Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Amazon Responsible Person Diensten Algemene Voorwaarden

Amazon Responsible Person ('ARP') dienst is een programma dat wordt beheerd door Amazon Services Europe S.à r.l. samen met haar filialen, 'Amazon', 'wij' 'onze', of 'ons') waarmee Amazon aan aanvragers een middel verschaft om te voldoen aan de vereisten van artikel 4 van Verordening (EU) 2019/1020 (de 'Verordening Inzake Markttoezicht') voor producten die worden geleverd met behulp van ‘Fulfilment by Amazon’ ('FBA') (de 'ARP-dienst').

De Verordening Inzake Markttoezicht wordt op 16 juli 2021 van kracht in de EU. Producten die onder artikel 4 van de markttoezichtverordening vallen (in het algemeen alle producten met een CE-markering, met uitzondering van medische hulpmiddelen, explosieven voor civiel gebruik en bepaalde liften en kabelbaaninstallaties. Veel voorkomende voorbeelden van producten die een CE-markering moeten krijgen zijn speelgoed, elektronica, persoonlijke beschermingsmiddelen, machines, bouwproducten, gastoestellen, recreatie- en waterscooters, drukvaten en meetapparatuur). ('Toepasselijke Producten') moeten een in de EU gevestigde marktdeelnemer hebben die verantwoordelijk is voor bepaalde productconformiteitstaken (de 'Verantwoordelijke Persoon').

Verkooppartners die niet in de EU zijn gevestigd moeten ervoor zorgen dat hun toepasselijke producten na 16 juli 2021 een Verantwoordelijke Persoon in de EU hebben, om dergelijke producten in de EU te verkopen. Aanbiedingen van Toepasselijke Producten kunnen na deze datum worden verwijderd, als zij geen Verantwoordelijke Persoon in de EU hebben.

Deelname aan de ARP-dienst is alleen mogelijk voor Verkooppartners zonder een gevestigde EU-aanwezigheid, die fabrikant, merkeigenaar of wederverkoper zijn en die door het merk zijn geautoriseerd om in de EU te verkopen.  De ARP-dienst is alleen beschikbaar voor producten die geleverd worden via FBA en is niet beschikbaar voor producten die via andere kanalen worden geleverd (met inbegrip van andere Amazon-diensten, diensten van derden of de eigen rechtstreekse levering van producten door de aanvrager).

Uw deelname ('u' en 'uw' betekent de aanvrager die partij is bij deze overeenkomst) aan de ARP-dienst is onderhevig aan de hieronder vermelde voorwaarden (de 'ARP-overeenkomst'), samen met de Amazon Services Europe Business Solutions-overeenkomst, waarin de voorwaarden van FBA zijn opgenomen. Voor zover er sprake is van een conflict tussen de Amazon Services Europe Business Solutions-overeenkomst en deze ARP-overeenkomst met betrekking tot uw deelname aan de ARP-dienst, prevaleren de voorwaarden van de Amazon Services Europe Business Solutions-overeenkomst.

Om deel te nemen aan de ARP-dienst, moet u:

 • Een account aanhouden bij Seller Central, zoals op u van toepassing, en alle vereiste informatie verstrekken en bijhouden in Seller Central, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw e-mailadres en contactgegevens voor facturering; en
 • Akkoord gaan met de voorwaarden in deze ARP-overeenkomst door u te abonneren op de ARP-dienst door middel van het aanvinken van het vakje in de hier te vinden abonnementspagina van de ARP-dienst.
 1. Wijziging: Kennisgeving van wijzigingen.
 2. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd overeenkomstig met de wijzigingsbepalingen in de Amazon Services Europe Business Solutions-overeenkomst.

 3. Hoe werkt de ARP-dienst?
 4. (a) Dienstverleningsvoorwaarden.

  (i) Toepassingsgebied

  Deelname aan de ARP-dienst is alleen beschikbaar voor Verkooppartners zonder een gevestigde EU-aanwezigheid die fabrikanten, merkeigenaren of wederverkopers zijn die door het merk zijn geautoriseerd om in de EU te verkopen.

  De ARP-dienst is beperkt tot Toepasselijke Producten die worden geleverd met behulp van FBA. Voor uw Toepasselijke Producten die worden geleverd met behulp van FBA, kunt u ervoor kiezen Amazon te selecteren als de Verantwoordelijke Persoon onder de ARP-dienst, of een andere Verantwoordelijke Persoon te identificeren.

  Voor elk product waarvoor u de ARP-dienst gebruikt, geeft u Amazon toestemming om de taken uit te voeren die in paragraaf 2(b) worden beschreven. De ARP-dienst heeft geen betrekking op producten die via andere kanalen worden geleverd (met inbegrip van andere Amazon-diensten, diensten van derden of de eigen rechtstreekse levering van producten door de aanvrager). Het staat u vrij om producten van hetzelfde type via andere kanalen te leveren, maar Amazon stelt de ARP-dienst niet beschikbaar voor producten die via die andere kanalen worden verkocht. Het staat u ook vrij om een andere Verantwoordelijke Persoon te gebruiken voor producten die met behulp van FBA worden geleverd.

   (ii) Documentatie

  Amazon zal alleen als Verantwoordelijke Persoon optreden voor producten waarvoor u de vereiste documentatie en bevestiging heeft verstrekt. U bent verplicht om:

  • Amazon te voorzien van de toepasselijke Conformiteitsverklaring (of Prestatieverklaring), en van andere documentatie, die van toepassing is op producten waarvoor u Amazon heeft geïdentificeerd als de Verantwoordelijke Persoon, zoals van tijd tot tijd gevraagd door Amazon; en
  • Te bevestigen dat andere documentatie (met inbegrip van de technische documentatie) die door de van toepassing zijnde wetgeving vereist wordt, is opgesteld en binnen twee (2) werkdagen aan Amazon ter beschikking kan worden gesteld, zodat deze gecontroleerd kan worden of aan de markttoezichtautoriteiten kan worden verstrekt.

  U geeft Amazon toestemming om de door u verstrekte documenten en informatie in te zien, de door u verstrekte documenten en informatie te delen met markttoezichtautoriteiten en andere acties te ondernemen om samen te werken met markttoezichtautoriteiten zoals Amazon naar eigen goeddunken bepaalt dat het noodzakelijk is om aan zijn verplichtingen als Verantwoordelijke Persoon te voldoen.

  U moet de Conformiteitsverklaring (of Prestatieverklaring), technische documentatie en alle andere documentatie die vereist is door de van toepassing zijnde wetgeving ('Conformiteitsdocumentatie') te allen tijde up-to-date houden voor producten waarvoor u Amazon als de Verantwoordelijke Persoon heeft geïdentificeerd. Amazon controleert de Conformiteitsdocumentatie regelmatig en kan te allen tijde aanvullende documenten of informatie over het product opvragen.

  Het verstrekken van onjuiste of misleidende documenten of informatie, het niet verstrekken van documenten of informatie op verzoek of het niet verstrekken van documenten of informatie binnen de overeengekomen termijn kan leiden tot beëindiging van uw deelname aan de ARP-dienst, het opheffen van uw account, opschorting van de levering van uw producten door FBA en een melding aan de EU-markttoezichtautoriteiten.

  (iii) Etikettering

  Zodra u de vereiste documentatie heeft ingediend voor een product waarvoor u Amazon als de Verantwoordelijke Persoon heeft aangewezen, bent u verplicht de contactgegevens van Amazon toe te voegen aan het product, de verpakking of een begeleidend document, op de manier zoals wij u dat hebben opgedragen. Als u dit na 16 juli 2021 niet doet, kan dit ertoe leiden dat aanbiedingen van de website van Amazon worden verwijderd en/of dat uw producten worden onderworpen aan corrigerende maatregelen door de markttoezichtautoriteiten van de EU.

  Het aanbrengen van contactgegevens van Amazon op producten die niet geleverd worden door FBA of waarvoor u Amazon niet heeft aangewezen als Verantwoordelijk Persoon onder de ARP-overeenkomst, is in strijd met deze voorwaarden en kan leiden tot beëindiging van uw deelname aan de ARP-dienst, het opheffen van uw account, opschorting van de levering van uw producten door FBA en een melding aan de markttoezichtautoriteiten in de EU.

  (b) Verantwoordelijkheid van Amazon.

  De verantwoordelijkheid van Amazon in het kader van de ARP-dienst zal beperkt blijven tot de taken zoals genoemd in artikel 4, lid 3, van de Verordening Inzake Markttoezicht:

  • Het ter beschikking houden van de relevante documenten die u heeft ingediend (met inbegrip van de Conformiteitsverklaring of de Prestatieverklaring) gedurende de door de toepasselijke wetgeving vereiste periode;
  • Ervoor te zorgen dat de door u verstrekte technische documentatie op verzoek aan de markttoezichtautoriteiten ter beschikking wordt gesteld;
  • Het informeren van de markttoezichtautoriteiten over de risico's van uw producten waarvoor u Amazon als de Verantwoordelijke Persoon heeft aangewezen, wanneer Amazon redenen heeft om aan te nemen dat dergelijke producten een risico kunnen vormen; en
  • Het samenwerken met markttoezichtautoriteiten, waaronder het verstrekken van informatie en documentatie, en ervoor zorgen dat u de nodige corrigerende maatregelen neemt om eventuele niet naleving te verhelpen of, indien dat niet mogelijk is, maatregelen neemt om de risico's van het product te beperken.

  (c) Servicekosten.

  Voor de ARP-dienst wordt een vergoeding (de 'ARP-vergoeding') van 25 euro per maand (exclusief BTW) in rekening gebracht. Voor augustus 2021 wordt geen ARP-vergoeding in rekening gebracht. De ARP-vergoeding kan in lokale valuta in rekening worden gebracht of van tijd tot tijd worden herzien. U wordt van tevoren op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen.

  U wordt gefactureerd op uw primaire EU-marktplaatsaccount. Hierop wordt ook de ARP-vergoeding in rekening gebracht. De ARP-vergoeding wordt als 'Diverse aanpassing' in mindering gebracht op uw bestaande saldo.

  (d) Belastingen.

  Voor zover we verplicht zijn om belasting te innen of af te dragen in verband met de ARP-vergoeding onder deze ARP-overeenkomst, zullen we u belastingfacturen sturen en zult u ons deze belastingen terugbetalen binnen 30 dagen na de datum van onze factuur. U zult geen bedragen (inclusief, maar niet beperkt tot, huidige of toekomstige belastingen) van de ARP-vergoeding aftrekken of inhouden.

 1. Verklaringen en garanties
 2. De Amazon Services Europe Business Solutions-overeenkomst is van toepassing op uw verklarings- en garantieverplichtingen respectievelijk onze verklarings- en garantieverplichtingen.

  Verder, en in het bijzonder, verklaart en garandeert u dat producten waarvoor u Amazon hebt geïdentificeerd als de Verantwoordelijke Persoon:

  • Voldoen aan de vereisten van alle toepasselijke wet- en regelgeving; en
  • Dat u Conformiteitsdocumentatie heeft laten opstellen, die u te allen tijde up-to-date houdt, en binnen twee (2) werkdagen na een verzoek van Amazon beschikbaar stelt aan Amazon. In overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving stemt u ermee in de Conformiteitsdocumentatie te bewaren gedurende een periode van tien jaar vanaf de datum van de laatste verkoop van een product waarop deze van toepassing is.

 1. Vrijwaring.
 2. De Amazon Services Europe Business Solutions-overeenkomst is van toepassing op uw vrijwaringsverplichtingen respectievelijk onze vrijwaringsverplichtingen.

 3. Afwijzing van garanties.
 4. De ARP-dienst wordt geleverd op 'as is' basis, wat inhoudt dat u de ARP-dienst accepteert zoals deze momenteel wordt aangeboden door Amazon en dat we niet verplicht zijn om enige wijzigingen aan te brengen aan de ARP-dienst of om de ARP-dienst voort te zetten. Amazon biedt geen andere garanties dan die zijn overeengekomen in deze ARP-overeenkomst en de Amazon Services Europe Business Solutions-overeenkomst.

 5. Beperking van aansprakelijkheid.
 6. Zowel u als Amazon zijn aansprakelijk voor geleden schade in overeenstemming met de bepalingen zoals die in uw Amazon Services Europe Business Solutions-overeenkomst zijn beschreven.

 7. Producten waarvoor u Amazon heeft aangewezen als de Verantwoordelijke Persoon.
 8. Producten waarvoor u Amazon heeft aangewezen als de Verantwoordelijke Persoon zijn 'producten' of 'uw producten' onder de Amazon Services Europe Business Solutions-overeenkomst, inclusief voor de doeleinden van bepalingen met betrekking tot uw verklaringen en garanties en uw verplichtingen tot vrijwaring en verweer, indien van toepassing.

 9. Looptijd en beëindiging.
 10. De looptijd van deze ARP-overeenkomst begint op de datum waarop u zich abonneert op de ARP-dienst en loopt door totdat wij of u deze ARP-overeenkomst beëindigen in overeenstemming met de bepalingen uiteengezet in uw Amazon Services Europe Business Solutions-overeenkomst.

  Als u ons een beëindigingsbericht voor de ARP-dienst stuurt, moet u een andere Verantwoordelijke Persoon voor uw producten aanwijzen. Aanbiedingen worden verwijderd als geen Verantwoordelijke Persoon is aangewezen.

  Bij beëindiging zullen alle rechten en plichten van de partijen onder deze ARP-overeenkomst eindigen, behalve dat de paragrafen 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 de beëindiging overleven.

 11. Toepasselijk recht; Rechtsforum.
 12. De ARP-overeenkomst valt onder de wetgeving die van toepassing is op de Amazon Services Europe Business Solutions-overeenkomst. Elk geschil dat voorkomt uit deze ARP-overeenkomst zal worden opgelost zoals beschreven in de Amazon Services Europe Business Solutions-overeenkomst.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates