Door gebruik te maken van de Dienst, de Site of Seller Central verleen je toestemming voor die doorgifte.

  6.2 Jouw gebruik. In verband met de Dienst verklaar je niet van gebruikers te zullen vragen of verlangen dat zij Card-, bankrekening- of andere gegevens betreffende een betalingswijze verstrekken. Om de transacties tussen onze gebruikers mogelijk te maken, kun je bepaalde persoonsgegevens verkrijgen, daaronder begrepen namen van kopers of ontvangers, e-mailadressen, mobiele telefoonnummers, verzendadressen en andere persoonlijk identificeerbare gegevens van gebruikers (tezamen: "Persoonsgegevens"). Je zult niet zelf of jouw gelieerde ondernemingen direct of indirect de volgende handelingen laten verrichten: (a) gebruik maken van Persoonsgegevens op enige manier die in strijd is met jouw privacybeleid of het toepasselijk recht; (b) contact opnemen met een persoon die jouw producten of diensten heeft besteld die nog niet zijn afgeleverd teneinde bedragen in verband daarmee te innen; (c) je laatdunkend over ons, onze Gelieerde Ondernemingen of een van hun of onze producten of diensten uitlaten; of (d) gericht berichten van welke aard dan ook doen uitgaan op basis van het feit dat de geadresseerde een gebruiker van onze Dienst of een afnemer van ons of van onze Gelieerde Ondernemingen is. Behoudens het voorgaande is het je toegestaan Persoonsgegevens bekend te maken en te gebruiken voor zover dat noodzakelijk is om de bestelling met betrekking tot de transactie en de bijbehorende klantenservice uit te voeren. Het bepaalde in dit artikel 6.2 belet je niet om informatie die je onafhankelijk van de Dienst verzamelt of informatie die je onafhankelijk van Persoonsgegevens verkrijgt voor enig doel te gebruiken, zelfs als deze informatie identiek is aan Persoonsgegevens; op voorwaarde dat je jezelf niet richt op communicatie op basis van het feit dat de beoogde ontvanger een gebruiker van onze Dienst of een afnemer van ons of van onze Gelieerde Ondernemingen is.

 13. Licentie
 14. 7.1 Amazon Materialen. Tijdens de looptijd van deze Overeenkomst mag je de Amazon Materialen uitsluitend gebruiken voor jouw interne doeleinden en uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor jouw gebruik van de Dienst.  Onder "Amazon Materialen" wordt begrepen alle software, gegevens, materialen, content en afgedrukte en elektronische documentatie die door ons of onze Gelieerde Ondernemingen wordt ontwikkeld en verstrekt zodat je deze kunt downloaden vanaf de Site of vanuit Seller Central. Onder Amazon Materialen zijn niet begrepen alle software, gegevens of andere materialen die specifiek ter beschikking worden gesteld door ons of onze Gelieerde Ondernemingen op grond van afzonderlijke licentievoorwaarden of die zijn vervaardigd door een derde, daaronder begrepen doch niet beperkt tot software die wordt verstrekt op grond van een open source-licentie, zoals Apache 2.0. Het is je niet toegestaan direct of indirect (te trachten):

  (a) rechten met betrekking tot de Dienst of de Amazon Materialen over te dragen, in sublicentie te geven, uit te lenen, te verkopen, te cederen, in lease te geven of te verhuren, daarvoor als servicebureau op te treden, of ze te distribueren of te verlenen aan enige persoon of entiteit;
  (b) aanduidingen van enig Handelsmerk of andere (intellectuele) eigendomsrechten die zijn aangebracht op of opgenomen in de Dienst of Amazon Materialen te verwijderen, onleesbaar te maken of te wijzigen;
  (c) software die is opgenomen in de Amazon Materialen aan te passen, te wijzigen, te manipuleren, deze te repareren of anderszins afgeleide werken daarvan te maken; met dien verstande dat het voorgaande niet in de weg staat aan het maken van afgeleide werken van software die door ons ter beschikking wordt gesteld op de Site in overeenstemming met afzonderlijke licentievoorwaarden die bij die software worden meegeleverd waarin het maken van afgeleide werken uitdrukkelijk is toegestaan; of
  (d) de Amazon Materialen of de Dienst aan reverse-engineering te ontwerpen, te disassembleren of te decompileren, of andere processen of procedures toe te passen om de broncode af te leiden van software die deel uitmaakt van de Amazon Materialen of de Dienst.

  7.2 Handelsmerken.  Het is je niet toegestaan Amazon Payments en andere daarmee samenhangende modellen, grafische afbeeldingen, logo's, briefhoofden, knoppictogrammen, scripts en dienstennamen (tezamen: "Handelsmerken") te gebruiken in verband met de Dienst. Je erkent dat alle eigendomsrechten met betrekking tot de Handelsmerken berusten bij ons en onze Gelieerde Ondernemingen.  Alle andere handelsmerken die geen eigendom zijn van ons en die voorkomen op de Site of Seller Central of in verband met de Dienst zijn eigendom van hun respectieve rechthebbenden, die al dan niet aan ons gelieerd, met ons verbonden of door ons gesponsord kunnen zijn. Wij en onze Gelieerde Ondernemingen mogen gebruikmaken van jouw naam, logo, dienstennaam of handelsmerken zoals door je aangegeven, doch uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst in overeenstemming met onze Beleidsvoorschriften. Wij en onze Gelieerde Ondernemingen mogen gebruikmaken van jouw naam of logo om je als deelnemende verkoper aan te duiden.

  7.3 Voorbehouden. Behoudens de beperkte gebruiks- en toegangsrechten en licenties zoals die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn neergelegd, behouden wij en onze Gelieerde Ondernemingen ons alle (eigendoms)rechten en belangen voor (met inbegrip van alle (intellectuele) eigendomsrechten) met betrekking tot de Software, de Amazon Materialen of de Handelsmerken van onze Gelieerde Ondernemingen, en alle overige technologie, software en intellectuele eigendom die wij verstrekken, ter beschikking stellen of gebruiken bij het verstrekken van de Dienst, de Site, Seller Central en de Amazon Materialen. Met uitzondering van de beperkte gebruiks- en toegangsrechten zoals beschreven in deze Overeenkomst verkrijg je op grond van deze Overeenkomst geen (eigendoms)belangen of rechten met betrekking tot de Dienst, de Site, Seller Central, de Amazon Materialen, onze Handelsmerken of enige andere technologie, software of intellectuele eigendom die wij of onze Gelieerde Ondernemingen verstrekken of ter beschikking stellen.

  7.4 Persberichten. Het is je niet toegestaan persberichten of openbare verklaringen met betrekking tot de Dienst uit te geven of, behoudens voor zover uitdrukkelijk is bepaald in deze Overeenkomst, onze naam of handelsmerken of ons logo of die van onze Gelieerde Ondernemingen op enigerlei wijze te gebruiken (waaronder in promotiemateriaal) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, of een verkeerde voorstelling geven van de relatie tussen ons of deze op enigerlei wijze verfraaien.

 15. Verklaringen en garanties; afwijzing van aansprakelijkheid
 16. 8.1 Door jou. Je verklaart en garandeert jegens ons dat: (a) je voldoet aan de voorwaarden om je te registreren voor en gebruik te maken van de Dienst, en het recht, de bevoegdheid en de mogelijkheid hebt om deze Overeenkomst aan te gaan en na te komen en de rechten, licenties en machtigingen te verlenen die je uit hoofde van deze Overeenkomst verleent; (b) de door jou bij jouw registratie opgegeven naam jouw (bedrijfs)naam is waaronder je producten en diensten verkoopt; (c) een door jou aangeboden verkooptransactie een verkoop te goeder trouw vormt zoals beschreven in de voorwaarden van de Dienst Verkoop op Amazon en jouw beleidsvoorschriften; (d) je uitsluitend gebruik zult maken van de Dienst om transacties te verrichten voor eigen rekening en niet namens enige andere persoon of entiteit; (e) bij alle verkooptransacties die je aanbiedt een correcte beschrijving wordt gegeven van jouw producten en/of diensten; (f) je al jouw verplichtingen jegens iedere gebruiker voor wie je een transactie aanbiedt zult nakomen; (g) je alle wet- en regelgeving die van toepassing is op jouw onderneming zult naleven, met inbegrip van alle belastingwet- en regelgeving, en dat alle transacties die door je worden aangegaan daaraan zullen voldoen; (h) je in jouw privacybeleid een correcte beschrijving zult geven van jouw gebruik van Persoonsgegevens en jouw gebruik van onze Diensten in overeenstemming met het toepasselijk recht; (i) behoudens in het kader van jouw normale bedrijfsvoering, geen van de door jou via de Dienst aan te bieden verkooptransacties een verkoop zal vormen aan een van jouw opdrachtgevers, partners of eigenaren; (j) je niet direct of indirect gebruik zult maken van de Dienst voor frauduleuze ondernemingen of op een wijze die in de weg staat aan het gebruik van de Dienst; (k) jij en jouw financiële instelling(en) niet vallen onder sancties of anderszins zijn vermeld op enige lijst van partijen waarvoor verboden of beperkingen gelden of eigendom zijn of onder het beheer vallen van een dergelijke partij, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de lijsten die worden aangehouden door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, Amerikaanse overheid (bijvoorbeeld de Specially Designated Nationals-lijst en de Foreign Sanctions Evaders-lijst van het Amerikaanse ministerie van Financiën en de Entity List van het Amerikaanse ministerie van Handel), het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie of haar lidstaten, of enige andere toepasselijke overheidsautoriteit; en (l) je niet direct of indirect handelsgoederen, software of technologie zult (doen) (her)uitvoeren of verzenden naar landen, personen, vennootschappen, organisaties of entiteiten waarvoor beperkingen of verboden gelden voor die (her)uitvoer of verzending, daaronder begrepen landen, personen, vennootschappen, organisaties of entiteiten die vallen onder sancties of embargo's onder het beheer van de Verenigde Naties, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, ministerie van Financiën of ministerie van Handel, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie of enige andere toepasselijke overheidsautoriteit.

  8.2 Afwijzing van aansprakelijkheid. DE SITE, SELLER CENTRAL, DE AMAZON MATERIALEN EN DE DIENST WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN ZIJ ZICH BEVINDEN ("AS IS"). VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT WIJZEN WIJ EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN HIERBIJ ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DE SITE, SELLER CENTRAL, DE AMAZON MATERIALEN, DE DIENST OF ENIGE APPLICATIE VAN DE HAND, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT: (A) ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID; (B) DAT DE SITE, SELLER CENTRAL, DE AMAZON MATERIALEN OF DE DIENST ZULLEN VOLDOEN AAN JOUW EISEN, ALTIJD BESCHIKBAAR, TOEGANKELIJK, ONONDERBROKEN, TIJDIG EN VEILIG ZULLEN ZIJN, FOUTLOOS ZULLEN WERKEN OF BEPAALDE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN OF FUNCTIONALITEIT ZULLEN BEZITTEN; OF (C) IMPLICIETE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT (HANDELS)GEBRUIK.

 17. Beperking van aansprakelijkheid
 18. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT WIJZEN WIJ EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN (EN ONZE EN HUN WERKNEMERS, BESTUURDERS, HULPPERSONEN EN VERTEGENWOORDIGERS) ALLE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HAND IN VERBAND MET INDIRECTE, BIJKOMENDE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, DE SITE, SELLER CENTRAL, DE AMAZON MATERIALEN OF DE DIENST (MET INBEGRIP VAN DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIKMAKING VAN DE DIENST). DAARNAAST, EN ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, GELDT DAT WIJ EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN (EN ONZE EN HUN WERKNEMERS, BESTUURDERS, HULPPERSONEN EN VERTEGENWOORDIGERS), VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, ALLE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HAND WIJZEN IN VERBAND MET SCHADE ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DIENSTEN OF PRODUCTEN DIE WORDEN GEKOCHT OF TRANSACTIES DIE WORDEN AANGEGAAN VIA DE DIENST. MET INACHTNEMING VAN HET BEPAALDE IN ARTIKEL 2.9.1 EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT GELDT DAT ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID EN DIE VAN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN (EN ONZE EN HUN WERKNEMERS, BESTUURDERS, HULPPERSONEN EN VERTEGENWOORDIGERS) ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF DE DAARIN BEOOGDE TRANSACTIES, UIT HOOFDE VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE LEER), GARANTIE OF ANDERSZINS, NIMMER MÉÉR BEDRAAGT DAN HET BEDRAG VAN DE DOOR ONS VERDIENDE VERGOEDINGEN IN VERBAND MET JOUW GEBRUIK VAN DE DIENST GEDURENDE DE PERIODE VAN DRIE (3) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING HEEFT GEGEVEN TOT DE GESTELDE AANSPRAKELIJKHEID.

  Onverminderd het voorgaande geldt dat wij en onze Gelieerde Ondernemingen in geen geval aansprakelijk zijn jegens jou in verband met verzuim of vertraging door ons (of onze werknemers, hulppersonen of vertegenwoordigers) in de nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, indien dat verzuim of die vertraging het gevolg is van abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die buiten onze invloedssfeer liggen, waarvan de gevolgen onvermijdelijk zouden zijn geweest ondanks alle redelijke inspanningen om deze te voorkomen, of indien wij gebonden zijn aan andere wettelijke verplichtingen op grond van het toepasselijk recht. De wetgeving in sommige landen of andere rechtsgebieden verbieden beperkingen op impliciete garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde vormen van schade. Indien die wetgeving van toepassing is, is het mogelijk dat (sommige van) bovenstaande beperkingen en uitsluitingen (van aansprakelijkheid) niet voor jou gelden en dat je rechten hebt in aanvulling op die welke zijn opgenomen in deze Overeenkomst. Onze aansprakelijkheid en die van onze Gelieerde Ondernemingen is beperkt voor zover toegestaan onder toepasselijk recht.

 19. Vrijwaring
 20. Je zult ons en onze Gelieerde Ondernemingen (en hun respectieve werknemers, bestuurders, hulppersonen en vertegenwoordigers) vrijwaren, verdedigen en schadeloosstellen in verband met alle (rechts)vorderingen, kosten, gedingen of eisen en alle daarmee samenhangende verliezen, schade, aansprakelijkheden, vonnissen, belastingaanslagen, boetes, rente en onkosten (daaronder begrepen doch niet beperkt tot redelijke kosten van rechtsbijstand) als gevolg van enige (rechts)vordering, accountantscontrole, onderzoek, enquête of andere procedure die wordt ingesteld door een persoon of entiteit als gevolg van of in verband met: (a) (vermeende) schending van jouw verklaringen, garanties of verplichtingen zoals neergelegd in deze Overeenkomst, daaronder begrepen doch niet beperkt tot een overtreding van onze Beleidsvoorschriften; (b) (vermeende) inbreuk, wederrechtelijke toe-eigening of schending van rechten van derden of toepasselijke wetgeving door jouw handelsmerken die worden gebruikt in verband met de Dienst of jouw website of applicatie met gebruikmaking van de Dienst; (c) jouw gebruik van de Dienst; of (d) enige transactie die door je wordt aangeboden via de Dienst.

 21. Algemene bepalingen
 22. 11.1 Kennisgevingen. Deze Overeenkomst is opgesteld in de Engelse taal. Je stemt ermee in dat, gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, wij met jou en jij met ons zult communiceren in het Engels. Als je de Site bezoekt of ons e-mails stuurt, communiceer je met ons langs elektronische weg. Wij communiceren met jou via de Site, Seller Central en jouw e-mailadres zoals dat in onze administratie is vermeld. Door je te registreren voor de Dienst en de voorwaarden van deze Overeenkomst te aanvaarden, bevestig je uitdrukkelijk dat je ermee instemt dat je kennisgevingen van ons langs elektronische weg ontvangt. Wij kunnen alle mededelingen en informatie met betrekking tot de Dienst en jouw Rekening, daaronder begrepen doch niet beperkt tot overeenkomsten met betrekking tot de Dienst, wijzigingen of veranderingen in die overeenkomsten of in Beleidsvoorschriften, bekendmakingen, kennisgevingen, transactiegegevens, verklaringen, reacties op vorderingen en andere communicatie met afnemers die wij mogelijk op grond van de wet aan je moeten verstrekken (tezamen: "Mededelingen") langs elektronische weg verstrekken. Mededelingen kunnen worden geplaatst op de Site of Seller Central of worden verzonden per e-mail naar jouw e-mailadres zoals dat in onze administratie is vermeld. Al die Mededelingen worden geacht "schriftelijk" te zijn en correct door jou te zijn ontvangen en aan je te zijn verstrekt. Je bent verantwoordelijk voor het afdrukken, opslaan en bewaren van jouw eigen afschriften van Mededelingen, met inbegrip van kopieën van deze Overeenkomst. Deze voorwaarde laat onverlet jouw wettelijke rechten, met inbegrip van jouw recht om te allen tijde te vragen om een kopie van deze Overeenkomst. Je kunt contact met ons opnemen over de Dienst door te gaan naar ons Contactformulier op de Site of naar Seller Central.

  11.2 Wijzigingen. Wij kunnen te allen tijde wijzigingen aanbrengen in het bepaalde in deze Overeenkomst, Beleidsvoorschriften of de Dienst. Wij zullen je op de hoogte stellen van een bijgewerkt(e) Overeenkomst of Beleidsvoorschrift door de bijgewerkte versie te plaatsen op onze Site of op Seller Central. Wijzigingen in een Beleidsvoorschrift gaan in op het moment van plaatsing op onze Site of op Seller Central of, indien dat eerder is, op het moment dat deze langs andere weg aan je worden meegedeeld. Andere wijzigingen in deze Overeenkomst gaan in zestig (60) dagen vanaf de datum van plaatsing op onze Site of op Seller Central of, indien dat eerder is, vanaf ontvangst door jou van onze mededeling met betrekking tot de wijziging. Indien je niet instemt met een wijziging in deze Overeenkomst, een Beleidsvoorschrift of een gebruiksmogelijkheid van de Dienst, kun je deze Overeenkomst beëindigen door contact met ons op te nemen via ons Contactformulier en jouw Rekening af te sluiten. Je wordt geacht de wijzigingen in Beleidsvoorschriften te hebben aanvaard indien je deze Overeenkomst niet beëindigt na de datum van plaatsing van het bijgewerkte Beleidsvoorschrift op onze Site of op Seller Central of, indien dat eerder is, anderszins aan je gecommuniceerd, en je wordt geacht de wijzigingen in deze Overeenkomst (anders dan wijzigingen in Beleidsvoorschriften) te hebben aanvaard indien je deze Overeenkomst niet beëindigt binnen 60 dagen vanaf de datum van plaatsing van de bijgewerkte Overeenkomst op onze Site of op Seller Central of, indien dat eerder is, anderszins aan je gecommuniceerd. Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor het doorlezen en begrijpen van elke versie van deze Overeenkomst en onze Beleidsvoorschriften.

  11.3 Onafhankelijke aannemers. Niets in deze Overeenkomst beoogt te vormen of vormt enigerlei joint-venture, arbeidsverhouding, escrow, samenwerkingsverband of fiduciaire relatie tussen jou en ons of onze Gelieerde Ondernemingen. Voorts wordt geen der partijen geacht een agent of vertegenwoordiger van de andere partij te zijn uit hoofde van deze Overeenkomst. Geen der partijen is bevoegd of zal trachten om enige uitdrukkelijke of impliciete verplichting of aansprakelijkheid te vestigen of aan te gaan op naam van of anderszins namens de andere partij. Onverminderd de algemeenheid van het voorgaande geldt dat geen der partijen een contract, overeenkomst of andere verbintenis zal aangaan, of garanties zal verstrekken, of enige verplichting of aansprakelijkheid zal aangaan op naam van of anderszins namens de andere partij.

  11.4 Cessie. Het is je niet toegestaan (voor)rechten of verplichtingen die je hebt op grond van deze Overeenkomst te cederen of over te dragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij mogen alle rechten of verplichtingen die wij hebben op grond van deze Overeenkomst cederen of uitbesteden aan een Gelieerde Onderneming. Met inachtneming van het voorgaande geldt dat deze Overeenkomst bindend is voor de rechtsopvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van elk der partijen. Elke cessie of overdracht in strijd met dit artikel wordt geacht nietig te zijn.

  11.5 Geen afstandsverklaringen. Een afstandsverklaring door een partij van een of meer van haar rechten of de verplichtingen van de andere partij uit hoofde van deze Overeenkomst dient schriftelijk plaats te vinden (met uitsluiting, in het kader van dit artikel 11.5, van e-mail), ondertekend door de afstand doende partij. Een verzuim of coulance door een der partijen in het aandringen op nakoming van een of meer van de bepalingen van deze Overeenkomst of het afdwingen hiervan of de uitoefening van rechten of rechtsmiddelen ingevolge deze Overeenkomst of anderszins houdt geen enkele afstandsverklaring in met betrekking tot het recht van die partij om zich in die of enige latere instantie op die bepaling of rechts(middel) te beroepen of deze te doen gelden. In plaats daarvan blijven deze volledig van kracht.

  11.6 Scheidbaarheid. Indien enig deel van deze Overeenkomst door een bevoegde rechter ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige delen van deze Overeenkomst ongewijzigd en volledig van kracht en zal de rechter op ons verzoek alle ongeldige of niet-afdwingbare delen zodanig uitleggen dat daarbij de gevolgen en het doel van de oorspronkelijke tekst zo dicht mogelijk wordt benaderd. Indien een zodanige uitleg niet mogelijk is, wordt de desbetreffende bepaling van deze Overeenkomst afgescheiden en blijft de rest van de Overeenkomst ongewijzigd en volledig van kracht.

  11.7 Toepasselijk recht; forumkeuze. De Dienst wordt door ons geëxploiteerd in het Verenigd Koninkrijk. De Site en Seller Central zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door ons en onze Gelieerde Ondernemingen in het Groothertogdom Luxemburg. Deze Overeenkomst wordt beheerst door het recht van Engeland en Wales, met uitsluiting van de beginselen van het conflictenrecht.Elk geschil dat op enigerlei wijze betrekking heeft op jouw gebruik van de Dienst of deze Overeenkomst (a) kan worden beslecht door de rechter te Londen, Verenigd Koninkrijk, indien je niet als onderneming een Rekening registreert (zoals bepaald in artikel 1.2) en (b) wordt bij uitsluiting beslecht door de rechter te Londen, Verenigd Koninkrijk, indien je wel als onderneming een Rekening registreert (zoals bepaald in artikel 1.2).

  11.8 Buitengerechtelijke klachtenprocedure. Indien je een klacht wenst in te dienen met betrekking tot de Dienst kun je daarvoor gebruikmaken van ons Contactformulier. Indien je niet tevreden bent over onze reactie heb je mogelijk het recht om jouw klacht voor te leggen aan de Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Londen E14 9SR of telefonisch op nummer 0300 123 9123* of per e-mail naar complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. Meer informatie vind je op www.financial-ombudsman.org.uk. De Financial Ombudsman Service is een gratis dienst die is opgezet om te helpen bij het oplossen van individuele geschillen tussen klanten en ondernemingen die financiële diensten verlenen in het Verenigd Koninkrijk.

  Indien je jouw account in het Verenigd Koninkrijk online hebt geopend, heb je ook de mogelijkheid om jouw klacht voor te leggen aan de Financial Ombudsman Service via het Platform voor onlinegeschillenbeslechting. Dit platform is opgezet door de Europese Commissie om een online tool te bieden voor consumenten voor het oplossen van geschillen met betrekking tot online gekochte goederen en diensten. Het platform is te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  11.9 Volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de Beleidsvoorschriften, vormt de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst en treedt in de plaats en geldt als annulering van alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, vorderingen, verklaringen en afspraken tussen partijen in verband met het onderwerp van deze Overeenkomst. Behoudens voor zover hiervoor uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn aanpassingen of wijzigingen in deze Overeenkomst eerst bindend voor ons indien deze zijn neergelegd in een door ons ondertekend schriftelijk document.

2021 Amazon.com, Inc. of Gelieerde Ondernemingen

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates