Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Algemene Voorwaarden Amazon Valutaomzetter voor Verkopers

De Amazon Valutaomzetter voor Verkopers wordt aangeboden door Amazon Services Europe SARL ("wij", "ons", "onze") als optionele dienst voor gebruik in samenhang met een verkopersdienst van Amazon op de onderstaande voorwaarden. Je verklaart de Amazon Valutaomzetter voor Verkopers uitsluitend te zullen gebruiken op de volgende voorwaarden, die afzonderlijk gelden en in aanvulling op een overeenkomst voor een verkopersdienst van Amazon (zoals Amazon Services Europe Business Solutions Overeenkomst, Merchants@Amazon.nl Programmaovereenkomst of Marketplace Participation Overeenkomst) die je bent aangegaan met Amazon Services Europe SARL of een aan haar gelieerde onderneming. De overeenkomst voor een verkopersdienst van Amazon is van toepassing op de tekoopaanbieding door jou van producten via de website Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.es, Amazon.fr, Amazon.it en/of Amazon.nl (elk respectievelijk een "Amazon Site") en de uitvoering door ons van bestellingen voor jouw producten, met inbegrip van uitkering van gelden ("Uitkering") naar de door jou in jouw verkopersaccount bij Amazon gespecificeerde bankrekening ("Jouw Bankrekening"), alsmede alle restituties, vergoedingen en kosten die aan ons verschuldigd zijn ("Omgekeerde Transacties").

 1. Als je ervoor kiest gebruik te maken van de Amazon Valutaomzetter voor Verkopers, vraag je ons uitsluitend om de valuta waarin wij elke Uitkering (en alle noodzakelijke Omgekeerde Transacties) uitvoeren om te zetten in de valuta van het land/de regio waar Jouw Bankrekening zich bevindt ("Lokale Valuta van Jouw Bankrekening") in plaats van de door afnemers via de Amazon Site betaalde valuta. Er is geen sprake van betaling door jou in de ene valuta en ontvangst door jou van ons in een andere valuta.
 2. Elke omzetting van of naar de Lokale Valuta van Jouw Bankrekening met behulp van de Amazon Valutaomzetter voor Verkopers vindt plaats tegen de wisselkoers die wordt gehanteerd door onze externe dienstverlener op het moment dat wij tot de Uitkering of Omgekeerde Transactie overgaan, welke alle vergoedingen en kosten omvat en weergeeft voor betaling in de door jou gekozen valuta ("Toepasselijke Wisselkoers"). Die externe dienstverlener zal vervolgens de omzetting mogelijk maken van de valuta van elke Uitkering of Omgekeerde Transactie van of naar de Lokale Valuta van Jouw Bankrekening. Wij kunnen informatie over jou of jouw transacties met die externe dienstverlener uitwisselen voor zover dat noodzakelijk is om jouw Uitkering respectievelijk Omgekeerde Transactie af te ronden. Wisselkoersen fluctueren op grond van marktomstandigheden waarop wij geen invloed hebben, zodat de Toepasselijke Wisselkoers voor elke Uitkering en elke Omgekeerde Transactie anders kan zijn. De Toepasselijke Wisselkoers geldt uitsluitend op het moment van elke Uitkering of Omgekeerde Transactie en kan anders zijn voor toekomstige Uitkeringen of Omgekeerde Transacties.
 3. Daarnaast kunnen wij een schatting van het bedrag in de Lokale Valuta van Jouw Bankrekening tonen voor elke aanhangige Uitkering en/of Omgekeerde Transactie, op basis van de wisselkoers die wij ontvangen van onze dienstverlener op het moment dat wij het bedrag schatten (de "Geschatte Wisselkoers"). Wij maken je erop attent dat de Geschatte Wisselkoers kan afwijken van de Toepasselijke Wisselkoers als gevolg van fluctuaties op grond van marktomstandigheden waarop wij geen invloed hebben.
 4. Je kunt de Geschatte Wisselkoers voor elke Uitkering en Omgekeerde Transactie die in behandeling is, alsmede de Toepasselijke Wisselkoers voor elke afgeronde Uitkering en Omgekeerde Transactie, bekijken door te klikken op de link "Wisselkoers bekijken" in jouw verkopersaccount bij Amazon.
 5. Je kunt het gebruik van de Amazon Valutaomzetter voor Verkopers te allen tijde beëindigen. Daartoe dien je eerst de informatie met betrekking tot Jouw Bankrekening bij te werken, zodat deze een bankrekening omvat waarvoor de lokale valuta gelijk is aan de valuta van de Amazon Site. Voor latere Uitkeringen kunnen maximaal 14 dagen extra nodig zijn voordat de bijgewerkte bankrekeninggegevens doorgevoerd zijn.
 6. Bij het gebruik van de Amazon Valutaomzetter voor Verkopers draag je het eventuele risico dat de wisselkoers op het moment van verkoop van jouw producten op de Amazon Site, of op het moment van eventuele restituties, vergoedingen of kosten, afwijkt van de Geschatte Wisselkoers en/of de Toepasselijke Wisselkoers. Jouw gebruik van de Amazon Valutaomzetter voor Verkopers en deze voorwaarden zijn onafhankelijk van en bieden geen aanvullende rechten met betrekking tot jouw contractuele verplichtingen jegens kopers van jouw producten op de Amazon Site. De koper van jouw producten op de Amazon Site is niet betrokken bij de verstrekking van de Amazon Valutaomzetter voor Verkopers aan jou en is geen partij bij deze voorwaarden.
 7. Op deze voorwaarden is het recht van het Groothertogdom Luxemburg van toepassing, met uitsluiting van de regels met betrekking tot rechtskeuze of het Weens Koopverdrag. Jij, evenals wij, stemt onherroepelijk in met de niet-exclusieve absolute en relatieve bevoegdheid van de rechter te Luxemburg Stad met betrekking tot geschillen met ons die op enigerlei wijze verband houden met deze voorwaarden.
 8. Je kunt contact met ons opnemen over de Amazon Valutaomzetter voor Verkopers per e-mail via www.amazon.nl/hz/contact-us. Wij communiceren met je door het plaatsen van kennisgevingen op jouw verkopersaccount bij Amazon of op de Amazon Site. Als je ons e-mails stuurt of kennisgevingen van ons op jouw verkopersaccount bij Amazon of op de Amazon Site bekijkt, communiceer je met ons langs elektronische weg. Voor contractuele doeleinden stem je ermee in berichten van ons te ontvangen langs elektronische weg, en je verklaart dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere berichten die wij je verstrekken langs elektronische weg voldoen aan alle wettelijke schriftelijkheidsvereisten met betrekking tot die berichten. Deze voorwaarde laat jouw wettelijke rechten onverlet.
 9. Deze voorwaarden zijn opgesteld in de Engelse taal. Je stemt ermee in dat wij gedurende de looptijd van deze Overeenkomst met je in het Engels zullen communiceren.
 10. Wij kunnen te allen tijde geheel naar eigen inzicht wijzigingen aanbrengen in de Amazon Valutaomzetter voor Verkopers en deze voorwaarden. Wijzigingen (a) omwille van juridische-, toezichthoudende-, veiligheidsredenen of redenen omtrent preventie van fraude en misbruik, (b) ter aanpassing van bestaande kenmerken, of toevoegen van aanvullende kenmerken aan de Amazon Valutaomzetter for Verkopers (voor zover deze wijzigingen geen materieel ongunstig effect hebben op jouw gebruik van de Amazon Valutaomzetter voor Verkopers), of (c) ter beperking van (verkoop van) producten en activiteiten die wij als onveilig, ongepast of aanstootgevend zien, gaan in na plaatsing van die wijzigingen op jouw verkopersaccount bij Amazon of op de Amazon Site. Iedere andere wijziging gaat in 15 dagen na plaatsing van de betreffende wijziging op jouw verkopersaccount bij Amazon of op de Amazon Site. Je bent ervoor verantwoordelijk dat je deze locaties bekijkt en op de hoogte blijft van alle toepasselijke wijzigingen of kennisgevingen. Alle kennisgevingen van wijzigingen met betrekking tot Amazon Valutaomzetter voor Verkopers en/of deze voorwaarden worden gedurende ten minste 30 dagen geplaatst. Je dient jouw verkopersaccount bij Amazon respectievelijk de Amazon Site regelmatig te raadplegen om inzicht te hebben in de actuele voorwaarden met betrekking tot de Amazon Valutaomzetter voor Verkopers. DOOR NA HET INGAAN VAN WIJZIGINGEN GEBRUIK TE BLIJVEN MAKEN VAN DE AMAZON VALUTAOMZETTER VOOR VERKOPERS GEEF JE AAN AKKOORD TE GAAN MET DIE WIJZIGINGEN OF AANPASSINGEN. INDIEN JE NIET AKKOORD GAAT MET WIJZIGINGEN IN DE AMAZON VALUTAOMZETTER VOOR VERKOPERS EN/OF DEZE VOORWAARDEN DIEN JE ALLE GEBRUIK VAN AMAZON VALUTAOMZETTER VOOR VERKOPERS TE STAKEN. De voorwaarden zoals die gelden op het moment van jouw gebruik van de Amazon Valutaomzetter voor Verkopers zijn op je van toepassing, tenzij de wijziging van deze voorwaarden door de wet of een overheidsinstantie verplicht wordt gesteld (in welk geval die wijziging van toepassing zal zijn op alle bestellingen overeenkomstig de voorschriften van die wet of overheidsinstantie). Indien een van deze voorwaarden ongeldig, nietig of om enigerlei reden niet-afdwingbaar wordt geoordeeld door een rechter, zal deze voorwaarde als scheidbaar van deze voorwaarden worden beschouwd en laat dit de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van alle overige voorwaarden onverlet.
 11. Indien wij strikte naleving door jou van een bepaling van deze voorwaarden niet afdwingen, doen wij daarmee geen afstand van ons recht om deze bepaling of een andere bepaling van deze voorwaarden later alsnog af te dwingen.
 12. Wij kunnen jouw gebruik van de Amazon Valutaomzetter voor Verkopers gemakshalve ten alle tijden beëindigen met inachtname van een opzegtermijn van 30 dagen. We behouden ons ook het recht voor jouw gebruik van de Amazon Valutaomzetter voor Verkopers per direct te schorsen of te beëindigen indien wij constateren dat (a) je een materiële inbreuk hebt gemaakt op enige toepasselijke overeenkomst tussen ons en er niet in slaagt deze inbreuk binnen 7 dagen na notificatie te herstellen, tenzij deze inbreuk ons blootstelt aan aansprakelijkheid ten opzichte van een derdepartij, in welk geval wij het recht hebben de voornoemde herstelperiode naar eigen redelijk inzicht te verkorten of in zijn geheel niet toe te passen; (b) jouw account is gebruikt, of onze systemen aangeven dat jouw account mogelijk is gebruikt, voor misleidende, frauduleuze of illegalge activiteiten, of (c) jouw gebruik van de Amazon Valutaomzetter voor Verkopers leidt tot benadeling, of onze systemen aangeven dat dit mogelijk kan leiden tot benadeling, van andere Verkopers, kopers of Amazon’s rechmatige belangen.
 13. Amazon Services Europe SARL, gevestigd te 38 avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg, is ingeschreven in het Luxemburgse Handelsregister onder nr. B-93815, met Bedrijfsvergunningsnummer: 100416, afgegeven door het Ministerie van Middenstand en Toerisme (Ministère des classes moyennes et du tourisme, Groothertogdom Luxemburg), www.mcm.public.lu, Luxemburgs BTW-nummer LU 19647148.


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates