Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Overeenkomst Amazon Services Europe Business Solutions

Overeenkomst Amazon Services Europe Business Solutions

Laatstelijk bijgewerkt: 5 augustus 2022

De Engelstalige versie van deze Overeenkomst is de definitieve wettig bindende versie. Vertalingen in de Duitse, Franse, Italiaanse, Spaanse, Nederlandse, Zweedse, Poolse en Chinese (中文) taal dienen slechts ter uw leesgemak.

Algemene Voorwaarden

Welkom bij Amazon Services Europe Business Solutions, een pakket optionele verkopersdiensten, waaronder Selling on Amazon, Fulfillment by Amazon, Sponsored Ads en Selling Partner API.

DEZE OVEREENKOMST BEVAT DE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VIA EEN OF MEER BEPAALDE ACCOUNTS EN VORMT EEN OVEREENKOMST TUSSEN U OF DE ONDERNEMING DIE U VERTEGENWOORDIGT (‘U’) EN AMAZON SERVICES EUROPE S.A. R.L. (DE ’OVEREENKOMST‘). DOOR ZICH TE REGISTREREN VOOR OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN STEMT U (NAMENS UZELF OF NAMENS DE ONDERNEMING DIE U VERTEGENWOORDIGT) ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, DAARONDER BEGREPEN DE DIENSTENVOORWAARDEN EN HET PROGRAMMABELEID VOOR ELKE DIENST WAARVOOR U ZICH REGISTREERT OF WAARVAN U GEBRUIK MAAKT IN VERBAND MET EEN BEPAALDE AMAZON-SITE.

In het kader van deze Overeenkomst wordt met ‘wij’, ’ons’ en ‘Amazon’ bedoeld de in de toepasselijke Dienstenvoorwaarden genoemde Amazon-onderneming en wordt met ’u‘ bedoeld de aanvrager (indien deze zich registreert voor of gebruikmaakt van een Dienst als privépersoon) dan wel de onderneming bij wie de aanvrager in dienst is of die de aanvrager vertegenwoordigt (indien deze zich registreert voor of gebruikmaakt van een Dienst als onderneming). Begrippen met een beginhoofdletter hebben de betekenis zoals hierna vermeld in de Definities. In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke Dienstenvoorwaarden en het Programmabeleid, prevaleren de Algemene Voorwaarden, en prevaleren de toepasselijke Dienstenvoorwaarden boven het Programmabeleid.

 1. Aanmelding

Om het aanmeldingsproces te kunnen starten, dient u eerst het registratieproces voor een of meer van de Diensten te doorlopen. Door zich te registreren voor of gebruik te maken van de Diensten bevestigt u dat u niet bent uitgegaan van mondelinge dan wel schriftelijke verklaringen van werknemers van Amazon en/of een aan haar gelieerde onderneming en dat u voor die dienst hebt gekozen op basis van uw eigen onderzoek en afweging. Alleen partijen die op grond van het toepasselijk recht rechtsgeldig overeenkomsten kunnen aangaan en tot stand brengen, kunnen gebruikmaken van de Diensten (een bepaald Amazon Site Land kan bijvoorbeeld gebruik van de Diensten door minderjarigen verbieden). In het kader van de aanvraag dient u ons uw juridische naam, adres van de Hoofdvestiging, telefoonnummer en e-mailadres (of die gegevens van uw onderneming) te verstrekken, alsmede alle overige informatie die wij vragen. Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met de Privacyverklaring van Amazon.

 1. Betaling van Dienstenvergoedingen

De gegevens van de vergoedingen zijn volledig beschreven in de toepasselijke Dienstenvoorwaarden en het Programmabeleid. Al uw onkosten in verband met deze Overeenkomst zijn voor uw eigen rekening, tenzij anders is bepaald in deze Overeenkomst of de toepasselijke Dienstenvoorwaarden. Om gebruik te kunnen maken van een Dienst dient u Amazon Payments Europe s.c.a. ("APE") of Amazon Payments UK Limited ("APUK") geldige creditcard-informatie voor een of meer door Amazon geaccepteerde creditcards ("Uw Creditcard") te verstrekken. U mag uitsluitend een naam gebruiken die u bevoegd kunt gebruiken in verband met een Dienst en dient alle eerdere informatie waar nodig bij te werken, zodat deze te allen tijde juist en volledig blijft. U machtigt APE of APUK (en verstrekt ons op verzoek documentatie waaruit uw machtiging blijkt) om uw informatie (met inbegrip van eventueel bijgewerkte informatie) te controleren, om van tijd tot tijd kredietbeoordelingen over u op te vragen, om kredietfiatteringen te verkrijgen van de uitgever van Uw Creditcard en om, waar nodig, bedragen die door u aan ons verschuldigd zijn (als vergoeding of anderszins) af te schrijven van Uw Creditcard of uw bij APE en/of APUK aangehouden betaalrekeningen. Indien u zich vóór 14 december 2018 hebt geregistreerd voor Selling on Amazon en nog geen Bevestiging APUK Rekening hebt ontvangen, vinden alle betalingen aan u plaats in overeenstemming met de APE Gebruikersovereenkomst. Indien u zich op of na 14 december 2018 hebt geregistreerd voor Selling on Amazon of een Bevestiging APUK Rekening hebt ontvangen, vinden alle betalingen aan u in verband met de UK Amazon Site plaats in overeenstemming met de APUK Gebruikersovereenkomst, en vinden alle betalingen aan u in verband met de DE Amazon Site, de ES Amazon Site, de FR Amazon Site, de IT Amazon Site, de NL Amazon Site, de SE Amazon Site en/of de PL Amazon Site plaats in overeenstemming met de APE Gebruikersovereenkomst. Naast afschrijving van verschuldigde bedragen van Uw Creditcard machtigt u APE of APUK om in plaats daarvan te kiezen voor (a) verrekening van eventueel door u aan ons verschuldigde bedragen (als vergoeding of anderszins) met door ons aan u te verrichten betalingen of (b) facturering aan u van aan ons verschuldigde bedragen, in welk geval u de factuurbedragen na ontvangst dient te voldoen. Behoudens voor zover anders is bepaald zijn alle in deze Overeenkomst beoogde bedragen vermeld en getoond in de Lokale Valuta, en vinden alle in deze Overeenkomst beoogde betalingen plaats in de Lokale Valuta.

 1. Looptijd en beëindiging

De looptijd van deze Overeenkomst vangt aan op de datum waarop u uw registratie voor gebruik van een Verkoopdienst geheel hebt doorlopen, en blijft van kracht totdat deze door ons of door u wordt beëindigd in overeenstemming met het hierna bepaalde. U kunt te allen tijde uw gebruik van een Verkoopdienst met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van opzegging aan ons via Seller Central, per e-mail, met gebruikmaking van ons Contactformulier of via een andere dergelijke weg. Wij kunnen uw gebruik van Diensten beëindigen of deze Overeenkomst opzeggen zonder opgaaf van redenen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Wij kunnen uw gebruik van Diensten met onmiddellijke ingang opschorten of beëindigen indien wij vaststellen dat (a) u ernstig tekort komt in de nakoming van de Overeenkomst en uw verzuim niet zuivert binnen een nadere termijn van 7 dagen na ingebrekestelling, tenzij wij door uw verzuim aansprakelijk kunnen zijn jegens een derde, in welk geval wij het recht hebben om voornoemde nadere termijn te verkorten of daarvan af te zien, een en ander naar ons redelijk inzicht; (b) uw account is gebruikt of uit onze controlesystemen blijkt dat uw account kan zijn gebruikt voor bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten; of (c) uw gebruik van de Diensten schade heeft toegebracht of uit onze controlesystemen blijkt dat dat gebruik schade zou kunnen toebrengen aan andere verkopers, afnemers of het gerechtvaardigd belang van Amazon. Wij zullen u onverwijld op de hoogte stellen van een dergelijke beëindiging of opschorting per e-mail of soortgelijk middel, dat specifiek aan u is geadresseerd, alsook via Seller Central, onder vermelding van de reden en alle beroepsmogelijkheden, behoudens voor zover wij reden hebben om aan te nemen dat de verstrekking van die informatie in de weg kan staan aan het onderzoek of de voorkoming van bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten of het u mogelijk zou maken om onze waarborgen te omzeilen. Opschortingen zullen van kracht blijven totdat u voldoende overtuigend bewijs heeft overlegd waaruit blijkt dat de oorzaak van de opschorting niet langer van toepassing is en waaruit op te maken valt dat u de benodigde maatregelen heeft genomen, met dien verstande dat dit niet geldt in geval van een opschorting uit hoofde van bovengenoemde scenario’s (b) of (c), daar we in dat soort gevallen het recht voorbehouden om de beëindiging niet ongedaan te maken en niet over te gaan tot herstel, in het licht van de oorspronkelijke bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteit of schade. In geval van beëindiging van deze Overeenkomst eindigen onmiddellijk alle bijbehorende rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, met dien verstande dat (d) u verantwoordelijk blijft voor nakoming van al uw verplichtingen in verband met transacties die zijn aangegaan vóór beëindiging en voor alle aansprakelijkheden die zijn ontstaan vóór of als gevolg van beëindiging en (e) artikel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15 en 17 van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven.

 1. Licentie

U verleent ons een niet-exclusieve, wereldwijde licentie, zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is, voor de duur van uw oorspronkelijke en afgeleide intellectuele eigendomsrechten, om gebruik te maken van al Uw Materialen voor de Diensten of voor andere producten of diensten van Amazon, en om voornoemde rechten in sublicentie te geven aan aan ons gelieerde ondernemingen en exploitanten van Aan Amazon Verwante Media; met dien verstande echter dat wij geen wijzigingen zullen aanbrengen in Uw Handelsmerken ten opzichte van de vorm zoals door u verstrekt (behoudens om de afmetingen van handelsmerken aan te passen voor zover dat noodzakelijk is in verband met de presentatie, mits de verhoudingen van die handelsmerken gelijk blijven) en dat wij zullen voldoen aan uw verzoeken om verwijdering met betrekking tot specifieke vormen van gebruik van Uw Materialen (mits u dat niet zelf kunt doen met gebruikmaking van standaardfunctionaliteit die aan u ter beschikking wordt gesteld op de toepasselijke Amazon Site of Dienst); en voorts met dien verstande echter dat niets in deze Overeenkomst in de weg staat of afbreuk doet aan ons recht om gebruik te maken van Uw Materialen zonder uw toestemming, voor zover dat gebruik op grond van het toepasselijk recht is toegestaan zonder licentie van u of aan u gelieerde ondernemingen (bijvoorbeeld: redelijk gebruik op grond van het auteursrecht, referentieel gebruik op grond van het merkenrecht of een rechtsgeldige licentie van een derde).

 1. Verklaringen

Elk der partijen verklaart en garandeert dat: (a) zij, indien zij een onderneming is, rechtsgeldig is opgericht en bestaat en een goede reputatie geniet op grond van het recht van het gebied waar de onderneming is gevestigd; (b) zij beschikt over alle benodigde rechten, bevoegdheden en machtigingen om deze Overeenkomst aan te gaan en haar verplichtingen na te komen en de rechten, licenties en machtigingen die zij op grond van deze Overeenkomst verleent te verlenen; (c) alle informatie die door de ene partij aan de andere partij of aan haar gelieerde ondernemingen wordt verstrekt of ter beschikking wordt gesteld juist en volledig is, en dat zij die informatie onverwijld zal bijwerken voor zover dat noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat deze te allen tijde juist en volledig blijft; (d) zij niet valt onder sancties of andere vermeldingen op enige lijst van verboden partijen of partijen waarvoor beperkingen gelden of die eigendom zijn van of beheerd worden door een dergelijke partij, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de lijsten zoals die worden aangehouden door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de Regering van de Verenigde Staten van Amerika (bijvoorbeeld de Specially Designated Nationals-lijst en de Foreign Sanctions Evaders-lijst van het Amerikaanse Department of Treasury en de Entity-lijst van het Amerikaanse Department of Commerce), de Europese Unie of haar lidstaten, of enige andere toepasselijke overheidsautoriteit en (e) zij bij de nakoming van haar verplichtingen en de uitoefening van haar rechten uit hoofde van deze Overeenkomst alle toepasselijke Wetgeving zal naleven.

 1. Vrijwaring

6.1 Uw vrijwaringsverplichtingen. U zult Amazon en onze functionarissen, directeuren, werknemers en hulppersonen verdedigen, vrijwaren en schadeloosstellen in verband met alle vorderingen, verliezen, schade, schikkingen, (on)kosten of andere aansprakelijkheden van derden (daaronder begrepen doch niet beperkt tot kosten van rechtsbijstand) (elk een ‘Vordering’) als gevolg van of in verband met (a) niet-naleving door u van toepasselijke wetgeving; (b) Uw Producten, daaronder begrepen de aanbieding, verkoop, uitvoering (met uitzondering van Uw Producten waarvoor de bestellingen zijn uitgevoerd met gebruikmaking van de FBA-dienst), restitutie, annulering, retournering of aanpassing daarvan, en elk(e) daarmee samenhangend(e) letselschade, overlijden (voor zover dat letsel of overlijden niet is veroorzaakt door Amazon) of schade aan eigendommen; (c) Uw Belastingen en heffingen of de inning of afdracht dan wel het verzuim tot inning of afdracht van Uw Belastingen of heffingen, of het niet nakomen van belastingregistratieverplichtingen; of (d) daadwerkelijke of, op basis van specifieke aanwijzingen, vermeende schending van door u afgegeven verklaringen.

6.2 Vrijwaringsverplichtingen van Amazon. Amazon zal u en uw functionarissen, directeuren, werknemers en hulppersonen verdedigen, vrijwaren en schadeloosstellen in verband met alle Vorderingen van derden als gevolg van of in verband met: (a) niet-naleving door Amazon van toepasselijke wetgeving; of (b) vermeende inbreuk op of misbruik van de intellectuele eigendomsrechten van die derde door de exploitatie van een Amazon-winkel.

6.3 Proces. Indien een gevrijwaarde Vordering nadelige gevolgen heeft voor ons kunnen wij, voor zover dat is toegestaan op grond van het toepasselijk recht, vrijwillig en op eigen kosten tussenkomen in het geding. Het is geen der partijen toegestaan in te stemmen met het wijzen van enig vonnis of om een schikking aan te gaan in verband met een gevrijwaarde Vordering zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, welke niet op onredelijke gronden mag worden onthouden; met dien verstande dat een partij elke vordering die uitsluitend rechtstreeks gericht is tegen en uitsluitend gevolgen heeft voor die partij mag schikken.

 1. Beperking van aansprakelijkheid.

Elk de partijen is uitsluitend aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van opzet of grove schuld. In geval van niet-ernstige nalatigheid zijn partijen uitsluitend aansprakelijk voor (a) schade aan leven, lichaam of gezondheid of (b) voorzienbare schade die normaal optreedt als gevolg van tekortkoming in de nakoming van een wezenlijke contractuele verplichting.

 1. Verzekering

Indien de bruto verkoopopbrengst van Uw Producten zoals die worden verwerkt via de Fulfillment by Amazon Dienst elke maand gedurende een periode van drie (3) opeenvolgende maanden meer bedraagt dan de toepasselijke Verzekeringsdrempel, of anderszins op ons verzoek, zult u binnen dertig (30) dagen daarna op eigen kosten gedurende de resterende Looptijd een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering aanhouden in verband met elke Amazon Site, met ten minste de Verzekeringslimieten per gebeurtenis/in totaal die dekking bieden voor aansprakelijkheden als gevolg van of in samenhang met de exploitatie van uw onderneming in verband met die Amazon Site, daaronder begrepen productaansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, waarbij Amazon en haar rechtverkrijgenden in de polis(sen) vermeld worden als medeverzekerden. Op ons verzoek zult u ons verzekeringsbewijzen verstrekken waaruit de op grond van dit artikel 8 verlangde dekking blijkt, op het volgende adres: Amazon Services Europe S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, t.a.v.: Risk Management; met kopie aan: c/o Amazon, P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108- 1226, Verenigde Staten van Amerika, t.a.v.: Risk Management. 

 1. Fiscale aspecten

 

In de relatie tussen partijen bent u verantwoordelijk voor de inning, aangifte en afdracht van Uw Belastingen, behalve voor zover (i) Amazon automatisch namens u belastingen berekent, int of afdraagt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving; of (ii) Amazon uitdrukkelijk akkoord gaat namens u belastingen of andere op transactie gebaseerde kosten te ontvangen in verband met door Amazon beschikbaar gestelde en door u gebruikte services om de belasting te berekenen. U gaat akkoord met en houdt u aan de onder het Programmabeleid vermelde belastingrichtlijnen. Alle door u verschuldigde vergoedingen en betalingen aan Amazon in het kader van deze Overeenkomst of de toepasselijke Servicevoorwaarden zijn exclusief eventuele toepasselijke belasting, aftrek of inhouding (inclusief maar niet beperkt tot grensoverschrijdende bronbelastingen), en u bent ervoor verantwoordelijk Amazon alle u opgelegde Belastingen over dergelijke vergoedingen te betalen evenals elke aftrek of inhouding die op een betaling moet worden toegepast.

U gaat akkoord met de ontvangst van elektronische facturen van Amazon in een door ons bepaalde indeling en bezorgmethode.

 

 1. Eigenhandige facturering.

U stemt ermee in dat, indien wij een van Uw Producten kopen, Amazon eigenhandig namens u mag factureren over de periode vanaf de datum waarop u hebt ingestemd met koop door Amazon van Uw Producten tot aan de datum van beëindiging van deze Overeenkomst door ons of door u. Facturen op basis van eigenhandige facturering dient alle informatie te bevatten waarvan wij menen dat deze noodzakelijk is om een factuur uit te reiken die in overeenstemming is met de btw-vereisten op grond van de toepasselijke Wetgeving. Amazon mag deze informatie behouden en gebruiken voor zover dat is vereist op grond van de Wetgeving. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen indien u (i) enige aanvullende informatie ter kennis komt die moet worden verstrekt om ervoor te zorgen dat de facturen op basis van eigenhandige facturering in overeenstemming zijn met de toepasselijke Wetgeving, (ii) niet langer btw-plichtig bent, of (iii) uw btw-nummer wijzigt. Facturen op basis van eigenhandige facturering dienen te worden uitgereikt in de valuta van de desbetreffende Amazon Site(s). Elke factuur op basis van eigenhandige facturering wordt geacht te zijn geaccepteerd indien u deze niet binnen 30 dagen na factuurdatum afwijst. U verklaart geen afzonderlijke verkoopfacturen te zullen aanmaken voor de transacties die onder een factuur op basis van eigenhandige facturering vallen.

 1. Geheimhouding en persoonsgegevens

11.1 In het kader van uw gebruik van de Diensten kunt u Vertrouwelijke Informatie ontvangen. U stemt ermee in dat, gedurende de looptijd van de Overeenkomst en een periode van 5 jaar na beëindiging: (a) alle Vertrouwelijke Informatie exclusief eigendom blijft van Amazon, met uitzondering van persoonsgegevens van afnemers; (b) u en aan u gelieerde ondernemingen Vertrouwelijke Informatie uitsluitend zullen gebruiken voor zover dat strikt noodzakelijk is voor uw deelname aan de Diensten; (c) u niet direct of indirect (daaronder begrepen via een derde) anderszins Vertrouwelijke Informatie bekend zult maken of door aan u gelieerde ondernemingen bekend zult doen maken aan enige persoon, vennootschap of andere derde, behoudens voor zover dat noodzakelijk is ter naleving van de toepasselijke wetgeving; (d) u alle redelijke maatregelen zult nemen ter bescherming van de Vertrouwelijke Informatie tegen gebruik of bekendmaking die niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze Overeenkomst; en (e) u Vertrouwelijke Informatie uitsluitend zult bewaren voor zo lang als het gebruik daarvan strikt noodzakelijk is voor deelname aan de Diensten of nakoming van uw wettelijke (fiscale) verplichtingen, en in alle gevallen die informatie zult verwijderen bij beëindiging of zodra deze niet langer noodzakelijk is voor de nakoming van wettelijke verplichtingen. De voorgaande volzin houdt geen beperking in van uw recht om Vertrouwelijke Informatie te verstrekken aan een overheidsinstantie onder wier rechtsbevoegdheid u valt, mits u de bekendmaking beperkt tot het minimaal noodzakelijke en die overheidsinstantie uitdrukkelijk wijst op de vertrouwelijke aard van de verstrekte informatie. Het is u niet toegestaan persberichten met betrekking tot de Diensten te doen uitgaan of onze naam of handelsmerken of ons logo op enigerlei wijze te gebruiken (daaronder begrepen in promotiemateriaal) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, dan wel de relatie tussen ons op enigerlei wijze verkeerd voor te stellen of mooier af te schilderen. U mag de ‘Verkrijgbaar via Amazon’ badge uitsluitend gebruiken zoals aangegeven in en in overeenstemming met de Richtsnoeren Gebruik Handelsmerken zoals die zijn neergelegd in Seller Central; het is u niet toegestaan onze naam, handelsmerken of logo's te gebruiken (daaronder begrepen in promotiemateriaal) op enigerlei wijze die niet in overeenstemming is met het bepaalde in de Richtsnoeren Gebruik Handelsmerken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

11.2 Tenzij gespecificeerd in een Programmabeleid, treden wij op als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die worden verzameld via de Diensten, voor zover de verwerking van die persoonsgegevens van afnemers door ons verplicht is om de Diensten uit te voeren, te leveren en te verbeteren. Tenzij gespecificeerd in een Programmabeleid, bent u de onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens van afnemers (inclusief contactinformatie) die u verwerkt om orders uit te voeren, bijbehorende diensten aan afnemers te leveren of om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen, en u zult persoonsgegevens van afnemers uitsluitend voor de bovenstaande specifieke doeleinden verwerken. 

11.3 Niettegenstaande eventuele aanvullende verplichtingen in deze Overeenkomst, de Overeenkomst Amazon Services API Developer, het toepasselijke Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik of het Beleid inzake Gegevensbescherming, dient u bij de verwerking van persoonsgegevens van afnemers: (a) te voldoen aan uw verplichtingen onder de toepasselijke gegevensbeschermingswetten; (b) persoonsgegevens van afnemers te allen tijde geheim te houden (voornoemde termijn van 5 jaar geldt niet voor persoonsgegevens van afnemers); (c) fysieke, technische en organisatorische maatregelen in te voeren en te handhaven om persoonsgegevens van afnemers te beschermen tegen inbreuken op persoonsgegevens die evenredig zijn met de aard van de persoonsgegevens; (d) ons onverwijld op de hoogte te stellen nadat u zich bewust bent geworden van een inbreuk op persoonsgegevens en dient u gepaste maatregelen te treffen om de inbreuk op persoonsgegevens aan te pakken, inclusief de nodige inspanningen om die te herstellen en te voorkomen dat de inbreuk zich opnieuw zal voordoen; (e) onmiddellijk hulp te verlenen die wij redelijkerwijs verzoeken om onder de toepasselijke gegevensbeschermingswetten aan onze verplichtingen te voldoen; en (f) verantwoordelijkheid te nemen om betrokkenen op de hoogte te stellen over persoonsgegevens van afnemers (indien verplicht krachtens de toepasselijke gegevensbeschermingswetten) en op verzoeken van betrokkenen te reageren in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetten.

11.4 In het kader van dit artikel 11 betekent "Beperkte Doorgifte" de doorgifte van persoonsgegevens van afnemers van het Verenigd Koninkrijk (VK) naar een ander land of vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) naar een andere jurisdictie buiten de EER en een dergelijke doorgifte gebeurt niet op basis van een adequaatheidsbesluit. In de mate dat wij persoonsgegevens van afnemers aan u doorgeven en die doorgifte betreft een Beperkte Doorgifte, dan erkennen u en wij en komen u en wij overeen dat die doorgifte, waarbij u de importeur van gegevens bent en wij de exporteur van gegevens zijn, onderhevig zal zijn aan de EU-modelcontractbepalingen die staan uiteengezet in de Programmabeleidslijnen en waarbij de verwerking van de persoonsgegevens van afnemers onderhevig is aan de toepasselijke gegevensbeschermingswetten in het VK, het VK Addendum dat staat uiteengezet in de Programmabeleidslijnen (beide opgenomen onder verwijzing naar deze Overeenkomst). U mag geen Beperkte Doorgifte doen, tenzij dergelijke doorgifte is onderworpen aan een rechtmatig doorgiftemechanisme.


 1. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst als gevolg van redenen, gebeurtenissen of andere zaken die buiten onze redelijke invloedssfeer vallen.


 1. Relatie tussen partijen

U en wij zijn onafhankelijke contractspartijen, en interpretatie van deze Overeenkomst zal niet resulteren in de totstandkoming van een samenwerkingsverband, joint-venture, agentuur-, franchise-, vertegenwoordigings- of arbeidsrelatie tussen partijen. Amazon is geen veilingmeester, noch is zij tussenpersoon tussen koper en verkoper. U bent niet bevoegd om namens ons aanbiedingen te doen of verklaringen af te geven dan wel te aanvaarden. Wij zullen geen verklaring afgeven, op uw site of anderszins, die in strijd is met enige bepaling in dit artikel. Deze Overeenkomst leidt niet tot een exclusieve relatie tussen u en ons. Geen enkele uitdrukkelijke dan wel impliciete bepaling in deze Overeenkomst beoogt of wordt uitgelegd als de verlening aan enige andere Persoon dan partijen bij deze Overeenkomst van rechten, rechtsmiddelen of vorderingen op grond van de wet of het equityrecht dan wel uit hoofde van of in verband met deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst en alle verklaringen, garanties, afspraken, voorwaarden en bepalingen daarin zijn bedoeld om uitsluitend ten goede te komen aan Amazon, u en afnemers of verkopers die daarop mogen vertrouwen. In de relatie tussen u en ons bent u bij uitsluiting verantwoordelijk voor alle verplichtingen die samenhangen met het gebruik van diensten of gebruiksmogelijkheden van derden die u ons namens u laat gebruiken, daaronder begrepen naleving van alle toepasselijke gebruiksvoorwaarden.

 1. Suggesties en overige informatie

Indien u of een aan u gelieerde onderneming ervoor kiest suggesties, opmerkingen, ideeën, verbeteringen of andere feedback of materialen aan ons ter beschikking te stellen in verband met een Amazon Site of Dienst (daaronder begrepen bijbehorende Technologie), dient u, voor zover noodzakelijk en toegestaan op grond van het recht, ons een onherroepelijke wereldwijde licentie te verlenen, zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is, met betrekking tot alle (eigendoms)rechten op en belangen in die suggesties voor de beschermingsduur van de daaraan ten grondslag liggende rechten. Om te kunnen voldoen aan verzoeken van de overheid, om onze systemen en afnemers te kunnen beschermen of om de integriteit en de exploitatie van onze onderneming en systemen te kunnen garanderen, kunnen wij ons toegang verschaffen tot informatie en informatie bekendmaken voor zover wij dat noodzakelijk of passend achten, daaronder begrepen doch niet beperkt tot contactgegevens, IP-adressen, verkeersgegevens en gebruikshistorie van gebruikers en door gebruikers geplaatste content.

 1. Wijziging

In geval van wijzigingen in de Overeenkomst zullen wij u ten minste 15 dagen van tevoren op de hoogte stellen in overeenstemming met artikel 17.

Wij kunnen de Overeenkomst echter te allen tijde met onmiddellijke ingang wijzigen (a) in verband met wet- of regelgeving, ter voorkoming van fraude en misbruik of om beveiligingsredenen; (b) in geval van wijzigingen in bestaande gebruiksmogelijkheden of toevoeging van nieuwe gebruiksmogelijkheden in verband met de Diensten (voor zover dit geen wezenlijke nadelige gevolgen heeft voor uw gebruik van de Diensten); of (c) ter beperking van producten of activiteiten die naar onze mening onveilig, ongepast of aanstootgevend zijn. Wij zullen u van alle wijzigingen of aanpassingen op de hoogte stellen in overeenstemming met artikel 17.

Door na de ingangsdatum van een wijziging in deze Overeenkomst in overeenstemming met dit artikel 15 uw gebruik van de Diensten voort te zetten geeft u aan akkoord te gaan met die wijziging. U stemt ermee in om, indien een bepaalde wijziging voor u onaanvaardbaar is, de Diensten niet te zullen gebruiken en de Overeenkomst te zullen beëindigen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.

 1. Wachtwoordbeveiliging

Alle wachtwoorden die wij u verstrekken mogen uitsluitend worden gebruikt gedurende de Looptijd om toegang te verkrijgen tot Seller Central (of andere tools die wij bieden) om gebruik te maken van de Diensten, elektronisch Uw Transacties te accepteren en uw afgeronde Transacties in te zien. U bent bij uitsluiting verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord. Het is u niet toegestaan uw wachtwoord aan derden (anders dan derden die u hebt gemachtigd om gebruik te maken van uw account of Seller Central in overeenstemming met deze Overeenkomst), en u bent bij uitsluiting verantwoordelijk voor alle gebruik van of acties met gebruikmaking van uw wachtwoord. Indien de geheimhouding van uw wachtwoord in het geding is, dient u uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen. 

 1. Overige

Het recht van het Groothertogdom Luxemburg is van toepassing op deze Overeenkomst en alle bepalingen en voorwaarden daarvan, met uitsluiting van beginselen van conflictenrecht of het Weens Koopverdrag. Alle geschillen die op enigerlei wijze verband houden met uw gebruik van de Diensten of deze Overeenkomst worden op niet-exclusieve basis beslecht door de rechter in het arrondissement Luxemburg Stad, Luxemburg. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan deze Overeenkomst, van rechtswege dan wel anderszins, te cederen. Elke poging tot cessie of andere vorm van overdracht in strijd met dit artikel is nietig. Het is u echter wel toegestaan, na kennisgeving aan Amazon, deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te cederen of over te dragen aan een van uw Gelieerde Ondernemingen, met dien verstande dat u aansprakelijk blijft voor uw verplichtingen die zijn ontstaan voor de ingangsdatum van die cessie of overdracht uit hoofde van deze Overeenkomst. U stemt ermee in dat het ons is toegestaan onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst te cederen of over te dragen: (a) in verband met een fusie, consolidatie, overname of verkoop van (nagenoeg) al onze activa of een soortgelijke transactie; of (b) aan enige Gelieerde Onderneming of in het kader van een vennootschappelijke reorganisatie. Met ingang van die cessie wordt de rechtverkrijgende geacht in de plaats van Amazon te treden als partij bij deze Overeenkomst. Met inachtneming van die beperking is deze Overeenkomst bindend voor en komt zij ten goede aan partijen en hun respectieve rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. 

Amazon behoudt het recht om elke Transactie onmiddellijk stop te zetten, toegang tot de Diensten te blokkeren of te beperken, of enige andere maatregel te nemen om de toegang tot of de beschikbaarheid van onjuiste vermeldingen, onjuist geclassificeerde zaken, onrechtmatige zaken of zaken die anderszins zijn verboden op grond van het toepasselijke Programmabeleid te beperken.

Deze Overeenkomst en alle ondergeschikte of bijbehorende documentatie is oorspronkelijk opgesteld in de Engelse taal en eventueel verstrekte vertalingen dienen slechts het leesgemak. In geval van strijdigheid of verschil in interpretatie tussen de Engelstalige versie van deze Overeenkomst en de ondergeschikte of bijbehorende documentatie enerzijds en een vertaling daarvan anderzijds prevaleert de Engelstalige versie en interpretatie.

Amazon zal u op grond van deze Overeenkomst op de hoogte stellen door middel van het plaatsen van wijzigingen op Seller Central of op de desbetreffende Amazon Dienstensite waarop de wijzigingen betrekking hebben (zoals de Marketplace Developer-site waartoe u toegang hebt via uw account), en door middel van kennisgevingen per e-mail of soortgelijke middelen die specifiek aan u zijn geadresseerd. U dient alle kennisgevingen en andere mededelingen met betrekking tot Amazon of ons Selling Partner-ondersteuningsteam te verzenden via Seller Central, per e-mail, met gebruikmaking van ons Contactformulier of met soortgelijke middelen. Wij kunnen ook elektronisch of via andere middelen met u communiceren in verband met uw vermeldingen, verkopen en de Diensten, en u stemt in met die mededelingen. U kunt uw e-mailadressen wijzigen door middel van bijwerking van uw gegevens in Seller Central. U dient u e-mailadressen (alsmede uw juridische naam, adres en telefoonnummer) bij te werken zo vaak als nodig is om ervoor te zorgen dat deze gegevens juist zijn.

Indien enige bepaling in deze Overeenkomst onrechtmatig, nietig of om enigerlei reden onverbindend wordt geacht, wordt die bepaling geacht te zijn afgescheiden van deze voorwaarden en laat dit de rechtsgeldigheid en verbindendheid van alle overige bepalingen onverlet. Deze Overeenkomst vormt, tezamen met de APE Gebruikersovereenkomst en de APUK Gebruikersovereenkomst, de gehele overeenkomst tussen partijen met betrekking tot de Diensten en bijbehorende aangelegenheden zoals in deze Overeenkomst beschreven, en treedt in de plaats van alle voorgaande of gelijktijdige mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomsten en afspraken.

Definities

In het kader van deze Overeenkomst hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:

‘Aan Amazon Verwante Media’: alle websites, apparaten, diensten, gebruiksmogelijkheden of andere online points-of-presence, of andersoortige media, niet zijnde een Amazon Site, via welke een Amazon Site, en/of producten of diensten die daarop verkrijgbaar zijn, worden gesyndiceerd, aangeboden, verhandeld, aangeprezen of beschreven.

‘Amazon Site’: de Amazon Site, FR Amazon Site, IT Amazon Site, ES Amazon Site, UK Amazon Site, NL Amazon Site, de SE Amazon Site en/of de PL Amazon Site.

‘Amazon Site Land’:

  • Duitsland (indien de Amazon Site de DE Amazon Site is),
  • Frankrijk (indien de Amazon Site de FR Amazon Site is),
  • Italië (indien de Amazon Site de IT Amazon Site is),
  • Spanje (indien de Amazon Site de ES Amazon Site is),
  • Verenigd Koninkrijk en de Kanaaleilanden (indien de Amazon Site de UK Amazon Site is),
  • Nederland (indien de Amazon Site de NL Amazon Site is), respectievelijk
  • Zweden (indien de Amazon Site de SE Amazon Site is),
  • Polen (indien de Amazon Site de PL Amazon Site is).

‘APE Gebruikersovereenkomst’: heeft de betekenis zoals vermeld in de Dienstenvoorwaarden voor Selling on Amazon.

‘APE’: Amazon Payments Europe s.c.a.

‘Bevestiging APUK Rekening’: indien u zich vóór 14 december 2018 hebt geregistreerd voor Selling on Amazon, de bevestiging die u wordt verstrekt in Seller Central dat Uw betaalrekening voor APUK Selling on Amazon is geopend.

‘APUK Gebruikersovereenkomst’: heeft de betekenis zoals vermeld in de Dienstenvoorwaarden voor Selling on Amazon.

‘APUK’: Amazon Payments UK Limited.

‘Content’: auteursrechtelijk beschermde werken onder toepasselijke Wetgeving en content die beschermd is door databankrechten.

‘DE Amazon Site’: de website waarvan de primaire homepage wordt aangeduid met de URL www.amazon.de, en alle opvolgende of vervangende websites daarvan.

‘ES Amazon Site’: de website waarvan de primaire homepage wordt aangeduid met de URL www.amazon.es, en alle opvolgende of vervangende websites daarvan.

‘Uitgesloten Producten’: de producten of zaken zoals vermeld in Seller Central onder de Categorie-, Product- en Contentbeperkingen voor de DE Amazon Site; de Categorie Beperkingen voor Producten en Content voor de FR Amazon Site; de Categorie-, Product- en Contentbeperkingen voor de IT Amazon Site; de Categorie-, Product- en Contentbeperkingen voor de ES Amazon Site; de Categorie-, Product- en Contentbeperkingen voor de UK Amazon Site; de Categorie-, Product- en Contentbeperkingen voor de NL Amazon Site; Categorie-, Product- en Contentbeperkingen voor de SE Amazon Site en de Categorie, Product- en Contentbeperkingen voor de PL Amazon Site.

‘FR Amazon Site’: de website waarvan de primaire homepage wordt aangeduid met de URL www.amazon.fr, en alle opvolgende of vervangende websites daarvan.

‘Verzekeringslimieten’:

  • vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,-) (indien de Amazon Site de DE Amazon Site, de FR Amazon Site, de IT Amazon Site, de ES Amazon Site of de NL Amazon Site is),
  • vierhonderdduizend Britse ponden (£ 400.000,-) (indien de Amazon Site de UK Amazon Site is), respectievelijk
  • vijf miljoen Zweedse kronen (kr 5,000,000) (indien de Amazon Site de SE Amazon Site is),
  • twee miljoen tweehonderdenvijftig duizend Poolse zloty’s (PLN 2.250.000) (indien de Amazon Site de PL Amazon Site is).

‘Verzekeringsdrempel’:

  • vijfduizend euro (€ 5.000,-) (indien de Amazon Site de DE Amazon Site, de FR Amazon Site, de IT Amazon Site, de ES Amazon Site of de NL Amazon Site is),
  • vierduizend Britse ponden (£ 4.000,-) (indien de Amazon Site de UK Amazon Site is), respectievelijk
  • vijftigduizend Zweedse kronen (kr 50,000) (indien de Amazon Site de SE Amazon Site is),
  • tweeëntwintigduizend vijfhonderd zloty’s (PLN 22.500) (indien de Amazon Site de PL Amazon Site is).

‘Intellectuele Eigendomsrechten’: alle octrooien, auteursrechten, Handelsmerken, domeinnamen, persoonlijkheidsrechten, rechten op bedrijfsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten die mochten ontstaan op grond van enige Wetgeving, en alle bijkomende en naburige rechten, daaronder begrepen alle rechten van registratie en verlenging en rechtsvorderingen wegens schending of wederrechtelijke van of toe-eigening of inbreuk op een van voornoemde rechten.

‘IT Amazon Site’: de website waarvan de primaire homepage wordt aangeduid met de URL www.amazon.it, en alle opvolgende of vervangende websites daarvan.

‘Wetgeving’: alle thans geldende of toekomstige wet- en regelgeving, verordeningen, bevelen, licenties, vergunningen, vonnissen, beschikkingen of andere voorschriften van enige bevoegde overheidsinstantie.

‘Lokale Valuta’:

  • euro (indien de Amazon Site de DE Amazon Site, de FR Amazon Site, de IT Amazon Site, de ES Amazon Site of de NL Amazon Site is),
  • Britse pond (indien de Amazon Site de UK Amazon Site is), respectievelijk
  • Zweedse kroon (indien de Amazon Site de SE Amazon Site is),
  • Poolse złoty (indien de Amazon Site de PL Amazon Site is).

‘NL Amazon Site’: de website waarvan de primaire homepage wordt aangeduid met de URL www.amazon.nl en alle opvolgende of vervangende websites daarvan.

‘Bestelgegevens’: voor Uw Producten die worden verkocht via een Amazon Site, de bestelgegevens en verzendgegevens die wij aan u verstrekken of ter beschikking stellen.

‘Persoon’: ieder(e) natuurlijke of rechtspersoon, samenwerkingsverband, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, overheidsinstantie, vereniging, joint-venture, afdeling of andere kennelijke entiteit, al dan niet met onderscheiden juridische bestaansgrond.

"PL Amazon Site": de website waarvan de primaire homepage wordt aangeduid met de URL www.amazon.pl, en alle opvolgende of vervangende websites daarvan.

Hoofvestiging’: de hoofdvestiging waar diensten van Amazon worden ontvangen en die door u als Zakelijk Adres in uw seller account is opgegeven.

‘Programmabeleid’: alle beleidsvoorschriften en programmavoorwaarden zoals vermeld op de Programmabeleidspagina.

‘Verkoopopbrengst’: de bruto verkoopopbrengst zoals die is betaald door kopers via de desbetreffende Amazon Site in het kader van een van Uw Transacties, met inbegrip van de Koopsom, alle verzend- en afhandelingskosten, kosten van geschenkverpakking en andere kosten en alle belastingen en invoerrechten.

‘SE Amazon Site’: de website waarvan de primaire homepage wordt aangeduid met de URL https://www.amazon.se en alle opvolgende of vervangende websites daarvan.

‘Seller Central’: het online portaal en de online tools die door Amazon aan u ter beschikking worden gesteld voor gebruik door u ten behoeve van het beheer van uw bestellingen, voorraden en aanwezigheid op een bepaalde Amazon Site of een ander online point-of-presence.

‘Dienst’: elk van de volgende diensten die Amazon ter beschikking stelt via een of meer van de Amazon Sites: de Selling on Amazon Dienst; de Fulfillment by Amazon Dienst; Sponsored Ads, en alle bijbehorende diensten die wij ter beschikking stellen.

‘Dienstenvoorwaarden’: de dienstenvoorwaarden die specifiek gelden voor elke Dienst die in deze Overeenkomst wordt beschreven, en die deel uitmaken van deze Overeenkomst vanaf de datum waarop u besluit zich te registreren voor of gebruik te maken van de desbetreffende Dienst, alsmede alle latere wijzigingen die wij in die voorwaarden kunnen aanbrengen.

‘Technologie’: (a) alle ideeën, procedures, processen, systemen, werkwijzen, concepten, uitgangspunten en ontdekkingen die beschermd zijn of in aanmerking komen voor bescherming op grond van de Wetgeving van enig rechtsgebied; (b) alle interfaces, protocollen, woordenlijsten, bibliotheken, gestructureerde XML-formats, specificaties, grammatica's, gegevensformats of andere soortgelijke materialen; en (c) alle software, hardware, code, technologie of andere functionele zaken.

‘Handelsmerk’: alle handelsmerken, dienstenmerken, huisstijlen (met inbegrip van een bedrijfseigen ‘look and feel’), handelsnamen, andere bedrijfseigen logo's of tekens of andere middelen ter identificatie van oorsprong of onderneming, die beschermd zijn of in aanmerking komen voor bescherming op grond van enige Wetgeving.

‘Vertrouwelijke Informatie’: informatie die betrekking heeft op ons, de Diensten of Amazon-klanten, die niet bekend is bij het algemene publiek, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie waarmee specifieke klanten kunnen worden geïdentificeerd of die uniek is voor specifieke klanten; rapporten, inzichten en andere informatie over de Diensten, gegevens die zijn afgeleid van de Diensten, met uitzondering van gegevens (anders dan persoonsgegevens van klanten) die voortvloeien uit de verkoop van uw producten, bestaande uit verkochte producten, prijzen, omzet, volumes en tijdstip van de transactie; en technische of operationele specificaties met betrekking tot de Diensten. In het kader van deze Overeenkomst vormen persoonsgegevens van klanten te allen tijde Vertrouwelijke Informatie.

‘UK Amazon Site’: de website waarvan de primaire homepage wordt aangeduid met de URL www.amazon.uk, en alle opvolgende of vervangende websites daarvan.

‘Uw Materialen’: alle Technologie, Uw Handelsmerken, Content, Uw Productinformatie, gegevens, materialen en andere zaken of informatie die door u of aan u gelieerde ondernemingen aan Amazon of aan haar gelieerde ondernemingen wordt verstrekt of ter beschikking wordt gesteld.

‘Uw Producten’: alle producten of diensten die u: (a) hebt aangeboden via de Selling on Amazon Dienst; (b) hebt uitgevoerd of anderszins hebt verwerkt via de Fulfillment by Amazon Dienst; of (c) ter beschikking hebt gesteld voor aanprijzing door u via de Sponsored Ads Dienst

‘Uw Verkoopkanalen’: alle verkoopkanalen en andere media via welke u of een aan u gelieerde onderneming producten aanbieden of verkopen, niet zijnde fysieke winkels.

‘Uw Belastingen’: alle belasting toegevoegde waarde, omzet- en gebruiksbelastingen, accijnzen, in- en uitvoerrechten en andere belastingen en heffingen die worden opgelegd, die opkomen of die moeten worden geïnd of afgedragen om enigerlei reden (i) in verband met een advertentie, aanbieding of verkoop van producten of diensten door u op of via of in verband met de Diensten, (ii) in verband met geleverde producten of diensten waarbij Uw Producten direct of indirect zijn betrokken als betaal- of ruilmiddel, of (iii) anderszins in verband met enig handelen, uitblijven van handelen of nalaten van u of een aan u gelieerde onderneming, of Personen die producten of diensten leveren, of uw of hun respectieve werknemers, hulppersonen, opdrachtnemers of vertegenwoordigers, waarbij Uw Producten direct of indirect betrokken zijn als betaal- of ruilmiddel. Voorts wordt onder dit begrip, in het kader van de Dienstenvoorwaarden voor Fulfillment by Amazon, ook begrepen alle hiervoor genoemde soorten belastingen die worden opgelegd aan of moeten worden geïnd door Amazon of een aan haar gelieerde onderneming in verband met of als gevolg van (a) de opslag van voorraden, verpakkingen, Uw Producten en andere materialen die eigendom zijn van u en door Amazon worden opgeslagen; of (b) de uitvoering, verzending, geschenkverpakking of andere handelingen door Amazon in verband met Uw Producten op grond van de Dienstenvoorwaarden voor Fulfillment by Amazon.

‘Uw Handelsmerken’: Handelsmerken van u die u aan ons verstrekt: (a) anders dan in de vorm van tekst voor Verkoop en uitvoering, restituties en retourzendingen merkdoeleinden; en (b) afzonderlijk van (en niet op enigerlei wijze opgenomen in) productspecifieke informatie of materialen.

‘Uw Transactie’: elke verkoop van Uw Product(en) via een Amazon Site.

Dienstenvoorwaarden voor Selling on Amazon

De Selling on Amazon Dienst (‘Selling on Amazon’) is een Dienst waarmee u bepaalde producten en diensten kunt vermelden voor rechtstreekse verkoop via de Amazon Sites. Selling on Amazon wordt geëxploiteerd door Amazon Services Europe S.à r.l. 

Deze Dienstenvoorwaarden voor Selling on Amazon maken deel uit van de Overeenkomst Amazon Services Europe Business Solutions (‘Business Solutions Overeenkomst’). Tenzij echter specifiek anders is bepaald, betreffen deze Dienstenvoorwaarden uitsluitend, en zijn ze uitsluitend van toepassing op uw deelname aan Selling on Amazon. Tenzij gedefinieerd in deze Dienstenvoorwaarden voor Selling on Amazon (met inbegrip van de Definities voor Selling on Amazon) hebben alle begrippen met een beginhoofdletter de betekenis die daaraan is toegekend in de Business Solutions Overeenkomst. DE VOORWAARDEN VAN DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST VOOR SELLING ON AMAZON VAN AMAZON PAYMENTS EUROPE ("APE GEBRUIKERSOVEREENKOMST") TUSSEN U EN AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. ZIJN VAN TOEPASSING OP DE BETALINGSVERWERKINGSDIENST DIE U DOOR APE WORDT VERLEEND IN VERBAND MET UW TRANSACTIES VIA DE SELLING ON AMAZON DIENST WAARVOOR U ZICH REGISTREERT OF GEBRUIK IN VERBAND MET DE DE AMAZON SITE, DE ES AMAZON SITE, DE FR AMAZON SITE, DE IT AMAZON SITE, DE NL AMAZON SITE, DE SE AMAZON SITE EN/OF DE PL AMAZON SITE, EN INDIEN U ZICH HEBT GEREGISTREERD VOOR SELLING ON AMAZON VÓÓR 14 DECEMBER 2018 EN NOG GEEN BEVESTIGING APUK REKENING HEBT ONTVANGEN, DE UK AMAZON SITE. INDIEN U ZICH OP OF NA 14 DECEMBER 2018 VOOR SELLING ON AMAZON HEBT GEREGISTREERD OF EEN BEVESTIGING APUK REKENING HEBT ONTVANGEN, ZIJN DE VOORWAARDEN VAN DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST VOOR SELLING ON AMAZON VAN AMAZON PAYMENTS UK ("APUK GEBRUIKERSOVEREENKOMST") TUSSEN U EN AMAZON PAYMENTS UK LIMITED VAN TOEPASSING OP DE BETALINGSVERWERKINGSDIENST DIE U DOOR APUK WORDT VERLEEND IN VERBAND MET UW TRANSACTIES VIA DE SELLING ON AMAZON DIENST OP DE UK AMAZON SITE. DE VOORWAARDEN VAN DE APE GEBRUIKERSOVEREENKOMST RESPECTIEVELIJK DE APUK GEBRUIKERSOVEREENKOMST ZIJN OP U VAN TOEPASSING NIETTEGENSTAANDE ENIGE ANDERSLUIDENDE BEPALING IN DEZE OVEREENKOMST.

S-1. Uw productvermeldingen en bestellingen

S-1.1 Producten en productinformatie.

U dient, in overeenstemming met het desbetreffende Programmabeleid, juiste en volledige Vereiste Productinformatie te verstrekken voor alle producten of diensten die u ter beschikking stelt ten behoeve van vermelding voor verkoop via een Amazon Site, en die informatie onverwijld bij te werken voor zover dat noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat deze te allen tijde juist en volledig blijft. Daarnaast dient u ervoor te zorgen dat Uw Materialen, Uw Producten (met inbegrip van verpakking) en de aanbieding en de daaropvolgende verkoop van een of meer daarvan via een Amazon Site in overeenstemming zijn met alle toepasselijke Wetgeving (daaronder begrepen alle voorschriften op het gebied van minimumleeftijd, markering en etikettering) en geen seksueel expliciete (behoudens voor zover uitdrukkelijk toegestaan op grond van ons desbetreffende Programmabeleid), lasterlijke of obscene materialen bevatten, en geen inbreuk maken op auteursrechten, merkrechten, model-, databank- of andere rechten van derden. U verklaart dat Uw Producten niet zijn geproduceerd, vervaardigd, gemonteerd of verpakt met gebruikmaking van dwang-, gevangenis- of kinderarbeid. Het is u niet toegestaan informatie te verstrekken voor of anderszins te trachten Uitgesloten Producten te vermelden voor verkoop via de Amazon Sites of om URL-merken te verstrekken voor gebruik of te verlangen dat URL-merken worden gebruikt op enige Amazon Site. Voor elk artikel dat u op een van de Amazon Sites vermeldt, dient u aan ons op te geven vanuit welke staat of welk land het artikel wordt verzonden.

S-1.2 Productvermeldingen; verhandeling; orderverwerking.

Wij zullen Uw Producten vermelden ten behoeve van verkoop op een bepaalde Amazon Site op de toepasselijke Introductiedatum voor Selling on Amazon, en de verhandeling en promotie van Uw Producten regelen in overeenstemming met de Business Solutions Overeenkomst (onder meer via de Aan Amazon Toebehorende Media of andere functies, gebruiksmogelijkheden, advertenties of programma's op of in verband met de desbetreffende Amazon Site). Wij kunnen systemen hanteren waarmee Uw Producten en/of uw prestaties als verkoper (door het winkelend publiek) kunnen worden beoordeeld, en Amazon kan deze beoordelingen en feedback openbaar maken. Wij zullen u Bestelgegevens verstrekken voor elk van Uw Transacties. Verkoopopbrengsten met betrekking tot verkopen die plaatsvinden via de DE Amazon Site, de ES Amazon Site, de FR Amazon Site, de IT Amazon Site, de NL Amazon Site, de SE Amazon Site en/of de PL Amazon Site worden bijgeschreven op Uw APE betaalrekening voor Selling on Amazon, in overeenstemming met de APE Gebruikersovereenkomst. Indien u zich vóór 14 december 2018 hebt geregistreerd voor Selling on Amazon en geen Bevestiging APUK Rekening hebt ontvangen, worden Verkoopopbrengsten met betrekking tot verkopen die plaatsvinden op de UK Amazon Site bijgeschreven op Uw APE betaalrekening voor Selling on Amazon, in overeenstemming met de APE Gebruikersovereenkomst. Indien u zich op of na 14 december 2018 hebt geregistreerd voor Selling on Amazon of een Bevestiging APUK Rekening hebt ontvangen, worden Verkoopopbrengsten met betrekking tot verkopen die plaatsvinden op de UK Amazon Site bijgeschreven op Uw APUK betaalrekening voor Selling on Amazon, in overeenstemming met de APUK Gebruikersovereenkomst

S-1.3 Verzend- en afhandelingskosten.

Voor Uw Producten die worden verkocht op of via een Amazon Site waarvoor de bestellingen niet worden uitgevoerd met gebruikmaking van Fulfillment by Amazon, bepaalt u de eventuele verzend- en afhandelingskosten, via en met inachtneming van onze standaardfunctionaliteit en classificeringen voor de Amazon Site en voorts met inachtneming van de voorschriften van het Programmabeleid met betrekking tot verzend- en afhandelingskosten voor die Amazon Site. Voor Uw Producten waarvoor de bestellingen wel worden uitgevoerd met gebruikmaking van Fulfillment by Amazon, wordt u verwezen naar de Dienstenvoorwaarden voor Fulfillment by Amazon.

S-2. Verkoop en uitvoering, restituties en retourzendingen

S-2.1 Verkoop en uitvoering.

Behoudens voor zover anders is beschreven in de Dienstenvoorwaarden voor Fulfillment by Amazon (indien u gebruikmaakt van de Fulfillment by Amazon Dienst) dient u voor elke Amazon Site waarvoor u zich besluit te registreren of gebruik te maken van de Selling on Amazon Dienst: (a) Uw Producten in te kopen, te verkopen, de bestelling daarvoor uit te voeren en Uw Producten te verzenden en af te leveren voor zover de bestellingen daarvoor niet worden uitgevoerd met gebruikmaking van Fulfillment by Amazon; en Uw Producten in te kopen en te verkopen voor zover de bestellingen daarvoor worden uitgevoerd met gebruikmaking van Fulfillment by Amazon, in elk geval in overeenstemming met de voorwaarden van de toepasselijke Bestelgegevens, en alle voorwaarden die door u zijn verstrekt en die zijn vermeld op de desbetreffende Amazon Site op het moment van bestelling, en bent u bij uitsluiting verantwoordelijk voor alle risico's in verband met die activiteiten; (b) elk van Uw Producten op commercieel redelijke wijze te verpakken en elk van Uw Producten te verzenden uiterlijk op de daarvoor geldende Verwachte Verzenddatum; (c) ten minste eenmaal per werkdag Bestelgegevens op te halen; (d) geen van Uw Transacties te annuleren, behoudens voor zover dat wellicht is toegestaan op grond van uw voorwaarden zoals die vermeld zijn op de desbetreffende Amazon Site op het moment van de desbetreffende bestelling (welke voorwaarden in overeenstemming dienen te zijn met de Business Solutions Overeenkomst) of zoals voorgeschreven is op grond van de Business Solutions Overeenkomst; (e) Uw Producten te verzenden en de bestellingen daarvoor uit te voeren in het gehele Amazon Site Land (behoudens voor zover dit is verboden op grond van Wetgeving of de Business Solutions Overeenkomst); (f) Amazon informatie verstrekken met betrekking tot verzending, uitvoering en bestelstatus en tracking (voor zover beschikbaar), in elk geval op ons verzoek met gebruikmaking van het door ons aangegeven proces, en mogen wij al deze informatie openbaar maken; (g) alle aanwijzingen met betrekking tot de Straatdatum op te volgen; (h) niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Dienstenvoorwaarden; (i) een bestellingsspecifieke paklijst bij elke zending van Uw Producten en, voor zover van toepassing, belastingfacturen bij te sluiten; (j) uzelf vermelden als verkoper van het product op alle paklijsten of andere informatie die is opgenomen in of die wordt verstrekt in verband met Uw Producten en als de Persoon aan wie een afnemer het desbetreffende product kan retourneren; en (k) afnemers geen e-mails sturen met bevestigingen van bestellingen, verzending of uitvoering van de bestelling voor Uw Producten (met dien verstande dat u, voor zover Uw Producten in aanmerking komen voor betaling op een ander moment dan dat van verzending, u afnemers e-mails dient te sturen met bevestiging van de verzending van Uw Producten in een format dat en op een wijze die voor ons in redelijkheid aanvaardbaar is). Voor Uw Producten waarvoor de bestellingen worden uitgevoerd met gebruikmaking van Fulfillment by Amazon zijn op de opslag, uitvoering van bestellingen en aflevering van die Producten de Dienstenvoorwaarden voor Fulfillment by Amazon van toepassing. 

S-2.2 Annuleringen, retourzendingen en restituties.

Voor al Uw Producten waarvoor de bestellingen niet worden uitgevoerd met gebruikmaking van Fulfilment by Amazon dient u annuleringen, retourzendingen, restituties en aanpassingen te accepteren en te verwerken in overeenstemming met deze Dienstenvoorwaarden en het Restitutiebeleid van Amazon en het Programmabeleid voor de desbetreffende Amazon Site zoals dat is gepubliceerd op het moment van de desbetreffende bestelling, en kunnen wij afnemers op de hoogte stellen van het feit dat die beleidsvoorschriften gelden voor Uw Producten. Behoudens voor zover anders is bepaald in het Programmabeleid dient u het bedrag van alle restituties en aanpassingen (inclusief alle belastingen, verzend- en afhandelingskosten of andere kosten) of andere bedragen die door u aan afnemers verschuldigd zijn in verband met Uw Transacties vast te stellen en te berekenen. U dient al die betalingen te laten verlopen via APE voor verkopen die plaatsvinden op de DE Amazon Site, de ES Amazon Site, de FR Amazon Site, de IT Amazon Site, de NL Amazon Site, de SE Amazon Site en/of de PL Amazon Site en, indien u zich vóór 14 december 2018 hebt geregistreerd voor Selling on Amazon en geen Bevestiging APUK Rekening hebt ontvangen, voor de UK Amazon Site. Indien u zich op of na 14 december 2018 hebt geregistreerd voor Selling on Amazon of een Bevestiging APUK Rekening hebt ontvangen, dient u al die betalingen voor verkopen die plaatsvinden op de UK Amazon Site te laten verlopen via APUK. Voor al Uw Producten waarvoor de bestellingen worden uitgevoerd met gebruikmaking van Fulfilment by Amazon geldt het Restitutiebeleid van Amazon zoals dat is gepubliceerd op het moment van de desbetreffende bestelling en dient u zich daaraan te houden. U dient alle restituties en aanpassingen waartoe u op grond van de Wetgeving verplicht bent onverwijld uit te voeren, en in elk geval uiterlijk dertig (30) dagen na het ontstaan van die verplichting.

S-3. Problemen met Uw Producten

S-3.1 Leveringsfouten en afwijkingen; terugroepacties.

U bent verantwoordelijk voor alle tekortkomingen in de nakoming, leveringsverzuimen, onjuiste leveringen, diefstal of andere vergissingen of handelingen in verband met de uitvoering van de bestellingen voor en de aflevering van Uw Producten, behoudens voor zover deze het gevolg zijn van: (a) creditcardfraude waarvoor Amazon Payments Europe s.c.a. verantwoordelijk is op grond van artikel 3.1 van de APE Gebruikersovereenkomst of waarvoor Amazon Payments UK Limited verantwoordelijk is op grond van artikel 3.1 van de APUK Gebruikersovereenkomst; of (b) verzuim door ons om Bestelgegevens aan u ter beschikking te stellen zoals die zijn ontvangen door ons of als gevolg van adresverificatie. Niettegenstaande de voorgaande volzin geldt voor Uw Producten voor zover de eventuele bestellingen daarvoor worden uitgevoerd met gebruikmaking van Fulfillment by Amazon, de Dienstenvoorwaarden voor Fulfillment by Amazon van toepassing zijn op tekortkomingen in de nakoming, leveringsverzuimen, onjuiste leveringen, diefstal of andere vergissingen of handelingen in verband met de uitvoering van de bestellingen voor en de aflevering van die producten. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor alle afwijkingen of gebreken dan wel openbare of onderhandse terugroepacties, alsmede alle overige veiligheidsproblemen in verband met Uw Producten of andere producten die worden geleverd in verband met Uw Producten. U dient ons onverwijld op de hoogte te stellen zodra u enige openbare of onderhandse terugroepactie in verband met Uw Producten of andere producten die worden geleverd in verband met Uw Producten ter kennis komt. Indien wij vaststellen dat de nakoming van uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst kan leiden tot retourzendingen, vorderingen, geschillen, schending van onze voorwaarden of beleidsvoorschriften, of andere risico's voor Amazon of derden, kunnen wij deze onder meer beperken door vast te stellen of een afnemer restitutie, een aanpassing of vervanging ontvangt voor een van Uw Producten voor zo lang als wij menen dat daarmee samenhangende risico's voor Amazon of derden blijven bestaan.

S-3.2 A-tot-Z Garantie.

Indien wij u op de hoogte stellen van de ontvangst van een vordering uit hoofde van de ‘A-tot-Z Garantie’ die wordt aangeboden op een bepaalde Amazon Site of enig ander geschil met betrekking tot de aanbieding of verkoop of de uitvoering van de bestellingen voor Uw Product(en) (niet zijnde een terugvordering) met betrekking tot een van Uw Transacties, hebt u 30 dagen om in beroep te gaan tegen onze beslissing op die vordering. Indien wij na onderzoek vaststellen dat een vordering, terugvordering of geschil onder uw verantwoordelijkheid valt, (i) is het u niet toegestaan verhaal te halen op de afnemer en (ii) bent u verantwoordelijk voor vergoeding van APE respectievelijk APUK voor het bedrag dat wordt betaald door de afnemer (inclusief belastingen en verzend- en afhandelingskosten, maar exclusief eventuele Verwijzingsvergoedingen die wij hebben ingehouden zoals gedefinieerd in artikel S-4), en alle overige vergoedingen en onkosten die samenhangen met de oorspronkelijke transactie (zoals creditcard-, bank-, betalingsverwerkings-, her-aanbiedings- of boetevergoedingen) en alle bijbehorende terugvorderingen of restitutiebedragen voor zover die door ons verschuldigd zijn. U bent APE respectievelijk APUK geen vergoeding verschuldigd als de afnemer Uw product(en) niet aan u heeft geretourneerd. Desalniettemin zijn afnemers niet verplicht om Uw producten aan u te retourneren en bent u zelf verantwoordelijk voor de kosten indien er sprake is van veiligheidsrisico’s of ander gevaar, schending van de Intellectuele eigendomsrechten of frauduleuze activiteiten die verwant zijn aan Uw producten, of indien u zelf heeft ingestemd niet de retournering van Uw product te vereisen. Indien wij tot de conclusie komen dat een vordering, terugvordering of geschil onder uw verantwoordelijkheid valt en de afnemer Uw product aan u heeft geretourneerd, bent u tevens verantwoordelijk voor het vergoeden van de retourneringskosten. Bij het bepalen van uw prestatie-indicatoren worden alleen A-tot-Z-vorderingen in acht genomen waarvan wij hebben bepaald dat u er de verantwoording voor draagt.

S-4. Vergoeding

U machtigt APE of APUK hierbij onherroepelijk om de volgende bedragen af te schrijven van Uw APE betaalrekening voor Selling on Amazon en/of Uw APUK betaalrekening voor Selling on Amazon en voldoet aan ons: (a) de desbetreffende Verwijzingsvergoedingen; (b) alle toepasselijke Variabele Afsluitingsvergoedingen; en (c) de niet-restitueerbare Abonnementsvergoeding voor Selling on Amazon ter dekking van de kosten van registratie van uw verkopersaccount voor Selling on Amazon en de doorlopende kosten voor het onderhoud daarvan. De Abonnementsvergoeding voor Selling on Amazon is vooraf verschuldigd voor elke maand (of voor elke transactie) gedurende de looptijd van deze Overeenkomst. Onder de ‘Abonnementsvergoeding voor Selling on Amazon’ wordt verstaan de vergoeding die als zodanig is gespecificeerd op de desbetreffende Amazon Site op het moment dat die vergoeding verschuldigd is. Met betrekking tot elk van Uw Transacties geldt dat: (x) ’Verkoopopbrengst’ de betekenis heeft die daaraan in de Business Solutions Overeenkomst is toegekend; (y) onder ‘Variabele Afsluitingsvergoeding’ wordt verstaan de eventueel toepasselijke vergoeding zoals gespecificeerd op de desbetreffende Amazon Site; en (z) onder ‘Verwijzingsvergoeding’ wordt verstaan het toepasselijke percentage van de Verkoopopbrengst uit Uw Transactie via de desbetreffende Amazon Site zoals die is gespecificeerd op de Amazon Site op het moment van Uw Transactie, op basis van de classificatie door Amazon van het type product waarop Uw Transactie betrekking heeft; met dien verstande echter dat in de Verkoopopbrengst geen verzendkosten zijn begrepen zoals die door ons worden vastgesteld in elk van de volgende twee gevallen: (i) indien Uw Transacties uitsluitend betrekking hebben op producten waarvoor de bestellingen worden uitgevoerd met gebruikmaking van Fulfillment by Amazon, en (ii) voor verkopers op het Individuele verkoopplan, indien Uw Transacties uitsluitend betrekking hebben op Mediaproducten. Behoudens voor zover anders is bepaald zijn alle in deze Dienstenvoorwaarden beoogde geldbedragen vermeld en getoond in de Lokale Valuta, en worden alle in deze Overeenkomst beoogde betalingen in rekening gebracht in de Lokale Valuta. 

Alle belastingen of toeslagen die worden opgelegd in verband met door u aan ons of een aan ons gelieerde onderneming verschuldigde vergoedingen zijn voor uw rekening.

S-5. Websites en Diensten van Amazon.

Amazon heeft het recht om het ontwerp, de content, de functionaliteit, de beschikbaarheid en de gepastheid van haar websites, selectie en alle producten of vermeldingen in de Amazon Winkels, en alle aspecten van elke Verkoopdienst, met inbegrip van uw gebruik daarvan, vast te stellen. Amazon kan deze rechten geheel of gedeeltelijk cederen of haar verantwoordelijkheden geheel of gedeeltelijk delegeren.

 S-6. Fiscale aspecten

In aanvulling op de Algemene Voorwaarden stemt u ermee in dat de prijs die door u voor Uw Producten wordt vermeld inclusief alle btw, invoerrechten, accijnzen of andere belastingen is die mogelijk moeten worden afgedragen in verband met de verkoop daarvan, tenzij anders is bepaald in enig Programmabeleid of Amazon vooraf schriftelijk met een afwijking hiervan heeft ingestemd.

 

Definities voor Selling on Amazon

‘Restitutiebeleid van Amazon’: de beleidsvoorschriften inzake retourzendingen en restituties zoals die zijn gepubliceerd op een bepaalde Amazon Site en die van toepassing zijn op producten die worden verkocht door Amazon EU S.à r.l. via die Amazon Site.

‘Verwachte Verzenddatum’: met betrekking tot een of meer van Uw Producten, hetzij: (a) het einde van de beschikbaarheidsperiode voor verzending (welke aanvangt op de datum van plaatsing van de desbetreffende bestelling door de afnemer) respectievelijk de beschikbaarheidsdatum voor verzending, zoals die door u wordt opgegeven bij het verstrekken van de desbetreffende voorraad-/productgegevens voor Uw Product; hetzij (b) indien u geen beschikbaarheidsinformatie voor verzending verstrekt bij die voorraad-/productgegevens of Uw Product in een productcategorie valt waarvan Amazon aangeeft dat deze binnen twee (2) werkdagen moet worden verzonden, twee (2) werkdagen na de datum van plaatsing van de desbetreffende bestelling door de afnemer.

‘Mediaproducten’: boeken, tijdschriften of andere publicaties, audio- of video-opnames, softwareproducten, computerspellen, videospellen en/of andere mediaproducten in enig format, met inbegrip van abonnementen daarvoor, die worden verkocht via een Amazon Site.

‘Koopsom’: het totale brutobedrag dat door een koper verschuldigd of betaald is voor uw Product (inclusief belastingen en invoerrechten).

‘Vereiste Productinformatie’: met betrekking tot elk van Uw Producten in verband met een bepaalde Amazon Site, het volgende (behoudens voor zover dit uitdrukkelijk niet is vereist op grond van het toepasselijke Programmabeleid): (a) beschrijving, met inbegrip van de eventuele locatie specifieke beschikbaarheid en opties, planningsrichtsnoeren en beleidsvoorschriften voor annulering van diensten; (b) SKU- en EAN/UPC-nummers en andere identificatiegegevens die Amazon in redelijkheid kan verlangen; (c) informatie met betrekking tot de voorraadstatus en verkrijgbaarheid, verzendbeperkingen of -voorschriften en Verzendgegevens (in elk geval in overeenstemming met alle classificaties die Amazon van tijd tot tijd voorschrijft); (d) classificatie binnen elke productcategorie van Amazon en browse-structuur zoals Amazon die van tijd tot tijd voorschrijft; (e) gedigitaliseerde afbeelding die een correct beeld geeft van uitsluitend Uw Product, voldoet aan alle afbeeldingsrichtsnoeren van Amazon en geen andere logo's, tekst of markeringen bevat; (f) Koopsom; (g) verzend- en afhandelingskosten (in overeenstemming met onze standaardfunctionaliteit daarvoor); (h) alle teksten, afwijzingen van aansprakelijkheid, waarschuwingen, kennisgevingen, etiketten of andere content die op grond van de toepasselijke Wetgeving moet worden getoond in verband met de aanbieding, verhandeling, aanprijzing of verkoop van Uw Product; (i) alle voorschriften, vergoedingen of andere voorwaarden van de verkoper die van toepassing zijn op dat product waarvan een afnemer op de hoogte moet zijn alvorens over te gaan tot de koop van dat product; (j) merk; (k) model; (l) productafmetingen; (m) gewicht; (n) een afgebakende lijst van technische specificaties; (o) SKU- en EAN/UPC-nummers (en andere identificatiegegevens die wij in redelijkheid kunnen verlangen) voor accessoires behorend bij Uw Product dat beschikbaar is in onze catalogus; (p) de staat of het land van waaruit Uw Producten worden verzonden; en (q) alle overige informatie die wij in redelijkheid kunnen verlangen (zoals de staat van gebruikte of gereviseerde producten.

‘Introductiedatum voor Selling on Amazon’: de datum van eerste vermelding van een van Uw Producten voor verkoop op een bepaalde Amazon Site.

‘Verzendgegevens’: in verband met een of meer van Uw Producten, de verwachte of toegezegde verzend- en/of afleverdatum.

‘Straatdatum’: de eventuele datum of data zoals opgegeven door de fabrikant, distributeur en/of licentiegever voor een product als de datum waarvóór bepaalde informatie met betrekking tot dat product (zoals de titel van een boek) niet openbaar gemaakt mag worden of dat product niet mag worden afgeleverd of anderszins ter beschikking mag worden gesteld aan afnemers.

‘URL-merken’: alle Handelsmerken of andere logo's, namen, frasen, identificatoren of karakterreeksen die enig top-level domein bevatten (zoals .com, co.uk, .de, .es, .edu, .fr, .jp) of een variant daarop (zoals dot com, dotcom, net, of com).

‘Uw Transactie’ is gedefinieerd in de Business Solutions Overeenkomst, maar betreft in het kader van deze Dienstenvoorwaarden uitsluitend al die transacties via Selling on Amazon.

Dienstenvoorwaarden voor Fulfillment by Amazon

Fulfillment by Amazon (‘FBA’) biedt de mogelijkheid om de bestellingen te laten uitvoeren, alsmede aanverwante diensten, voor Uw Producten. FBA wordt geëxploiteerd door Amazon Services Europe S.à r.l.

Deze Dienstenvoorwaarden voor FBA maken deel uit van de Overeenkomst Amazon Services Europe Business Solutions (‘Business Solutions Overeenkomst’). Tenzij specifiek anders is bepaald, betreffen deze Dienstenvoorwaarden uitsluitend, en zijn ze uitsluitend van toepassing op uw deelname aan FBA. DOOR ZICH TE REGISTREREN VOOR OF GEBRUIK TE MAKEN VAN FBA STEMT U (NAMENS UZELF OF NAMENS DE ONDERNEMING DIE U VERTEGENWOORDIGT) ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE DIENSTENVOORWAARDEN VOOR FBA. Tenzij gedefinieerd in deze Dienstenvoorwaarden voor FBA hebben alle begrippen met een beginhoofdletter de betekenis die daaraan is toegekend in de Business Solutions Overeenkomst. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat Amazon aan haar gelieerde ondernemingen of derden mag inschakelen bij de verlening van een of meer van de hierna beschreven uitvoerings- en aanverwante diensten.

F.1. Uw Producten 

Zodra u bent geaccepteerd in FBA moet u een aanvraag indienen voor registratie van elk door u verkocht product dat u wilt opnemen in het FBA-programma in verband met een bepaalde Amazon Site. U kunt geen producten in het FBA-programma opnemen die Van FBA Uitgesloten Producten zijn voor enige Amazon Site waarbij u uw product wenst te registreren. Wij kunnen de registratie in FBA weigeren voor elk product in verband met enige Amazon Site, onder meer op grond van het feit dat het gaat om een Van FBA Uitgesloten Product of dat het in strijd is met het toepasselijke Programmabeleid. U kunt te allen tijde de registratie van elk van Uw Producten in FBA in verband met enige Amazon Site intrekken.

F.2. Product- en Verzendgegevens

U dient in overeenstemming met het toepasselijke Programmabeleid juiste en volledige informatie te verstrekken over Uw Producten die zijn geregistreerd in FBA en dient Uitvoeringsverzoeken over te leggen voor alle met gebruikmaking van FBA uitgevoerde Eenheden die niet worden verkocht via de Amazon Site (‘Multikanaalse Uitvoeringseenheden’). U dient onverwijld alle informatie over Uw Producten bij te werken in overeenstemming met onze voorschriften en voor zover dat noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat deze te allen tijde juist en volledig is. 

F.3. Verzending naar Amazon

F.3.1. Behoudens voor zover anders is bepaald in artikel F-5, zullen voor elke Amazon Site waarvoor u Eenheden registreert, die Eenheden uitsluitend worden afgeleverd aan afnemers in de desbetreffende Amazon Site Landen. U dient Eenheden aan ons te verzenden in overeenstemming met het toepasselijke Programmabeleid voor de specifieke Amazon Site waarvoor Uw Producten zijn geregistreerd. U dient ervoor te zorgen dat: (a) alle Eenheden deugdelijk zijn verpakt zodat ze beschermd zijn tegen beschadiging en achteruitgang tijdens verzending en opslag; (b) de vervrachtingsvoorwaarden luiden ‘C.I.P. (Vrachtvrij inclusief verzekering) bestemming’ voor bestemmingen binnen het Amazon Site Land zelf en ‘D.D.P. (franco) bestemming’ voor bestemmingen buiten het Amazon Site Land; en (c) alle Eenheden in overeenstemming zijn met de (etiketterings)voorschriften van Amazon. Alle kosten die worden gemaakt om de Eenheden te verzenden naar de eindbestemming (inclusief vrachtkosten en kosten van transportverzekering) zijn voor uw rekening. U dient al die verzendkosten vooraf te voldoen en Amazon betaalt geen verzendkosten. U bent verantwoordelijk voor de afdracht van alle invoerrechten, belastingen en andere heffingen. Ondeugdelijk verpakte of geëtiketteerde Eenheden kunnen door ons op uw kosten aan u worden geretourneerd (op grond van artikel F-7) of opnieuw worden verpakt en geëtiketteerd waarbij aan u dienovereenkomstig administratiekosten in rekening worden gebracht.

F.3.2. U mag geen Ongeschikte Eenheden aan ons afleveren, en wij kunnen de verzending daarvan weigeren te accepteren.

F-3.3 Indien u Eenheden verzendt van buiten de EU naar uitvoeringscentra dient u zichzelf te vermelden als importeur/geadresseerde en een douane-expediteur aan te wijzen. Indien Amazon is vermeld op invoerdocumentatie behoudt Amazon zich het recht voor om te weigeren de Eenheden waarop de invoerdocumenten betrekking hebben te accepteren, en worden alle kosten die aan Amazon worden opgelegd of door haar worden gemaakt afgeschreven van Uw Creditcard of Uw Bankrekening, APE betaalrekening voor Selling on Amazon of APUK betaalrekening voor Selling on Amazon, ingehouden op aan u verschuldigde bedragen of op enige andere door ons vast te stellen wijze geïnd.

F.4. Opslag

Wij verzorgen opslagdiensten zoals beschreven in deze Dienstenvoorwaarden voor FBA zodra wij de ontvangst van de levering bevestigen. Wij houden elektronische bescheiden aan waarmee de voorraad Eenheden wordt bijgehouden door middel van vaststelling van het aantal Eenheden dat is opgeslagen in een uitvoeringscentrum. Wij zijn niet verplicht om Eenheden fysiek te markeren of afzonderlijk op te slaan van andere voorraadeenheden (zoals producten met hetzelfde standaard identificatienummer van Amazon) die toebehoren aan ons, aan ons gelieerde ondernemingen of derden in de desbetreffende uitvoeringscentra. Indien wij ervoor kiezen Eenheden te vermengen met die andere voorraadeenheden stemmen beide partijen ermee in dat onze bescheiden voldoende zijn om vast te stellen welke producten Eenheden zijn. Wij kunnen Eenheden verplaatsen naar andere faciliteiten. In geval van verlies of beschadiging van Eenheden tijdens de opslag zullen wij u die vergoeden in overeenstemming met de FBA-richtsnoeren voor de desbetreffende Amazon Site. Indien wij een Eenheid aan u vergoeden, mogen wij die Eenheid afvoeren op grond van artikel F-7. In alle overige gevallen bent u bij uitsluiting verantwoordelijk voor alle verliezen of schade met betrekking tot Eenheden. Bevestiging door ons van ontvangst van de levering: (a) houdt niet in dat een Eenheid vrij van verlies of schade is afgeleverd of dat verlies of beschadiging van een Eenheid die later wordt ontdekt is opgetreden na bevestiging van de ontvangst van de levering; (b) houdt niet in dat wij daadwerkelijk de Eenheden van uw Product(en) hebben ontvangen zoals u hebt aangegeven bij die zending; of (c) houdt geen afstandsverklaring, beperking of matiging in met betrekking tot onze rechten uit hoofde van deze Business Solutions Overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor planningsrestricties en volumebeperkingen voor de aflevering en opslag van w voorraad in de uitvoeringscentra te wijzigen in overeenstemming met artikel 15 en u dient zich aan al die restricties of beperkingen te houden.

F.5. Uitvoering 

In het kader van onze uitvoeringsdiensten zullen wij Eenheden van de voorraad van Uw Producten in verband met een bepaalde Amazon Site verzenden naar de verzendadressen in het desbetreffende Amazon Site Land dat is opgenomen in rechtsgeldige bestellingen van afnemers of zoals door u aangegeven in het kader van een Uitvoeringsverzoek. Wij kunnen Eenheden verzenden tezamen met producten die zijn gekocht bij ons en/of bij andere verkopers, waaronder aan ons gelieerde ondernemingen. Wij kunnen Eenheden de zijn opgenomen in een enkel Uitvoeringsverzoek ook afzonderlijk verzenden. Indien u deelneemt aan ons export-uitvoeringsdiensten in verband met een bepaalde Amazon Site zullen wij Uw Producten waarvan wij vaststellen dat die daarvoor in aanmerking komen (elk een ‘Buitenlands In Aanmerking Komend Product’) tevens verzenden naar Buitenlandse Adressen in landen waarvan wij vaststellen dat die in aanmerking komen voor buitenlandse zendingen, met inachtneming van de aanvullende voorwaarden voor buitenlandse zendingen in de FBA-richtsnoeren voor de desbetreffende Amazon Site.

F.6. Retourzendingen van afnemers

F.6.1. U bent verantwoordelijk voor (acceptatie en verwerking van) retourzendingen van en het verzorgen van restituties en aanpassingen in verband met alle Multikanaalse Uitvoeringseenheden in overeenstemming met deze Business Solutions Overeenkomst (met inbegrip van het desbetreffende Programmabeleid).

F.6.2. Wij zullen retourzendingen van Amazon Uitvoeringseenheden in ontvangst nemen en verwerken in overeenstemming met het bepaalde in uw Verkopersovereenkomst, deze Dienstenvoorwaarden voor FBA en het Programmabeleid voor de desbetreffende Amazon Site. Alle Verkoopbare Eenheden die zijn geregistreerd in verband met een bepaalde Amazon Site, die tevens Amazon Uitvoeringseenheden zijn en die correct worden geretourneerd, worden teruggeplaatst in de voorraad van Uw Producten in het FBA-programma voor die Amazon Site. Wij kunnen alle Amazon Uitvoeringseenheden die zijn geretourneerd in verband met een bepaalde Amazon Site gebruiken voor de uitvoering van bestellingen van afnemers voor Uw Producten in verband met die Amazon Site. Behoudens voor zover is bepaald in artikel F-7, neemt u de eigendom van alle door afnemers geretourneerde Eenheden terug. 

F.6.3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel F-7 zullen wij op uw aanwijzing alle Eenheden die aan ons worden geretourneerd door een afnemer en waarvan wij vaststellen dat het Ongeschikte Eenheden betreffen zoals bepaald in artikel F-7 retourneren dan wel vervreemden. Onverminderd onze rechten op grond van artikel F-7.3 kunnen wij ervoor kiezen die Ongeschikte Eenheden te retourneren of te vervreemden.

F.6.4. Indien Amazon een retourzending van een Multikanaal Uitvoeringseenheid van een afnemer ontvangt, dient u ons instructies te geven met betrekking tot retourzending dan wel beschikking over die Eenheid op uw kosten, bij gebreke waarvan wij over de Eenheid kunnen beschikken in overeenstemming met het bepaalde in artikel F-7.

F.6.5. Alle btw- en Intrastat-verplichtingen in verband met retourzendingen zijn voor uw rekening.

F.7. Retourzendingen aan u en vervreemding

F.7.1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel F.7.5. kunt u te allen tijde verzoeken om retourzending van Eenheden aan u dan wel vervreemding door ons van Eenheden.

F.7.2. Wij kunnen, na kennisgeving, Eenheden (met inbegrip van Ongeschikte Eenheden) aan u retourneren, onder meer in geval van beëindiging van deze Dienstenvoorwaarden. Geretourneerde Eenheden worden verzonden naar uw verzendadres zoals u dat hebt opgegeven in overeenstemming met de Business Solutions Overeenkomst (met inbegrip van het desbetreffende Programmabeleid). Indien echter (a) het opgegeven adres dat wij voor u hebben staan in verband met een bepaalde Amazon Site achterhaald of onjuist is of buiten het desbetreffende gebied ligt, (b) u geen verzendadres hebt opgegeven of op ons verzoek een opgegeven verzendadres niet hebt bevestigd, of (c) wij geen regeling kunnen treffen waarbij de kosten van de retourzending voor uw rekening zijn, worden de Eenheden geacht te zijn opgegeven en kunnen wij die naar eigen inzicht vervreemden voor zover dat passend is op basis van de voorraad (bijvoorbeeld door deze te verkopen, te recyclen, te doneren of te vernietigen) en alle opbrengsten die wij uit die beschikking ontvangen behouden.

F.7.3 Wij mogen alle Ongeschikte Eenheden vervreemden (en u wordt geacht met onze actie te hebben ingestemd): (a) zodra wij vaststellen dat (i) de desbetreffende Eenheid een risico oplevert voor Amazon, onze medewerkers of een derde in verband met veiligheid, gezondheid of aansprakelijkheid; of (ii) u betrokken bent geweest bij frauduleuze of illegale activiteiten; of (iii) wij reden hebben om uw gebruik van Diensten met onmiddellijke ingang te beëindigen op grond van artikel 3 en het risico lopen aansprakelijk te zijn jegens een derde; of (b) indien u verzuimt ons instructies te geven met betrekking tot retourzending dan wel vervreemding van Ongeschikte Eenheden binnen dertig (30) dagen (of zoals anders is aangegeven in het desbetreffende Programmabeleid) na kennisgeving door ons aan u dat verwijdering daarvan noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat uw gebruik van FBA wordt opgeschort of beëindigd of uw verkopersaccount wordt opgeschort, beëindigd of afgesloten. Daarnaast dient u ons alle schade te vergoeden die mocht ontstaan, met inbegrip van alle onkosten die wij maken in verband met Ongeschikte Eenheden.

F.7.4. U kunt ons te allen tijde verzoeken Eenheden te vervreemden. In dat geval kunnen wij die Eenheden vervreemden voor zover dat passend is op basis van de voorraad (bijvoorbeeld door middel van verkoop, recycling, donatie of vernietiging. De eigendom van elke vervreemde Eenheid gaat over op ons (of een door ons gekozen derde, zoals een goed doel) zonder kosten, vrij en onbezwaard met pandrechten, vorderingen, zekerheidsbelangen of andere beperkte rechten voor zover dat noodzakelijk is voor de vervreemding van die Eenheid, en wij mogen alle opbrengsten die wij ontvangen uit die vervreemding behouden. 

F.7.5. U dient ons onverwijld op de hoogte te stellen van alle (dreigende) terugroepacties met betrekking tot een of meer van Uw Producten en ons uw medewerking te verlenen en ons te assisteren in verband met alle terugroepacties, onder meer door het in gang zetten van de procedures voor retourzending van artikelen aan u op grond van onze standaard processen. Alle (on)kosten die u, wij of een aan ons of aan u gelieerde onderneming maakt in verband met een (dreigende) terugroepactie met betrekking tot een van Uw Producten (met inbegrip van de kosten van retourzending, opslag, reparatie, liquidatie of aflevering aan u of aan een verkoper van een van deze producten).

F.8. Klantenservice

F.8.1. Voor Multikanaalse Uitvoeringseenheden hebben wij geen andere klantenservice-verplichtingen dan het aan u doorsturen van alle vragen op het contactadres dat u opgeeft, en het op uw verzoek ter beschikking stellen van een redelijke hoeveelheid informatie met betrekking tot de status van de uitvoering van de bestelling voor uw Producten voor zover wij in het bezit zijn van die informatie. U dient ervoor te zorgen dat al uw beleidsvoorschriften en berichten aan uw afnemers met betrekking tot de verzending van Uw Producten en andere uitvoeringsgerelateerde zaken in overeenstemming zijn met onze (beleids)voorschriften, onder meer met betrekking tot verzendwijzen, retourzending en klantenservice; en u dient op uw website(s), in e-mails of in andere media of mededelingen duidelijk alle specifieke bekendmakingen, berichten, kennisgevingen en beleidsvoorschriften op te nemen die wij verlangen. 

F.8.2. Wij zijn verantwoordelijk voor alle klantenserviceaangelegenheden met betrekking tot verpakking, afhandeling en verzending, alsmede retourzendingen van afnemers, restituties en aanpassingen met betrekking tot Amazon Uitvoeringseenheden. Wij zullen vaststellen of een afnemer een restitutie, aanpassing of vervanging ontvangt voor een Amazon Uitvoeringseenheid en wij zullen van u verlangen dat u de kosten aan ons vergoedt indien wij vaststellen dat u verantwoordelijkheid draagt in overeenstemming met de Business Solutions Overeenkomst (met inbegrip van deze Dienstenvoorwaarden en het Programmabeleid voor de desbetreffende Amazon Site). Wij zullen u onverwijld op de hoogte stellen als u verantwoordelijk bent voor restitutie aan een afnemer. Als u het niet eens bent met onze bevindingen kunt u daartegen binnen dertig (30) dagen na onze kennisgeving in beroep gaan, naast uw recht om te verlangen dat Eenheden aan u worden geretourneerd op grond van artikel F.7.1. Behoudens voor zover is bepaald in dit artikel F-8 met betrekking tot Amazon Uitvoeringseenheden wordt klantenservice afgehandeld in overeenstemming met uw Verkopersovereenkomst. U bent verantwoordelijk voor btw-gerelateerde klantenservicevragen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot prijsstelling en btw, btw-facturen en creditnota's.

F.8.3. In situaties die betrekking hebben op Amazon Uitvoeringseenheden geldt dat wij, indien het verkeerde artikel is geleverd of het artikel beschadigd is geraakt, verloren is gegaan of ontbreekt, tenzij wij vaststellen dat de grondslag voor het desbetreffende verzoek is veroorzaakt door u of een van uw werknemers, hulppersonen of opdrachtnemers, naar onze keuze: (a) voor Amazon Uitvoeringseenheden: (i) een vervangende Eenheid aan de afnemer zullen verzenden en u de desbetreffende Vervangingswaarde zullen betalen (zoals beschreven in de FBA-richtsnoeren voor de desbetreffende Amazon Site) voor de vervangende Eenheid of (ii) de afnemer restitueren namens u en u de Vervangingswaarde voor die Eenheid zullen betalen; of (b) voor Multikanaalse Uitvoeringseenheden: aan u de Vervangingswaarde voor de Eenheid zullen voldoen (waarbij u ons op verzoek een geldige belastingfactuur zult verstrekken voor de aan u betaalde Vervangingswaarde). Elke restitutie aan een afnemer vindt plaats in overeenstemming met de Dienstenvoorwaarden voor Selling on Amazon. Niettegenstaande de Dienstenvoorwaarden voor Selling on Amazon hebben wij het recht u de desbetreffende vergoedingen in rekening te brengen die aan ons verschuldigd zijn op grond van de Dienstenvoorwaarden voor Selling on Amazon respectievelijk deze Dienstenvoorwaarden. Behoudens voor zover uitdrukkelijk is bepaald in dit artikel F-8.3 zijn alle kosten in verband met vervanging of retourzending voor uw rekening.

F.8.4. Indien wij aan een afnemer een vervangende Eenheid of restitutie verstrekken zoals beschreven in artikel F-8.3 en die afnemer de oorspronkelijke Eenheid aan ons retourneert, hebben wij het recht die Eenheid te vervreemden in overeenstemming met artikel F-7 of kunnen wij, als het gaat om een Verkoopbare Eenheid, die Eenheid terugplaatsen in uw voorraad in overeenstemming met artikel F-6. Indien wij de Eenheid terugplaatsen in uw voorraad dient u ons de Vervangingswaarde van de geretourneerde Eenheid te vergoeden. Alle vervangende Eenheden die door ons op grond van deze Dienstenvoorwaarden worden verzonden worden geacht een bestelling en verkoop van die Eenheden van u aan de afnemer te vormen via de desbetreffende Amazon Site in overeenstemming met de Business Solutions Overeenkomst, de APE Gebruikersovereenkomst en/of de APUK Gebruikersovereenkomst en uw Verkopersovereenkomst, en worden als zodanig behandeld.

F.9. Vergoeding

F.9.1. Vergoedingen. U dient ons de toepasselijke vergoedingen te voldoen zoals vermeld in het Vergoedingenoverzicht voor FBA voor de DE Amazon Site, het Vergoedingenoverzicht voor FBA voor de FR Amazon Site, het Vergoedingenoverzicht voor FBA voor de IT Amazon Site, de FBA-vergoedingenoverzicht voor de ES Amazon Site, het FBA-vergoedingenoverzicht voor de UK Amazon Site, het FBA-vergoedingenoverzicht voor de NL Amazon Site, het FBA-vergoedingenoverzicht voor de SE Amazon Site en het FBA-vergoedingenoverzicht voor de PL Amazon Site. De Opslagkosten worden aan u in rekening gebracht vanaf de dag (tot aan middernacht) waarop de Eenheid aankomt bij het uitvoeringscentrum en beschikbaar is voor Fulfillment by Amazon (of in geval van een Ongeschikte Eenheid: de dag (tot aan middernacht) van aankomst) tot aan: (a) de dag (tot aan middernacht) waarop wij een rechtsgeldige bestelling van een afnemer ontvangen voor dat product of een verzoek van u om retourzending of vervreemding van die Eenheid; of, indien dat eerder is, (b) de dag (tot aan middernacht) waarop wij die Eenheid daadwerkelijk verzenden naar de door u opgegeven retourlocatie of de Eenheid daadwerkelijk vervreemden. U machtigt ons hierbij om alle bedragen die aan ons verschuldigd zijn op grond van deze Dienstenvoorwaarden af te schrijven van Uw Creditcard, Uw APE betaalrekening voor Selling on Amazon en/of Uw APUK betaalrekening voor Selling on Amazon.

F.9.2. Verzending en geschenkverpakking. Voor alle Amazon Uitvoeringseenheden zullen wij de bedragen vaststellen die in rekening worden gebracht aan de afnemer voor verzend- en geschenkverpakkingsdiensten voor de Eenheden waarvoor wij de bestellingen uitvoeren via het FBA-programma. In de relatie tussen u en ons vormen deze vergoedingen de door u aan de afnemer in rekening gebrachte vergoedingen inclusief belasting. Wij zullen deze aan u rapporteren. Wij brengen u een vergoeding in rekening (welke u aan ons voldoet) gelijk aan het bedrag van die aan de afnemer in rekening gebrachte vergoedingen. U erkent en verklaart dat u verantwoordelijk bent voor verantwoording van alle toepasselijke btw over de verzend- en geschenkverpakkingskosten die aan de afnemer in rekening worden gebracht.

F.9.3. Opbrengst. Wij kunnen, voor zover dat gepast is, de opbrengst van alle Eenheden die wij mogen vervreemden op grond van het hiervoor in artikel F.7 bepaalde, of waarvoor de eigendom overgaat, daaronder begrepen geretourneerde, beschadigde of opgegeven Eenheden, geheel of gedeeltelijk behouden. U hebt geen zekerheidsbelangen, pandrechten of andere aanspraken op de opbrengst die wij ontvangen in verband met de verkoop, uitvoering en/of verzending van die Eenheden.

F.10. Vrijwaring

Naast uw verplichtingen uit hoofde van artikel 6 van de Business Solutions Overeenkomst verklaart u voorts ons, aan ons gelieerde ondernemingen, en hun en onze functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en hulppersonen te zullen vrijwaren, verdedigen en schadeloosstellen in verband met alle Vorderingen die mochten ontstaan als gevolg van of in verband met: (a) de Eenheden (ongeacht of de eigendom daarvan op ons is overgegaan en met inbegrip van alle Eenheden die wij als uw eigendom aanduiden op grond van artikel F-4 ), daaronder begrepen persoonlijk letsel, overlijden of schade aan eigendommen; en, indien van toepassing (b) omzet- of gebruiksbelasting, belasting toegevoegde waarde, belasting op roerende zaken, belasting of bruto ontvangsten, accijnzen, belasting op franchise of onderneming of andere belastingen of vergoedingen, of (invoer)rechten of soortgelijke heffingen (daaronder begrepen contractuele of strafrechtelijke boetes of rente over het voorgaande) die worden opgelegd door een (overheids)belastingdienst in verband met de verzending van Buitenlandse In Aanmerking Komende Producten naar Buitenlandse Adressen (tezamen: ’Belasting over Buitenlandse Verzending’).

F.11. Gevolgen van beëindiging.

Uw rechten in verband met beëindiging zijn uiteengezet in artikel 3 van de Business Solutions Overeenkomst. Na beëindiging van de Business Solutions Overeenkomst of deze Dienstenvoorwaarden voor FBA in verband met een bepaalde Amazon Site zullen wij op uw aanwijzing de Eenheden die zijn geregistreerd in verband met die Amazon Site aan u retourneren dan wel vervreemden in overeenstemming met het bepaalde in artikel F-7. Indien u ons geen instructies geeft in verband met de retourzending of vervreemding van de Eenheden binnen dertig (30) dagen (of zoals anders is vermeld in het desbetreffende Programmabeleid) na beëindiging, kunnen wij besluiten de Eenheden geheel of gedeeltelijk te retourneren en/of te vervreemden in overeenstemming met het bepaalde in artikel F-7 en stemt u daarmee in. Na beëindiging van deze Dienstenvoorwaarden voor FBA in verband met een bepaalde Amazon Site vervallen alle rechten en verplichtingen van partijen uit hoofde van deze Dienstenvoorwaarden voor FBA met betrekking tot die Amazon Site, met dien verstande dat de rechten en verplichtingen van partijen uit hoofde van artikel F-3, F-7, F-8, F-9, F-10, F-11 en F-12 met betrekking tot Eenheden die door Amazon zijn ontvangen of opgeslagen per beëindigingsdatum van kracht blijven na beëindiging.

F.12. Fiscale aspecten

U begrijpt en erkent dat de opslag van Eenheden bij uitvoeringscentra kan leiden tot een belastingaanwezigheid voor u in het desbetreffende gebied waar het Site Uitvoeringscentrum is gevestigd en dat u bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle belastingen en eventuele verplichtingen met betrekking tot belastingaangifte die als gevolg van die opslag verschuldigd mochten zijn. Indien er Belastingen over Buitenlandse Zendingen of Uw Belastingen aan ons worden opgelegd als gevolg van de verlening van diensten ten behoeve van u in verband met het FBA-programma of anderszins op grond van deze Dienstenvoorwaarden voor FBA, zijn die Belastingen over Buitenlandse Zendingen en Uw Belastingen voor uw rekening en zult u Amazon vrijwaren en schadeloosstellen in verband met die Belastingen over Buitenlandse Zendingen en Uw Belastingen zoals bepaald in artikel F-10 van deze Dienstenvoorwaarden voor FBA.

F.13. Aanvullende verklaring

Naast uw verklaringen en garanties in artikel 5 van de Business Solutions Overeenkomst verklaart en garandeert u jegens ons dat: (a) u beschikt over een rechtsgeldige titel met betrekking tot alle Eenheden en alle rechten die nodig zijn om de Eenheden te distribueren en om deze Dienstenvoorwaarden voor FBA na te komen; (b) u alle Eenheden aan ons zult leveren in nieuwstaat (of in een andere door u in de desbetreffende vermelding van Uw Product beschreven staat) en in verhandelbare staat; (c) alle Eenheden en hun verpakking zullen voldoen aan alle toepasselijke markerings-, etiketterings- en overige voorschriften zoals vereist op grond van de Wetgeving; (d) er geen Eenheden geheel of gedeeltelijk zijn of worden geproduceerd of vervaardigd met gebruikmaking van kinder-, gevangenis- of dwangarbeid; (e) u en al uw opdrachtnemers, hulppersonen en leveranciers die betrokken zijn bij de fabricage of levering van Eenheden zich strikt zullen houden aan alle toepasselijke Wetgeving (daaronder begrepen Wetgeving in de landen waar Eenheden worden geproduceerd of geleverd, met betrekking tot de exploitatie van hun faciliteiten en hun bedrijfs- en werkgeverspraktijken, met inbegrip van arbeidsomstandigheden, lonen, werktijden en minimumleeftijd van arbeiders); en (f) alle Buitenlandse In Aanmerking Komende Producten (i) rechtmatig kunnen worden uitgevoerd vanuit het desbetreffende Amazon Site Land zonder enige vergunning of andere machtiging en (ii) rechtmatig kunnen worden ingevoerd in en voldoen aan alle toepasselijke Wetgeving van een In Aanmerking Komend Land. 

Definities voor FBA

‘Amazon Uitvoeringseenheden’: Eenheden waarvoor de bestellingen worden uitgevoerd met gebruikmaking van FBA en die worden verkocht via een van de Amazon Sites. 

‘Van FBA Uitgesloten Product’: met betrekking tot een Amazon Site waarvoor u Eenheden registreert in verband met een Eenheid die een Uitgesloten Product is of die anderszins niet is toegestaan op grond van het toepasselijke Programmabeleid.

‘Buitenlands Adres’: elk verzendadres dat zich niet bevindt in het desbetreffende Amazon Site Land.

‘Uitvoeringsverzoek’: een verzoek dat u bij ons indient (in overeenstemming met de door ons voorgeschreven standaard methoden voor indiening) tot uitvoering van een of meer Multikanaalse Uitvoeringseenheden.

‘Multikanaalse Uitvoeringseenheden’ heeft de betekenis die daaraan is toegekend in artikel F-2.

‘Verkoopbare Eenheid’: een Eenheid niet zijnde een Ongeschikte Eenheid.

‘Verkopersovereenkomst’: de Dienstenvoorwaarden voor Selling on Amazon, het Addendum Professionele Verkoper, alle opvolgers van deze overeenkomsten of andere soortgelijke overeenkomst (zoals door Amazon vastgesteld) tussen u en ons op grond waarvan u bepaalde producten en diensten kunt vermelden en verkopen via een bepaalde Amazon Site.

‘Verzendgegevens’: in verband met gekochte Eenheden, de volgende informatie: de naam van de ontvanger, het verzendadres, de te verzenden hoeveelheid Eenheden en alle overige verzendgerelateerde informatie die wij in redelijkheid verlangen.

‘Site Uitvoeringscentra’: de uitvoeringscentra zoals aangegeven of gebruikt door Amazon voor opslag en uitvoering van Eenheden in verband met een bepaalde Amazon Site.

‘Eenheid’: een eenheid van Uw Product dat u levert aan Amazon in verband met het FBA-programma in verband met een bepaalde Amazon Site.

‘Ongeschikte Eenheid’: een Eenheid: (a) die gebreken vertoont, is beschadigd, ongeschikt is voor een bepaald doel of voorgeschreven etiketten mist; (b) waarvan de etiketten niet deugdelijk waren geregistreerd bij Amazon vóór verzending of niet overeenstemmen met het product dat is geregistreerd; (c) die een Van FBA Uitgesloten Product is of niet in overeenstemming is met de Overeenkomst (daaronder begrepen de toepasselijke Dienstenvoorwaarden en het toepasselijke Programmabeleid); (d) waarvan Amazon vaststelt dat deze onverkoopbaar of niet-uitvoerbaar is; of (e) waarvan Amazon vaststelt dat deze anderszins ongeschikt is.

Dienstenvoorwaarden voor Sponsored Ads

Sponsored Ads, met inbegrip van Amazon Sponsored Products (‘Sponsored Ads’), is een Dienst waarmee u kunt adverteren voor Uw Producten op Amazon Netwerkmedia. Jouw gebruik van Sponsored Ads wordt beheerst door de Amazon Advertentie Overeenkomst. Je accepteert de Amazon Advertentie Overeenkomst met de betreffende Amazon Contractspartij (zoals gedefiniëerd in de Amazon Advertentie Overeenkomst), welke Amazon van tijd tot tijd kan updaten in overeenstemming met de bepalingen hieromtrent in de Amazon Advertentie Overeenkomst.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden of Beleidsvoorschriften (Program Policies) en de Amazon Advertentie Overeenkomst in relatie tot de Advertentie Services, zal de Amazon Advertentie Overeenkomst leidend zijn voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

Voorwaarden voor Selling Partner API's

API-1 Beschrijving van de Selling Partner API's

Met de ‘Selling Partner API's’ kunnen uw systemen samenwerken met bepaalde gebruiksmogelijkheden of functionaliteiten die wij aan u ter beschikking stellen. Deze Voorwaarden voor Selling Partner API's betreffen en zijn uitsluitend van toepassing op uw gebruik van de Selling Partner API's, tenzij specifiek anders is bepaald. Op grond van de Selling Partner API's is het u toegestaan machtiging te verlenen aan partijen die (a) Applicaties ontwikkelen om u te ondersteunen met gebruikmaking van de Selling Partner API's of de API-materialen, (b) zich bij ons hebben geregistreerd als Ontwikkelaar en (c) hebben ingestemd met de Marketplace Developer Overeenkomst (‘Ontwikkelaars’) om zich toegang te verschaffen tot Vertrouwelijke Informatie, persoonsgegevens van afnemers en Uw Materialen via de Selling Partner API's.

Amazon biedt deze Ontwikkelaars toegang tot Vertrouwelijke Informatie en, waar nodig, tot persoonsgegevens van afnemers om een beter beheer en een betere uitvoering van Diensten door u te faciliteren. Deze toegang wordt discretionair aangeboden en op voorwaarde dat Ontwikkelaars als uw verwerkers de toepasselijke wetgeving naleven.U blijft onder deze Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving aansprakelijk voor het handelen of nalaten van dergelijke Ontwikkelaars als waren dergelijk handelen of nalaten uw eigen handelen of nalaten. Indien u de Selling Partner API's direct wenst te gebruiken of software of een website wenst te ontwikkelen die kan samenwerken met de Selling Partner API's of de API-materialen (een ‘Applicatie’), dient u zich te registreren als Ontwikkelaar.

Wij stellen Selling Partner API's ter beschikking (met inbegrip van de Marketplace Webdiensten API's) en software, gegevens, tekst, audio, video, afbeeldingen of andere content die wij ter beschikking stellen in verband met de Selling Partner API's, met inbegrip van bijbehorende documentatie, softwarebibliotheken en andere ondersteunende materialen, ongeacht het format (tezamen: de ‘API-materialen’) waarmee uw systemen kunnen samenwerken met bepaalde gebruiksmogelijkheden of functionaliteiten die u ter beschikking staan. Het is u toegestaan Ontwikkelaars te machtigen om zich toegang te verschaffen tot Vertrouwelijke Informatie, persoonsgegevens van afnemers en/of Uw Materialen via de Selling Partner API's met als enig doel de ondersteuning van uw onderneming op Amazon.

Wanneer Vertrouwelijke Informatie en/of persoonsgegevens van afnemers worden bekendgemaakt aan Ontwikkelaars, als een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke van dergelijke persoonsgegevens van afnemers, zijn alle Ontwikkelaars aan wie u persoonsgegevens van afnemers bekendmaakt, uw verwerkers onder de toepasselijke gegevensbeschermingswetten, en blijft u aansprakelijk voor het handelen of nalaten van alle Ontwikkelaars aan wie u Vertrouwelijke Informatie en/of persoonsgegevens van afnemers bekendmaakt, alsware dergelijk handelen of nalaten uw eigen handelen of nalaten (ongeacht of dergelijke Vertrouwelijke Informatie al dan niet persoonlijke gegevens van klanten bevat). Alle voorwaarden die gelden voor de Selling Partner API's en de API-materialen in deze Overeenkomst gelden uitsluitend tussen u en ons. API-materialen die openbare of open source-software zijn (‘Openbare Software’), kunnen onder een aparte licentie aan u worden verstrekt, in welk geval die licentie, niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Overeenkomst, van toepassing zal zijn op uw gebruik van die API-materialen. Voor alle duidelijkheid geldt dat, behoudens voor zover dat uitdrukkelijk is verboden op grond van de licentie die van toepassing is op API-materialen die Openbare Software zijn, alle bepalingen in deze Overeenkomst die geen betrekking hebben op licenties van toepassing zullen zijn.

API-2 Licentie- en bijbehorende vereisten

API-2.1 Algemeen.

Wij verlenen u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet voor sublicentiëring vatbare en niet-overdraagbare licentie gedurende de looptijd van de Overeenkomst om Ontwikkelaars in staat te stellen zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van Vertrouwelijke Informatie en Uw Materialen via de Selling Partner API's en de API-materialen, met als enig doel de ondersteuning van uw gebruik van de Diensten die onder deze Overeenkomst vallen. In de relatie tussen u en ons berusten alle (eigendoms)rechten op en belangen in de Selling Partner API's, de API-materialen, alle technische en operationele specificaties, beveiligingsprotocols en andere documentatie of beleidsvoorschriften die door ons worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie, de Selling Partner API's of de API-materialen (de ‘Selling Partner API Specificaties’), en onze interne datacentrumfaciliteiten, servers, netwerkapparatuur en hostsoftwaresystemen die onder onze of hun redelijke invloedssfeer vallen en die worden gebruikt voor het verstrekken van de Selling Partner API's of de API-materialen (het ‘Amazon Netwerk’) bij ons of onze licentiegevers.

API-2.2 Beperkingen op de licentie.

Alle Ontwikkelaars die u machtigt om zich toegang te verschaffen tot Vertrouwelijke Informatie, persoonsgegevens van afnemers en/of Uw Materialen via de Selling Partner API's en de API-materialen, zullen (volgens API-1 hierboven) uw verwerkers zijn onder de toepasselijke gegevensbeschermingswetten voor zover deze persoonsgegevens van afnemers verwerken.

U gaat ermee akkoord Ontwikkelaars toegang te verlenen, doch uitsluitend via API's die door ons zijn gedocumenteerd en doorgegeven in overeenstemming met alle toepasselijke Selling Partner API Specificaties. Het is u niet toegestaan derden een van de volgende handelingen met de Vertrouwelijke informatie, persoonsgegevens van afnemers de Selling Partner API’s en/of de API-materialen te laten verrichten: (a) ze aan reverse-engineering te onderwerpen, te decompileren of te disassembleren; (b) ze (gedeeltelijk) te wijzigen of er afgeleide werken van te vervaardigen; (c) kopieën ervan te verspreiden; (d) daarop aangebrachte eigendomsaanduidingen of labels te verwijderen; (e) Openbare Software zo te gebruiken dat krachtens de licentie die daarop van toepassing is, wordt vereist dat de Vertrouwelijke Informatie, de Selling Partner API's en de API-materialen worden bekendgemaakt, in licentie wordt gegeven, gedistribueerd, of anderszins aan iemand ter beschikking worden gesteld; (f) rechten erop te wederverkopen, te verhuren, te huren, te cederen, in sublicentie te geven of anderszins over te dragen; (g) er toegang toe te verkrijgen of ze te gebruiken op een manier waarmee wordt beoogd betaling van toepasselijke vergoedingen te vermijden of waarmee gebruikslimieten of quota worden overschreden; (h) er toegang toe te verkrijgen of ze te gebruiken voor enig doel dat geen verband houdt met uw gebruik van de Diensten; of (h) er toegang toe te verkrijgen of ze te gebruiken voor frauduleuze of illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met onze beleidsvoorschriften of die ons of derden anderszins schaden. De beperkingen met betrekking tot gebruik van gegevens zoals hiervoor neergelegd in artikel 11 gelden voor alle informatie die u bekendmaakt of ontvangt door middel van het directe of indirecte gebruik van de Selling Partner API's.

API-2.3 Geen licentie voor directe toegang.

Voor alle duidelijkheid geldt dat u met deze Voorwaarden voor Selling Partner API's geen licentie wordt verleend voor directe toegang tot of gebruikmaking van de Selling Partner API's of voor het installeren, kopiëren, gebruiken of distribueren van API-materialen. Een licentie voor het direct gebruik van de Selling Partner API's kan uitsluitend worden verleend aan Ontwikkelaars.

API-2.4 Account-Identificatiecodes en Inloggegevens.

U dient gebruik te maken van de account-ID's en de unieke openbare sleutels/persoonlijke sleutelparen die wij uitgeven om toegang te verlenen tot uw gegevens via de Selling Partner API's (‘Account-Identificatiecodes en Inloggegevens’) in overeenstemming met deze Voorwaarden voor Selling Partner API's om Ontwikkelaars te machtigen om zich namens u toegang te verschaffen tot de Selling Partner API's. U mag uitsluitend machtiging verlenen voor toegang tot Vertrouwelijke Informatie en Uw Materialen via de Selling Partner API's op de wijze zoals wij die voorschrijven. Uw Account-Identificatiecodes en Inloggegevens dienen uitsluitend voor gebruik door u persoonlijk en u dient deze geheim te houden en veilig te bewaren. U bent bij uitsluiting verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden tijdens het gebruik van uw Account-Identificatiecodes en Inloggegevens, ongeacht of die activiteiten worden verricht door u of door een derde (met inbegrip van uw werknemers, opdrachtnemers of agenten). U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen indien u vermoedt dat een onbevoegde derde gebruikmaakt van uw Account-Identificatiecodes en Inloggegevens of wanneer uw Account-Identificatiecodes en Inloggegevens verloren zijn gegaan of zijn gestolen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor onbevoegd gebruik van de identificatiecodes en inloggegevens van uw account.

API-2.5 Beveiliging van Uw Materialen en Vertrouwelijke Informatie.

U bent bij uitsluiting verantwoordelijk voor het machtigen van anderen om zich namens u toegang te verschaffen tot de Selling Partner API's en het nemen van uw eigen maatregelen om te zorgen voor passende beveiliging, bescherming en back-up van de Vertrouwelijke Informatie, persoonsgegevens van afnemers en/of Uw Materialen die worden verwerkt op basis van uw toegang tot de Selling Partner API's en de API-materialen, inclusief het bovenstaande dat u aan Ontwikkelaars hebt bekendgemaakt in overeenstemming met deze overeenkomst en als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens van afnemers. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor onbevoegde toegang tot of wijziging van, of voor de wissing, de vernietiging, de beschadiging, het verlies of het niet-opslaan van Vertrouwelijke Informatie, persoonsgegevens van afnemers of Uw Materialen in verband met de Selling Partner API's (waaronder als gevolg van fouten, handelen of nalaten van u of van derden). Indien u van mening bent (redelijkerwijs handelend) dat er een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden met betrekking tot persoonsgegevens van klanten (inclusief in het bezit van een Ontwikkelaar), moet u Amazon onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens ( voldoende gedetailleerd) voor informatiedoeleinden, en onmiddellijk acties ondernemen (of, indien relevant, een Ontwikkelaar verplichten dergelijke acties te ondernemen) die op u van toepassing zijn onder de toepasselijke gegevensbeschermingswetten, inclusief het op de hoogte brengen van de relevante toezichthoudende autoriteiten en afnemers.

API-3 Beëindiging

API-3.1 Beëindiging van uw toegang tot de Selling Partner API’s en de API-materialen.

Onverminderd de rechten en verplichtingen van partijen uit hoofde van deze Overeenkomst, de Amazon Marketplace Developer Overeenkomst of de Amazon Marketplace API-licentieovereenkomst, mogen wij uw toegang tot de Selling Partner API's en de API-materialen zonder opgaaf van redenen beperken, opschorten of beëindigen door middel van kennisgeving met inachtneming van een termijn van 30 dagen. Wij kunnen deze met onmiddellijke ingang beëindigen indien (a) wij vaststellen dat u ernstig tekortkomt in de nakoming van deze Overeenkomst en uw verzuim niet zuivert binnen een nadere termijn van 7 dagen; (b) u of uw account betrokken zijn (geweest) bij bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten; of (c) uw gebruik van de Selling Partner API's en de API-materialen schade zou kunnen toebrengen aan onze afnemers.

Onmiddellijk na opschorting of beëindiging van uw toegang tot de Selling Partner API's en de API-materialen is het u niet langer toegestaan om anderen te machtigen om gebruik te maken van de Selling Partner API's en de API-materialen. Bij beëindiging van uw toegang tot de Selling Partner API's en de API-materialen dient u tevens onmiddellijk alle API-materialen te vernietigen. Bij opschorting of beëindiging van uw toegang tot de Selling Partner API's en de API-materialen kunnen wij ervoor zorgen dat uw Account-Identificatiecodes en Inloggegevens niet langer worden herkend door het Amazon Netwerk ten behoeve van de Selling Partner API's en de API-materialen.

API-4 Wijzigingen in de Selling Partner API’s en de API-materialen

Wij kunnen de Selling Partner API's of de API-materialen van tijd tot tijd wijzigen of stopzetten (bijvoorbeeld door functies of functionaliteiten van de Selling Partner API's of de API-materialen te wijzigen of te verwijderen). Wij zullen u op de hoogte stellen van alle wezenlijke wijzigingen die negatieve gevolgen hebben voor uw onderneming in overeenstemming met artikel 17.

 

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates