Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Algemene voorwaarden van het Amazon Business Leverancier Programma

Algemene voorwaarden van het Amazon Business Leverancier Programma

Deze algemene voorwaarden regelen uw toegang tot en gebruik van het hieronder beschreven programma (het ‘Programma’) en zijn een overeenkomst tussen u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt (‘u’) en Amazon Business EU S.à.r.l. (de ‘Voorwaarden’). Door u te registreren voor of gebruik te maken van het Programma, (namens uzelf of het bedrijf dat u vertegenwoordigt) (a) gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden en (b) waarborgt u dat u de bevoegdheid heeft om de Voorwaarden te aanvaarden namens het bedrijf dat u vertegenwoordigt. Deze Voorwaarden zijn een aanvulling op, en dienen te worden gelezen in samenhang met, de Amazon Services Europe Business Solutions-overeenkomst (de ‘Overeenkomst’). Termen met een hoofdletter hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Overeenkomst, tenzij anders gedefinieerd. In geval van conflict tussen deze Voorwaarden en de Overeenkomst, zijn deze Voorwaarden van toepassing. De versie van deze Voorwaarden in het Engels is de definitieve wettig bindende versie. Vertalingen dienen slechts ter uw leesgemak.

  1. Aankoop en Verkoop van Uw Producten

1.1. Krachtens het Programma kan Amazon al Uw Producten kopen voor wederverkoop aan Amazon Businessklanten (‘Eindklanten’) en namens u de overeenkomstige facturen opmaken (met betrekking tot uw verkooptransactie aan ons) in overeenstemming met de Overeenkomst. U moet zijn ingeschreven voor de VAT Calculation Service van Amazon en uw instellingen en informatie voor de VAT Calculation Service te allen tijde up-to-date houden om het Programma te gebruiken. Uw registratie voor of gebruik van het Programma schept voor Amazon geen verplichting om Uw Producten te kopen of om dit op enig moment of in welke hoeveelheid dan ook te blijven doen. Amazon is de juridische verkoper van producten die in het kader van het Programma aan Eindklanten worden verkocht en kan zijn verkoopprijzen te allen tijde naar eigen goeddunken bepalen en aanpassen.

1.2. Amazon betaalt elke factuur die namens u wordt uitgegeven in overeenstemming met dit artikel 30 dagen na het einde van de maand waarin de factuur is uitgegeven.

  1. Levering, Terugbetalingen en Retourzendingen

2.1. U dient al Uw Producten waarvoor u Fulfillment by Amazon niet gebruikt, rechtstreeks namens ons aan de Eindklant te verzenden. U mag Uw Producten niet van buiten de EU of het Verenigd Koninkrijk verzenden. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer u Uw Producten naar de Eindklant verzendt, en de eigendom van Uw Producten wordt overgedragen aan Amazon wanneer we die kennisgeving hebben ontvangen. In het geval van een retourzending door de Eindklant in overeenstemming met ons beleid (een ‘Geretourneerd Product’), zullen we de Eindklant de opdracht geven het Geretourneerde Product rechtstreeks naar u terug te sturen. U dient in dat geval het Geretourneerde Product van de Eindklant te aanvaarden en machtigt ons om de overeenkomstige terugbetaling aan Amazon te verwerken. Het eigendomsrecht op een Geretourneerd Product wordt overgedragen van de Eindklant naar Amazon en van Amazon naar u bij levering aan de aangewezen vervoerder. U dient alle Geretourneerde Producten bij ontvangst te inspecteren en onmiddellijk een schriftelijke kennisgeving van eventuele schade of tekorten naar Amazon te sturen. U hebt maximaal 6 maanden, vanaf de datum van verzending van het Geretourneerde Product door de Eindklant, om het recht om het Geretourneerde Product geheel of gedeeltelijk naar Amazon te retourneren aan te vechten. Betaling van een factuur beperkt de rechtsmiddelen van Amazon niet. Als een Geretourneerd Product de mogelijkheid heeft om persoonlijke informatie of gegevens op te slaan (‘Gegevens’), dient u het Geretourneerde Product veilig te wissen om ervoor te zorgen dat dergelijke Gegevens die op het Geretourneerde Product zijn opgeslagen, worden verwijderd en niet kunnen worden hersteld of opgehaald.

2.2. Als u Fulfillment by Amazon gebruikt, wordt het eigendomsrecht op Uw Producten overgedragen aan Amazon bij verzending van Uw Producten naar de Eindklant. In het geval van een retourzending plaatsen we alle Geretourneerde Producten terug in de inventaris van Uw Producten in het FBA-programma en verwerken we retourzendingen en terugbetalingen verder in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst.

2.3. U bent verantwoordelijk voor al uw btw- en Intrastatverplichtingen als gevolg van uw verkopen aan en retouren van Amazon.

  1. Waarborgen

Naast de verklaringen en waarborgen die uiteengezet zijn in de Overeenkomst, verklaart en waarborgt u dat: (a) Uw Producten legaal op de markt mogen worden gebracht, verkocht en verdeeld zonder beperking en niet onderworpen zijn aan exportcontroles; (b) Uw Producten veilig, geschikt voor het beoogde doel en vrij van gebreken zijn; (c) Uw Materialen nauwkeurig en volledig zijn en alle technische of andere conformiteitsdocumentatie bevatten die u wettelijk verplicht bent te verstrekken of waar Amazon u om kan vragen; dat alle verpakkingen, etikettering en importdocumentatie voldoen aan alle toepasselijke wetten en regels van de EU en het Verenigd Koninkrijk; wanneer Uw Producten onderhevig zijn aan regelgeving in verband met gevaarlijke materialen, verstrekt u Amazon alle noodzakelijke informatie met betrekking tot die producten vóór en op het punt van levering, inclusief het veiligheidsinformatieblad, het nummer van de Verenigde Naties, de transportregelgevingsklasse, de verpakkingsgroep, de classificatiecode en het vlampunt, indien van toepassing; (d) noch de uitoefening van haar licentierechten door Amazon, noch de verkoop, marketing of verdeling van Uw Producten, een schending inhoudt van auteursrechten, handelsmerken, ontwerpen, databases of andere rechten van derden; (e) u beschikt over alle licenties, vergunningen, autorisaties, toestemmingen en machtigingen om Uw Producten te leveren krachtens het Programma; Indien u (op grond van een overeenkomst met de fabrikant of merkeigenaar of anderszins) beperkt bent Uw Producten te verkopen aan Amazon, dient u de functionaliteit die wij u ter beschikking stellen te gebruiken om Uw Producten uit te sluiten van het Programma.

  1. Schadevergoeding

Naast de schadevergoedingsverplichtingen die uiteengezet zijn in de Overeenkomst zult u Amazon en onze zaakvoerders, directeuren, werknemers en agenten verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren tegen elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met een schending van de waarborgen in artikel 3, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) Vorderingen gebaseerd op verlies veroorzaakt door defecte, onveilige of niet-conforme producten en het terugtrekken, terugroepen of andere corrigerende maatregelen die als gevolg daarvan vereist zijn.

  1. Amazon Klanten

Krachtens het Programma zijn Eindklanten klanten van Amazon. We kunnen de Berichten koper-verkoper-functionaliteit aan u ter beschikking blijven stellen, zodat u alleen op vragen van Eindklanten kunt reageren. Behalve om vragen te beantwoorden via Berichten koper-verkoper, zult u geen contacten met Eindklanten behandelen of hen aanspreken en, indien u wordt gecontacteerd door Eindklanten, zult u aangeven dat die klanten de contactaanwijzingen moeten volgen op de Amazon-site waarop de aankoop is gedaan om problemen met de klantenservice op te lossen; met dien verstande dat dit artikel 5 geen beperkingen inhoudt met betrekking tot personen of entiteiten die Eindklant zijn, maar contact met u opnemen voor zaken die geen verband houden met Amazon, het Programma of met betrekking tot de verdeling en verwerking van productgarantiekaarten.

  1. Vergoeding

Uw vergoeding voor de aankoop van Uw Producten door Amazon krachtens het Programma is inbegrepen in de prijs die voor Uw Producten wordt gefactureerd in overeenstemming met artikel 1 en (behalve zoals uiteengezet in enig toepasselijk Programmabeleid) geeft u dit geen recht op, en zal Amazon zal niet betalen voor enige andere vergoedingen, kosten, uitgaven, heffingen, toeslagen, belastingen, tarieven of andere compensaties of vergoedingen in verband met het Programma. Amazon behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken eventuele administratieve kosten of toeslagen in rekening of in mindering te brengen, zoals uiteengezet in de Overeenkomst of het Programmabeleid of zoals anderszins van tijd tot tijd door Amazon wordt meegedeeld.

 

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates