Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Gids voor het identificeren van gevaarlijke goederen (gevaarlijke stoffen)

Gevaarlijke producten (in het Engels ook wel hazardous materials of hazmat genoemd) zijn stoffen of materialen die een risico kunnen vormen voor de gezondheid, veiligheid, eigendommen of het milieu bij opslag, verwerking of transport omdat ze brandbare, onder druk staande, bijtende of anderszins schadelijke stoffen bevatten. Lees hieronder voor gedetailleerde informatie over het beleid van Amazon met betrekking tot gevaarlijke producten en je verantwoordelijkheden als verkoper.

Hoewel de term 'gevaarlijk product' vaak wordt beschouwd als zeer corrosieve of giftige producten, verwijst deze eigenlijk ook naar consumentenproducten die dagelijks worden gebruikt door miljoenen mensen (zoals laptops, telefoons, schoonmaakmiddelen of zelfs cosmetica). Het is uiterst belangrijk dat Amazon informatie verzamelt over producten die onder de regelgeving voor gevaarlijke producten vallen of die mogelijk schadelijke chemicaliën bevatten om veiligheidsincidenten te voorkomen die zich kunnen voordoen tijdens het verwerken, opslaan of vervoeren van deze items.

Belangrijk: De fysische en chemische eigenschappen van een uniek eindproduct definiëren iets als gevaarlijk of niet-gevaarlijk product. Er is dus geen vooraf gedefinieerde classificatie op basis van een producttype en daarom vereisen we dat je specifieke informatie en documentatie over gevaarlijke producten verstrekt, zelfs als je product niet onder de regelgeving voor gevaarlijke producten valt. Bekijk Vereiste informatie en documentatie over gevaarlijke producten voor meer informatie.

Zie ook Voorbeelden van producten die mogelijk onder de regelgeving voor gevaarlijke producten vallen voor een niet-uitputtende lijst van veel voorkomende gevaarlijke producten per productcategorie.

Gebruik de tool Een ASIN opzoeken om de classificatiestatus van je FBA-ASIN te controleren.

Gevaarlijke producten en je verantwoordelijkheden als verkoper

Alle gevaarlijke producten die naar Amazon worden verzonden, moeten voldoen aan alle hierboven vermelde geldende voorschriften om ervoor te zorgen dat ze veilig en correct worden vervoerd, opgeslagen, verwerkt en geëtiketteerd. Als hieraan niet wordt voldaan, worden werknemers, transportdiensten en klanten blootgesteld aan potentiële gezondheids- en veiligheidsrisico's.

Om gevaarlijke producten te verkopen via Fulfillment by Amazon, moet je:

  • Op de hoogte blijven van de huidige relevante wet- en regelgeving
  • Volledige en correcte informatie over je producten verstrekken
  • Volledige, correcte en actuele veiligheidsinformatiebladen (SDS) en vrijstellingsformulieren verstrekken

Belangrijk: Wanneer je voorraad bij Amazon aflevert, garandeer je dat alle producten voldoen aan wettelijke vereisten en dat de informatie die je verstrekt volledig, correct en up-to-date is. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie kan ertoe leiden dat je producten worden geblokkeerd voor de verkoop, en er wordt mogelijk aan je gevraagd om corrigerende maatregelen te nemen, of je kunt je verkoop-privileges van Amazon verliezen. Producten die bij ontvangst in het fulfillment center als niet-leverbare gevaarlijke producten worden geïdentificeerd, kunnen op jouw kosten worden verwijderd zonder dat je daarvoor een terugbetaling ontvangt.

Gevaarlijke producten identificeren

Gevaarlijke producten worden onderverdeeld in negen klassen (met verschillende onderverdelingen) op basis van de specifieke kenmerken die het risico veroorzaken. Houd er rekening mee dat sommige van de onderstaande klassen of afdelingen niet via FBA kunnen worden verkocht.

Gevaarlijke producten die via FBA mogen worden verkocht

Als verkoper op Amazon moet je ervoor zorgen dat de gevaarlijke producten die je levert, voldoen aan alle geldende regelgevingen (zie hierboven). Je kunt de volgende gevaarlijke producten via FBA verkopen:

Klasse Divisie Naam Etiket UN-id Productbeschrijving Voorbeelden
8 - Corrosief UN2800 Droge accu's Accu's
9 - Diverse gevaarlijke stoffen


UN3480 UN3481 UN3090 UN3091 Lithiumbatterijen Draagbare accu's, camera's, mobiele telefoons, batterijladers


UN2807 Magnetiserend materiaal Luidsprekers met een diameter van minder dan 30 cm, grote magneten
Belangrijk: Producten met lithiumbatterijen moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden (volgens de verpakkingsinstructies 965 tot 970 van de meest recente IATA DGR)

Amazon biedt ook een programma, het FBA-programma voor gevaarlijke producten (stoffen), waarmee deelnemende verkopers extra types gevaarlijke producten kunnen verkopen. Als je je wilt inschrijven voor het programma, gebruik je de tool Een ASIN opzoeken die boven aan deze pagina wordt weergegeven en selecteer je Veelgestelde vragen over gevaarlijke producten.

Nadat je door Amazon bent goedgekeurd om deel te nemen aan het FBA-programma voor gevaarlijke producten (stoffen), kun je extra types gevaarlijke producten versturen in overeenstemming met de algemene voorwaarden van het programma. In aanmerking komende producten kunnen naar Amazon Fulfillment Centers worden verzonden, mits ze:

  • Komt in aanmerking voor FBA
  • Verpakt in beperkte hoeveelheden (zoals gedefinieerd in de laatste versie van ADR, 3.2.1, 3.4)
  • Voor UN3171: Voldoen aan de eisen van bijzondere voorziening 240 (zoals gedefinieerd in de laatste versie van ADR, 3.3)
  • Alleen in nieuwstaat

Let ook op dat sommige klassen, zelfs in beperkte aantallen, systematisch door Amazon worden afgewezen.

De volgende klassen zijn slechts in beperkte hoeveelheden voor FBA goedgekeurd:

Klasse Divisie Naam Transportetiket Gevarenpictogram
2 2.1 Ontvlambare gassen
2.2 Niet-ontvlambare, niet-giftige gassen
3 - Ontvlambare vloeistoffen
4 4.1 Ontvlambare vaste stoffen
5 5.1 Oxidatiemiddelen
5.2 Organische peroxiden
8 - Corrosieve stoffen
9 - Diverse gevaarlijke stoffen
Notitie: Om hoverboards (UN3171) via FBA te verkopen, moet je een aanvraag indienen voor verkoop-privileges naast de goedkeuring voor het FBA-programma voor gevaarlijke producten (stoffen). Zie Hoverboardsvoor meer informatie.

De volgende klassen zijn verboden voor FBA:

Klasse Divisie Naam Transportetiket Gevarenpictogram
1 - Explosieve stoffen
2 2.3 Giftig gas
4 4.2 Stoffen die kans hebben op zelfontbranding
4.3 Gevaarlijke stoffen als ze nat zijn
6 6.1 Giftige stoffen
6.2 Besmettelijke stoffen
7 - Radioactief materiaal
Belangrijk: Bovenstaande transportetiketten zijn alleen ter informatie. Gebruik deze etiketten niet.

Voor zendingen van beperkte aantallen gevaarlijke producten naar Amazon Fulfillment Centers is het enige geaccepteerde transportetiket:


Het vinden van aanvullende informatie over producten die mogelijk onder de regelgeving voor gevaarlijke producten vallen

Eventuele waarschuwingsetiketten of waarschuwingszinnen op een productverpakking geven aan dat het mogelijk onder de regelgeving voor gevaarlijke producten valt. Sommige producten die onder de regelgeving voor gevaarlijke producten vallen, hebben geen waarschuwingsetiketten of -zinnen nodig (bijvoorbeeld cosmetica en luidsprekers die magnetiserend materiaal bevatten). Het ontbreken van etiketten of waarschuwingen betekent niet dat het geen gevaarlijke producten zijn.

Als je denkt dat je product mogelijk onder de regelgeving voor gevaarlijke producten valt, neem dan contact op met de fabrikant of leverancier en vraag of je product is gereguleerd. De fabrikant moet je een compleet veiligheidsinformatieblad (SDS) verstrekken voor alle gereguleerde producten en je moet deze op jouw beurt aan Amazon verstrekken via de tool Documenten over gevaarlijke producten uploaden.

Zodra je document is geüpload, zal Amazon het controleren en je product dienovereenkomstig classificeren, zolang de informatie volledig en nauwkeurig is. Bekijk FBA-controleproces voor gevaarlijke producten voor meer informatie over het controleproces.

Voor meer informatie over de documentatie over gevaarlijke producten die je voor je producten moet verstrekken, lees je Vereiste informatie en documentatie over gevaarlijke producten.

Ga voor meer informatie over gevaarlijke producten naar:

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2020, Amazon.com, Inc. or its affiliates