Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Gevaarlijke Voorwerpen

Untitled Document

Gevaarlijke Voorwerpen
Belangrijk: als u producten te koop aanbiedt op Amazon.nl, moet u voldoen aan alle wet- en regelgeving, voorschriften en Amazon-beleid die van toepassing zijn op die producten en productaanbiedingen.
Omdat Amazon ervoor wil zorgen dat producten die via Amazon worden aangeboden veilig zijn (dat wil zeggen dat er geen risico bestaat dat die producten aan consumenten de dood, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt kunnen worden, producten of aanbiedingen die door de fabrikant of door een overheidsinstantie worden teruggeroepen, zijn verboden. Amazon behoudt ook het recht om rekening te houden met terugroepacties door overheidsinstanties van andere landen.
Producten die op of voor 31 december 2020 voor het eerst in het VK verkrijgbaar zijn, moeten voldoen aan de volgende EU-regels.
Producten die niet veilig zijn, zijn verboden. Alle nieuwe speelgoed en elektrische apparatuur moeten CE-markering hebben en, indien van toepassing, worden geleverd met (i) een Britse 3-pins stekker, of (ii) een niet-Britse stekker die permanent is uitgerust met een Britse veiligheidsgoedgekeurde conversiestekker. Alle speelgoed en elektrische apparatuur, nieuw of gebruikt, moeten veilig zijn. Om na te gaan of het veilig is, moet de gebruikte of gereviseerde elektrische apparatuur door een erkende deskundige getest worden, om te verifiëren dat de producten veilig zijn.
Bij het verkopen van toegestane gevaarlijke producten, is het uw verantwoordelijkheid om de producten op de juiste manier op te slaan en te vervoeren met alle nodige beveiligingsmaatregelen.
Voorbeelden van Toegestane Producten
Als u een toegestaan, maar gevaarlijk product aanbiedt, moeten verkopers ervoor zorgen, dat het product verzonden is in overeenstemming met alle wet- en regelgeving en toepasselijke wetten, voorschriften en het Amazon-beleid.

 • Gemagnetiseerd materiaal
 • Oplaadbare batterijen

Voorbeelden van Verboden Producten

 • Producten die gericht zijn om met etenswaren in aanraking te komen (inclusief producten die in contact komen met baby's en kleine kinderen’ monden), en die bisfenol A (BPA) bevatten
 • Elke chemische stof of verbinding die uitsluitend is bedoeld voor commercieel, industrieel of professioneel gebruik en niet beschikbaar is voor algemene consumentenaankopen
 • Producten die door fabrikanten worden teruggeroepen
 • Producten die worden teruggeroepen door nationale of internationale overheidsinstanties, zoals NVWA, Douane Dienst, ACM, De Nederlandse Consumentenbond en alle andere officiële overheidsinstanties
 • Producten die in een RAPEX- of RASFF-rapport worden vermeld, en die ernstig risico vormen voor de gezondheid en veiligheid van consumenten
 • Producten gemaakt van chemicaliën zonder noodzakelijke registratie op de REACH-lijst
 • Beperkte chemicaliën of alleen voor professionele beperkte chemicaliën
 • Chemicaliën en producten die chemicaliën bevatten, dat zij de ozonlaag kunnen beschadigen, zoals koolstofterachloride
 • Bepaalde gevaarlijke voorwerpen, zoals:
  • Batterijen of accu's, knoopcelbatterijen daaronder begrepen, die meer dan 0,5 gewichtspercent kwik of meer dan 0,002 gewichtspercenten cadmium bevatten, met uitzondering van draagbare batterijen en accu's bestemd voor gebruik in nood- en alarmsystemen; medische apparatuur (excl. celbatterijen in hoortoestellen die zijn verboden); draadloze elektrisch gereedschap
  • Speelgoedkruisbogen die de mogelijkheid hebben om kleine, scherpe projectielen te kunnen schieten (bijv. Tandenstokers, spelden)
  • Sigarettenaansteker vullingen bevatten elke hoeveelheid butaan
  • Opblaasbare dobbers voor kinderen
  • Explosieven, bijvoorbeeld buskruit
 • Explosieve stoffen, verboden door de lokale wet- en regelgeving en de verordeningen van de Europese Unie inclusief precursoren van explosieven die zijn vermeld in Verordening (EU) nr. 2019/1148, zoals hieronder gespecificeerd, evenals andere precursoren van explosieven zoals kaliumpermanganaat:
  • Aceton in concentraties > 35% (behalve nagellakverwijderaars) of in hoeveelheden >500 ml
  • Aluminiumpoeder in hoeveelheden van ≥ 1,5 kg
  • Ammoniumnitraat in elke concentratie/hoeveelheid, met uitzondering van de direct-koudkompressen betreffende concentraties van < 16% g/g stikstof in verhouding tot ammoniumnitraat
  • Calciumammoniumnitraat in elke concentratie/hoeveelheid
  • Hexamine in elke concentratie/hoeveelheid, behalve als voedselingrediënt, of in brandstof- of vuurstarttabletten of -blokjes
  • Waterstofperoxide in concentraties van > 12%
  • Magnesiumnitraathexahydraat in elke concentratie/hoeveelheid
  • Magnesiumpoeder in concentraties/hoeveelheden van ≥ 1.5 kg
  • Salpeterzuur in concentraties van > 3%
  • Nitromethaan in elke concentratie / hoeveelheden, behalve nitrobrandstof die deze stof bevat in concentraties van ≤ 16%
  • Kaliumchloraat in concentraties van > 40%
  • Kaliumperchloraat in concentraties van > 40%
  • Kaliumpermanganaat in hoeveelheden van ≥ 1,5 kg
  • Natriumchloraat in elke concentratie/hoeveelheid
  • Natriumperchloraat in elke concentratie / hoeveelheid
  • Zwavelzuur in concentraties van ≥ 15%
 • Alle consumenten- en professionele vuurwerk en theaterpyrotechniek
 • Kite-snaren die bedoeld zijn voor vliegergevechten
 • Producten die thermiet bevatten
 • Producten besmet door straling
 • Vloeibaar kwik en producten die kwik bevatten, zoals
  • Manometers, bloeddrukmeters en andere medische hulpmiddelen die kwik bevatten
  • Thermometers
 • Producten die grote hoeveelheden magnetische ballen of kubussen bevatten, zoals:
  • Buckyballs
  • Buckycubes
  • Dynocube
  • Magneet Ballen
  • Magnicube
  • Neocubes
  • Neocubix
  • Nanodots
 • Airbags voor voertuigen en airbaghoezen

Producten die op of voor 31 december 2020 voor het eerst beschikbaar zijn in de EU of het VK, kunnen blijven circuleren totdat ze hun eindgebruiker bereiken en hoeven niet te voldoen aan de wijzigingen die van kracht worden vanaf 1 januari 2021. U kunt bewijs bewaren van wanneer producten voor het eerst in het VK of de EU beschikbaar zijn gesteld door documenten te bewaren, zoals verkoopcontracten, facturen en documenten met betrekking tot de verzending van goederen voor distributie.

Gerelateerde Amazon-Hulp-pagina

Nuttige en Aanvullende Informatie

Producten die na 31 december 2020 voor het eerst verkrijgbaar zijn in Groot-Brittannië
Na het einde van de Brexit-overgangsperiode gelden in het VK verschillende regels voor goederen die u verkoopt in: (1) Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) ('GB'); en (2) Noord-Ierland ('NI').
GB-vereisten
Producten die niet veilig zijn, zijn verboden. Al het nieuwe speelgoed en elektrische apparatuur moet een UKCA-markering hebben en, indien van toepassing, worden geleverd met (i) een Britse 3-pins stekker, of (ii) een niet-Britse stekker die permanent is uitgerust met een Britse veiligheidsgoedgekeurde conversiestekker. Al het speelgoed en alle elektrische apparatuur, nieuw of gebruikt, moet veilig zijn. U moet gebruikte en gereviseerde elektrische apparatuur laten testen door een deskundige voordat u deze op de lijst plaatst om te controleren of deze veilig is.
Wanneer u toegestane risicovolle en gevaarlijke artikelen verkoopt, is het uw verantwoordelijkheid om deze op de juiste manier op te slaan en te vervoeren, met alle veiligheidsmaatregelen die eventueel noodzakelijk zijn.
Voorbeelden van toegestane vermeldingen
Als een toegestaan maar gevaarlijk artikel wordt vermeld, moeten verkopers ervoor zorgen dat ze het artikel verzenden in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, voorschriften en het Amazon-beleid.

 • Gemagnetiseerd materiaal
 • Oplaadbare batterijen

Voorbeelden van verboden vermeldingen

 • Producten die bedoeld zijn om in contact te komen met voedingsmiddelen (inclusief producten die in contact komen met de mond van baby's en zuigelingen) die bisfenol A (BPA) bevatten
 • Artikelen die chemicaliën bevatten die de ozonlaag kunnen beschadigen, zoals koolstoftetrachloride
 • Verboden producten en apparatuur genoemd in bijlage III van de EU-verordening 517/2014 (F-gassenverordening) zoals gewijzigd door de ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen (amendement enz.) (Verlaten van de EU) verordeningen 2019, waaronder:
 • Verplaatsbare klimaatregelingsapparatuur voor ruimtes die fluorkoolwaterstoffen - HFK's (of mengsels daarvan) bevat met een aardopwarmingsvermogen (GWP) van 150 of mee;
 • Hervulbare en niet-hervulbare containers voor gefluoreerde gassen (F-gassen) die worden gebruikt voor het onderhouden, handhaven of vullen van koel-, klimaatregelings- of warmtepompapparatuur, brandbeveiligingssystemen of schakelinrichtingen, of voor gebruik als oplosmiddelen;
 • Huishoudelijke koelkasten en diepvriezers die HFK's bevatten met een GWP van 150 of meer;
 • Brandbeveiligingsapparatuur die perfluorkoolwaterstoffen (PFC's) PFC's of HFC-23 bevat;
 • Technische aerosolen die HFK's met een GWP van 150 of meer bevatten, behalve wanneer dit vereist is om te voldoen aan nationale veiligheidsnormen of bij gebruik voor medische toepassingen;
 • Aerosolgeneratoren die op de markt worden gebracht en bedoeld zijn voor verkoop aan het grote publiek voor amusements- en decoratieve doeleinden, zoals vermeld in punt 40 van Bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd door REACH etc. (Wijziging etc.) (Verlaten van de EU) Verordeningen 2019/758, zoals metaalglitter die voornamelijk bedoeld zijn voor decoratie of kunstmatige sneeuw en vorst;
 • Signaalhoorns die HFK's bevatten met een GWP van 150 of meer.
 • Elke chemische stof of verbinding die uitsluitend bedoeld is voor commercieel, industrieel of professioneel gebruik en niet beschikbaar is voor algemene consumentenaankoop
 • Door fabrikanten teruggeroepen producten
 • Door nationale of internationale overheidsinstanties teruggeroepen producten, zoals CPSC, NHTSA, FDA, USDA-FSIS, EPA
 • Producten die op een RAPEX-rapport staan vermeld omdat ze een ernstig risico voor de gezondheid en veiligheid van consumenten vormen
 • Producten gemaakt van chemicaliën zonder de vereiste registratie op de REACH-lijst, zoals opgenomen in de Britse wetgeving
 • Gifstoffen vallen onder Bijlage 1A van de UK Poisons Act 1972
 • Bepaalde risicovolle artikelen, zoals:
 • Batterijen of accu's, inclusief knoopcelbatterijen, die meer dan 0,0005 gewichtsprocent kwik of meer dan 0,002 gewichtsprocent cadmium bevatten, met uitzondering van draagbare batterijen en accu's bedoeld voor gebruik in: nood- en alarmsystemen; medische apparatuur (exclusief celbatterijen in gehoorapparaten die verboden zijn); draadloze elektrische gereedschappen
 • Speelgoedkruisbogen die kleine, scherpe projectielen kunnen afschieten (bijv. tandenstokers, spelden)
 • Explosieven, zoals buskruit
 • Explosieve stoffen die verboden zijn door de Britse wetgeving, inclusief precursoren voor explosieven die staan vermeld in Verordening (EU) nr. 98/2013 zoals gewijzigd door wetshandhaving en veiligheid (Wijziging) (Verlaten van de EU) Verordeningen 2019/742 en zoals hieronder gespecificeerd, evenals andere precursoren voor explosieven zoals kaliumpermanganaat:
  • Aceton in concentraties > 35%, behalve nagellakverwijderaars
  • Aluminiumpoeder in hoeveelheden ≥ 100 g
  • Ammoniumnitraat in elke concentratie/hoeveelheid, behalve instant cold packs die deze stof in concentraties <16% bevatten
  • Calciumammoniumnitraat in elke concentratie/hoeveelheid, behalve instant cold packs die deze stof in concentraties <16% bevatten
  • Calciumnitraat in concentraties > 35% en in hoeveelheden ≥ 5 liter/5 kg
  • Hexamine in elke concentratie/hoeveelheid, behalve als voedselingrediënt, of in brandstoftabletten of -blokjes
  • Waterstofperoxide in concentraties > 12%
  • Magnesiumnitraat-hexahydraat in elke concentratie/hoeveelheid
  • Magnesiumpoeder in hoeveelheden ≥ 100 g
  • Salpeterzuur in concentraties > 3%
  • Nitromethaan in elke concentratie/hoeveelheid, behalve voor nitrobrandstof die deze stof in concentraties < 30% bevat
  • Kaliumchloraat in concentraties > 40%
  • Kaliumperchloraat in concentraties > 40%
  • Kaliumpermanganaat in hoeveelheden ≥ 1 kg
  • Natriumchloraat in elke concentratie/hoeveelheid
  • Natriumnitraat in concentraties > 5% en in hoeveelheden ≥ 5 liter/5 kg
  • Natriumperchloraat in elke concentratie/hoeveelheid
  • Zwavelzuur in concentraties > 15%
 • Alle consumenten- en professionele vuurwerk en theaterpyrotechniek
 • Vliegertouw dat bedoeld is voor vliegergevechten
 • Voertuigairbags en airbaghoezen
 • Producten die thermiet bevatten
 • Door straling besmette producten
 • Vloeibaar kwik en producten die kwik bevatten, zoals:
  • Manometers, bloeddrukmeters en andere medische hulpmiddelen die kwik bevatten
  • Thermometers
 • Producten die grote hoeveelheden magnetische ballen of blokjes bevatten, zoals:
  • Buckyballs
  • Buckycubes
  • Dynocube
  • Magneetballen
  • Magnicube
  • Neocubes
  • Neocubix
  • Nanodots
 • Authentieke of gebruikte antieke of vintage gasmaskers van het leger of van WO I, WO II of de Koude Oorlog, hun filters en bussen

Noord-Ierland
Houd er rekening mee dat vanaf 1 januari 2021 andere regels van toepassing zullen zijn in NL als gevolg van het Noord-Ierland Protocol. In het bijzonder:

 • U dient ervoor te zorgen dat producten voldoen aan de EU-eisen en dat u de CE-markering gebruikt.
 • U bent een importeur als u in de EU of NI bent gevestigd en u producten vanuit een land buiten de EU en Noord-Ierland (inclusief vanuit GB) in NI verkoopt. Producten die in NI worden verkocht, moeten worden gemarkeerd met de gegevens van elke in de EU/NI gevestigde importeur.
 • Gemachtigde vertegenwoordigers kunnen gevestigd zijn in NI of de EU. Vanaf 16 juli 2021 worden nieuwe regels van kracht in het kader van EU-verordening 2019/1020 en sommige bedrijven moeten mogelijk een verantwoordelijke persoon in de EU of NI aanstellen om nalevingsfuncties uit te voeren (als er een andere entiteit in de toeleveringsketen is die in staat is om de functies uit te voeren). Verdere richtlijnen over de nieuwe regels zullen door de regering van het VK worden verstrekt.
 • Als u een instantie in het VK gebruikt om een verplichte externe conformiteitsbeoordeling uit te voeren, moet u vanaf 1 januari 2021 zowel een UKNI-markering als een CE-markering aanbrengen op producten die in NI op de markt worden gebracht. Goederen met de CE- en UKNI-markering mogen niet in de EU worden verkocht. U hoeft de UKNI-markering niet te gebruiken als u de naleving zelf certificeert of een EU-instantie gebruikt om een verplichte externe beoordeling uit te voeren.
 • "In aanmerking komende Noord-Ierse goederen" kunnen in GB met de CE-markering worden verkocht. De Britse regering geeft richtlijnen uit over hoe dit zal werken.

Gerelateerde hulppagina's van Amazon

Aanvullende nuttige informatie

BREXIT: richtlijnen van de Britse regering
De Britse regering heeft richtlijnen gepubliceerd over het verkopen van producten in het VK en het gebruik van het UKCA-merk. Deze richtlijn verschaft informatie voor fabrikanten, importeurs en distributeurs met betrekking tot nalevingsvereisten vanaf 1 januari 2021, onder meer over:

 • of u uw conformiteitsbeoordeling moet wijzigen;
 • wanneer en hoe u het UKCA-merk moet gebruiken;
 • vereisten voor technische documentatie en een Britse conformiteitsverklaring;
 • het aanwijzen van een gemachtigde vertegenwoordiger of verantwoordelijke persoon in het VK;
 • of uw wettelijke verantwoordelijkheden veranderen als gevolg van de Brexit;
 • hoe u met bestaande voorraad om moet gaan; en
 • specifieke regels voor de verkoop van producten in Noord-Ierland.

We raden u aan om deze richtlijn (hieronder gelinkt) te lezen, samen met elke andere specifieke richtlijn van de Britse regering die van toepassing is op uw product. Raadpleeg uw juridisch adviseur als u vragen hebt over hoe de wet- en regelgeving vanaf 1 januari 2021 van toepassing is op uw producten.
De hierboven genoemde Brexit-richtlijnen zijn hier te vinden:

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates